Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до icon

Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому доНазваПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Дата конвертації05.07.2013
Розмір175.53 Kb.
ТипПояснювальна записка
скачать >>>

Пояснювальна записка


Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» передбачений конкурсний відбір за результатами фахового вступного випробування.

Програма фахового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» має комплексний характер, створена у відповідності зі змістом основних профільних дисциплін напряму в частині фундаментальної та професійно-практичної підготовки.

У процесі підготовки до фахового вступного випробування рекомендується користуватися основною літературою, яку подано наприкінці програми.

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Програма містить критерії оцінювання результатів тестування. Конкурсний бал обчислюється за п’ятибальною шкалою.


^ Зміст дисципліни
Тема 1. Основи побудови фінансового обліку

Поняття фінансового обліку. Предмет та метод фінансового обліку. Державне регулювання обліку та функції Методологічної ради з бухгалтерського обліку. Принципи обліку. Організація обліку на підприємстві. Облікова політика та етапи її формування.
^ Тема 2. Облік грошових коштів

Нормативно-правове забезпечення та порядок ведення касових операцій в Україні. Документальне оформлення касових операцій. Порядок ведення Касової книги. Ліміт залишку готівки в касі та порядок його обчислення. Синтетичний та аналітичний облік готівки в касі. Порядок відкриття рахунків у банку. Документальне оформлення руху коштів на рахунках в банку. Особливості опрацювання виписок у банку. Синтетичний та аналітичний облік операцій на рахунках у банку. Особливості обліку операцій на валютному рахунку. Облік інших грошових коштів. Розкриття інформації про грошові кошти у фінансовій звітності.
^ Тема 3. Облік дебіторської заборгованості

Поняття, склад, визнання, класифікація та оцінка дебіторської заборгованості. Документальне оформлення виникнення, погашення та списання дебіторської заборгованості. Порядок розрахунків із покупцями та замовниками. Облік короткострокових векселів одержаних.

Порядок та облік розрахунків із підзвітними особами. Синтетичний та аналітичний облік поточної дебіторської заборгованості по авансах виданих по нарахованих доходах, по претензіях, за відшкодуванням завданих збитків, із членами кредитних спілок. Резерв сумнівних боргів: порядок створення, використання, списання та облік. Особливості обліку довгострокової дебіторської заборгованості. Розкриття інформації про дебіторську заборгованість у фінансовій та податковій звітності.
^ Тема 4. Облік основних засобів

Склад, характеристика, класифікація, оцінка та визнання основних засобів. Нормативно-правове забезпечення обліку основних засобів. Документальне оформлення руху основних засобів. Організація аналітичного обліку основних засобів Облік капітальних інвестицій. Синтетичний облік руху основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Порядок переоцінки та зменшення корисності основних засобів.

Порядок нарахування зносу на основні засоби та його відображення в обліку. Особливості нарахування амортизації на інші необоротні матеріальні активи. Синтетичний та аналітичний облік зносу основних засобів. Облік орендних операцій. Порядок проведення інвентаризації основних засобів. Розкриття інформації про основні засоби у фінансовій та податковій звітності.
^ Тема 5. Облік нематеріальних активів

Поняття, склад, характеристика, визнання та оцінка нематеріальних активів. Документальне оформлення руху нематеріальних активів. Організація синтетичного та аналітичного обліку нематеріальних активів. Порядок нарахування амортизації на нематеріальні активи. Облік зносу нематеріальних активів. Особливості проведення інвентаризації нематеріальних активів та визначення її результатів. Порядок визначення зменшення корисності нематеріальних активів. Розкриття інформації про нематеріальні активи у фінансовій та податковій звітності.

Тема 6. Облік довгострокових фінансових інвестицій

Поняття та види довгострокових фінансових інвестицій. Документальне оформлення здійснених довгострокових фінансових інвестицій. Синтетичний та аналітичний облік довгострокових фінансових інвестицій. Облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі. Облік фінансових інвестицій за методом амортизованої вартості. Порядок визначення дисконту (премії) по облігаціях, ефективної ставки відсотку та амортизованої вартості. Розкриття інформації про довгострокові фінансові інвестиції у фінансовій та податковій звітності.
^
Тема 7. Облік виробничих запасів

Склад, оцінка та визнання запасів підприємств. Порядок формування первісної вартості одержаних запасів із різних джерел. Характеристика транспортно-заготівельних витрат, їх склад та порядок розподілу. Методи оцінки списання використаних запасів. Документальне оформлення руху запасів. Порядок видачі, використання та повернення довіреностей. Аналітичний облік запасів. Синтетичний облік руху запасів. Розкриття інформації про запаси у фінансовій та податковій звітності.
^

Тема 8. Облік витрат виробництва


Склад та класифікація витрат виробництва. Поняття, склад, характеристика загальновиробничих витрат. Методика розподілу загальновиробничих витрат. Документальне оформлення здійснених витрат виробництва та загальновиробничих витрат. Синтетичний облік витрат основного та незавершеного виробництва. Облік витрат допоміжних виробництв. Поняття, класифікація та облік браку виробництва. Облік напівфабрикатів власного виробництва. Розкриття інформації про витрати виробництва у фінансовій звітності.
^

Тема 9. Облік готової продукції


Собівартість продукції та методи її калькулювання. Порядок обчислення фактичної собівартості виготовленої та реалізованої продукції. Синтетичний та аналітичний облік руху готової продукції. Розкриття інформації про готову продукцію у фінансовій звітності.

Тема 10. Облік поточних фінансових інвестицій

Склад, характеристика та визначення фінансових інвестицій. Первісна оцінка та оцінка поточних фінансових інвестицій на дату балансу. Документальне оформлення поточних фінансових інвестицій. Синтетичний та аналітичний облік поточних фінансових інвестицій. Розкриття інформації про поточні фінансові інвестиції у фінансовій та податковій звітності.

Тема 11. Облік власного капіталу

Характеристика складових власного капіталу підприємства. Статутний капітал підприємств та порядок його формування на підприємствах різних форм власності й організаційно-правових форм. Синтетичний облік формування та змін статутного капіталу. Облік пайового капіталу. Характеристика та склад додаткового капіталу. Особливості обліку емісійного доходу, іншого вкладеного капіталу, дооцінки активів, безоплатно отриманих необоротних активів. Облік цільового фінансування та цільових надходжень.

Поняття та значення резервного капіталу. Порядок формування та організація синтетичного обліку резервного капіталу. Поняття вилученого капіталу. Синтетичний та аналітичний облік вилученого капіталу. Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків). Облік використання прибутку.

Неоплачений капітал та порядок його обліку. Порядок відображення у звітності інформації про власний капітал.

Тема 12. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів

Поняття забезпечень майбутніх витрат і платежів та їх склад. Синтетичний та аналітичний облік забезпечень майбутніх витрат і платежів. Порядок створення резерву на оплату відпускних та його облік. Порядок визначення резерву на забезпечення гарантійного ремонту та його облік. Порядок відображення у звітності інформації про забезпечення майбутніх витрат і платежів.
^

Тема 13. Облік довгострокових зобов’язань


Поняття, види позик та порядок укладання кредитних угод. Синтетичний та аналітичний облік короткострокових кредитів банку. Відстрочені та прострочені короткострокові позики. Порядок виникнення та облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями. Порядок та облік розрахунків із учасниками. Порядок відображення у звітності інформації про поточні зобов’язання.

Поняття довгострокових зобов’язань та їх склад. Порядок укладання угод на отримання довгострокових позик. Документальне оформлення виникнення та погашення заборгованості по довгострокових позиках. Організація аналітичного та синтетичного обліку довгострокових позик. Документальне оформлення розрахунків векселями. Синтетичний та аналітичний облік довгострокових векселів виданих.

Характеристика облігацій та їх класифікація. Синтетичний та аналітичний облік довгострокових зобов’язань за облігаціями. Порядок визначення амортизації премії та дисконту.

Поняття фінансової оренди. Документальне оформлення орендованих основних засобів та майнових комплексів. Порядок визначення мінімальних орендних платежів та їх теперішньої вартості. Організація розрахунків із фінансової оренди. Синтетичний облік довгострокових зобов’язань із фінансової оренди. Порядок відображення у звітності інформації про довгострокові зобов’язання.
^

Тема 14. Облік короткострокових зобов’язань


Поняття зобов’язань, їх класифікація, оцінка та визначення. Основні види та форми розрахункових взаємовідносин. Документальне оформлення розрахунків із постачальниками та підрядниками, їх синтетичний та аналітичний облік. Порядок використання короткострокових векселів для розрахунків із постачальниками. Облік зобов’язань, забезпечених виданими короткостроковим векселями. Облік розрахунків за іншими операціями.

Тема 15. Облік праці та її оплати

Заробітна плата: види, поняття та форми. Документальне оформлення праці та її оплати. Облік персоналу та використання робочого часу. Синтетичний облік розрахунків за виплатами працівникам. Організація аналітичного обліку розрахунків за виплатами працівникам. Депонована заробітна плата. Порядок обчислення середньої заробітної плати. Індексація та компенсація заробітної плати. Види утримань із заробітної плати та порядок їх здійснення. Види відпусток, порядок нарахування відпускних. Порядок відображення у звітності інформації про працю та її оплату.

Тема 16. Облік відрахувань на соціальне страхування

Види допомог по соціальному страхуванню, порядок їх надання, обчислення та обліку. Порядок здійснення розрахунків із Пенсійним фондом і фондами соціального страхування та їх облік.

Тема 17. Облік доходів і витрат діяльності підприємства

Види діяльності підприємства та їх характеристика. Загальна класифікація доходів і витрат діяльності підприємства та їх взаємозв’язок із рахунками бухгалтерського обліку. Визнання, склад та оцінка доходів підприємств. Класифікація доходів. Документальне оформлення одержаних доходів. Облік доходів від різних видів діяльності. Поняття, характеристика та визначення витрат. Класифікація витрат. Документальне оформлення здійснених витрат. Облік витрат за елементами. Облік витрат діяльності. Порядок відображення у звітності інформації про доходи та витрати.

Тема 18. Облік фінансових результатів діяльності підприємства

Поняття фінансових результатів та порядок їх формування. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності. Облік результатів від надзвичайних подій. Характеристика П(С)БО 17 “Податок на прибуток”. Порядок відображення у звітності інформації про фінансові результати.
^

Тема 19. Облік розрахунків із бюджетом


Види податкових платежів та їх класифікація. Документальне оформлення розрахунків із бюджетом. Організація синтетичного та аналітичного обліку розрахунків із бюджетом. Особливості обліку розрахунків із бюджетом по ПДВ. Облік розрахунків із бюджетом по податку на прибуток. Порядок визначення та облік відстрочених податкових активів та податкових зобов’язань. Облік розрахунків по податку на доходи фізичних осіб, єдиному податку, по акцизному податку, по фіксованому сільськогосподарському податку. Порядок відображення у звітності інформації про розрахунки з бюджетом.

Тема 20. Фінансова звітність підприємства

Фінансова звітність, її склад та вимоги до складання. Принципи підготовки та якісні характеристики звітності. Порядок розгляду, затвердження, оприлюднення та строки подання звітності. Терміни зберігання фінансової звітності.

Бухгалтерський баланс: його зміст та структура. Взаємозв’язок балансу та плану рахунків бухгалтерського обліку. Визначення статей балансу. Характеристика статей балансу. Методичні рекомендації щодо складання звітності “Баланс”. Характеристика П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”. Побудова форми № 2 “Звіт про фінансові результати”.

Зміст “Звіту про рух грошових коштів”. Характеристика П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів”. Побудова форми № 3 “Звіт про рух грошових коштів”. Методика та послідовність складання “Звіту про рух грошових коштів” згідно національних стандартів бухгалтерського обліку.

Структура та методи складання “Звіту про власний капітал”. Методичні рекомендації зі складання звітності “Звіт про власний капітал” за вимогами П(С)БО 5. Побудова форми № 4 “Звіт про власний капітал”. Порядок виправлення помилок у фінансовій звітності. Порядок складання консолідованої фінансової звітності у відповідності з П(С)БО 20 “Консолідована фінансова звітність”. Характеристика та структура П(С)БО 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”.


Список рекомендованої літератури

 1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 року № 996-XIV.

 2. ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112) [Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.272 N 3205-VI (3205-17) від 07.04.2011 N 3221-VI (3221-17) від 07.04.2011 N 3292-VI (3292-17) від 21.04.2011 N 3320-VI (3320-17) від 12.05.2011 N 3387-VI (3387-17) від 19.05.2011 N 3609-VI (3609-17) від 07.07.2011 N 3610-VI (3610-17) від 07.07.2011 N 3675-VI (3675-17) від 08.07.2011]

 3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 року № 291.

 4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 року № 291.

 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”: Затв. наказом МФУ №87 від 31.03.1999 р.

 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”: Затв. наказом МФУ №87 від 31.03.1999 р.

 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”: Затв. наказом МФУ №87 від 31.03.1999 р.

 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”: Затв. наказом МФУ №87 від 31.03.1999 р.

 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”: Затв. наказом МФУ №87 від 31.03.1999 р.

 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”: Затв. наказом МФУ №137 від 28.05.1999 р.

 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання”: Затв. наказом МФУ № 20 від 31.01.2000 р.

 12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”: Затв. наказом МФУ № 290 від 29.11.1999 р.

 13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”: Затв. наказом МФУ № 318 від 31.12.1999 р.

 14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 “Податок на прибуток”: Затв. наказом МФУ № 353 від 28.12.2000 р.

 15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 “Консолідована фінансова звітність”: Затв. наказом МФУ № 176 від 30.07.1999 р.

 16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”: Затв. наказом МФУ № 39 від 25.02.2000 р.

 17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 “Виплати працівникам”: Затв. наказом МФУ № 601 від 28.10.2003 р.

 18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 34 “Платіж на основі акцій”: Затв. наказом МФУ № 1577 від 30.12.2008 р.

 19. 17 березня 2011 року Про затвердження форми Розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства та форми Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства (Наказ ДПА України від 24.01.2011 № 36)

 20. 14 березня 2011 року Про затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість (Наказ ДПА України від 25.01.2011 № 41)

 21. 08 лютого 2011 року Про затвердження Порядку визначення відповідності платника податку критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість (Наказ ДПА України від 25.01.2011 № 42)

 22. 08 лютого 2011 року Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання (Наказ ДПА України від 23. 12.2010 № 996)

 23. 02 лютого 2011 року Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, платниками податків - фізичними особами (Наказ ДПА України від 24.12.2010 № 1003)

 24. 02 лютого 2011 року Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку «13» січня 2011 року за №46/18784 (Наказ ДПА України від 24.12.2010 №1020)

 25. 01 лютого 2011 року Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу та Порядку ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу (Наказ ДПА України від 24.12.2010 № 1022)

 26. 31 січня 2011 року Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання (23. 12.2010 № 996)

 27. 28 січня 2011 року Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства (22 грудня 2010 р.№ 984)

 28. 17 січня 2011 року Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи – підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення 24.12.2010р. № 1025

 29. 34 положення (стандарти) бухгалтерського обліку. – К.: Алерта 2011. – 272 с.

 30. Атамас П.Й. Управлінський облік: Навч. посібник. (2-ге вид.). – К.: ЦУЛ, 2009. – 440с.

 31. Базась М.Ф. Методика та організація фінансового контролю: Підручник. Київ: МАУП, 2004. 440 с.

 32. Базась М.Ф. Основи бухгалтерського фінансового та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.Ф. Базась, Є.М. Базась, М.М. Матюха. – К.: МАУП, 2006. – 182с.

 33. Базась М.Ф. Теоретико-методологічні засади внутрішньоекономічного (управлінського) обліку та контролінгу: Монографія. – К.: МАУП, 2007. – 240 с.

 34. Базась М.Ф. Теоретико-методологічні засади судово-бухгалтерської експертизи: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: МАУП, 2007. – 488 с.

 35. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник. 3-тє вид., доп. і перероб. Житомир: Рута, 2006. 512 с.

 36. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Канурна З.Ф., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник. – Житомир: ПП «Рута», 2005. – 480 с.

 37. Васюренко О.В., Сердюк Л.В., Сидоренко О.М. та ін. Облік і аудит у банках: Навч. посіб. 2-ге вид., перероб. і доп. / Рекомендовано МОН / За ред. О. В. Васюренка. К.: Знання, 2008. 623 с. (Вища освіта ХХІ століття).

 38. Волкова І. А. Фінансовий облік - І: Навч. посіб. / І. А. Волкова. — К. : ЦУЛ, 2008. – 228 с.

 39. Г.М. Давидова. Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку: Навч. посіб. Рекомендовано МОН. – К.: Знання, 2010. – 479 с.

 40. Гуцайлюк Л.О., Сопко В.В., Іванченко Ю.М. Бухгалтерський облік у бюджетних установах : первинні документи та облікові реєстри: Навч. посібник. Київ: Центр навч. л-ри, 2006. 160 с.

 41. Давидов Г.М. Облікова політика: Навчальний посібник для студентів ВНЗ. Рекомендовано МОН. – К.: Знання, 2010. – 479 с.

 42. Давидов Г.М., Кужельний М.В. Аудит: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К., 2009. – 495 с.

 43. Давидов Г.М., Шалімова Н.С. Звітність підприємств: Навчальний посібник. Рекомендовано МОН. К.: Знання, 2010. – 623 с.

 44. Давидов Г.М.,. Кужельний М.В. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посіб. Рекомендовано МОН. – К.: Знання, 2009. – 495 с.

 45. Даньків Й.Я. Бухгалтерський облік: Підруч. / Й. Я. Даньків, М. Я. Остап'юк. — К.: Знання, 2007. – 469 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 46. Дікань Л.В., Голуб Ю.О., Синюгіна Н.В. Державний аудит: Навч. посіб. Рекомендовано МОН. К., 2011. 503 с.

 47. Дікань Л.В. Курс управлінського обліку: Навч. посіб. Рекомендовано МОН. – К.: Знання, 2007. – 327 с.

 48. Дікань Л.В. Фінансово-господарський контроль: Навч. посіб. Рекомендовано МОН. К., 2010. 395 с.

 49. Єфіменко І. Облік у зарубіжних країнах: Навч.-метод. посіб. К.: КНЕУ, 2005.

 50. Захожай В.Б., Базась М.Ф., Матюха М.М., Базась В.М. Бухгалтерський облік у галузях економіки. К.: МАУП, 2005. 968 с.

 51. Крупка Я.Д., Задорожний З.В., Мельник Р.О. Облік у будівництві: Підручник. К.: Знання, 2008. 631 с.

 52. Кучеренко Т.Є., Уланчук В.С. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб. для ВНЗ. 3-тє вид., перероб. і доп. Рекомендовано МОН. – К.: Знання, 2008. – 492 с.

 53. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник. 3-3 тє вид., перероб.і доп. Київ: Вид-во Центр учбової літератури, 2009. 670 с.

 54. Нападовська Л.В. Управлінський облік: Підручник. К.: Книга, 2004. 544 с.

 55. Нашкерська Г. Методологія і практика оцінювання у фінансовому обліку: Монографія. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. 426 с.

 56. Огійчук М.Ф., Плаксієнко В.Я., Беленкова М.І.та ін. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами: Підручник / За ред. проф. М. Ф. Огійчука. – 6-те вид., перероб. і допов. – К.: Алерта, 2011. – 1042 с.

 57. Oстап’юк М.Я., Лучко М.Р., Даньків Й.Я. Історія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. 2-ге вид., випр. і доп. Рекомендовано МОН. К.: Знання, 2009. 278 с. (Вища освіта ХХІ століття).

 58. Партин Г.О., Загородній А.Г. Управлінський облік: Навч.-метод. посіб. Рекомендовано МОН. – К.: Знання, 2007. – 303 с.

 59. Плескач В.Л., Затонацька Т.Г. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Підручник. Затверджено МОН. К., 2011. 718 с.

 60. Рядська В.В. Аудит: Навч. посіб. / В. В. Рядська, Я. В. Петраков. – К.: ЦУЛ, 2008. – 416 с.

 61. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. пос. Київ: КНЕУ, 2006. 526 с.

 62. Сопко В.В. Організація і методика проведення аудиту. – К.: ВД „Професіонал”, 2006. – 576 с.

 63. Стельмащук А.М. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. / А. М. Стельмащук, П. С. Смоленюк. – К.: ЦУЛ, 2007. – 528 с.

 64. Сук Л.К., Сук П.Л. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. 2-ге вид., перероб. і доп. Рекомендовано МОН. К., 2008. 507 с.

 65. Сук Л.К., Сук П.Л. Фінансовий облік: Навчальний посіб. Рекомендовано МОН. – К.: Знання, 2010. – 629 с.

 66. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. Затверджено МОН України. – К.: Алерта, 2011. – 5-тє видання. – 996 с.

 67. Ткаченко Н. М. Єдиний соціальний внесок. Нарахування та сплата. – К.: Алерта 2011. – 88 с.

 68. Усач Б.Ф. Облік і аудит у банках : Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. Рекомендовано МОН. – К.: Знання, 2008. – 263 с.

 69. Хом’як Р.Л., Лемішовський В.І. Бухгалтерський облік в Україні. – Львів: Інтелект – Захід, 2007. – 1200 с.

 70. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. 3-тє вид., перероб. і доп. К.: Знання, 2008. 535 с.

 71. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. 2-е вид., перероб. і доп. К.: Знання, 2006. 525 с.

 72. Швець В.Г. Управлінський облік : Навч. посіб. 2-ге вид., випр. Рекомендовано МОН. – К.: Знання, 2008. – 535с.

 73. Швець В.Є. Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи: Підручник. К.: Каравела, 2008. 240 с.

 74. Шевчук В.Р. Стратегічний управлінський облік : Навчальний посібник. К.: Алерта, 2009. 176 с.

 75. Янчева Л.М., Макеєва З.О. Аудит: Теорія і практика. – К.: Знання, 2009. – 335 с.

 76. Періодичні видання: "Бухгалтерський облік і аудит", "Баланс", "Бухгалтер", "Головбух", "Все про бухгалтерський облік", "Вісник бухгалтера і аудитора України", "Банківська справа", "Податки та бухгалтерський облік", "Фінанси України".

 77. www.president.gov.ua.

 78. www.rada.gov.ua.

 79. www.nau.kiev.gov.ua.

 80. www.kmu.gov.ua.

 81. www.bank.gov.ua.

 82. . www.minfin.gov.ua.

 83. www.ukrstat.gov.ua.Критерії оцінювання відповіді вступника


Вступнику пропонується 25 тестових завдань, що відповідають програмі фахового вступного випробування.


^ Кількість правильних відповідей

Критерії оцінювання

Оцінка

0-12

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів

Не задовільно

13-17

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину матеріалу

Задовільно

18-22

Абітурієнт володіє матеріалом, проте припускається незначних помилок при відтворенні

Добре

23-25

Абітурієнт відтворює матеріал, виявляє ґрунтовні знання і розуміння основних положень

ВідмінноСхожі:

Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов