Закон України \"Про внесення змін до Закону України \"Про товарну біржу\" та інших законодавчих актів України\" Верховна Рада України постановляє icon

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про товарну біржу" та інших законодавчих актів України" Верховна Рада України постановляєНазваЗакон України "Про внесення змін до Закону України "Про товарну біржу" та інших законодавчих актів України" Верховна Рада України постановляє
Сторінка1/6
Дата конвертації04.07.2013
Розмір0.84 Mb.
ТипЗакон
скачать >>>
  1   2   3   4   5   6

Проект

(Тираж 17.09.2008)


Закон України


"Про внесення змін до Закону України "Про товарну біржу" та

інших законодавчих актів України"


Верховна Рада України постановляє:


І. Внести зміни до таких Законів України:

1. Закон України "Про товарну біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 10, ст. 139; 1993 р., № 11, ст. 83; 2002 р., № 16) викласти в такій редакції:


Закон України


Про товарну біржу


Цей Закон визначає порядок створення та діяльності товарних бірж, правові засади регулювання біржового товарного ринку, гарантії реалізації прав і законних інтересів учасників біржової торгівлі.


Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Поняття товарної біржі


1. Товарна біржа є непідприємницьким товариством, що об‘єднує суб‘єктів підприємницької діяльності з метою здійснення ними біржової торгівлі, що здійснюється у формі гласних публічних торгів, що проводяться в заздалегідь визначеному місці і у визначений час по встановлених товарною біржею правилах, яка надає послуги з укладання біржових договорів, виявлення попиту і пропозицій на біржові товари, товарних цін, вивчає, упорядковує товарообіг і сприяє пов‘язаним з ним торгівельним операціям.

2. Товарна біржа не займається комерційним посередництвом, не має на меті одержання прибутку і не може бути стороною біржових договорів. Плата за надання послуг, реєстрацію договорів, а також сума штрафів, що стягуються з учасників біржової торгівлі за порушення правил біржової торгівлі, не розподіляються між її членами, а спрямовуються на виконання статутних завдань.

3. Товарна біржа є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням.

4. Товарна біржа не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, так само як і члени товарної біржі не відповідають за її зобов’язаннями.

5. Юридичні особи, діяльність яких не відповідає вимогам цього Закону, не мають права здійснювати біржову торгівлю на біржовому товарному ринку, використовувати слова “товарна біржа” у своїх найменуваннях, рекламі, інших інформаційних матеріалах.


Стаття 2. Сфера діяльності товарної біржі


1. До сфери діяльності товарної біржі належить:

1) організація біржової торгівлі;

2) оприлюднення цін, визначених на підставі співвідношення попиту і пропозицій на біржові товари, проведення їх котирування;

3) розповсюдження інформації про результати біржових торгів та кон’юнктуру на ринку біржових товарів;

4) надання учасникам біржової торгівлі послуг із зберігання біржового товару, організаційно-інформаційних, рекламних, консультаційних послуг, а також послуг з клірингорозрахункового обслуговування за укладеними біржовими договорами.


Стаття 3. Права та обов’язки товарної біржі


1. Товарна біржа має право:

1) установлювати для всіх учасників торгів обов’язкові правила біржової торгівлі відповідно до законодавства;

2) утворювати відповідно до закону постійно діючі третейські суди для вирішення спорів по справах, що виникають лише у межах даної відповідної біржі;

3) установлювати розмір вступних та періодичних внесків для членів товарної біржі, розмір плати за послуги, що надаються біржею;

4) установлювати відповідно до статуту товарної біржі плату за реєстрацію договорів на біржі, а також санкції за порушення статуту біржі та біржових правил;

5) створювати підрозділи товарної біржі та затверджувати положення про них;

6) розробляти з урахуванням державних стандартів власні стандарти і типові контракти;

7) укладати договори з іншими товарними біржами, мати своїх представників на товарних біржах, у тому числі розташованих за межами України;

8) створювати товарні склади;

9) утворювати котирувальну комісію;

10) видавати біржові бюлетені, довідники та інші інформаційні видання;

11) вирішувати інші питання, передбачені законом.

2. Товарна біржа зобов’язана:

1) створювати умови для здійснення біржової торгівлі;

2) регулювати біржові операції;

3) проводити котирування цін на товари, що допускаються до обігу на товарній біржі;

4) надавати членам і учасникам товарної біржі організаційні та інформаційні послуги;

5) забезпечувати збирання, оброблення і розповсюдження інформації, що стосується кон’юнктури ринку;

6) подавати в установленому Законом України «Про бухгалтерський облік та порядок подання звітності в Україні» порядку спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузі статистики звіт про діяльність біржі.

3. У своїй діяльності товарна біржа не має права:

1) надавати будь-які переваги чи будь-які обмеження для окремих учасників біржової торгівлі;

2) визначати розміри винагороди учасників біржової торгівлі за виконання посередницьких функцій у процесі укладання біржових договорів.


Стаття 4. Принципи діяльності товарної біржі


1. Основними принципами діяльності товарної біржі є:

1) публічне проведення біржових торгів;

2) рівноправність учасників біржових торгів;

3) виявлення вільних ринкових цін шляхом концентрації попиту і пропозицій.


Стаття 5. Гарантії діяльності товарної біржі


1. Втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування в діяльність товарної біржі, за винятком випадків, передбачених законом, не допускається.

Стаття 6. Державне регулювання біржового товарного ринку

1. Державне регулювання діяльності товарних бірж покладається на спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, відповідальний за реалізацію економічної політики (далі — уповноважений орган).

2. Основними функціями уповноваженого органу є:

1) розроблення нормативно-правових актів щодо функціонування біржового товарного ринку та їх затвердження у випадках, передбачених законодавством;

2) визначення кваліфікаційних вимог до діяльності товарних бірж;

3) акредитація товарних бірж згідно з установленим Кабінетом Міністрів України порядком та контроль за додержанням умов акредитації;

4) міжнародне співробітництво у сфері біржового товарного ринку;

5) участь в організації навчання з підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з біржової торгівлі;

6) контроль за діяльністю товарних бірж.


Розділ II. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРНОЇ БІРЖІ


Стаття 7. Створення та припинення товарної біржі


1. Товарна біржа створюється на засадах добровільного об’єднання юридичних та/або фізичних осіб — підприємців (далі — засновники).

2. Для створення товарної біржі її засновники розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма засновниками, якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження.

3. Установчим документом товарної біржі є затверджений учасниками статут.

4. Засновниками не можуть бути органи державної влади та органи місцевого самоврядування, державні і комунальні підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримуються за рахунок Державного бюджету України чи місцевих бюджетів.

5. Кількість членів товарної біржі не може бути меншою від 20 осіб.

6. Статутний фонд товарної біржі не може бути меншим 500 тис. гривень.

7. Товарна біржа для виконання своїх статутних завдань може створювати відокремлені підрозділи (представництва), клірингорозрахункову установу згідно із законодавством України.

8. Товарна біржа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

9. Припинення товарної біржі здійснюється в порядку, встановленому законом.


1. Майно товарної біржі, яке складається з основних фондів та оборотних засобів, належить їй на праві власності.

2. Майно товарної біржі формується за рахунок:

1) майна та коштів, переданих засновниками до її статутного фонду;

2) вступних та періодичних внесків членів товарної біржі;

3) коштів, що вносяться як плата за користування послугами товарної біржі;

4) іншого майна, набутого на підставах, передбачених законом;

5) сум штрафів, що стягуються з учасників біржової торгівлі за порушення правил біржової торгівлі.


Стаття 9. Статут товарної біржі


1. Статут товарної біржі є установчим документом, на підставі якого вона діє.

2. У статуті товарної біржі зазначаються:

1) найменування товарної біржі;

2) предмет та мета діяльності;

3) розмір статутного фонду і порядок його утворення;

4) види фондів, що утворюються товарною біржею і порядок їх утворення;

5) розмір вступних і періодичних внесків та порядок їх сплати;

6) порядок використання майна товарної біржі;

7) органи управління і контролю за діяльністю товарної біржі, порядок їх утворення, прийняття рішень та повноваження;

8) порядок прийняття у члени товарної біржі та припинення членства;

9) права та обов’язки членів, у тому числі строкових членів товарної біржі;

10) порядок затвердження правил біржової торгівлі та внесення до них змін;

11) порядок скликання загальних зборів;

12) порядок припинення товарної біржі.

3. Статут може містити інші, пов’язані з особливостями діяльності товарної біржі положення, що не суперечать цьому Закону та іншим законодавчим актам.


Стаття 10. Державна реєстрація товарної біржі


1. Державна реєстрація товарної біржі здійснюється у порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”.


Розділ III. ЧЛЕНСТВО У ТОВАРНІЙ БІРЖІ


Стаття 11. Членство у товарній біржі


1. Членами товарної біржі є засновники, а також юридичні особи та фізичні особи — підприємці, що прийняті у члени товарної біржі після її створення.

2. Юридична особа або фізична особа — підприємець, яка прийнята у члени товарної біржі відповідно до статуту, робить вступний внесок.

3. Членами товарної біржі не можуть бути органи державної влади та органи місцевого самоврядування, державні і комунальні підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримуються за рахунок Державного бюджету України чи місцевих бюджетів.

4. Член товарної біржі має право на:

1) управління справами товарної біржі;

2) здійснення біржової торгівлі;

3) біржове місце;

4) інші права, визначені статутом.

5. Член товарної біржі має право відступити своє право на здійснення біржової торгівлі та біржове місце іншій особі, що не є членом біржі за договором на певний строк.

6. Член товарної біржі може відступити своє право лише одній юридичній особі або фізичній особі — підприємцю.

7. Юридична особа або фізична особа — підприємець, яка уклала договір з членом біржі про відступлення на її користь права на здійснення біржової торгівлі та біржове місце, набуває статусу строкового члена товарної біржі.

8. Строковий член товарної біржі не має права на участь в управлінні справами товарної біржі.


Розділ IV. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРНОЇ БІРЖІ


Стаття 12. Органи управління


1. Органами управління товарної біржі є загальні збори членів товарної біржі, біржовий комітет (рада біржі) та виконавча дирекція.


Стаття 13. Вищий орган управління товарної біржі


1. Вищим органом управління товарної біржі є загальні збори членів товарної біржі.

2. До компетенції загальних зборів членів товарної біржі належить:

1) утворення органів управління та контролю за діяльністю біржі;

2) визначення порядку використання майна біржі;

3) затвердження статуту товарної біржі, внесення до нього змін;

4) визначення основних напрямів діяльності біржі;

5) затвердження річних результатів діяльності біржі, звітів біржового комітету, контрольно-ревізійної комісії;

6) затвердження положень про біржовий комітет (раду біржі), контрольно-ревізійну комісію та виконавчу дирекцію;

7) прийняття рішення про припинення товарної біржі;

8) затвердження правил біржової торгівлі.

Статутом товарної біржі до компетенції загальних зборів можуть належати інші питання її діяльності.

3. Загальні збори членів товарної біржі скликаються біржовим комітетом товарної біржі з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на рік. Про скликання загальних зборів та їх порядок денний члени товарної біржі повідомляються в порядку, визначеному її статутом.

4. Позачергові загальні збори членів товарної біржі можуть бути скликані на вимогу не менш як третини членів біржі або на вимогу біржового комітету (ради біржі) або контрольно-ревізійної комісії із зазначенням підстав і мети такого скликання.

5. Загальні збори членів товарної біржі правоможні вирішувати питання, якщо на них присутні більше половини їх членів.

6. Рішення загальних зборів приймається більшістю голосів присутніх на зборах членів товарної біржі, якщо інше не встановлено статутом.


Стаття 14. Біржовий комітет (рада біржі)


1. Біржовий комітет (рада біржі) здійснює управління товарною біржею в період між загальними зборами її членів.

2. Біржовий комітет (рада біржі) обирається загальними зборами членів товарної біржі з числа членів товарної біржі і підзвітний загальним зборам.


Стаття 15. Виконавча дирекція


1. Виконавча дирекція вирішує питання поточної діяльності товарної біржі, які відповідно до статуту належать до її компетенції.


Стаття 16. Контрольно-ревізійна комісія


1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товарної біржі здійснює контрольно-ревізійна комісія.

2. Контрольно-ревізійна комісія підзвітна загальним зборам членів товарної біржі та обирається загальними зборами із числа членів товарної біржі у кількості не менше трьох осіб. Членами контрольно-ревізійної комісії не можуть бути члени біржового комітету (ради біржі) і члени виконавчої дирекції товарної біржі.

3. Перевірки результатів фінансово-господарської діяльності товарної біржі проводяться контрольно-ревізійною комісією за власною ініціативою, а також за рішенням загальних зборів членів товарної біржі або на вимогу не менш як 10 відсотків членів товарної біржі.

4. На вимогу контрольно-ревізійної комісії надаються будь-які матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також пояснення посадових осіб товарної біржі.


Розділ V. БІРЖОВА ТОРГІВЛЯ ТА ЇЇ УЧАСНИКИ


Стаття 17. Біржова торгівля


1. Біржова торгівля — система підготовки, укладення, оформлення та реєстрації договорів, розповсюдження інформації за єдиними правилами біржової торгівлі для всіх учасників біржової торгівлі.

2. Біржові торги — публічне укладення біржових договорів на товарній біржі, яке здійснюється за єдиними правилами біржової торгівлі з установленою періодичністю у заздалегідь визначених місці і часі.

Біржові торги можуть проводитися з використанням спеціалізованих електронних систем.


Стаття 18. Правила біржової торгівлі


1. Правила біржової торгівлі розробляються згідно із статутом товарної біржі та типовими правилами біржової торгівлі, які затверджуються уповноваженим органом.

2. Правилами біржової торгівлі визначаються:

1) порядок проведення біржових торгів;

2) перелік біржових товарів, допущених до біржової торгівлі;

3) вимоги до членів товарної біржі та біржових брокерів щодо їх участі у біржових торгах і кваліфікації брокерів;

4) порядок укладення, реєстрації та обліку біржових договорів;

5) види і порядок клірингорозрахункового обслуговування біржової торгівлі;

6) порядок визначення котирувальних цін на біржові товари;

7) порядок проведення розрахунків між учасниками біржової торгівлі та біржовими клієнтами;

8) заходи, спрямовані на забезпечення порядку на біржових торгах;

9) розміри плати за користування послугами товарної біржі учасниками біржових торгів;

10) умови застосування товарною біржею санкцій до учасників біржової торгівлі;

11) порядок інформаційного обслуговування учасників біржової торгівлі, зокрема подання інформації про майбутні біржові торги, біржові договори, що були укладені членами та строковими членами товарної біржі, про кон’юнктуру на ринку біржових товарів;

12) порядок реєстрації членів товарної біржі;

13) загальні вимоги до біржових контрактів;

14) порядок усунення біржових брокерів від участі у біржових торгах;

15) інші вимоги, що стосуються порядку здійснення біржової торгівлі.


Стаття 19. Учасники біржової торгівлі


1. Учасниками біржової торгівлі є члени та строкові члени товарної біржі.

2. Біржові договори укладаються під час проведення біржових торгів тільки членами та строковими членами товарної біржі.

3. Товарна біржа забезпечує згідно з правилами біржової торгівлі членів та строкових членів товарної біржі місцем на торговельному майданчику біржі або в її електронній системі (біржовим місцем).

4. Члени та строкові члени товарної біржі — юридичні особи вважаються брокерськими фірмами.

5. Члени та строкові члени товарної біржі — фізичні особи — підприємці вважаються незалежними брокерами.

6. Біржовими брокерами є незалежні брокери, а також уповноважені особи брокерських фірм.

7. Біржові брокери отримують право на укладення біржових договорів після їх реєстрації в установленому порядку.

8. Товарна біржа здійснює ведення реєстрів біржових брокерів.

9. Товарна біржа встановлює кваліфікаційні вимоги до біржових брокерів.

10. Біржові брокери мають право пересвідчитися в наявності та якості запропонованого товару, а також у платоспроможності покупця та вчиняти інші дії, що не суперечать інтересам клієнтів.

11. Біржовим брокерам забороняється розголошувати інформацію, що становить комерційну таємницю щодо здійснюваних за їх участю біржових операцій.


Стаття 20. Біржові посередники


1. Члени та строкові члени товарної біржі, що укладають біржові договори в інтересах біржових клієнтів, є біржовими посередниками.

2. Біржові клієнти — юридичні особи та фізичні особи — підприємці, що не є членами біржі та в інтересах яких біржові посередники укладають біржові договори.

3. Відносини між біржовим посередником і біржовим клієнтом оформляються письмово шляхом укладення відповідного договору.

4. Біржовий посередник може діяти від:

1) імені та за рахунок біржового клієнта;

2) імені біржового клієнта і за свій рахунок;

3) свого імені та за рахунок біржового клієнта;

4) свого імені та за свій рахунок.

5. Біржовий посередник зобов’язаний виконувати умови договору, а також:

1) ознайомити біржового клієнта з правилами біржової торгівлі та умовами розрахункового обслуговування;

2) укладати біржові договори в інтересах біржового клієнта тільки після роз’яснення йому характеру ризиків, пов’язаних з цими договорами;

3) укладаючи від свого імені та за свій рахунок біржові договори, що зачіпають інтереси біржового клієнта, вчасно інформувати його про це;

4) не надавати перевагу собі за наявності розпорядження від біржового клієнта;

5) своєчасно подавати біржовому клієнту повну інформацію про укладення біржових договорів в його інтересах, про хід виконання біржових контрактів, а також розпоряджень біржового клієнта.


Стаття 21. Біржові товари


1. Біржовими є товари (крім об’єктів нерухомого майна, транспортних засобів, інших самохідних машин та механізмів) з визначеними родовими ознаками та якістю, у тому числі товарний дериватив, допущені до обігу на товарній біржі згідно з правилами біржової торгівлі, крім заборонених до обігу законодавством.

2. Товарний дериватив — стандартний документ (біржовий договір), який засвідчує зобов’язання або право на здійснення продажу та/або купівлі біржового товару на визначених умовах у майбутньому (форвард, ф’ючерс, опціон).


Стаття 22. Біржовий договір


1. Біржовим визнається договір, що укладений учасниками біржової торгівлі на біржові товари під час проведення біржової сесії на торговельному майданчику або в електронній системі товарної біржі. Біржовий договір має бути зареєстрований товарною біржею не пізніше наступного за укладенням договору дня.

2. Біржовий договір вважається укладеним з моменту його реєстрації товарною біржею згідно з правилами біржової торгівлі .

3. Біржові договори оформляються шляхом підписання біржового контракту (письмово або зафіксованого у вигляді електронних даних).

4.Біржовий договір може бути нотаріально посвідчений, якщо цього вимагає будь-яка із сторін договору

5. Зміст біржових договорів не підлягає розголошенню (за винятком інформації, що стосується найменування товару, його кількості, ціни, місця і строку виконання договору).

6. Інформація щодо біржових договорів може подаватися на письмову вимогу суду, органів прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ, державної податкової служби у випадках, передбачених законом.
  1   2   3   4   5   6Схожі:

Закон України \"Про внесення змін до Закону України \"Про товарну біржу\" та інших законодавчих актів України\" Верховна Рада України постановляє iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України Верховна Рада Українипостановля є: I. Внести зміни до таких законодавчих актів України
Частину п’яту статті 10 Закону України „Про нотаріат” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №39, ст. 383) викласти у такій...
Закон України \"Про внесення змін до Закону України \"Про товарну біржу\" та інших законодавчих актів України\" Верховна Рада України постановляє iconЗакон україни "Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат " Верховна Рада України постановляє
Внести зміни до Закону України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383; 1998 р., N 35, ст. 241;...
Закон України \"Про внесення змін до Закону України \"Про товарну біржу\" та інших законодавчих актів України\" Верховна Рада України постановляє iconЗакон УкраЇни Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат" Верховна Рада Українипостановля є
Внести до Закону України “Про нотаріат” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №39, ст. 383; 1998 р., №35, ст. 241; 2002 р.,...
Закон України \"Про внесення змін до Закону України \"Про товарну біржу\" та інших законодавчих актів України\" Верховна Рада України постановляє iconЗакон України № 1702-vі «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю» (далі Закон № 1702-vі), який в частині набув чинності 10 грудня 2009 року,
України було прийнято Закон України № 1702-vі «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття...
Закон України \"Про внесення змін до Закону України \"Про товарну біржу\" та інших законодавчих актів України\" Верховна Рада України постановляє iconПро затвердження Змін до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України
Закону України "Про нотаріат" щодо державного регулювання нотаріальної діяльності" та від 04 липня 2012 року n 5037-vi "Про внесення...
Закон України \"Про внесення змін до Закону України \"Про товарну біржу\" та інших законодавчих актів України\" Верховна Рада України постановляє iconЗакон України "Про дошкільну освіту" №2628-iii, із змінами вiд 1 січня 2009 р
Законодавство України про дошкільну освіту базується на Конституції України і складається із Закону України "Про освіту", цього Закону,...
Закон України \"Про внесення змін до Закону України \"Про товарну біржу\" та інших законодавчих актів України\" Верховна Рада України постановляє iconЗакон україни про дошкільну освіту (Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 49, ст. 259)
Законодавство України про дошкільну освіту базується на Конституції України (254к/96-вр) І складається із Закону України "Про освіту"...
Закон України \"Про внесення змін до Закону України \"Про товарну біржу\" та інших законодавчих актів України\" Верховна Рада України постановляє iconЗакон україни про внесення змін до статті 177 Сімейного кодексу України І статті 32 Цивільного кодексу України Верховна Рада Українипостановляє : І. Внести до Сімейного та Цивільного кодексів України такі зміни
У статті 177 Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №21-22, ст. 135)
Закон України \"Про внесення змін до Закону України \"Про товарну біржу\" та інших законодавчих актів України\" Верховна Рада України постановляє iconЗмінились параметри пенсійного забезпечення. Актуальний коментар Мінпраці
З прийняттям Закону України „Про державний бюджет України на 2008 рік та внесення змін до деяких законодавчих актів України відбулися...
Закон України \"Про внесення змін до Закону України \"Про товарну біржу\" та інших законодавчих актів України\" Верховна Рада України постановляє iconПорівняльна таблиця до проекту Закону України Про внесення змін до Закону України “Про нотаріат”
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов