Звіт про роботу кафедри педагогіки і психології Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів за 2010 рік Основними напрямами діяльності icon

Звіт про роботу кафедри педагогіки і психології Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів за 2010 рік Основними напрямами діяльностіНазваЗвіт про роботу кафедри педагогіки і психології Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів за 2010 рік Основними напрямами діяльності
Дата конвертації13.01.2013
Розмір153.14 Kb.
ТипЗвіт
скачать >>>

Звіт

про роботу кафедри педагогіки і психології

Київського обласного інституту

післядипломної освіти педагогічних кадрів

за 2010 рік


Основними напрямами діяльності кафедри педагогіки і психології Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів є такі: наукова-дослідна робота, навчально-методична робота, робота з методичними, керівними та педагогічними кадрами, видавнича діяльність.

Перший напрям – наукова-дослідна робота – реалізується у таких видах діяльності:

- робота викладачів над дисертаційними дослідженнями на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) педагогічних наук.

Натепер роботу над дослідженнями у галузі педагогіки продовжують доцент кафедри Г.І.Осадчий ("Освіта сільського регіону: теорія і технологія управління розвитком"), викладачі кафедри І.П.Бондарук ("Формування критичного мислення учнів основної школи у процесі вивчення історії"), Л.А.Пєтушкова ("Психологічна підготовка керівників інтернатних закладів до управління адаптаційними процесами вихованців дитячих будинків та шкіл-інтернатів"), А.В.Аносова ("Виховання соціальної активності старшокласників засобами телекомунікаційних проектів у позашкільних навчальних закладах"), Н.В.Лунченко ("Соціально-психологічні умови удосконалення управлінської діяльності керівника районної психологічної служби системи освіти");

робота професорсько-викладацького складу кафедри у спеціалізованих, вчених, науково-методичних радах. Так, професор кафедри Власенко М.Ю. є членом спеціалізованої Вченої ради із захисту докторських дисертацій за спеціальністю "Фізіологія рослин і мікробіологія" при Уманському національному аграрному університеті; 6 членів кафедри систематично працювали і продовжують роботу у Вченій і 4 – у науково-методичній радах КОІПОПК;

опонування під час захисту дисертаційних досліджень, обговорення і надання відзивів на автореферати дисертаційних досліджень, поданих до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) педагогічних наук. Протягом навчального року професор кафедри М.Ю.Власенко опонував три дисертаційні кандидатські дослідження природничого спрямування.

На засіданнях кафедри було обговорено та надано схвальні відзиви на кілька авторефератів – автореферат дисертації Ю.В. Рібцун "Формування усного мовлення у дітей молодшого дошкільного віку із загальним мовленнєвим недорозвитком", що подавалася до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.03 – корекційна педагогіка; автореферат дисертації Л.А.Мозгової "Ґендерна складова методики навчання української літератури у старшій школі", яку було подано до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література); автореферат дисертації Ю.С.Присяжнюк "Розвиток методичної компетентності викладачів дисциплін гуманітарного циклу у системі післядипломної освіти", поданої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти; автореферат дисертації Н.Б.Харченко "Педагогічні особливості мотивації навчальної діяльності учнів загальноосвітньої школи у виховній колонії", поданої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання; автореферат дисертації В.В. Кобильченка "Теоретико-методичні засади психологічного супроводу підлітків з глибокими порушеннями зору", поданої до захисту на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.08 – спеціальна психологія; автореферат дисертації В.Н.Багрій "Формування професійних умінь майбутніх соціальних педагогів у процесі педагогічної практики", поданої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та інші;

- діяльність в експертних, творчих групах науково-методичних комісій тощо. Так, доцент кафедри Яременко Н.В. є членом експертної групи науково-методичної комісії дошкільної та загальної середньої освіти науково-методичної ради з питань освіти; доцент кафедри Н.В. Яременко, завідуюча кафедри С.І.Мірошник та викладач кафедри Л.А.Пєтушкова працюють у творчих групах з розроблення державних стандартів і науково-методичного забезпечення системи післядипломної педагогічної освіти в межах Консорціуму закладів післядипломної педагогічної освіти; доцент кафедри Г.І.Драган був незалежним експертом з рецензування підручника "Екологія" для старшої профільної школи;

- участь у науково-теоретичних, науково-практичних, науково-методичних міжнародних, всеукраїнських та обласних конференціях, семінарах і нарадах з метою підвищення рівня компетентності викладачів кафедри, збагачення досвіду наукової роботи та популяризації власних досліджень і розроблень.

Варто зазначити, що цей показник за 2010 рік є високим: працівники підрозділу взяли участь у 24 таких наукових зібраннях, зокрема: Г.І.Драган – Міжнародній науково-практичній конференції "Осередки культурної дендрофлори в Україні та перспективи її використання" (травень 2010 року, м.Київ); доцент К.В.Плівачук – ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Економічні, соціальні та інформаційні проблеми розбудови державності: теорія, методологія, практика" (травень 2010 року) та інших; А.В.Аносова – Всеукраїнській науково-практичній конференції "Самопізнання і сучасність" (лютий 2010 року); Л.А.Пєтушкова – Міжнародній конференції "Лідери освітніх ініціатив" (квітень 2010 року, м. Львів); викладач М.В.Булах взяла участь у роботі авторському навчальному семінарі Ш.О. Амонашвілі "Гуманно-особистісний підхід до дітей в освітньому процесі" (квітень 2010 року, м. Киів); викладач Р.В.Кірнасовська – Міжнародній конференції "Російська мова в полікультурному світі" (червень 2010 року, м. Ялта), Всеукраїнській науковій конференції "Чехівські читання" (січень 2010 року, м. Ялта); викладач О.І.Боярчук та доцент Н.В.Яременко – Всеукраїнській науково-практичній конференції "Університет – позашкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад" (березень 2010 року, м. Київ); викладач І.М.Дишлева – Всеукраїнському фестивалі педагогічних інновацій (жовтень 2009 року, м. Черкаси) та інших;

робота у редакційних колегіях наукових та фахових видань М.Ю.Власенко – у "Віснику Білоцерківського національного аграрного університету", у журналі "Аграрні вісті" та інших, С.І.Мірошник є членом редакційної колегії наукового фахового видання "Народна освіта", літературним редактором видань – анотованого каталогу 11-ї обласної виставки "Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології", видання "Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2010-2011 навчальному році";

проведення занять постійно діючого методологічного семінару "Актуальні проблеми наукового пошуку" для працівників інституту і педагогічних працівників закладів освіти Київської області, а також надання консультацій в межах діяльності цього семінару. У 2010 році робота методологічного семінару була спрямована на підвищення компетентності викладачів кафедр інституту з питання "Застосування інноваційних методів і прийомів навчання у навчанні педагогічних працівників у системі післядипломної педагогічної освіти". З цією метою протягом року викладачами кафедри для працівників інституту було проведено відкриті навчальні заняття – навчальні тренінги і практичні – "Сучасні тенденції розвитку системи загальної середньої освіти", "Активні методи, прийоми і форми організації навчальної діяльності учнів" (С.І.Мірошник), "Сучасні підходи до організації навчання. Застосування методів і прийомів технології розвитку критичного мислення на заняттях предметів суспільно-гуманітарного циклу" (І.П.Бондарук), "Моделювання програми виховної роботи" (О.І.Боярчук, Н.В.Яременко), "Створення навчального мультимедійного проекту з Київщинознавства" (В.М.Гудима), "Використання електронних засобів навчального призначення на уроках російської мови і літератури" (Р.В.Кірнасовська) та інші в межах реалізації ще одного напряму діяльності кафедри – здійсненні навчально-методичної роботи – у таких видах діяльності:

проведення навчальних занять для слухачів курсів підвищення кваліфікації;

навчально-методичне забезпечення проведення КПК, тобто розроблення і оновлення освітніх програм курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників, зокрема і освітніх програм проблемно-тематичних, авторських і пролонгованих курсів для вчителів та управлінських кадрів, нових навчальних занять для задоволення запитів освітян регіону, розкриття на КПК питань, які є актуальними для системи загальної середньої освіти, зокрема і в регіоні. Так, в останні роки педагогам запропоновано КПК з проблем профільного навчання, організації навчання в умовах реалізації всеукраїнських і міжнародних проектів, використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій, застосування інтерактивних методів і прийомів кооперативного навчання, технології розвитку критичного мислення тощо. У 2010 н.р. введено нові КПК для педагогічних працівників та управлінських кадрів регіону – авторські КПК викладача кафедри А.О.Седеревічене "Розвиток особистісного потенціалу молодшого школяра в умовах компетентнісно орієнтованого навчання"; авторські КПК Н.В.Яременко, О.І.Боярчук, Л.В.Микитюк "Упровадження сучасних виховних технологій у практику роботи закладу освіти"; проблемно-тематичні КПК (викладач Н.М.Мельничук) "Організаційно-методичні засади викладання трудового навчання у старшій школі"; проблемно-тематичні КПК (викладач Л.А.Пєтушкова) "Психолого-педагогічний супровід особистісного і професійного самовизначення учнів загальноосвітніх навчальних закладів" та інші;

навчання за програмами освітніх проектів всеукраїнського та міжнародного рівнів, участь у їх реалізації. Варто зазначити, що цей напрям діяльності, як і раніше, реалізується успішно. Високими є показники навчання викладачів кафедри за різноманітними програмами, а саме: викладач кафедри І.П.Бондарук успішно завершила навчання за Міжнародним проектом "Освіта для стійкого розвитку в дії", отримавши сертифікат тренера за зазначеною програмою. Нині Ірина Петрівна проводить навчальні семінари як тренер для педагогічних працівників області (міста Ірпінь, Біла Церква, Васильківський район) з цієї проблеми. Окрім цього, І.П.Бондарук брала участь у Всеукраїнському навчальному семінарі "Особливості викладання елективного курсу "Основи критичного мислення" та апробувала цей курс на базі гімназії №2 м. Білої Церкви.

Викладач А.В.Аносова успішно пройшла навчання за програмою "Активізація соціального оточення дитини та її сім’ї"; натепер вона проводить навчання з цієї теми для психологів навчальних закладів області; Л.А.Пєтушкова – учасник Міжнародного проекту "Лідери освітніх ініціатив"; Ю.П.Устич навчалася за програмою для тренерів "Соціальна профілактика торгівлі людьми: організація діяльності та методи роботи" та продовжує навчання за Міжнародним проектом "Рівний доступ до якісної освіти в Україні".

О.І.Боярчук і Ю.П.Устич взяли участь у Міжнародному проекті "Міжнародні стандарти якості діяльності громадсько активної школи" в межах Міжнародної програми "Розвиток якості громадсько активної школи"; О.І.Боярчук пройшла підготовку для фахівців національної тренерської мережі з питань профілактики торгівлі людьми та жорстокого поводження з дітьми у межах конференції "Діяльність національної тренерської мережі Центру "Ла-Страда-Україна": досягнення та перспективи розвитку"; завершила навчання за "Програмою тренерів з підвищення гендерної обізнаності та гендерної чутливості вчителів" і набула кваліфікації тренера Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні.

Викладачі А.О.Седеревічене, Л.П.Ткаченко, І.М.Дишлева одержали сертифікат тренера, успішно завершивши навчання у тренінгу "Використання шкільних нетбуків у навчально-виховному процесі початкової школи за проектом "1 учень – 1 комп’ютер".

Важливим є і той показник, що після завершення навчання викладачі кафедри, як уже наголошувалося, працюють як тренери, провідні викладачі системи післядипломної педагогічної освіти, передаючи набутий досвід педагогічним працівникам, управлінським кадрам регіону та інших областей України. Так, у цьому навчальному році за програмою "Навчання провідних викладачів ІППО" за Міжнародним проектом "Рівний доступ до якісної освіти в Україні", тренерами і викладачами якої є викладачі нашого інституту (зокрема – С.І.Мірошник, А.В.Аносова, Л.А.Пєтушкова, В.М.Гудима та інші), навчалися співробітники Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, директори ЗНЗ області.

О.І.Боярчук, успішно завершивши навчання за проектом "Міжнародні стандарти якості діяльності громадсько активної школи" та отримавши сертифікат тренера, нині і в подальшому навчатиме педагогічних працівників Київської і Рівненської областей;

підвищення кваліфікації працівників кафедри на основі навчання на КПК – для методичних працівників на базі ЦІППО Університету менеджменту освіти НАПН України. 2010 року завершили навчання на КПК С.І.Мірошник, А.В.Аносова, Т.О.Гребенчук, Л.А.Пєтушкова.

^ Робота з методичними, керівними та педагогічними кадрами протягом року здійснювалася таким чином:

укладання рецензій на наукові, навчальні, навчально-методичні, методичні матеріали освітян регіону, претендентів на отримання (присвоєння) педагогічного звання "вчитель-методист", "вихователь-методист", "практичний психолог-методист", а також рецензування досвідів роботи, методичних, навчально-методичних посібників, авторських та адаптованих навчальних програм спецкурсів, курсів за вибором, програм факультативів і гуртків та інших матеріалів, підготовлених педагогічними працівниками Київщини до розгляду на науково-методичній раді Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. Для прикладу, у 2010 році С.І.Мірошник була рецензентом навчально-методичного посібника С.В.Ковальової, О.А.Логімахової "Теорія і методика викладання художньої культури у загальноосвітніх навчальних закладах", навчально-методичного комплексу Н.В.Стаднік, Л.В.Медвідь "Педагогіка"; доцентом кафедри Н.В.Яременко прорецензовано навчально-методичний посібник А.В.Плєшакова, Л.І.Шкурат "Технології превентивного виховання", навчально-методичний посібник Л.М. Гаркуші "Моє здоров’я – в моїх руках", програму авторського курсу В.Ф. Калошина "Позитивне мислення – важливий чинник життєтворчості особистості" та інше;

консультування педагогічних працівників регіону з питань змісту та організації навчально-виховного процесу в ДНЗ, ЗНЗ та ПНЗ області;

робота з обдарованою учнівською молоддю, насамперед як підготовка, організація і проведення на базі інституту ІІІ етапу учнівських предметних олімпіад з базових предметів та ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів територіального відділення МАН України, підготовка команд області до участі у IV (ІІІ) етапах зазначених змагань. Значна кількість членів кафедри були задіяні у підготовці завдань ІІ і ІІІ етапу предметних олімпіад, складання контрольних робіт до ІІ етапу конкурсу-захисту МАН України, а також робота з обдарованою учнівською молоддю з підготовки її до участі в заключному етапі зазначених змагань.

Значною також є робота викладачів кафедри з рецензування науково-дослідницьких робіт учнів, членів МАН України; загальна кількість проаналізованих і оцінених учнівських досліджень – близько 114, а саме – К.В.Плівачук – 46 робіт (секції "Фольклористика", "Етнологія"), Ф.М.Дмитренко – 23 роботи (секція "Мистецтвознавство"), С.І.Мірошник – 10 (секції "Українська література", " Українська мова"), Г.І.Драган – 12 (секція "Екологія"), В.М.Гудима – 10 (секція "Географія"), Т.О.Гребенчук – 6 (секції "Історія України", "Історичне краєзнавство"), І.П.Бондарук – 7 (секція " Правознавство").

Викладачі кафедри були також членами і головами журі обласного етапу предметних олімпіад, конкурсів-захистів науково-дослідницьких учнівських робіт. Так, для прикладу, Г.І.Драган був головою журі обласного етапу учнівської олімпіади з біології, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт у секції "Екологія"; С.І.Мірошник – головою журі обласного етапу учнівської олімпіади з української мови і літератури, а також ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів у секції "Українська література"; К.В.Плівачук, доцент кафедри, працювала як голова журі обласного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів у секціях "Фольклористика", "Етнологія"; доцент кафедри Ф.М.Дмитренко – головою журі ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів у секції "Мистецтвознавство"; доцент кафедри В.Ф.Перерва – головою журі ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів у секції "Історія України"; доцент кафедри І.М.Волинець – членом журі ІІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів у секції "Зарубіжна література"; Т.А.Федорчук, викладач кафедри, була членом журі зазначених інтелектуальних учнівських змагань у секції "Фольклористика"; викладач кафедри В.М.Гудима був членом журі обласного етапу учнівської олімпіади з географії та ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів у секції "Географія"; викладач кафедри І.П.Бондарук – членом журі обласного етапу учнівської олімпіади з права і ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів у секції "Правознавство"; викладач кафедри Т.О.Гребенчук – членом журі обласного та всеукраїнського етапів учнівської олімпіади з історії, а також ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів у секціях "Історичне краєзнавство", "Історія України".

Важливою є систематична підготовча робота з обдарованими дітьми регіону в межах діяльності обласної очно-заочної школи "Інтелектуал". Як і зазвичай, насамперед в системі працювали з обдарованими дітьми науковці Г.І.Драган, К.В.Плівачук, С.І.Мірошник і викладачі В.М.Гудима, Т.О. Гребенчук, І.П.Бондарук, Т.А.Федорчук, Р.В.Кірнасовська.

Окрім цього, викладачі кафедри здійснюють керування науковим пошуком учнів. Так, Г.І.Драган, доцент кафедри, в цьому навчальному році був керівником наукового дослідження "Реакція сосни звичайної на хронічне радіаційне опромінення в умовах забруднення радіонуклідами територій внаслідок аварії на ЧАЕС", яке здійснила учениця 11 класу Іванківської загальноосвітньої школи №1 Марина Падалко. Старшокласниця здобула І місце на обласному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт у межах МАН України у секції "Фундаментальна екологія", ІІІ місце у заключному етапі цих змагань.

Викладач кафедри В.М.Гудима був керівником наукового дослідження "Зелений туризм Богуславщини", над яким працював учень Богуславської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 – загальноосвітнього навчального закладу з поглибленим вивченням окремих предметів Евгеній Ткаченко. Одинадцятикласник здобув ІІ місце на обласному етапі конкурсу-захисту МАН України у секції "Географічне краєзнавство".

Значимою є також видавнича діяльність працівників кафедри як спосіб популяризації власних наукових, методичних, навчально-методичних досліджень і напрацювань, тобто публікації статей, видання посібників, інших наукових і навчально-методичних матеріалів. Так, цього року варто відзначити активну науково-педагогічну видавничу діяльність доцентів кафедри Н.В.Яременко, В.Ф.Калошина, Г.І.Осадчого; доцентом кафедри В.Ф.Калошиним здійснено більше 20 публікацій з питання позитивного сприйняття особистістю навколишнього світу; інші викладачі кафедри також публікують наукові, методичні, навчальні матеріали у наукових, фахових та інших виданнях. Для прикладу, протягом цього навчального року у фахових виданнях було опубліковано такі матеріали: "Психолог у позашкільному навчальному закладі" (автор – А.В.Аносова; "Позашкілля"), "Методичні аспекти вивчення літературного краєзнавства у профільній школі" (автор – І.М.Волинець; "Народна освіта"); "Індивідуальна програма розвитку педагогічної культури вчителя "Дельта +", "Управлінська культура директора загальноосвітнього навчального закладу: модель, діагностика, розвиток" (автор – І.Г.Осадчий; "Народна освіта"); "Концептуальні засади атестації методистів вищих навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти" (автор – Н.В.Яременко; "Народна освіта"); "Фауни і флори дивосвіт", "Колективна творча діяльність як виховна технологія", "Калейдоскоп: турнір-вікторина", "Позаурочна, позакласна, позашкільна освітньо-виховна робота" та інші (автор – Н.В.Яременко; "Класному керівнику: Як провести виховну годину"); "Літературний ринг" (автори – Н.В.Яременко, О.І.Боярчук; "Класному керівнику: Як провести виховну годину") та інші.

Працівники кафедри впродовж навчального року підготували і видали низку навчальних, методичних і наукових посібників. Зокрема, Л.А.Пєтушкова, А.В.Аносова, М.В.Булах є співавторами ІІ випуску посібника "Вісник психологічної служби Київщини"; Л.П.Ткаченко – автор методичного посібника "Застосування методу проектів у навчально-виховному процесі школи І ступеня"; Н.В.Яременко, О.І. Боярчук, Л.В.Микитюк, Ю.П.Устич – авторами навчально-методичного посібника "Зростаємо в любові" (Частина ІІ); І.П.Бондарук є автором навчально-методичного посібника "Формування критичного мислення учнів у процесі навчання історії"; М.В.Булах є співавтором методичного посібника "Формування життєвих компетенцій вихованців інтернатних закладів"; К.В.Плівачук – автор навчально-методичного посібника "Організація краєзнавчо-дослідницької роботи в школі"; доцент В.Ф.Калошин є автором навчального видання "Як стати щасливим за власним бажанням" та співавтором науково-методичного посібника "Стань хазяїном своєї долі" тощо.

Продовжується робота працівників кафедри над підготовкою та випуском електронних навчальних комплексів для учнів. Так, у цьому навчальному році В.М.Гудимою підготовлено електронні навчально-методичні комплекси з географії "Політична карта світу" і "Світове господарство", А.О.Седеревічене – електронний навчально-методичний комплекс "Математика. 1 клас"; І.М.Дишлевою – електронний навчально-методичний комплекс "Я і Україна. 1 клас"; Л.Г.Ткаченко – електронний навчально-методичний комплекс "Українська мова. 1 клас"; Т.А.Федорчук як співавтор завершила роботу над ІІ частиною електронного навчально-методичного комплексу "Морфологія".

Викладачі кафедри систематично розробляють і друкують методичні рекомендації, зокрема – і щодо викладання шкільних навчальних предметів у 2010-2011 н.р., готують матеріали до анотованого каталогу обласної виставки "Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології", рекомендації щодо організації і здійснення навчально-виховного процесу в навчальних закладах області, проведення урочистостей, важливих суспільних подій тощо. Так, у 2010 році Т.А.Федорчук є автором методичних рекомендацій щодо відзначення Дня української писемності та мови, Міжнародного дня рідної мови, відзначення 50-річчя заснування національної премії України ім. Тараса Шевченка тощо; М.В.Булах систематично друкує методичні рекомендації щодо планування роботи і особливостей діяльності вихователів інтернатного закладу, навчання і виховання учнів (вихованців) спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів; А.В.Аносова, Л.А.Пєтушкова – щодо організації і змісту роботи практичних психологів ЗНЗ та позашкільних навчальних закладів тощо.

Вагомим показником результативності діяльності кафедри є систематичне подання матеріалів на схвалення до науково-методичної МОН України. У минулому навчальному році було схвалено програму курсу за вибором "Зарубіжні письменники і Україна" та науково-методичний посібник для вчителів "Літературне краєзнавство у шкільному курсі світової літератури" доцента І.М.Волинець; також подано на розгляд комісії 6 електронних навчально-методичних комплексів, авторами яких є викладачі кафедри.

У подальшому працівники кафедри продовжуватимуть діяльність відповідно до окреслених напрямів роботи.

Вважаємо, що особливої уваги потребує питання роботи викладачів над дисертаційними дослідженнями на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) педагогічних наук, а також питання посилення видавничої діяльності – публікації статей, видання посібників, інших наукових і навчально-методичних матеріалів працівників кафедри.


10.12.2010 р.

Завідуюча кафедри педагогіки і психології С.І.МірошникСхожі:

Звіт про роботу кафедри педагогіки і психології Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів за 2010 рік Основними напрямами діяльності iconПлан роботи київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2011 рік
Про виконання плану науково-дослідної роботи за 2010 рік та напрями наукових досліджень Київського обласного інституту післядипломної...
Звіт про роботу кафедри педагогіки і психології Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів за 2010 рік Основними напрямами діяльності iconНаказ №184 м. Київ Про надання статусу обласного опорного закладу освіти та обласної школи передового педагогічного досвіду
Київ­ського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів (про­токол №2 від 27. 04. 2010) та науково-методичної ради...
Звіт про роботу кафедри педагогіки і психології Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів за 2010 рік Основними напрямами діяльності iconПлан роботи київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2011 рік
Про атестаційні матеріали (залікові книжки) педагогічних працівників-претендентів на підтвердження педагогічних звань
Звіт про роботу кафедри педагогіки і психології Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів за 2010 рік Основними напрямами діяльності iconЗвіт про роботу кафедри педагогічної майстерності Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів протягом 2009 року
На кафедрі педагогічної майстерності – 26 працівників. З них: 6 кандидатів педагогічних наук, 1 кандидат географічних наук. На посаді...
Звіт про роботу кафедри педагогіки і психології Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів за 2010 рік Основними напрямами діяльності iconПлан роботи київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2011 рік
Курси підвищення кваліфікації педагогічних, методичних і керівних працівників освіти
Звіт про роботу кафедри педагогіки і психології Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів за 2010 рік Основними напрямами діяльності iconПлан роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2013 рік

Звіт про роботу кафедри педагогіки і психології Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів за 2010 рік Основними напрямами діяльності iconПлан роботи київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2011 рік

Звіт про роботу кафедри педагогіки і психології Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів за 2010 рік Основними напрямами діяльності iconПлан роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2013 рік

Звіт про роботу кафедри педагогіки і психології Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів за 2010 рік Основними напрямами діяльності iconПлан роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2013 рік

Звіт про роботу кафедри педагогіки і психології Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів за 2010 рік Основними напрямами діяльності iconПлан роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2013 рік

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов