Затверджую: Ректор Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів А. М. Зубко погоджено icon

Затверджую: Ректор Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів А. М. Зубко погодженоНазваЗатверджую: Ректор Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів А. М. Зубко погоджено
Дата конвертації02.07.2013
Розмір323.44 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>

ЗАТВЕРДЖУЮ:


Ректор Південноукраїнського

регіонального інституту

післядипломної освіти

педагогічних кадрів

________________ А.М. Зубко


ПОГОДЖЕНО:


Директор Бериславського міжшкільного навчально-виробничого комбінату

___________В.Т.Шевченко
ПРОГРАМА

Програма спецкурсу «Комп'ютерне креслення»


Програма затверджена Південноукраїнським регіональним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів


Рецензенти:

кандидат педагогічних наук, доцент В.П.Вишневський,

завідувач науково-методичною лабораторією

трудового навчання та безпеки життєдіяльності РІПО Г.М.Гаврилюк,

завідувач кафедри теорії і методики викладання

природничо-математичних і технологічних дисциплін Г.С.Юзбашева


Укладачі:

вчителі Бериславського міжшкільного

навчально-виробничого комбінату Вовк І.А., Вовк О.Ю.


Програма містить:

 • пояснювальну записку;

 • освітньо–кваліфікаційну характеристику випускника міжшкільного навчально-виробничого комбінату;

 • тематичний план допрофесійної підготовки Програма спецкурсу «Комп'ютерне креслення»;

 • навчальні плани предметів;

 • зміст навчального матеріалу;

 • критерії оцінювання навчальних досягнень учнів;

 • список використаної літератури.

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


На сучасному етапі розвитку суспільства мова графічних зображень набуває ; все більшого поширення як засіб спілкування в багатьох сферах професійної діяльності і вимагає фахівців, які здатні швидко сприймати і усвідомлювати інформацію графічними засобами.

Креслення в умовах виробництва є головним носієм конструкторсько-технологічної інформації. З їхньою допомогою відбувається відображення технічної думки та передача інформації про об'єкт виробничої діяльності. На основі креслень здійснюється планування виробничих процесів, контроль за результатами виробничої діяльності. Без застосування різноманітних технічних креслень неможлива діяльність робітника на виробництві. Тому рівень професійної підготовки кваліфікованого робітника залежить від його уміння правильно виконувати та читати технічні креслення.

В умовах сучасного інтенсивного розвитку комп’ютеризації процесів виробництва найбільш широко вживаною в політехнічній індустрії є програма комп'ютерного проектування креслень AutoCad.

Програма спецкурсу «Комп'ютерне креслення» призначена для учнів 11 класу та слухачів курсу.

Програма спецкурсу «Комп'ютерне креслення» є продовженням факультативних занять креслення шкільного курсу. В її основу покладено: «Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків для загальноосвітніх навчальних закладів. Інформатика.”, рекомендовані Міністерством освіти і науки України; «Програми з креслення для загальноосвітніх навчальних закладів.» - автори-упорядники Галіна В.І., Ільченко А.І., затверджені Міністерством освіти і науки України; «Програма допрофесійної підготовки «Користувач персонального комп'ютера» для учнів Бериславського міжшкільного навчально-виробничого комбінату.» - укладачі Вовк I.A., Вовк О.Ю., затверджена Вченою радою Південоукраїнського РІПО.

Спецкурс продовжує і поглиблює знання учнів про створення інженерних креслень. У процесі навчання учні зможуть виконувати завдання початкового інженерного рівня: оформлювати креслення, виконувати геометричні побудови на кресленнях, креслення плоских предметів, креслення в системі паралельних прямокутних проекцій, виконувати креслення аксонометричних проекцій, складальних креслень, перерізів та розрізів, зображувати з'єднання на складальних кресленнях, виконувати та читати креслення, виконувати комп'ютерне проектування креслень, що надасть можливість поглибити знання та вміння учнів та використовувати їх при навчанні у технічних вузах або у подальшій професійній діяльності на машинобудівних і конструкторських підприємствах району та області.

Загальна кількість годин програми становить 136 годин на рік з розрахунку і-34 тижні по чотири години на тиждень. Ці години виділяються базовими школами комбінату для занять учнів з технологічним напрямом навчання з варіативної частини.

Програма містить три розділи: охорона праці, основи технічного креслення, робота з програмою комп'ютерного проектування креслень AutoCad.

Вивчення теоретичного навчального матеріалу зазначеного курсу підкріплюється виконанням практичних робіт. Програма передбачає 48 годин теоретичних та 80 годин практичних занять. Результатом вивчення спецкурсу є творча робота учнів у вигляді виконання індивідуального замовлення.

Дана програма передбачає систематичне оновлення навчального матеріалу відповідно до розвитку інформаційних технологій, технічних і програмових можливостей персональних комп'ютерів та своєчасне вилучення застарілих даних, термінів та стандартів.


^ Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника міжшкільного навчально-виробничого комбінату


Допрофесійна підготовка

«Комп'ютерне креслення»


Повинен знати: загальні вимоги до оформлення креслень, геометричні побудови на кресленнях, креслення плоских предметів, креслення в системі прямокутних проекцій, виконання і читання креслень, аксонометричні проекції, технічний рисунок, перерізи та розрізи, складальні креслення, зображення з'єднань на кресленнях, правила роботи з програмою комп'ютерного моделювання та конструювання AutoCad.


^ Повинен уміти: читати та деталювати складальні креслення, виконувати різноманітні креслення за допомогою програми моделювання та конструювання AutoCad на персональному комп'ютері, виводити їх на друк та переносити до інших програм.


Вимоги до випускника:

 • раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

 • дотримуватись норм технологічного процесу;

 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

 • використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

 • виконувати комп'ютерні креслення за індивідуальним замовленням відповідно до вимог Держстандарту.

^ Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

з допрофесійної підготовки

«Креслення за допомогою програми AutoCad»

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень

Рівні
^ Теоретична підготовка

Практична підготовкаУчень:

Учень:- за допомогою викладача розпізнає окремі

- з постійною допомогою викладача
1

об'єкти, явища і факти навчального

виконує лише елементи навчальногоматеріалу;

- під час відповіді припускається суттєвих помилок.

або контрольного завдання, потребує допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки під час роботи .

І. Початковий

2.

Учень:

- розпізнає окремі об'єкти, явища і факти

навчального матеріалу та може фрагментарно

відтворити знання про них;

- під час відповіді припускається суттєвих

помилок.

Учень:

- з постійною допомогою викладача

виконує фрагменти навчального або

контрольного завдання;

- знає і виконує правила техніки

безпеки під час роботи.


Учень:

- має фрагментарні знання при незначному загальному обсязі, менше половини

Учень:

- з допомогою викладача планує та виконує частину навчального або
3

навчального матеріалу, за відсутності

сформованих умінь та навичок;

- під час відповіді припускається суттєвих

помилок.

контрольного завдання;

- постійно дотримується правил безпеки під час роботи;

- графічна робота низького рівня


якості.Учень :

Учень :- має початковий рівень, більше половини

- з допомогою викладача моженавчального матеріалу може відтворити

виконати просте навчальне або
4

репродуктивно;

- під час відповіді припускається значної кількості помилок, які самостійно виправити не може.

контрольне завдання; - при виконанні практичних завдань припускається помилок, які самостійно виправити не може.Учень:

- має рівень знань вищий, ніж початковий;

- на рівні запам'ятовування відтворює значну

частину навчального матеріалу з елементами

логічних зв'язків, але при цьому допускає

помилки. 3 допомогою вчителя може

відтворити значну частину матеріалу, частково обгрунтувати та проаналізувати її, зробити висновки.

Учень:

- з частковою допомогою викладача

може виконати просте навчальне або контрольне завдання;

- має елементарні навички виконання

графічного завдання.ІІ. Середній

5Учень :

Учень:- знайомий з основними поняттями

- з консультацією викладача моженавчального матеріалу;

виконати просте навчальне або
6

- може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу і робити певні узагальнення.

контрольне завдання;

- має елементарні навички виконання основних дій з опрацювання інформації на комп'ютері.Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень

Рівні

Теоретична підготовка

Практична підготовка


7

Учень :

- вміє застосовувати вивчений матеріал у стандартних ситуаціях;

- з епізодичною консультацією вчителя застосовує знання для виконання практичних завдань. Користується необхідною конструкторсько-технологічною документацією, яка передбачена програмою.

- може пояснити основні процеси, що відбуваються під час роботи інформаційної системи та наводити власні приклади на підтвердження деяких тверджень.

Учень :

- вміє за зразком виконати навчально-виробничі або контрольні завдання, передбачені програмою;

- графічна робота достатнього рівня якості.

^ III. Достатній8

Учень:

- має достатньо повні знання, самостійно застосовує вивчений матеріал під час виконання практичних та графічних робіт, уміє аналізувати, робити висновки. Відповідь його повна, логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями. Користується необхідною конструкторсько-технологічною документацією, що передбачена програмою.

Учень :

- самостійно виконує навчальні або контрольні завдання з використанням комп'ютерної техніки, передбачені програмою;

- графічна робота достатнього рівня, хоч і може мати незначні відхилення від установлених норм.

9

Учень:

- вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці;

- вміє узагальнювати і систематизувати навчальну інформацію.

Учень:

- може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання навчального або контрольного завдання;

- графічна робота доброго рівня.


10

Учень :

- володіє міцними знаннями, самостійно визначає проміжні цілі власної навчальної діяльності, оцінює основні факти, явища;

- вміє самостійно знаходити додаткову інформацію та використовує її для реалізації поставлених перед ним завдань.

Учень :

- може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання навчального або контрольного завдання і оцінювати результати власної практичної діяльності;

- графічна робота виконана без відхилень від установлених норм.

^ IV. Високий11

Учень:

- володіє узагальненими знаннями з предмета;

- вміє планувати особисту навчальну діяльність, користується різними видами конструкторсько-технологічної документації, що передбачена програмою.

Учень:

- вміє виконувати завдання, не передбачені навчальною програмою;

- графічна робота виконана на високому рівні.


12

Учень:

- має стійкі системні знання та продуктивно їх використовує;

- вміє вільно використовувати нові інформаційні технології для поповнення власних знань.

- вільно володіє різними видами конструкторсько-технологічної документації, визначених програмою.

Учень:

- вміє вільно використовувати нові інформаційні технології для розв'язання поставлених перед ним завдань;

- графічна робота виконана бездоганно.


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з допрофесійної підготовки

«Комп'ютерне креслення»


^ Розділи, теми

Кількість годин
Всього

3 них на практичні роботи

Вступ

1

-

Розділ І. Охорона праці

3

-

Тема 1.1. Основи безпеки праці під час експлуатаціїперсональних комп'ютерів

1

1


1

26

1

2

1


2

1

2


2

1

1


2


98

4

8

6

2

3

2

2

2

4

4

136

-

Тема 1.2. Основи пожежної безпеки та електробезпеки

-


-

11

1

2

1


1

-

1


2

1

1


1


69

2

32

10

5

8

4

6

2


80


80

Тема 1.3. Основи гігієни праці та виробничої санітарії.

Надання першої допомоги потерпілим при

нещасних випадках

Розділ II. Основи технічного креслення

Тема 2.1. Оформлення креслень

Тема 2.2. Геометричні побудови на кресленнях

Тема 2.З. Креслення плоских предметів

Тема 2.4. Креслення в системі паралельних

прямокутних проекцій

Тема 2.5. Виконання і читання креслень

Тема 2.6. Аксонометричні проекції. Технічний рисунок

Тема 2.7. Перерізи та розрізи при виконанні креслень

предметів

Тема 2.8. Вибір зображень на кресленнях

Тема 2.9. Складальні креслення

Тема 2.10.Зображення з'єднань на складальних

кресленнях

Розділ III. Робота з програмою комп'ютерного

проектування креслень AutoCad

Тема 3.1. Знайомство з програмою AutoCad

Тема 3.2. Створення та збереження креслення

Тема 3.3. Редагування креслення

Тема 3.4. Робота з текстом

Тема 3.5. Розміри та допуски

Тема 3.6. Штриховка

Тема 3.7.Обмін файлами з іншими програмами

Тема 3.8. Друкування креслення

Консультації

Кваліфікаційна атестація, захист творчих робіт

Всього


^ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ


Вступ

Предмет креслення, його зміст, мета та завдання. Застосування графічних документів у практичній діяльності людей. Стислі відомості з історії розвитку креслення. Креслярські інструменти та приладдя.


Розділ 1. Охорона праці


Тема 1.1. Основи безпеки праці під час експлуатації персональних комп'ютерів

Основні санітарно-гігієнічні вимоги. Вимоги до освітлення. Вимоги до організації робочого місця користувача ПК: необхідна площа, правила розташування робочих місць, конструкція робочого місця користувача ПК, правильне розташування користувача відносно комп'ютерної техніки. Основні вимоги безпеки під час експлуатації ПК. Режим праці та відпочинку. Вимоги до виробничого персоналу. Обов'язки, права та відповідальність за порушення правил безпеки.


^ Тема 1.2. Основи пожежної безпеки та електробезпеки.

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, експлуатація непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Особливості гасіння пожежі на об'єктах галузі.

Особливості ураження електричним струмом.

Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, що впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолювальні прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення.


^ Тема 1.3. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Поняття про виробничу санітарію. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика.

Послідовність, принципи й засоби надання першої медичної допомоги. Дії у важких випадках. Перша медична допомога при пораненнях, вивихах, переломах, кровотечі, непритомності (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Розділ 2. Основи технічного креслення

Тема 2.1. Оформлення креслень

Поняття про державні стандарти, які визначають правила оформлення креслень. Формати креслень. Робоче поле та рамка креслення. Основний напис на кресленні. Лінії креслення: суцільна товста основна, суцільна тонка, суцільна хвиляста, штрихова, штрихпунктирна і штрихпунктирна з двома крапками. Співвідношення товщин ліній та їх призначення. Масштаби креслення.

Основні відомості про креслярські шрифти: види співвідношення розмірів, букви, цифри і знаки на кресленнях. Нанесення розмірів.


^ Практична робота

1 .Оформлення креслення.


Тема 2.2. Геометричні побудови на кресленнях

Аналіз графічного складу зображень на кресленнях. Осьові і центрові лінії- на контурах зображень. Інструментально-графічні прийоми побудови (кутів, перпендикулярних та паралельних прямих, правильних вписаних многокутників, трикутника, квадрата, шестикутника, ухилу та конусності, поділ кола та відрізків на рівні частини).

Поняття про основні види спряжень, їхні елементи й послідовність побудови. Спряження двох прямих, що перетинаються, двох паралельних прямих, спряження дуги кода і прямої.

Практична робота

 1. Геометричні побудови на кресленнях.

 2. Геометричні побудови на кресленнях.


Тема 2.3. Креслення плоских предметів

Зображення плоских предметів; послідовність їх побудови. Масштаби креслень: призначення, види й позначення.

Основні відомості про нанесення розмірів на кресленні: виносні та розмірні лінії, стрілки знаки діаметра і радіуса, умовне позначення товщини й довжини детал], розміщення розмірних ліній.

Ескіз деталі, його призначення та відмінність від креслення, послідовність виконання та оформлення ескізу. Виконання ескізів деталей (з натури).


Практична робота

1. Креслення плоских предметів


Тема 2.4. Креслення в системі паралельних прямокутних проекцій

Поняття про методи проеціювання. Назви та умовні позначення площин проекцій. Побудова проекцій предметів на одній, двох і трьох взаємно перпендикулярних площинах проекцій.

Поняття про вигляд як різновид зображень на кресленні. Взаємне розташування виглядів на кресленні та їхні назви: вигляд спереду, вигляд зверху, вигляд зліва. Вимоги до головного вигляду на кресленні. Визначення необхідної та достатньої кількості виглядів на кресленні.

Практична робота

 1. Креслення в системі прямокутних проекцій

Тема 2.5. Виконання і читання креслень

Послідовність побудови виглядів на кресленні. Призначення ліній проекційного зв'язку. Допоміжна пряма креслення.

Нанесення розмірів на кресленнях з урахуванням форми предметів. Деякі умовності при нанесенні розмірів на кресленнях.

Виконання креслень предметів із перетворенням їх форми, взаємного розміщення частин і просторового положення предметів. Елементи конструювання за зображеннями предметів.

Читання креслень. Аналіз геометричної форми предмета за його кресленням. Знаходження проекцій елементів поверхонь на кресленні предмета. Проекції точок, що лежать на поверхні предмета.

^ Тема 2.6. Аксонометричні проекції. Технічний рисунок

Призначення та основні види аксонометричних проекцій.

Косокутна фронтальна диметрична проекція. Прямокутна ізометрична проекція. Напрямки осей, показники спотворення, нанесення розмірів на зображеннях. Аксонометричні проекції кіл та плоских фігур. Аксонометричні проекції об'ємних предметів.

Побудова технічних рисунків предметів, зображених у системі прямокутних проекцій. Вибір виду аксонометричної проекції та раціонального способу їх побудови. Способи передачі об'ємності предметів на технічних рисунках.

^ Практична робота

1. Аксонометричні проекції. Технічний рисунок

Тема 2.7. Перерізи та розрізи при виконанні креслень предметів

Поняття про переріз. Утворення перерізу. Види перерізів: винесені та накладені. Виконання та позначення перерізів. Умовності прийняті при виконанні перерізів. Графічне позначення матеріалів на перерізах. Поняття про розріз, як різновид зображень креслення. Утворення розрізу. Відмінність між розрізом і перерізом. Види розрізів: прості й складні, повні й місцеві. Виконання й позначення розрізів. Поєднання виглядів з частиною розрізів. Умовності та спрощення при виконанні розрізів

Практична робота

 1. Перерізи та розрізи.

 2. Перерізи та розрізи.

Тема 2.8. Вибір зображень на кресленнях

Узагальнене поняття про зображення. Залежність кількості зображень від складності форми предмета. Вибір головного зображення. Умовності та спрощення на кресленнях. Додаткові та місцеві вигляди. Компоновка зображень на кресленні.

Практична робота.

1. Компоновка зображень на кресленні.

Тема 2.9. Складальні креслення

Призначення та зміст складальних креслень. Основні елементи складального

креслення (зображення, розміри, специфікація). Особливості виконання складальних креслень: розрізи на складальних кресленнях, нанесення розмірів, штрихування перерізів суміжних деталей. Узагальнення й систематизація знань про складальні креслення, що їх засвоїли учні в процесі трудового навчання


Практична робота

1. Складальні креслення


Тема 2.10. Зображення з'єднань на складальних кресленнях

Загальні поняття про з'єднання деталей. Зображення рознімних з'єднань деталей, болтових, шпилькових, гвинтових, шпонкових і штифтових.

Зображення та позначення різьби на кресленнях з'єднань. Спрощене зображення різьбових з'єднань.

Зображення та позначення нерознімних з'єднань: зварних, паяних, клейових, заклепкових.


Практична робота

1. Зображення з'єднань на складальних кресленнях.


Розділ 3. Робота з програмою комп'ютерного проектування креслень AutoCad.


Тема 3.1. Знайомство з програмою AutoCad.

Запуск, призначення та інтерфейс програми комп'ютерного моделювання та конструювання AutoCad. Створення та збереження креслення, настройка робочого простору, настройка маркерів автоприв'язок, настройка розмірної сітки, створення власної панелі управління.


Практична робота

 1. Запуск, призначення та інтерфейс програми AutoCad.

 2. Настройка програми AutoCad.


Тема 3.2. Геометричні побудови на кресленнях.

Установка границь креслення, створення шарів зображення, побудова штампу креслення, створення ліній, прямокутників, кіл, багатокутників, еліпсів (по осі та ексцентриситету, по центру та двом осям), побудова еліптичних дуг, поліліній, мультиліній, сплайнів, спіралі. Створення креслень за допомогою масивів. Фаски та скруглення. Відносні та декартові координати.

Практична робота

 1. Настройка креслення: ліміти креслення, призначення одиниць вимірювання.

 2. Створення шарів зображення, призначення поточного шару.

3. Створення ліній за допомогою команди Line та за допомогою панелі
інструментів.

 1. Створення прямокутників за допомогою команди Rectangle.

 2. Створення кіл за допомогою команди Circle. Креслення кола по діаметру.

 3. Створення багатокутників та еліпсів.

 4. Створення дуг, поліліній, мультиліній, спланів, спіралей.

8. Побудова креслень за допомогою масивів.

 1. Фаски та округлення на кресленнях.

 2. Робота з декартовими та відносними координатами.

 3. Робота з прямокутним масивом.

 4. Робота з круговим масивом.

 5. Робота з командами кругового масиву.

 6. Робота з командами кругового масиву.

 7. Робота з командами кругового масиву.

 8. Робота з командами кругового масиву.

 9. Створення плоского креслення.

 10. Створення плоского креслення.

 11. Створення плоского креслення.

 12. Створення плоского креслення.

 13. Створення плоского креслення.

 14. Створення плоского креслення.

 15. Створення плоского креслення.

 16. Створення плоского креслення.

 17. Створення плоского креслення.

 18. Створення плоского креслення.

 19. Створення плоского креслення.

 20. Створення плоского креслення.

 21. Створення плоского креслення.

 22. Створення плоского креслення.

 1. Створення плоского креслення.

 2. Створення плоского креслення.


Тема 3.3. Редагування креслень.

Вибір об'єктів, фільтрація об'єктів, робота з групами об'єктів, робота з командами редагування: стерти, копіювати, дзеркало, подібність, перенести, повернути, масштаб, розтягнути, обрізати, подовжити, розірвати, збільшити, вирівняти, фаска, редагування за допомогою ручок, редагування поліліній за допомогою команди Плінія.

*

Практична робота

 1. Вибір та фільтрація об'єктів, робота з групами об'єктів.

 2. Робота з командами редагування: стерти, копіювати, дзеркало.

 3. Робота з командами редагування: подібність, перенести, повернути,

масштаб.

 1. Робота з командами редагування: розтягнути, обрізати, подовжити, розірвати.

 2. Робота з командами редагування: збільшити вирівняти, фаска.

 3. Редагування за допомогою ручок та за допомогою команди Плінія.

 4. Редагування креслень.

 5. Редагування креслень.

9. Редагування креслень.
10. Редагування креслень.


Тема 3.4. Робота з текстом.

Текстові стилі, створення текстових стилів, введення однорядкового тексту, введення спеціальних символів, редагування однорядкового тексту. Палітра Властивості. Створення багаторядкового тексту, введення двоповерхового тексту. Імпорт тексту. Створення таблиць, створення стилю таблиці, вставка таблиць в креслення.


Практична робота

 1. Створення текстового стилю, опції вирівнювання.

 2. Створення однорядкового тексту, введення спеціальних символів.

 3. Створення багаторядкового тексту, двоповерхового тексту, введення спеціальних символів.

 4. Створення таблиць.

 5. Імпорт тексту.


Тема 3.5. Розміри та допуски.

Типи розмірів та їх параметри, лінійні розміри, встановлення лінійних розмірів, базовий розмір та розмірний ланцюг, довжина дуги. Координатні розміри, постановка розмірів радіусів та діаметрів. Кутові розміри. Виноски. Геометричні допуски. Створення розмірних стилів та допусків. Параметри розмірних стилів. Використання інструментальної палітри, редагування розмірів.


Практична робота

 1. Встановлення лінійних розмірів.

 2. Встановлення координатних розмірів.

 3. Встановлення кутових розмірів.

 4. Встановлення радіусів та діаметрів.

 5. Встановлення виносок та допусків.

 6. Створення розмірних стилів допусків.

 7. Використання інструментальної палітри, редагування розмірів.

 8. Використання інструментальної палітри, редагування розмірів.


Тема 3.6. Штриховка.

Асоціативна і неасоціативна штриховка. Штрихування замкнутих областей. Типи штриховок. Додаткові параметри штриховки. Градієнтні заливки, стилі штриховки. Редагування штриховок та заливок.


Практична робота

 1. Штриховка замкнутих областей.

 2. Додаткові параметри штриховки, стилі штриховки.

 3. Градієнтні заливки.

 4. Редагування штриховок та заливок.


Тема 3.7. Обмін файлами з іншими програмами.

Збереження креслення в форматі Jpeg. Імпорт креслення в CorelDraw. Експорт ілюстрацій з CorelDraw. Вставка креслення AutoCad у Word. Вставка в креслення піксельного зображення, параметри вставки. Редагування піксельних зображень. Настройка зображення. Інші формати експорта. Робота з DWF - файлами.

Практична робота

 1. Обмін файлами з програмою CorelDraw.

 2. Експорт ілюстрацій з CorelDraw.

 3. Вставка креслення в Word.

 4. Вставка піксельних зображень.

 5. Редагування піксельних зображень.

 6. Робота з DWF - файлами.


Тема 3.8. Друкування креслення.

Діалогове вікно друку: набори параметрів аркушу, формат аркуша, область друкування, масштаб виводу та масштаб ліній, додаткові параметри друку. Створення та використання стилів друкування. Друкування з простору моделі та простору аркуша.


Практична робота

 1. Створення та використання стилів друкування.

 2. Друкування з простору аркуша та моделі.

Список рекомендованих джерел

 1. Анисимов М.В., Анисимова Л.М. Креслення: Підручник - К.: Вища шк.,1998-239 с.

 2. Антонович Є. А., Василишин Я. В., Шпільчак В. А. Російсько-український словник-довідник з інженерної графіки, дизайну та архітектури: Навч. посібник. - Львів: Світ, 2001. - 240 с.

 3. Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения: Практ. пособие для учащихся техникумов - М.: Высш. шк., 1989 - 368 с.

 4. Ботвинников А.Д., Вышнепольский И.С. Черчение в средней школе: Пособие для учителя - М.: Просвещение, 1989 - 111 с.

 5. Верхола А.П. Словник з креслення - К.: Вища шк., 1994 - 203 с.

 6. Воротников И.А. Занимательное черчение. Кн. для учащихся сред.шк- М.: Просвещение, 1990.-223 с.

 7. Годик Е.И., Лысянский В.М., Михайленко В.Е и др. Техническое черчение - К.: Вища шк., Головное изд-во, 1983 - 440 с.
 1. ГОСТ 2.301-68 и др. Единая система конструкторской документации. Общие правила выполнения чертежей. Издательство стандартов - М., 1991 - 236 с.

 2. Левковец Л.Б. AutoCad 2008 для начинающих.- СПб.: БХВ-Петербург, 2007.-464с; ил.

10. Погорелов В.И. AutoCad 2008 на примерах.- БХВ-Петербург, 2007.-464с; ил.

11. Сидоренко В.К. Креслення.- Львів: Оріяна-Нова, 2004.- 356с.

12. Соколова Т.Ю. AutoCad 2008. Лёгкий старт.- СПб.: Питер, 2008.-176с; ил.


ІЗ. Тульев В.Н. AutoCad 2008. Пошаговое обучение.- СПб.: БХВ-Петербург, 2007.-384с; ил.

Список використаних джерел

 1. Анисимов М.В., Анисимова Л.М. Креслення: Підручник -К.: Вища шк., 1998-239 с.

 2. Левковец Л.Б. AutoCad 2008 для начинающих.- СПб.: БХВ-Петербург, 2007.-464с; ил.

 3. Погорелов В.И. AutoCad 2008 на примерах.- БХВ-Петербург, 2007.- 464с; ил.

 4. Програма допрофесійної підготовки «Користувач персонального комп'ютера» для учнів Бериславського міжшкільного навчально-виробничого комбінату. -укладачі Вовк I.A., Вовк О.Ю. - Херсон, 2008.

 5. Програми з креслення для загальноосвітніх навчальних закладів. - автори-упорядники Галіна В.І., Ільченко А.І. - К.: «Навчальні посібники», 2001. - с.8-14.

 6. Сидоренко В.К. Креслення.- Львів: Оріяна-Нова, 2004.- 356с.

 7. Тульев В.Н. AutoCad 2008. Пошаговое обучение.- СПб.: БХВ-Петербург, 2007.-384с; ил.Схожі:

Затверджую: Ректор Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів А. М. Зубко погоджено iconЗатверджую: Ректор Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів А. М. Зубко погоджено
Програма затверджена Південноукраїнським регіональним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів
Затверджую: Ректор Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів А. М. Зубко погоджено iconДодаток 1 затверджено наказ головного управління освіти І науки Київської обласної державної адміністрації
Клокар Наталія Іванівна – ректор Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат педагогічних...
Затверджую: Ректор Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів А. М. Зубко погоджено iconПлан роботи київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2011 рік
Про виконання плану науково-дослідної роботи за 2010 рік та напрями наукових досліджень Київського обласного інституту післядипломної...
Затверджую: Ректор Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів А. М. Зубко погоджено iconПлан роботи київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2011 рік Інформаційно-освітній путівник інституту
Загальна координація стратегічних І поточних питань роботи інституту на рівні головного управління освіти І науки кода, мон україни,...
Затверджую: Ректор Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів А. М. Зубко погоджено iconНаказ №184 м. Київ Про надання статусу обласного опорного закладу освіти та обласної школи передового педагогічного досвіду
Київ­ського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів (про­токол №2 від 27. 04. 2010) та науково-методичної ради...
Затверджую: Ректор Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів А. М. Зубко погоджено iconПлан роботи київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2011 рік
Курси підвищення кваліфікації педагогічних, методичних і керівних працівників освіти
Затверджую: Ректор Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів А. М. Зубко погоджено iconПлан роботи київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2011 рік
Про атестаційні матеріали (залікові книжки) педагогічних працівників-претендентів на підтвердження педагогічних звань
Затверджую: Ректор Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів А. М. Зубко погоджено iconЗвіт про роботу кафедри педагогіки і психології Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів за 2010 рік Основними напрямами діяльності
Основними напрямами діяльності кафедри педагогіки і психології Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних...
Затверджую: Ректор Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів А. М. Зубко погоджено iconПоложення про Вчену раду Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів Загальні положення Призначення Вченої ради інституту
...
Затверджую: Ректор Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів А. М. Зубко погоджено iconПлан-графік проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2012/2013 навчальному році на базі Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов