Протокол № ­2 від 8 травня 2012 р. Положення про організацію дистанційного icon

Протокол № ­2 від 8 травня 2012 р. Положення про організацію дистанційногоНазваПротокол № ­2 від 8 травня 2012 р. Положення про організацію дистанційного
Дата конвертації12.01.2013
Розмір109.81 Kb.
ТипПротокол
скачать >>>


СХВАЛЕНО

Вченою радою КОІПОПК

Протокол № ­2

від 8 травня 2012 р.


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

у Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів


 1. Загальні положення та визначення 


1.1. «Положення про організацію дистанційного навчання у Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів» (далі – Положення) визначає систему організаційних та навчально-методичних заходів для реалізації дистанційного навчання за програмами підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів. 


1.2 Метою дистанційного навчання є створення умов для удосконалення професійних та фахових знань, умінь і навичок слухачів за місцем їх проживання або тимчасового перебування з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій.


1.3. Завданнями дистанційного навчання є: 

 • розширення можливостей доступу педагогічних працівників до якісної освіти засобами дистанційного навчання; 

 • забезпечення індивідуалізації навчання відповідно до потреб, особливостей і можливостей кожного слухача;

 • створення додаткових можливостей для спілкування науково-педагогічних та педагогічних працівників зі слухачами та слухачів між собою в процесі активного творчого засвоєння програми навчання.


1.4. Дистанційне навчання може бути реалізоване шляхом упровадження:

 • дистанційної форми навчання як окремої форми підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

 • технологій дистанційного навчання у процесі організації та забезпечення інших форм розвитку професійної компетентності освітян.


1.5. Навчання за дистанційною формою здійснюється за: 

 • державним замовленням; 

 • договорами з юридичними та фізичними особами.


1.6. Додатковими вимогами до слухачів, які навчаються за дистанційною формою, є: 

 • наявність доступу до мережі Інтернет;

 • вміння користуватися сучасними інформаційними та комунікаційними технологіями (Інтернет, електронна пошта).


1.7. У Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Дистанційна форма навчання – форма навчання, рівноцінна очній, вечірній, заочній, що реалізується в умовах віддаленості слухача і викладача на основі використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій. 

Дистанційне навчання – індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі актуальних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Основні риси дистанційного навчання: 

 • гнучкість – територіальна, часова, змістовна; 

 • визначальна роль самостійної роботи слухачів; 

 • інтерактивність взаємодії між суб’єктами навчального процесу.

Технології дистанційного навчання – комплекс освітніх технологій, включаючи психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні, які надають можливість реалізувати процес дистанційного навчання. Технології дистанційного навчання впроваджуються з метою: 

 • розроблення дистанційних курсів; 

 • організації дистанційного навчання. 

Основні технології дистанційного навчання:

 • кейс-технологія – заснована на використанні комплектів (кейсів) текстових, аудіо-візуальних та мультимедійних навчально-методичних матеріалів, їх розсиланні для самостійного вивчення слухачами з можливістю отримання консультацій викладачів (тьюторів);

 • ТВ-технологія – базується на використанні систем телебачення для доставки навчально-методичних матеріалів з можливістю отримання консультацій викладачів (тьюторів);

 • мережева технологія – передбачає використання мереж телекомунікацій для забезпечення слухачів навчально-методичними матеріалами та інтерактивної взаємодії між суб’єктами навчання в синхронному та асинхронному режимах.

Навчально-методичний комплекс (веб-ресурс)  включає: 

 • програму освітньої діяльності курсів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників;

 • електронний навчальний посібник; 

 • додаткові навчально-методичні матеріали на паперових та електронних носіях.

Учасники навчального процесу:

 • слухачі – педагогічні працівники закладів освіти, які виявили бажання навчатися за дистанційною формою для підвищення кваліфікації;

 • науково-педагогічні та педагогічні працівники, які забезпечують навчальний процес у межах своїх функціональних обов’язків;

 • тьютор куратор групи слухачів, який здійснює підтримку та методичний супровід навчального процесу.

 • працівники центру дистанційного навчання, які здійснюють організаційну, адміністративну та технологічну підтримку процесу дистанційного навчання.
 1. Нормативно-правова база 
 • Конституція України;

 • Закон України «Про освіту»;

 • Закон України «Про вищу освіту»;

 • Закон України «Про національну програму інформатизації»;

 • Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»;

 • наказ Міністерства освіти і науки «Про створення Українського центру дистанційної освіти» (від 07.07.2000 № 293)

 • Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» (від 31.07.2000 № 928);

 • Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України 20.12.2000;

 • Положення про дистанційне навчання.
 1. Організація навчального процесу за дистанційною формою 


3.1. Для організації навчання за дистанційною формою на базі районних і міських методичних служб, закладів освіти створюються і функціонують районні та міські центри дистанційного навчання, в яких слухачеві надають автоматизоване робоче місце, здійснюють організаційну, консультативну, науково-методичну підтримку навчального процесу. 


3.2. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною формою навчання здійснюється за затвердженими навчальними програмами та планами відповідно до положень про:

 • організацію курсів підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів у Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів;

 • навчальні плани, навчально-тематичні плани та програми освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації педагогічних, управлінських і методичних кадрів.


3.3. Термін навчання за дистанційною формою триває не більше 6 місяців та встановлюється відповідно до індивідуального плану роботи слухача. 


3.4. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною формою навчання здійснюється в три етапи:

І етап (очний) – організаційно-настановча сесія (2 дні);

ІІ етап (дистанційний) – керована самостійна робота слухача;

ІІІ етап (очний) – заключна сесія (1 день).


3.5. Під час організаційно-настановчої сесії здійснюється: 

 • реєстрація слухачів та зарахування їх до навчальної групи;

 • вхідне діагностування; 

 • проведення навчальних занять.


3.6. Під час заключної сесії проводиться: 

 • підсумковий контроль навчальних досягнень слухачів; 

 • конференція з обміну досвідом роботи.


3.7. На дистанційному етапі слухачі:

 • працюють з науковою та навчально-методичною літературою, електронними навчальними посібниками відповідно до обраних програм навчання;

 • виконують практичні завдання та поточне тестування;

 • створюють авторські (творчі) проекти;

 • беруть участь у тематичних форумах;

 • спілкуються і консультуються з викладачами та тьютором у синхронному й асинхронному режимах;

 • захищають авторські (творчі) проекти. 

Авторський (творчий) проект – це практичний результат підвищення фахової кваліфікації слухача, що виконувався самостійно під керівництвом науково-педагогічних та педагогічних працівників відповідного профілю.


3.8. Навчальний процес здійснюється у таких формах: навчальні заняття, консультації, обмін досвідом роботи, самостійна робота та контрольні заходи.


3.9. Зазначені вище форми навчання реалізуються з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій (Інтернет, електронна пошта, чат, форум, телеконференція, відеоконференція, конференція, аудіоконференція тощо). 


3.10. Контрольні заходи включають вхідний, поточний та підсумковий контроль навчальних досягнень слухачів.


 1. Учасники навчального процесу


4.1. Слухачі:

 • забезпечуються гуртожитком під час сесійного навчання;

 • користуються фондами бібліотеки, навчально-методичних кабінетів (центрів), обласної педагогічної виставки «Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї і технології»;

 • беруть участь у роботі конференцій, навчальних семінарів, інших методичних заходів, що проводяться інститутом. 

Слухачам, які виконали навчальний план та захистили авторський проект, видається посвідчення встановленого зразка. 


4.2. Науково-педагогічні, педагогічні працівники

 • виконують функції викладачів, консультантів, кураторів навчальних груп (тьюторів);

 • забезпечують дидактичне та методичне наповнення навчально-методичних комплексів  тощо.


4.3. Тьютори

 • здійснюють методичний супровід навчального процесу; 

 • контролюють виконання індивідуальної програми слухачем;

 • співпрацюють із педагогічними працівниками центру дистанційного навчання;

 • удосконалюють навички впровадження технологій дистанційного навчання.


4.4. Працівники центру дистанційного навчання:

 • здійснюють підготовку (навчають, консультують) науково-педагогічних та педагогічних працівників інституту, методистів районних і міських методичних служб, які координують роботу з підвищення кваліфікації освітян за дистанційною формою навчання, до впровадження технологій дистанційного навчання;

 • формують банк навчальних матеріалів для наповнення програм освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації для їх подальшого структурування й адаптування до Інтернет-середовища;

 • комплектують групи слухачів згідно поданих замовлень;

 • адмініструють систему «Прометей» (складають списки викладачів і слухачів, формують групи, наповнюють інформаційними, навчальними та методичними матеріалами);

 • навчають та консультують слухачів дистанційних курсів;

 • здійснюють технічну й технологічну підтримку процесу дистанційного навчання;

 • проводять настановні заняття зі слухачами;

 • розробляють робочі навчально-тематичні плани проведення курсів підвищення фахової кваліфікації за дистанційною формою навчання;

 • координують діяльність тьюторів, викладачів кафедр, методистів районних, міських методичних служб;

 • аналізують та узагальнюють результати навчання слухачів за дистанційною формою;

 • формують портфоліо слухачів;

 • проводять моніторинг якості підвищення фахової кваліфікації слухачів.


За складність навчальної та методичної роботи, а також необхідність мати додаткові компетенції науково-педагогічним і педагогічним працівникам, які забезпечують навчальний процес за дистанційною формою, можуть встановлюватись додаткові надбавки, розміри яких визначаються ректором інституту.


 1. Забезпечення процесу дистанційного навчання 


5.1. Науково-методичне забезпечення включає:

 • методичні рекомендації щодо впровадження технологій дистанційного навчання;

 • критерії, форми, засоби і системи контролю якості дистанційного навчання;

 • змістовне, дидактичне та методичне наповнення навчально-методичних комплексів з кожного напряму підвищення кваліфікації передбачає наявність:

 • навчальних програм, навчально-тематичних планів, розкладів навчальних занять для очних етапів навчання;

 • методичних рекомендацій щодо організації самостійної роботи слухачів, використання веб-ресурсів, послідовності виконання завдань, особливостей тестування тощо;

 • електронних бібліотек;

 • практичних завдань із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;

 • пакетів тестових завдань;

 • інших ресурсів навчального призначення.


5.2. Кадрове забезпечення:

 • педагогічні, науково-педагогічні працівники, які виконують функції викладачів, консультантів, кураторів навчальних груп (тьюторів), авторів дидактичного та методичного наповнення навчально-методичних комплексів;

 • тьютори, які беруть участь в організації навчального процесу, взаємодії між викладачами та слухачами у синхронному та асинхронному режимах;

 • працівники центру дистанційного навчання, які здійснюють організаційну, адміністративну, навчально-методичну, технічну, технологічну підтримку процесу дистанційного навчання.


5.3. Системотехнічне забезпечення включає:

 • апаратне забезпечення (сервери, робочі станції, мережне обладнання тощо);

 • телекомунікаційне забезпечення, пропускна здатність телекомунікаційних каналів якого має надавати всім слухачам доступ до навчальних матеріалів;

 • програмне забезпечення загального та спеціального призначення, яке має бути ліцензованим або побудованим на програмних продуктах з відкритими кодами.


5.4. Фінансове забезпечення здійснюється за рахунок коштів: 

 • обласного бюджету; 

 • юридичних та фізичних осіб;

 • грантів та інших надходжень, що не суперечить чинному законодавству України. 
 1. Якість дистанційного навчання


Якість дистанційного навчання забезпечується:

 • використанням ліцензованого програмного забезпечення, в тому числі програмного забезпечення спеціального призначення для організації та підтримки дистанційного навчання, що відповідає рекомендованим міжнародним стандартам;

 • експертизою та сертифікацією програмно-методичних комплексів або програм освітньої діяльності фахової кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною формою навчання;

 • рівнем організації та скоординованості діяльності всіх підрозділів, що забезпечують навчальний процес за дистанційною формою навчання;

 • рівнем науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу;

 • системною педагогічною діагностикою та моніторингом якості дистанційного навчання;

 • здійсненням контрольних заходів для виявлення рівня набутих слухачем знань, умінь, навичок та проектування змісту навчання;

 • професійним розвитком науково-педагогічного, педагогічного та адміністративно-управлінського персоналу, який забезпечує підвищення кваліфікації освітян за дистанційною формою навчання.

Схожі:

Протокол № ­2 від 8 травня 2012 р. Положення про організацію дистанційного iconПро проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2013»
«Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету...
Протокол № ­2 від 8 травня 2012 р. Положення про організацію дистанційного iconПро затвердження Положення про організацію роботи з
Надрукувати це Положення в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України"
Протокол № ­2 від 8 травня 2012 р. Положення про організацію дистанційного iconНаказ №393 м. Київ Про внесення змін до наказу головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 12. 10. 2012 №312
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17. 08. 2012 №922 “Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс...
Протокол № ­2 від 8 травня 2012 р. Положення про організацію дистанційного iconНаказ № ­­169 м. Київ Про організацію та проведення обласного етапу ІV щорічного конкурсу «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу»
На виконання наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 19. 03. 2012 №14. 1/10-889 «Про підсумки проведення...
Протокол № ­2 від 8 травня 2012 р. Положення про організацію дистанційного iconПоложення Київського територіального відділення ман україни Загальні положення
Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 06. 05. 2001 №433, По­ло­жен­ням...
Протокол № ­2 від 8 травня 2012 р. Положення про організацію дистанційного iconПро затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності Відповідно до Закону України, постанови Кабінету Міністрів України від 22. 02. 94
Про нотаріат", постанови Кабінету Міністрів України від 22. 02. 94 N 114 "Про затвердження Положення про Вищу кваліфікаційну комісію...
Протокол № ­2 від 8 травня 2012 р. Положення про організацію дистанційного iconНаказ № Про затвердження Положення про відбіркові комісії структурних підрозділів університету: інститутів, факультетів, філій, коледжів
України №12 від 9 січня 2013 року, та Положення про приймальну комісію Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”,...
Протокол № ­2 від 8 травня 2012 р. Положення про організацію дистанційного iconПро навчальну програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»
На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», рішення колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 01. 03. 2012...
Протокол № ­2 від 8 травня 2012 р. Положення про організацію дистанційного iconНаказ № Про затвердження Положення про апеляційну комісію
Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” №20 від 25 січня 2013 року “Про затвердження Положення про приймальну...
Протокол № ­2 від 8 травня 2012 р. Положення про організацію дистанційного iconНаказ №130 Про організацію виконання Указу Президента України від 05. 05. 2011 року №547/ 2011
Про організацію виконання Указу Президента України від 05. 05. 2011 року №547/ 2011
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов