Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до icon

Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому доНазваПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Дата конвертації05.07.2013
Розмір311.97 Kb.
ТипПояснювальна записка
скачать >>>

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» передбачений конкурсний відбір за результатами фахового вступного випробування.

Програма фахового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»за спеціальністю 7.03050802 «Банківська справа» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» має комплексний характер, створена у відповідності зі змістом основних профільних дисциплін напряму в частині фундаментальної та професійно-практичної підготовки.

У процесі підготовки до фахового вступного випробування рекомендується користуватися основною літературою, яку подано наприкінці програми.

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Програма містить критерії оцінювання результатів тестування. Конкурсний бал обчислюється за п’ятибальною шкалою.


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


Банківські операції


Тема 1. Створення та організація діяльності комерційного банку.

Класифікація банків: за формою власності, за організаційно-правовою формою діяльності, залежно від величини активів, за розміром статутного капіталу, за секторами ринку, залежно від діапазону операцій, що їх виконують комерційні банки. Об’єднання комерційних банків.

Базові операції комерційних банків. Пасивні операції. Операції з формування власних ресурсів. Операції з формування залучених ресурсів. Класифікація депозитних операцій: за категорією вкладника, за строком. Пасивні кредитні операції, пасивні інвестиційні операції, активні операції.

Порядок реєстрації комерційного банку. Засновники, акціонери та учасники (пайовики) банку. Істотна участь. Статутний капітал банку його мінімальний рівень. Накопичувальний рахунок. Документи для реєстрації банку. Процедура реєстрації банків із іноземним капіталом. Процедура створення філій, представництв та інших відокремлених підрозділів комерційних банків.

Ліцензування банківської діяльності, її мета. Вимоги для отримання ліцензії. Основні причини анулювання ліцензії. Документи, що подаються банками для отримання банківської ліцензії та письмового дозволу на здійснення окремих операцій. Підстави для відкликання банківської ліцензії згідно з чинним законодавством.

Організаційна структура комерційного банку. Структура управління державним банком. Виконавчий орган управління банків недержавної форми власності. Виконавчий орган державного банку. Завдання ревізійної комісії. Служба внутрішнього аудиту, її функції. Функції спостережної ради.

Функції інших підрозділів банку: управління депозитних операцій, управління кредитних операцій, управління розрахунково-касового обслуговування, підрозділу з питань аналізу та управління ризиками, кредитного комітету, комітету з питань управління активами і пасивами, тарифного комітету, валютного управління, управління філіями.


^ Тема 2. Формування ресурсів комерційного банку.

Загальна характеристика банківських ресурсів. Види ресурсів комерційного банку: власний капітал банку, залучені та позичені кошти, вклади населення в загальній сумі банківських зобов’язань, позичені кошти на міжбанківському ринку в загальній сумі ресурсів.

Капітал банку, його структура. Склад основного капіталу банку. Вимоги до розкритих резервів та інших фондів такої самої якості. Склад та вимоги до додаткового капіталу. Порядок формування статутного фонду. Істотна участь у банку.

Норматив регулятивного капіталу (адекватності капіталу), вимоги до нього. Резервний фонд на покриття непередбачених збитків за всіма статтями активів та позабалансовими зобов’язаннями, розмір відрахувань до нього. Спеціальні фонди, призначені для виробничого та соціального розвитку банку.

Банківський власний капітал, його поділ. Чинники, що впливають на власний капітал банку.

Формування депозитних ресурсів. Депозит (вклад), його види: вклади (депозити) до запитання, строкові вклади, банківський вексель, ощадні вклади, депозит на термін обслуговування, метод залежності між кредитуванням клієнта і накопиченням на його депозитному рахунку. Рівень прибутків за різноманітними видами депозитних рахунків.

Залучення ресурсів на міжбанківському ринку. Різниця між позиченими і залученими ресурсами. Міжбанківський кредит. Механізми рефінансування комерційних банків НБУ, вимоги до них. Кредит «овернайт». Стабілізаційний кредит.

Операції на відкритому ринку з купівлі-продажу державних цінних паперів, які перебувають у портфелі НБУ на продаж. Операції «прямого» і «зворотного» репо, їх види.

Основні операції та послуги комерційних та кооперативних банків.


^ Тема 3. Розрахунково-касові операції банків.

Загальні основи операцій банків з розрахунково-касового обслуговування клієнтів. Розрахунково-касові операції.

Платіжна система. Етапи організації розрахунково-касових операцій. Платіжні інструменти. Принципи організації банками розрахунково-касового обслуговування клієнтів.

Ведення рахунків клієнтів, його стадії. Клієнти, для яких банки відкривають рахунки у національній валюті. Поточні рахунки, документи для їх відкриття. Операції у готівковій та безготівковій формі фізичних осіб-резидентів за своїми поточними рахунками. Додаткові операції у готівковій та безготівковій формі фізичних осіб-нерезидентів за своїми поточними рахунками.

Депозитні (вкладні) рахунки в національній валюті для різних категорій вкладників. Бюджетні рахунки. Рахунки типу «Н» та «П». Особливості відкриття рахунків у іноземній валюті. Вимоги до відкриття поточних та депозитних (вкладних) рахунків в іноземній валюті.

Обслуговування рахунків. Облік поточного рахунку. Закриття рахунків та підстави для цього.

Безготівкові міжгосподарські розрахунки. Форми розрахунків та способи платежу за різними операціями.

Платіжні інструменти. Класифікація платіжних інструментів: ті, що базуються на кредитовому переказуванні коштів; ті, що базуються на дебетових переказах коштів; пластикові картки, що мають ознаки як кредитових, так і дебетових інструментів.

Документи, що застосовуються в безготівкових міжгосподарських розрахунках в Україні. Розрахункові документи та обов’язкові реквізити до них. Основні вимоги до оформлення безготівкових розрахунків. Способи платежів.

Платіжне доручення, його характеристика. Гарантовані дорученнями. Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями. Розрахунки чеками, вимоги до них. Розрахунки акредитивами. Види акредитивів: покритий; непокритий; відкличний; безвідкличний; відкриті в банку платника (банку-емітенті) і в банку бенефіціара (виконуючому банку); з акцептом та без акцепту платником розрахункових документів бенефіціара. Розрахунки по сальдо взаємної заборгованості. Розрахунки платіжними вимогами. Міжбанківські розрахунки. Система електронних платежів та інші системи.

Кореспондентський рахунок та його види. Кореспондентські відносини. Рахунки «Ностро», «Лоро». «Ностро», «Востро», їх характеристика.

Принципи функціонування Системи електронних платежів. Структурна побудова Системи електронних платежів. Основні операції документообороту СЕП. Внутрішньобанківська платіжна система, її основні функції.

Розрахунки з використанням пластикових карток. Національна система масових електронних платежів та її учасники. Класифікація пластикових карток. Кредитні картки та операції за ними. Дебетні картки. Умови користування кредитом по дебетних картках. Переваги платіжної дебетної картки. Види дебетних карток: залежно від спрямованості операцій, що здійснюються; за технологією використання. Вигоди та негативні наслідки для фізичних осіб, продавців (торговельних організацій), окремих банків, банківської системи в цілому від застосування пластикових карток у масових платежах.

Касові операції. Нормативні документи касових операцій. Основні вимоги до організації банками касового обслуговування клієнтів. Організаційні заходи, пов’язані з регулюванням готівкового обігу. Порядок приймання банками готівки. Ліміт каси. Способи здачі готівки понад ліміт каси. Експертиза банкнот і монет та їх оброблення. Умови прийняття неплатіжних банкнот підприємств.

Порядок видачі банками готівки. Здійснення касових операцій через банкомати. Мета застосування банкоматів. Операції, що виконують сучасні банкомати. Порядок надання касових послуг через банкомати.

Забезпечення касової діяльності банку. Підкріплення операційних кас банків.


^ Тема 4. Кредитні операції банків.

Класифікація банківських кредитів: за терміном використання; згідно з критерієм забезпечення; за ступенем ризику; за методом надання; щодо способу повернення; за строком повернення; за характером визначення процента; за способом сплати процента; за кількістю кредиторів; за критеріями суб’єктного й об’єктного призначення.

Принципи банківського кредитування: принцип строковості повернення; цільовий характер кредитування; принцип забезпеченості позичок. Вимоги й умови кредитування. Параметри кредитування. Кредитна угода (договір).

Позичкові рахунки: простий, спеціальний, контокорентний.

Контроль за виконанням позичальниками умов кредитного договору.

Оцінка кредитоспроможності позичальника. Мінімально необхідні критерії оцінювання фінансового стану позичальника. Економічні показники для оцінювання фінансового стану позичальника: платоспроможність; фінансова стійкість; рентабельність (у динаміці); оборот за рахунками; склад та динаміка дебіторсько-кредиторської заборгованості. Додаткові економічні показники для оцінювання фінансового стану позичальника: показники погашення боргу; показники ділової активності; показники прибутковості; показники використання основного капіталу. Джерела інформації про фінансовий стан позичальника.

Форми забезпечення повернення банківських позичок. застава; гарантія; перевідступлення (цесія) на користь банку вимог і рахунків до третьої особи; іпотека; страхова угода (поліс). Вимоги до заставного майна.

Кредитний ризик: визначення і мінімізація втрат. Фактори, що враховують при визначенні кредитного ризику: репутація; можливість; капітал; умови; застава. Заходи, спрямовані на мінімізацію втрат від кредитного ризику. Лімітування. Кредитна лінія. Страхування кредитних операцій. Оптимальна структура кредитного портфеля комерційного банку.

Ціна банківського кредиту. Фактори, що вливають на рівень процентної ставки. Базова процентна ставка за кредитами комерційних банків, фактори, що на неї впливають.

Процес банківського кредитування, основні його етапи. Джерела інформації під час експертизи кредитної заявки.

Особливості механізму надання та погашення окремих видів кредиту. Позички під заставу цінних паперів. Контокорентний кредит. Споживчі кредити: короткострокові, довгострокові. Обмеження їх розмірів. Кредитна картка. Дохід банку за кредитними картками. Іпотечний кредит. Об’єкти іпотеки.


^ Тема 5. Операції банків із векселями.

Характеристика та види векселів. Вексельне право. Класифікація векселів: за формою та способом використання; залежно від характеру угод, що спричинили появу векселя. Економічна сутність векселя.

Обов’язкові реквізити векселя: вексельна мітка; простий і нічим не зумовлений наказ (для переказного векселя) або зобов’язання (для простого векселя) сплатити певну суму; найменування платника; зазначення строку платежу; зазначення місця платежу; найменування того, кому або за наказом кого повинен бути здійснений платіж; дата і місце складання векселя; підпис того, хто видає документ. Реквізити переказного векселя. Реквізити простого векселя.

Зміни до тексту векселя. Платіж за векселем на території України. Відмінності обігу простого та переказного векселів. Акцепт. Ремітент і трасант. Індосамент.

Протест за векселем. Акт про протест. Розмір зворотної вимоги векселедержателя. Строки давності щодо вимог за векселем.

Операції, що здійснюють комерційні банки у сфері вексельного обігу: кредитні, торговельні, гарантійні, розрахункові, комісійні, довірчі. Операція врахування (дисконту) векселів. Обліковий кредит. Реєстри векселів. Юридична та економічна надійність векселів. Строки вексельних зобов’язань. Сума, яка підлягає утриманню на користь банку. Книга обліку врахованих векселів. Книга обліку вексельних позичальників. Термінова відомість урахованих векселів. Різновиди урахування векселів.

Кредити під заставу векселів. Умови кредитної угоди при заставі векселів. Права, що передаються банку за заставним індосаментом. Шляхи звернення банком стягнення на заставлені векселі.

Вексельні гарантії комерційних банків. Аваль. Аваліст. Причини припинення відповідальності банку як аваліста. Банківські акцепти.

Інкасування векселів. Учасники інкасової операції. Доручення на інкасування. Договір на інкасування векселів. Доходи банку від здійснення інкасової операції. Доміциляція векселя. Порядок та умови здійснення платежу за векселем.

Операції зберігання векселів клієнтів. «Закрите» та «відкрите» зберігання. Причини відмови від зберігання.


^ Тема 6. Операції банків із цінними паперами.

Загальна характеристика діяльності банків на ринку цінних паперів. Емісійна діяльність банків. Інвестиційна діяльність банків, її мета.

Моделі організації ринку цінних паперів: банківська, небанківська, змішана. Операції з сек’юритизації банківських кредитів.

Обмеження НБУ в діяльності банків на ринку цінних паперів.

Посередницька діяльність банків на ринку цінних паперів. Операції банків із цінними паперами. Види діяльності банків із випуску та обігу цінних паперів. Основні завдання Комітету з питань управління активами і пасивами.

Емісійні операції банків. Основні напрями емісійної політики банку. Методи розміщення акцій. Емісія акцій. Основні етапи емісійної діяльності. Відомості щодо випуску акцій згідно з нормами законодавства.

Державно-правове та інституційно-правове регулювання. Розміщення акцій на ринку. Технологія розміщення акцій. Варіанти продажу акцій. Особливості створення банку як акціонерного товариства в Україні. Цілі емісії акцій. Цілі викупу банками в акціонерів власних акцій. Переваги емісії облігацій та інших боргових зобов’язань порівняно з емісією акцій.

Корпоративні облігації підприємств різних форм власності і різних видів.

Депозитні сертифікати, їхні переваги. Ризики емісії цінних паперів.

Інвестиційні операції банків із цінними паперами. Етапи процесу інвестування в цінні папери. Цілі інвестування коштів банків у цінні папери. Стратегічні і портфельні інвестиції. Інвестиційний аналіз – фундаментальний і технічний. Формування банком портфеля цінних паперів. Стратегії формування і управління портфелем цінних паперів. Оцінка ефективності управління портфелем цінних паперів. Види цінних паперів у портфелі банку. Види вкладень у боргові цінні папери. Вкладення в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком.

Аукціони цінних паперів НБУ. Депозитний сертифікат. Категорії членства у Фондовій секції Української міжбанківської валютної біржі. Порядок проведення операцій із цінними паперами в Позабіржовій фондовій торговельній системі.

Ризики банків на ринку цінних паперів. Етапи процесу управління ризиками. Методи управління ризиками.

Категорії цінних паперів. Фактори, на підставі яких ринок конкретного цінного папера можна оцінювати як активний (або навпаки). Визначення ринкової вартості цінних паперів. Клас емітента, фактори, що на нього впливають, процент його коригування.

Резерв під цінні папери в портфелі на продаж. Заставні операції банків із цінними паперами. Вимоги до цінних паперів як предмету застави.

Ломбардні кредити. Операції репо. Процентний дохід. Переміщення і зберігання цінних паперів.

Професійна діяльність банків на ринку цінних паперів. Види фінансового посередництва. Зобов’язання банку як торговця цінними паперами. Діяльність із управління цінними паперами. Види професійної діяльності.

Рівні Національної депозитарної системи України. Функції депозитарної діяльності банків. Депозитарні операції. Способи збереження цінних паперів.


^ Гроші та кредит


Тема 1. Сутність і функції грошей.

Походження грошей. Поява грошей як об'єктивний наслідок розвитку товарного виробництва та обміну. Роль держави у створенні грошей.

Форми грошей та їх еволюція. Натурально-речові форми грошей, причини та механізм їх еволюції від звичайних товарів першої необхідності до благородних металів. Причини та механізм демонетизації золота. Ідеальні форми грошей та їх кредитна природа. Еволюція кредитних грошей. Різновиди сучасних кредитних грошей.

Суть грошей. Гроші як загальний еквівалент і абсолютно ліквідний актив. Гроші як форма прояву суспільних відносин. Специфіка прояву суті грошей у різних економічних системах. Гроші як особливий товар, мінова і споживча вартість грошей як товару. Гроші як гроші й гроші як капітал. Зв'язок грошей із іншими економічними категоріями.

Функції грошей. Поняття функції грошей та їх еволюція. Функція міри вартості, її суть і сфера використання.

Вартість грошей. Специфічний характер вартості грошей. Купівельна спроможність як вираження вартості грошей при різних їх формах. Вартість грошей і час. Вплив зміни вартості грошей на економічні процеси. Ціна грошей як капіталу: альтернативна вартість зберігання грошей та процент.

Масштаб цін. Ідеальний характер міри вартості. Ціна як грошове вираження вартості товарів. Функція засобу обігу, її суть, сфера використання; реальність і кількісна визначеність грошей у цій функції. Функція засобу платежу, її суть, відмінність від функції засобу обігу, сфера використання, еволюція. Функція засобу нагромадження, її суть, сфера використання. Вплив часу на функцію засобу нагромадження. Світові гроші. Еволюція золота як світових грошей. Золотий стандарт, передумови створення і відмови від нього. Передумови використання в якості світових грошей національних та колективних валют. Взаємозв'язок функцій грошей. Вплив на функції грошей зміни їх вартості.


^ Тема 2. Грошовий обіг і грошові потоки.

Поняття грошового обороту як процесу руху грошей. Грошові платежі як елементарні складові грошового обороту. Основні суб'єкти грошового обороту. Основні ринки, що взаємопов'язуються грошовим оборотом. Національний дохід і національний продукт як визначальні параметри грошового обороту. Економічна основа та загальна схема грошового обороту.

Структура грошового обороту. Готівковий та безготівковий сектори грошового обороту. Сектор грошового обороту, фінансовий та кредитний сектори.

Механізм поповнення маси грошей в обороті. Первинна емісія центрального банку. Вторинна емісія депозитних грошей комерційних банків. Грошовий мультиплікатор.

Сучасні засоби платежу, які обслуговують грошовий обіг банкноти, змінна монета, депозитні гроші, векселі, чеки, їх суть та характеристика.

Маса грошей, що обслуговує грошовий оборот, її склад та фактори, що визначають її зміну. Базові гроші. Грошові агрегати. Швидкість обігу грошей: поняття, фактори, що визначають швидкість обігу та її вплив на масу і стабільність грошей. Порядок розрахунку швидкості обігу грошей.

Закон кількості грошей, необхідних для обігу, його суть, вимоги та наслідки порушення вимог. Проблема монетизації валового внутрішнього продукту.

Грошово-кредитна політика України в перехідний період у світлі сучасних монетаристських теорій.


^ Тема 3. Грошовий ринок.

Суть грошового ринку. Гроші як об'єкт купівлі-продажу. Особливості прояву на грошовому ринку основних ринкових ознак: попиту, пропозиції, ціни.

Інституційна модель грошового ринку. Канали прямого й опосередкованого фінансування. Суб'єкти грошового ринку. Банки і небанківські фінансово-кредитні структури як суб'єкти грошового ринку.

Економічна структура грошового ринку. Ринок грошей і ринок капіталів. Ринок цінних паперів та валютний ринок як складові грошового ринку.

Попит на гроші. Суть та форми прояву попиту на гроші. Фактори, що визначають зміну попиту на гроші.

Пропозиція грошей. Суть та механізм формування пропозиції грошей. Фактори, що визначають зміну пропозиції грошей.

Графічна модель грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку. Фактори, що визначають рівновагу грошового ринку.

Роль грошей у ринковій економіці. Якісний і кількісний аспекти впливу грошей на економічні й соціальні процеси. Грошове середовище як фактор впливу на матеріальні інтереси та виробничу активність економічних суб'єктів. Вплив зміни кількості грошей на основні макро- та мікроекономічні процеси. Гроші як інструмент регулювання економіки. Зміна впливу кількісних параметрів грошей на економіку на коротко- та довгострокових інтервалах. Еволюція ролі грошей у перехідній економіці України.


^ Тема 4. Грошові системи.

Грошові системи. Поняття грошової системи та критерії їх класифікації. Характеристика основних видів грошових потоків. Взаємозв'язок між окремими видами грошових потоків. Балансування потоку національного доходу та потоку національного продукту через внутрішній і зовнішній грошові ринки.

Суть грошової системи, її призначення та місце в економічній системі країни. Елементи грошової системи.

Основні типи грошових систем, їх еволюція. Системи металевого і кредитного обігу. Сучасні грошові системи.

Створення і розвиток грошової системи України. Необхідність створення грошової системи України. Особливості процесу запровадження національної валюти в Україні: запровадження тимчасової валюти, паралельний обіг купоно-карбованця та рубля, процес стабілізації тимчасової валюти. Випуск постійної валюти – гривні.


^ Тема 5. Інфляція і грошові реформи.

Інфляція: суть, форми прояву, причини та наслідки. Вплив інфляції на виробництво, зайнятість та життєвий рівень. Інфляція в системі державного регулювання грошової сфери. Особливості інфляційного процесу в Україні.

Інфляція попиту. Інфляція витрат виробництва.

Грошові реформи: поняття, цілі та види грошових реформ. Створення нової грошової системи. Часткова зміна грошової системи. Проведення спеціальних стабілізаційних заходів з метою отримання інфляції чи подолання її наслідків. Нуліфікація, девальвація, ревальвація, деномінація.

Стабілізація грошей як основна мета реформи. Особливості проведення грошової реформи в Україні.


^ Тема 6. Валютний ринок і валютні системи.

Поняття валюти. Призначення та сфера використання валюти. Види валюти: національна, іноземна, колективна. Суть та види валютних відносин.

Валютний курс та конвертованість валют. Суть, основи формування та види валютного курсу. Поняття, значення та механізм забезпечення конвертованості валюти. Фактори валютного курсу. Реальний та реальний ефективний обмінний курси.

Валютний ринок: суть та основи функціонування. Об'єкти та суб'єкти валютного ринку. Біржова та позабіржова торгівля валютою. Основні види валютних операцій. Роль банків на валютному ринку. Фактори, що впливають на кон'юнктуру валютного ринку.

Валютне регулювання: суть та необхідність. Механізм регулювання валютного курсу: девальвація, ревальвація, валютна інтервенція. Регламентація статусу валюти та порядку здійснення операцій із нею. Платіжний баланс у механізмі валютного регулювання. Органи валютного регулювання. Золотовалютні запаси в системі валютного регулювання.


^ Тема 7. Механізм формування пропозиції грошей та грошово-кредитна політика.

Сутність пропозиції грошей. Пропозиція грошей у площині макроекономічного рівня. Закони грошового обігу. Механізми формування пропозиції грошей. Функціональні особливості формування пропозиції грошей. Учасники формування пропозиції грошей. Два джерела походження пропозиції грошей: екзогенний та ендогенний. Визначення обсягу та структури грошової маси в банківській практиці за допомогою грошових агрегатів, їх характеристика.

Правові основи організації грошового обігу в Україні. Основні завдання правового регулювання грошового обігу в Україні. Монопольне право банкнотної емісії центральними банками. Роль комерційних банків у формуванні пропозиції грошей.

Заходи, які використовуються для досягнення цілей монетарної політики. Загальні методи реалізації грошово-кредитної політики. Політика облікової ставки; операції на відкритому ринку; зміна норм обов`язкових резервів.


^ Тема 8. Роль грошей у ринковій економіці.

Передумови становлення грошових відносин. Поглиблення суспільного поділу праці, багаторівнева спеціалізація виробництва та суспільної діяльності людини. Коротка історія розвитку грошей. Еволюція грошей від благородних металів до паперових грошей. Поява і розвиток функціональних форм грошей. Структурна розгалуженість грошової системи. Агрегатний метод класифікації форм грошей. Ліквідність грошей. Цінні папери держави, акції приватних компаній, капітал у матеріально-фізичній формі тощо. Портфельний підхід при визначенні структури особистого багатства.


^ Тема 9. Теорія грошей.

Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати. Економічні причини появи кількісного підходу до вивчення ролі грошей. Еволюція постулатів кількісної теорії. Номіналістичне трактування суті грошей послідовниками кількісної теорії. Відмінності в поглядах на гроші послідовників кількісної теорії грошей та трудової теорії вартості.

Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії грошей «Трансакційний варіант» Ї.Фішера. «Кембріджська версія» кількісної теорії.

Вклад Д. Кейнса в розвиток кількісної теорії грошей. Зміна акцентів в оцінці ролі держави в економічному регулюванні та механізмів впливу на економіку. «Передаточний механізм» у трактовці Кейнса. Неминучість інфляційних наслідків реалізації кейнсіанських концепцій.

Сучасний монетаризм як альтернативний напрямок кількісної теорії. Відмінності монетаристських трактовок ролі держави в регулюванні економіки. Вклад М. Фрідмена в розробку монетарної політики на основі неокласичного варіанту кількісної теорії.

Зближення позицій монетаристів та неокейнсіанців у їхніх рекомендаціях щодо грошово-кредитної політики в сучасних умовах. Сучасний кейнсіансько-неокласичний синтез теорій грошей.


^ Тема 10. Сутність і функції кредиту.

Два підходи до визначення сутності кредиту. Основні ознаки відносин, що становлять сутність кредиту. Необхідність кредиту. Загальні передумови формування кредитних відносин. Два методи перерозподілу коштів у процесі відтворення, їхні відмінності та сфера використання. Економічні чинники розвитку кредиту та особливості їх прояву в різних галузях народного господарства.

Суть кредиту. Кредит як форма руху вартості на зворотній основі. Еволюція кредиту в міру розвитку суспільного виробництва. Кредит як форма суспільних відносин. Позичковий капітал та кредит. Зв'язок кредиту з іншими економічними категоріями.

Функції та роль кредиту. Поняття функцій кредиту та їх класифікація. Характеристика окремих функцій кредиту. Перерозподільна функція. Функція кредиту, пов’язана із забезпеченням потреб обороту в платіжних засобах. Контрольна функція кредиту. Функція капіталізації вільних грошових доходів.

Економічна основа, стадії та закономірності руху кредиту. Об'єкти та суб'єкти кредитних відносин.

Принципи кредитування. Цільове призначення позички; строковість передачі коштів кредитором позичальнику; поверненість позичальником коштів кредитору в повному обсязі; забезпеченість позички; платність користування позиченими коштами.


^ Тема 11. Форми, види та роль кредиту.

Форми та види кредиту. Критерії класифікації кредиту. Форми кредиту, переваги та недоліки кожної з форм. Види кредиту. Характеристика окремих видів кредиту: банківського, державного, комерційного, міжнародного, споживчого. Банківський кредит як переважний вид кредиту. Принципи банківського кредитування.

Економічні межі кредиту. Поняття меж кредиту, причини та наслідки їх порушення. Кредитні відносини та інфляція.

Розвиток кредитних відносин у перехідній економіці України. Відновлення комерційного кредиту та фактори, що гальмують його розвиток. Труднощі розвитку банківського кредиту. Еволюція державного та споживчого кредиту.

Поняття кредитної системи, два підходи до її визначення. Кредитна система як елемент інфраструктури грошового ринку. Складові елементи кредитної системи та їх загальна характеристика.


^ Тема 12. Теоретичні основи процента.

Процент за кредит. Суть проценту, види, економічні межі руху та фактори зміни ставки проценту. Процент в умовах інфляції. Роль процента. Основні напрями прояву ролі кредиту в ринковій економіці.

Теорія вибору портфеля активів. Розподіл коштів поміж різними фінансовими активами. Чинники вибору портфеля. Еластичність попиту.

Поведінка ринкових процентних ставок. Пропозиція і попит на ринках облігацій та позичкових коштів. Пояснення змін рівноважних процентних ставок.

Ризикова та строкова структура процентних ставок. Ризик невиконання зобов’язань та його вимірювання. Строкова структура процентних ставок.

Способи нарахування процентів. Постійна або послідовно змінна база. Лондонська міжбанківська ставка пропозиції — ЛІБОР.

Функції та роль процента. Розподіл прибутку. Збереження позичкового капіталу.


^ Тема 13. Фінансове посередництво грошового ринку.

Фінансові посередники та їх місце у структурі фінансового ринку. Склад фінансових посередників та їх функції. Депозиторські установи (комерційні банки та ощадні установи, взаємоощадні банки, позико-ощадні асоціації та кредитні спілки); ощадні установи контрактного типу (страхові компанії — компанії зі страхування життя, компанії, що забезпечують інші види страхування. пенсійні фонди); інвестиційні посередники (інвестиційні та іпотечні банки, фінансові компанії).

Спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові інститути. Страхові компанії, пенсійні фонди, позиково-ощадні асоціації, будівельні товариства, інвестиційні та фінансові компанії, благочинні фонди, кредитні спілки.

Небанківські фінансово-кредитні установи, їх відмінності від банків, економічне призначення, види, функції, роль. Проблеми розвитку небанківських, фінансово-кредитних установ в Україні.


^ Тема 14.Теоретичні засади діяльності комерційних банків.

Поняття банківської системи. Економічна суть банку, дискусії навколо (значення суті банку). Види банків. Необхідність поєднання банків у систему. Поняття банківської системи. Основи організації банківської системи (принципи побудови, цілі, механізм функціонування). Функції банківської системи. Становлення і розвиток банківської системи України.

Банки другого рівня, їх походження, види, правові основи організації. Операції комерційних банків, їх класифікація та загальна характеристика. Особливості формування комерційних банків в Україні.

Стійкість банківської системи та механізм її забезпечення. Поняття та значення стійкості банків. Нагляд і контроль за діяльністю банків. Страхування банківських депозитів та кредитів. Створення банківських резервів. Банківські ризики.


^ Тема 15. Центральні банки в системі монетарного та банківського управління.

Центральні банки, їх походження, призначення, функції та операції. Побудова і розвиток Національного банку України. Незалежність центрального банку.

Державне регулювання грошової сфери як головне призначення нової системи. Центральний банк як орган державного регулювання нової сфери. Методи регулювання – методи прямого впливу і методи опосередкованого впливу. Грошово-кредитна політика центрального банку: суть, типи, стратегічні цілі, проміжні та тактичні задачі. Інструменти грошово-кредитного регулювання.

Фіскальна і монетарна політика в системі державного регулювання ринкової економіки.


^ Тема 16. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною.

Загальна характеристика міжнародних валютно-кредитних установ. Поділ міжнародних валютно-кредитних установ на дві групи. Характеристика Міжнародного валютного фонду, (МВФ), груп Світового банку та Банку міжнародних розрахунків, а також регіональних валютно-кредитних установ: Європейського банку реконструкції та розвитку; Азіатського банку розвитку; Африканського банку розвитку; Міжамериканського банку розвитку.

Фінанси провідних міжнародних організацій – ООН та ЄС. Формування доходів та використання коштів.

Міжнародні розрахунки та валютне регулювання. Механізм установлення валютного курсу на валютному ринку.


^ Страхові послуги


Тема 1. Страхові послуги та особливості їх реалізації.

Страхові послуги як специфічний товар. Ознаки, які характеризують страхову послугу. Економічна необхідність страхових послуг, що надаються фізичним і юридичним особам та розширення їх асортименту. Служба маркетингу страхової компанії та її функції. Вивчення й формування попиту на страхові послуги. Безпосередній продаж: переваги й недоліки. Продаж через посередників: переваги й недоліки. Права й обов’язки страхових посередників. Вимоги законодавства України до страхових посередників. Роль реклами в реалізації страхових послуг. Види страхової реклами та вимоги до неї. Контроль з боку страхових компаній і держави за реалізацією страхових послуг


^ Тема 2. Порядок укладання і ведення страхової угоди.

Етапи проходження страхової угоди: заява про страхування, андеррайтинг, укладання договору страхування, видача полісів, врегулювання вимог страхувальників щодо відшкодування збитків. Заява про страхування: форми надання, зміст. Андеррайтинг: оцінка ризику, вирішення питання про прийняття об’єкта на страхування, визначення термінів, спеціальних вимог, обсягів і розмірів страхового покриття, франшизи, розрахунок страхової премії. Укладення договору страхування. Страховий поліс як форма договору страхування. Зміст страхового полісу. Його зв’язок із правилами страхування. Структура страхового полісу. Страховий сертифікат. Врегулювання вимог страхувальника щодо відшкодування збитків. Дії страхувальника при настанні страхової події. Дії страхувальника щодо розслідування характеру і розмірів збитків. Страховий акт. Виплата відшкодування Система страхового забезпечення. Франшиза.


^ Тема 3. Страхування життя та пенсій.

Необхідність і значення страхового захисту життя та пенсій громадян. Особливості страхування. Розвиток і сучасний стан страхування. Види страхування життя. Змішане страхування життя. Суб’єкти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Строк страхування. Страхова сума. Одержувачі страхової суми у випадку смерті страхувальника. Порядок визначення і сплати страхових премій. Організація роботи страхової компанії щодо визначення страхових і викупних сум, порядок їх виплати страхувальнику, спадкоємцям або визначеним для цього особам. Страхування дітей. Страхування до вступу в шлюб. Довічне страхування. Страхування пенсій.


^ Тема 4.Страхування від нещасних випадків.

Необхідність і значення страхового захисту громадян від нещасних випадків. Розвиток і сучасний стан страхування. Форми і види страхування. Обов’язкові види страхування від нещасних випадків. Державне особисте страхування військовослужбовців і військовозобов’язаних, призваних на збори. Суб’єкти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Страхова сума. Страхова премія і порядок її сплати. Визначення розміру страхових сум за наслідки нещасних випадків. Одержувачі страхової суми у випадку смерті застрахованого. Відмова у виплаті страхової суми. Державне особисте страхування осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ. Державне особисте страхування працівників митних органів. Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті. Інші види обов’язкового страхування від нещасних випадків. Добровільні види страхування від нещасних випадків та умови їх проведення. Індивідуальне страхування громадян від нещасних випадків. Страхування дітей від нещасних випадків. Страхування туристів від нещасних випадків. Інші види добровільного страхування від нещасних випадків.


^ Тема 5. Медичне страхування.

Необхідність, розвиток і сучасний стан медичного страхування. Суб’єкти страхування і відносини між ними. Форми проведення медичного страхування та їх особливості. Обов’язкове медичне страхування. Обов’язкове медичне страхування. Обсяг відповідальності страховика. Страхова сума. Порядок визначення розміру страхових премій і порядок їх сплати. Права й обов’язки сторін страхових відносин. Організація роботи страхової компанії, пов’язана з настанням відповідальності за фактом страхового випадку. Добровільне медичне страхування. Договір страхування. Обсяг відповідальності страховика. Строк страхування. Страхова сума. Страхова премія. Порядок виплати страхового забезпечення. Медичне страхування громадян, які виїздять за кордон.


^ Тема 6. Страхування підприємницьких ризиків.

Зміст поняття “підприємницькі ризики”. Роль страхування у забезпеченні потреб підприємця в страховому захисті. Форми й види страхування. Страхування від вогню та інших небезпек. Основні умови страхування. Суб’єкти страхування. Обсяг відповідальності страховика. Об’єкти страхування. Строк дії договору. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Оцінка збитку. Страхове відшкодування. Страхування від перерв у виробництві внаслідок знищення або пошкодження застрахованого майна. Страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції, що виробляється; за забезпечення зайнятості робочих місць; за забруднення навколишнього середовища; страхування працівників від нещасних випадків за рахунок коштів підприємств.


^ Тема 7. Сільськогосподарське страхування.

Економічні завдання страхового захисту в сільському господарстві. Розвиток і сучасний стан страхування майна виробників сільськогосподарської продукції. Форми й види страхування майна сільськогосподарських підприємств. Обов’язкове страхування урожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень. Об’єкти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Характеристика страхових випадків. Страхове забезпечення . Визначення вартості урожаю, обчислення й порядок сплати страхових премій. Організація роботи страхової компанії щодо визначення збитків і страхового відшкодування. Визначення факту й причин загибелі урожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень. Страхове відшкодування. Добровільне страхування урожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень. Страхування сільськогосподарських тварин. Страхування будівель та іншого майна сільськогосподарських підприємств.


^ Тема 8. Страхування технічних ризиків.

Необхідність і значення страхування технічних ризиків. Види страхування. Страхування будівельно-монтажних ризиків. Умови страхування. Суб’єкти страхування. Об’єкти страхування , їх оцінка. Обсяг страхової відповідальності. Строк дії договору. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Оцінка збитку. Страхове відшкодування. Страхування машин від поломок. Умови страхування. Страхування електронної техніки. Умови страхування після пускових гарантійних зобов’язань. Умови страхування.


^ Тема 9. Страхування кредитних і фінансових ризиків.

Необхідність і значення страхування у фінансово-кредитній сфері. Сутність та економічний зміст страхування кредитів. Форми забезпечення кредитів: матеріальна або юридична. Характеристика основних організаційних форм страхування кредитів. Страхування товарних кредитів. Страхування кредитів під інвестиційні засоби. Страхування споживчих кредитів. Страхування матеріальних цінностей, що передаються в заставу. Страхування експортних кредитів. Характеристика окремих видів страхування кредитних ризиків. Страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту. Об’єкт страхування. Обсяг страхової відповідальності. Страхова сума. Строк страхування. Страховий тариф. Страхова премія. Визначення розміру збитків. Страхове відшкодування. Страхування ризику непогашення кредиту. Страхування банківських гарантій. Сутність та економічний зміст страхування фінансових ризиків. Характеристика окремих видів страхування фінансових ризиків: страхування прибутку (доходу ), страхування депозитів, інші умови. Умова страхування.


^ Тема 10. Автотранспортне страхування.

Необхідність і значення страхування автотранспортних ризиків. Поняття автотранспортного страхування, його сутність. Об’єкти страхування. Розвиток системи автотранспортного страхування. Сучасний стан автотранспортного страхування. Страхування автомобілів. Характеристика об’єктів страхування. Варіанти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Страхова сума, страховий тариф. Фактори, що впливають на розмір страхового тарифу. Страхова премія. Строк страхування франшиза. Страхове відшкодування. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів. Форми страхування. Суб’єкти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Строк страхування. Страхове відшкодування. Моторне (транспортне) страхове бюро України, його функції. Права й обов’язки членів МТСБ. Міжнародна система “Зелена картка”, її розвиток. Страхування вантажів, що перевозяться автомобільним транспортом. Об’єкти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Строк страхування. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Визначення і порядок відшкодування збитків. Страховий захист громадян від нещасних випадків на автомобільному транспорті. Форми страхування. Суб’єкти страхування. Обсяг відповідальності. Строк страхування. Страховий тариф. Страхова премія. Визначення та порядок виплати страхових сум.


^ Тема 11. Морське страхування.

Необхідність і особливості страхування морських ризиків. Суб’єкти страхування. Страхування морських суден. Об’єкти страхування. Класифікація суден за категоріями ризику. Обсяг відповідальності. Варіанти страхування. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Строк страхування. Оцінка збитків. Страхове відшкодування. Страхування відповідальності власників суден: перед третіми особами, за забруднення державних територіальних вод. Обсяг відповідальності. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Оцінка збитків. Страхове відшкодування. Страхування вантажів, що перевозяться морським транспортом. Об’єкти страхування. Обсяг відповідальності. Варіанти страхування. Строк страхування. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Оцінка збитків. Страхове відшкодування. Страховий захист громадян від нещасних випадків на морському транспорті: членів судової команди, пасажирів. Форми страхування. Обсяг відповідальності. Строк страхування. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія та порядок її сплати. Визначення та виплата страхових сум. Перспективи розвитку морського страхування в Україні.

^ Тема 12. Авіаційне страхування.

Необхідність та особливості страхування авіаційних ризиків. Суб’єкти страхування. Об’єкти страхування. Авіаційний поліс Ллойда. Страхування повітряних суден. Обсяг відповідальності. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Строк страхування. Страхове відшкодування. Страхування відповідальності власників повітряних суден. Суб’єкти страхування. Обсяг відповідальності. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Строк страхування. Страхове відшкодування. Страхування вантажів, що перевозяться авіаційним транспортом. Об’єкти страхування. Обсяг відповідальності. Строк страхування. Страхова сума.. Страховий тариф. Страхова премія. Страхове відшкодування. Страховий захист громадян від нещасних випадків на повітряному транспорті. Види страхування й умови їх проведення. Об’єкти страхування. Форми страхування. Обсяг відповідальності. Строк страхування. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Визначення та виплата страхових сум.


^ Тема 13. Страхування майна та відповідальності громадян.

Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Суб’єкти й об’єкт обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Страховий випадок. Страхова сума. Страхове відшкодування. Страхування професійної відповідальності: групи ризиків, страховий випадок, страхове відшкодування. Страхування ризику непогашення кредиту: об’єкти страхування, суб’єкти страхування, страхова сума. Страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту: суб’єкти, суб’єкти страхування. Страхування депозитів: засади здійснення СДС . Екологічне страхування: суб’єкти, функції суб’єктів ринку екологічного страхування, об’єкт страхування. Необхідність і значення страхового захисту майна громадян. Розвиток і сучасний стан страхування особистої власності громадян. Види послуг страхових компаній громадянам – власникам майна. Суб’єкти страхування. Страхування будівель і споруд. Об’єкти страхування. Страхування тварин у господарствах громадян. Страхування домашнього майна. Страхування транспортних засобів. Інші види страхування майна громадян.


Список рекомендованої літератури


1. Александрова М.М., Маслова C.O. Гроші. Фінанси. Кредит. – К.: ЦУЛ, 2002. – 336 с.

2. Гроші та кредит : Підручник /За ред. М. Л. Савлука. – К.: КНЕУ, 2001. – 602 с.

3. Гроші та кредит : Підручник. / За ред. Б. С. Івасіва. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2000. – 510 с.

4. Гроші, банки та кредит: у схемах та коментарях / За ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2000.

5. Говорушко, Т.А. Страхові послуги [Текст] : навч. посіб. / Т. А. Говорушко. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: ЦУЛ, 2008. – 344с.

6. Демківський А.В. Гроші та кредит : Навчальний посібник. – К.: Дакор, К.: Вира-Р, 2003. – 528 с.

7. Закон України Про страхування. – Режим доступу: http://www.ligazakon.ua/

8. Плиса, В. Й. Страхування [Текст] : підручник / В. Й. Плиса. – К.: Каравела, 2010. – 472 с. Гриф МОН. – Режим доступу: ftp://lib.localnet/ebooks/nashiskanirovannie/1172.pdf

9. Програма економічних реформ на 2010 – 2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” / Комітет з економічних реформ при Президентові України, 2010. – 85 с.

10. Рекомендації щодо реорганізації системи охорони здоров’я в Україні: базова проблематика і варіанти рішень : Посібник. – К.: Представництво Європейської Комісії в Україні, 2009. – 36 с.

11. Страхование : Учебник / под. ред. В. В. Шахова, Ю. Т. Ахвледиани. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.

12. Страховий огляд [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.insur.info/view

13. Страхування [Текст] : підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2008. – 1019 с. Гриф МОН. – Режим доступу: ftp://lib.localnet/ebooks/Books/strahuvannya.rar


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ ВСТУПНИКА


Вступнику пропонується 25 тестових завдань, що відповідають програмі Фахового вступного випробування.

^ Кількість правильних відповідей

Критерії оцінювання

Оцінка

0-12

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів

Не задовільно

13-17

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу

Задовільно

18-22

Абітурієнт володіє матеріалом, проте припускається незначних помилок при відтворенні

Добре

23-25

Абітурієнт відтворює матеріал, виявляє ґрунтовні знання і розуміння основних положень

ВідмінноСхожі:

Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов