Інформація про проведення Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій І семінарів Назва Дата, місце проведення Організатори icon

Інформація про проведення Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій І семінарів Назва Дата, місце проведення ОрганізаториНазваІнформація про проведення Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій І семінарів Назва Дата, місце проведення Організатори
Дата конвертації13.01.2013
Розмір50 Kb.
ТипІнформація
скачать >>>


ІНФОРМАЦІЯ

про проведення Всеукраїнських та міжнародних

науково-практичних конференцій і семінарівНазва

Дата, місце проведення

Організатори

Календар конференцій

ІV Регіональна науково-практична конференція "Ін­фор­маційні та комуніка­цій­ні технології в освіті"

13-14 травня 2010 року, Інститут розвитку ре­гіональної освіти Свер­длов­ської області

Інститут розвитку ре­­гіональної освіти Свер­длов­ської області

Заявки на участь у конференції та те­зи подаються до 15 квіт­ня 2010 року

Напрями конференції:

 1. Методологічні аспекти використання інформаційно-комуніка­цій­них технологій в освіті.

 2. Інформаційно-комунікаційні технологій в управлінні освітою.

 3. Інформаційні та комунікаційні технологій в освіті дітей з обме­женими можливостями здоров'я.

 4. Використання ІКТ в системі післядипломної педагогічної освіти.

Науково-практичний семі­нар "Інформаційні техно­ло­гії в освіті. Сучасний стан"

18 травня 2010 року, Інститут обдарованої ди­ти­ни НАПН України

Інститут обдарованої ди­ти­ни НАПН Ук­раї­ни, Інститут інно­ваційних технологій і змісту освіти МОН України

Заявки на участь у конференції та те­зи подаються до 6 трав­ня 2010 року

Напрями конференції:

 1. Інструменти та засоби підтримки навчальної взаємодії.

 2. Засоби забезпечення групових відеосесій в навчальному процесі.

 3. Формування навчальних середовищ за допомогою технологій контент-аналізу навчальних інформаційних ресурсів.

Науково-практична конфе­ренція "Современное обра­зо­вание: пути оптими­зации качества в условиях разви­тия школы"

20-21 травня 2010 року, Гомельский обласний інститут розвитку освіти

Управління освіти Го­мельсьської обдерж­адміністрації, Гомель­ский обласний інсти­тут розвитку освіти

Заявки на участь у конференції та те­зи подаються до 19 квіт­ня 2010 року

Направления конференции:

 1. Теоретико-методологические аспекты педагогической деятельности.

 2. Оптимизация системы управления качеством образования.

 3. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса.

 4. Эффективные технологии современного образования.

 5. Педагогическая компетентность учителя, ее слагаемые.

 6. Оптимизация форм повышения квалификации современного педагога.

Науково-практична конфе­рен­ція "Використання ін­фор­маційних технологій в освіті"

10 червня 2010 року, Севастопольський місь­кий гуманітарний уні­вер­­си­тет

МОН України, Управ­ління освіти і науки Севастопольської мі­сь­кої державної адмі­ністра­ції, Севасто­поль­ський міський гу­манітраний універси­тет, Інститут після­дип­ломної освіти

Заявки на участь у конференції та те­зи подаються до 30 квіт­ня 2010 року

Напрями конференції:

 1. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі загальноосвітнього закладу.

 2. Формування ІКТ-компетентності майбутніх вчителів.

 3. Роль ІКТ в післядипломній педагогічній освіті.

 4. ІКТ в управлінській діяльності освітнього закладу.

 5. Дистанційні освітні технології.

Міжнародна науково-прак­тична конференція "Демо­кра­тизація освіти: досвід, пошуки, перспективи"

23-24 вересня 2010 року, Чернівецький обласний інститут післядиплом­ної педагогічної освіти

МОН України, Черні­вецький національний університет ім. Ю.Фе­дь­­ко­ви­ча, Донецький ОІППО, Чернівецький ОІППО

Заявки на участь у конференції та те­зи подаються до 10 сер­пня 2010 року

^ Напрями конференції:

 1. Організаційно-правові засади розвитку демократичної системи освіти: проблеми та шляхи їх вирішення.

 2. Європейський досвід впровадження болонських стандартів у вищій та післядипломній освіті.

 3. Проблеми, механізми і ресурси демократизації системи управління освіти.

 4. Оновлення змісту навчання та методики викладання дисциплін в системі сучасної освіти.

 5. Індивідуальна траєкторія навчання в сучасному освітньому просторі: реалії та перспективи.

Міжнародний кримський пе­дагогічний конгрес "Інно­вації в освіті"

^ 26-28 вересня 2010 року, Кримський республікан­ський інститут післядип­лом­ної педагогічної осві­ти

Академія педагогічних наук України, Крим­ський республікан­ський інститут після­дип­лом­ної педагогіч­ної освіти, асоціація педагогів Криму

Заявки на участь у конференції та те­зи подаються до 1 червня 2010 року

Напрями конференції:

 1. Інновація як педагогічних феномен.

 2. Інноваційний потенціал сучасних освітніх систем.

 3. Сучасні моделі загальноосвітніх навчальних закладів.

 4. Реалізація компетентнісного підходу в освіті як інноваційний процес.

 5. Інноваційні педагогічні технології в шкільній практиці.

 6. Підготовка педагогічних кадрів до здійснення інноваційної діяльності.

 7. Інноваційні підходи до запровадження профільного навчання в школі.

 8. Управління інноваційними навчальними закладами.

Всеукраїнська науково-прак­тичні конференція "Ак­туаль­ні тенденції освіти до­рослих у сучасному вимі­рі"

^ 17-18 листопада 2010 року, Полтавський облас­ний інститут піс­ля­дипломної педаго­гіч­ної освіти ім. М.В. Ос­троградського

МОН України, Асоціа­ція безперервної освіти дорослих, ДВНЗ "Уні­вер­си­тет менеджменту освіти" НАПН України, Полтавська облдержад­мі­ніс­трація, Полтав­ський ОІППО ім. М.В. Ос­троградського

Заявки на участь у конференції та те­зи подаються до 10 вересня 2010 року

Напрями конференції:

 1. Історичний дискурс освіти дорослих: підходи, концепції, технології.

 2. Сучасні теоретико-методологічні засади освіти дорослих в Україні та світі.

 3. Система безперервної освіти в умовах змін: виклики сучасності.

 4. Проектування розвитку і трансформації освітньої ситеми підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

 5. Психолого-педагогічні умови професійного розвитку та саморозвитку педагогічних працівників в умовах безперервної освіти.

Схожі:

Інформація про проведення Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій І семінарів Назва Дата, місце проведення Організатори iconІнформація про проведення свята закінчення навчального року Назва знз дата І час проведення Місце проведення нво №1 25. 05. 2012 07: 45

Інформація про проведення Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій І семінарів Назва Дата, місце проведення Організатори iconПоложення про роботу наукового товариства «Інтелект» 5 2 Структура наукового товариства «Інтелект» 7 3 Матеріали науково-практичних конференцій
Матеріали науково-практичних конференцій
Інформація про проведення Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій І семінарів Назва Дата, місце проведення Організатори iconДата, час, місце проведення

Інформація про проведення Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій І семінарів Назва Дата, місце проведення Організатори iconКонспект відкритого заняття з фізичної культури в групі ора 12-3 Дата проведення: 21. 11. 2012 р. Місце проведення: басейн ск «Молодість» Викладач: Остренська О. П. Модуль: Плавання
Задачі заняття: Сприяти розвитку фізичного стану та здоров'я студентів, загартування їх організму
Інформація про проведення Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій І семінарів Назва Дата, місце проведення Організатори iconВикладачі кафедри – учасники, координатори та організатори реалізації програм міжнародних, всеукраїнських, обласних проектів, учасники і тренери програм тренінгів
Міжнародний проект Світового банку "Рівний доступ до якісної освіти в Україні" – С.І. Мірошник
Інформація про проведення Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій І семінарів Назва Дата, місце проведення Організатори iconНаказ №916 Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2012/2013 навчальному році
Всеукраїнських учнівських олімпіад на 2012–2014 роки» та від 27 червня 2012 року №751 «Про започаткування щорічної Всеукраїнської...
Інформація про проведення Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій І семінарів Назва Дата, місце проведення Організатори iconІнформація про проведення ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури І спорту
Завідуючому районним, міським методичним кабінетом, центром, науково-методичним центром
Інформація про проведення Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій І семінарів Назва Дата, місце проведення Організатори iconНаказ №273 м. Київ Про проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2012/2013 навчальному році

Інформація про проведення Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій І семінарів Назва Дата, місце проведення Організатори iconОголошення про початок проведення тижня, його мету і заходи
Підготовка матеріалів та проведення виховних годин по групах «Заспіваймо про Руїну, про Карпатську Україну…»
Інформація про проведення Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій І семінарів Назва Дата, місце проведення Організатори iconПро проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов