Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до icon

Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому доНазваПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Дата конвертації05.07.2013
Розмір199.4 Kb.
ТипПояснювальна записка
скачать >>>ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» передбачений конкурсний відбір за результатами фахового вступного випробування.

Програма фахового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 7.03050801 «Фінанси і кредит» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» має комплексний характер, створена у відповідності зі змістом основних профільних дисциплін напряму в частині фундаментальної та професійно-практичної підготовки.

У процесі підготовки до фахового вступного випробування рекомендується користуватися основною літературою, яку подано наприкінці програми.

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Програма містить критерії оцінювання результатів тестування. Конкурсний бал обчислюється за п’ятибальною шкалою.


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ


Тема 1. Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання

Зміст і завдання фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Фінансова, інвестиційна та операційна діяльність підприємства. Організація фінансової діяльності підприємств. Капітал підприємства та його економічна сутність. Форми фінансування підприємств. Класифікація форм фінансування за джерелами походження капіталу та за правовим статусом інвесторів. Теоретичні основи фінансової діяльності підприємств. Теорія оптимізації портфеля інвестицій Г. Марковіца. Модель оцінки доходності активів (САРМ). Правове регулювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Фінансова діяльність підприємства в системі функціональних завдань фінансового менеджменту. Особливості прийняття рішень у сфері фінансування.


Тема 2. Особливості фінансування підприємств різних форм організації бізнесу

Економіко-правова характеристика суб’єктів господарювання. Класифікація суб’єктів господарювання. Основні критерії прийняття рішення про вибір правової форми організації бізнесу. Особливості проведення фінансової діяльності суб’єктів господарювання без створення юридичної особи. Особливості фінансової діяльності акціонерних товариств. Особливості фінансової діяльності товариств із обмеженою відповідальністю. Особливості фінансової діяльності товариств з додатковою відповідальністю, повних товариств та командитних товариств. Особливості фінансової діяльності приватних підприємств та малих підприємств. Особливості фінансової діяльності підприємств із іноземними інвестиціями. Фінансова діяльність державних та казенних підприємств.
^

Тема 3. Формування власного капіталу підприємств


Власний капітал підприємства, його функції та складові частини. Особливості формування статутного капіталу. Економічний зміст статутного капіталу підприємства. Додатковий капітал підприємства та джерела його поповнення. Призначення резервного капіталу підприємства та його необхідність. Джерела формування резервного капіталу підприємства. Корпоративні права підприємства. Номінальна та ринкова вартість корпоративних прав. Курс емісії акцій, порядок розрахунку емісійного доходу. Порядок збільшення статутного капіталу підприємства. Необхідність та джерела збільшення статутного капіталу підприємства. Методи збільшення статутного капіталу акціонерного товариства. Основні цілі зменшення статутного капіталу підприємства. Методи та порядок проведення зменшення статутного капіталу підприємства. Деномінація та конверсія акцій. Порядок викупу та анулювання корпоративних прав підприємства. Звіт про власний капітал підприємства.


Тема 4. Самофінансування підприємства

Внутрішні джерела фінансування підприємств. Економічний зміст самофінансування. Самофінансування як метод фінансового забезпечення підприємств. Критерії прийняття рішень щодо самофінансування. Форми фінансування підприємств. Відкрите та приховане самофінансування. Збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку. Забезпечення наступних витрат і платежів. Чистий грошовий потік як джерело фінансування підприємств. Методи розрахунку чистого грошового потоку. Звіт про рух грошових коштів. Самофінансування як індикатор фінансового забезпечення поточної та інвестиційної діяльності підприємства. Дивідендна політика підприємства і самофінансування.


Тема 5. Дивідендна політика підприємств

Зміст, значення та основні завдання дивідендної політики. Фактори дивідендної політики. Типи дивідендної політики підприємства. Теорії дивідендної політики. Дивідендна політика і структура капіталу. Дивідендна політика та самофінансування. Порядок нарахування дивідендів. Методи нарахування дивідендів. Джерела та форми виплати дивідендів. Ефективність дивідендної політики. Особливості нарахування дивідендів акціонерними товариствами та товариствами з обмеженою відповідальністю. Оподаткування дивідендів.


Тема 6. Фінансування підприємств за рахунок позичкового капіталу

Позичковий капітал підприємства, його складові частини та порядок формування. Визначення потреби підприємства в позичкових коштах. Необхідність та порядок одержання банківських кредитів суб’єктами господарювання. Комерційне кредитування підприємств. Лізингове кредитування підприємств. Оцінка кредитоспроможності підприємства. Оцінка кредитного забезпечення. Механізм випуску, розміщення та обслуговування облігацій підприємств. Види облігацій. Операції підприємства з векселями. Залучення кредитів від іноземних інвесторів. Залучення кредитів за рахунок коштів міжнародних фінансово-кредитних інститутів.


Тема 7. Фінансові аспекти реорганізації підприємств

Завдання і мета реорганізації підприємств. Реорганізація як специфічний напрямок фінансової діяльності підприємств. Характеристика видів реорганізації підприємств. Нормативно-правове регулювання реорганізації суб’єктів господарювання. Реорганізація, спрямована на укрупнення підприємства: злиття, поглинання, приєднання. Реорганізація, спрямована на розукрупнення підприємств: поділ, виділення. Перетворення як особлива форма реорганізації. Зміст та порядок складання реорганізаційної угоди. Передавальний та роздільний баланси.
^

Тема 8. Фінансові інвестиції підприємств


Сутність і класифікація фінансових інвестицій підприємства. Довгострокові фінансові інвестиції. Поточні фінансові інвестиції. Оцінка доцільності фінансових інвестицій. Методи оцінки інвестицій. Оцінка фінансових інвестицій за справедливою вартістю. Застосування методу ефективної ставки відсотка при оцінці фінансових інвестицій. Контрольний пакет корпоративних прав. Відображення вартості фінансових інвестицій у звітності.


Тема 9. Фінансова діяльність інститутів спільного інвестування

Загальна характеристика інститутів спільного інвестування та їх класифікація. Корпоративний інвестиційний фонд та організація його діяльності. Пайовий інвестиційний фонд. Компанія з управління активами. Незалежний оцінювач майна інститутів спільного інвестування. Особливості оподаткування інститутів спільного інвестування.


Тема 10. Фінансова діяльність підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин

Види зовнішньоекономічних операцій. Законодавче регулювання зовнішньоекономічних відносин підприємств. Фінансові служби, які регулюють зовнішньоекономічну діяльність. Договори зовнішньоекономічної діяльності. Порядок здійснення розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності. Платіжні умови зовнішньоекономічних договорів. Документарний акредитив. Форфейтинг як спосіб кредитування зовнішньоекономічних операцій.


Тема 11. Фінансовий контролінг

Сутність та необхідність фінансового контролінгу підприємствах. Функції і завдання фінансового контролінгу. Стратегічний фінансовий контролінг. Оперативний фінансовий контролінг. Внутрішній аудит у системі функцій контролінгу. Методи контролінгу. Бенчмаркінг та його зміст. АВС-аналіз та порядок його використання. Аналіз сильних та слабких місць. Аналіз точки беззбитковості. Методи фінансового прогнозування.
^

Тема 12. Бюджетування на підприємстві


Бюджетування як функція фінансового контролінгу. Характеристика системи бюджетів підприємства. Способи бюджетування. Визначення потреби підприємства у капіталі. Види потреби в капіталі. Потреба у капіталі для фінансування необоротних активів. Потреба у капіталі для фінансування оборотних активів. Правила фінансування підприємств: золоте правило фінансування, золоте правило балансу, правило вертикальної структури капіталу, ефект фінансового лівериджу. Планування фінансових результатів підприємства. Планування ліквідності балансу підприємства. Прогноз руху грошових коштів. Планування показників балансу. Бюджетний контроль та аналіз відхилень.


Література:

 1. Бабо А. Прибыль. Пер. с фр. / Общ. ред. и комент. В. И. Кузнецова. – М.: АО «Прогресс», Универс, 2007. – 114 с.

 2. Бланк И. А. Финансовый менеджмент : Учебный курс. – К.: Ника Центр, 2009. – 528 с.

 3. Бочаров В.В. Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятия. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 214 с.

 4. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні : Навчально-практичний посібник / За ред. С. Ф. Голова. – Дніпропетровськ: ТОВ „Баланс-Клуб”, 2007. – 768 с.

 5. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України : Підручник. – К.: НІОС, 2007. – 608 с.

 6. Гридчина М.В. Финансовый менеджмент : Курс лекций. – К.: МАУП, 2009. – 136 с.

 7. Джай К. Шим, Джойл Г. Сигел. Основы коммерческого бюджетирования / Пер. с англ. – СПб.: Пергамент, 2008. – 496 с.

 8. Економічна енциклопедія : У трьох томах. Т.1 / Редкол.: С. В. Мочерний та ін. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2008. – 864 с.

 9. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – Львів.: Видавництво „Центр Європи”, 2007. – 576 с.

 10. Закон України „Інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” // ВВР. – 2007. - № 21.

 11. Закон України „Про банки і банківську діяльність” // ВВР. – 2001. - № 5-6. – 2008. - № 5.

 12. Закон України „Про господарські товариства” // ВВР. – 1991. - № 49.

 13. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” // ВВР. – 1997. - № 27.

 14. Закон України „Про цінні папери і фондову біржу” // ВВР. - № 38 (14).

 15. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы : Учебн. пособие / Пер. с франц. под. ред. проф. Я. В. Соколова. – М.: Финансы. ЮНИТИ, 2007. – 576 с.

 16. Методы расчета кредитных, инвестиционных, пенсионных и страховых схем. – М.: Дело, 2008. – 304 с.

 17. Положення про порядок збільшення (зменшення) статутного фонду акціонерного товариства. Рішення Державної комісії цінних паперів фондового ринку від 08.04.1998р. - № 44.

 18. Положення про порядок реєстрації випуску акцій акціонерного товариства при збільшенні статутного фонду у зв’язку з індексацією основних фондів. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.03.2000р. - № 25.

 19. Роготюк О.Л. Про діяльність інститутів спільного інвестування // Наукові праці НДФІ. – 2008. - № 12.

 20. Росс С. и др. Основы корпоративных финансов / Пер. с англ. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2008.

 21. Тематична добірка „Неприбуткові організації” // Український діловий тижневик „Галицькі контракти”. – 1998. - № 28.

 22. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : Навч. посібник. – КНЕУ. – 5-те вид., 2008. – 554 с.

 23. Указ Президента України від 11.05.1994р. № 224 / 94 „Про холдингові компанії”.

 24. Филимоненков А.С. Финансы предприятий : Учебное пособие. – К.: Ника-Центр, Эльга. – 2008. – 280 с.

 25. Финансовое управление фирмой / В. И. Терехин, С. Н. Цыганков; под ред. В. И. Терехина. – М.: ОАО «Экономика», 1998. – 350 с.

 26. Финансово-экономический словарь / Под ред. М. Г. Назарова. – М.: АО «Финстатинформ», 2008. – 224 с.

 27. Фінанси підприємств : Підручник / Кер. авт. кол. наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – 7-е вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2005.

 28. Хелферт Э. Техника финансового анализа / Пер. с англ. – М.: Аудит ЮНИТИ, 2009. – 663 с.

 29. Ченг Ф. Ли, Джозеф И. Финнерти. Финансы корпораций: теория, методы и практика / Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2009.^ СТРАХОВІ ПОСЛУГИ


Тема 1. Поняття, необхідність і класифікація страхового захисту та страхових послуг

Суть, принципи і роль страхування. Необхідність різноманітних форм страхового захисту. Витоки страхування. Принципи страхування. Роль страхування в період переходу до ринкової економіки. Класифікація страхування. Поняття класифікації та її значення. Класифікація страхування за об’єктами. Обов’язкове і добровільне страхування. Страхування ризиків. Економічна необхідність страхової послуги та ознаки її специфічності. Становлення і розвиток системи страхових послуг. Класифікація страхових послуг. Страхова послуга як елемент страхового ринку.


Тема 2. Організація реалізації страхових послуг

Визначення та формування попиту на страхові послуги. Служба маркетингу страхової компанії та її функції. Основи управління у страховій діяльності. Організаційні структури та форми управління страхових компаній. Формування фондів страхової компанії. Перестрахування, функції і права Укрстрахнагляду за страховою діяльністю в Україні. Страхові посередники та їх роль в реалізації страхових послуг. Форми реалізації страхових послуг. Контроль за реалізацією страхових послуг.


Тема 3. Особисте страхування

Особисте страхування і його різновидності. Глосарій страхових термінів із особистого страхування. Актуарій. Редуційована страхова сума. Страхування помилок лікарів. Таблиці смертності. Індустріальне страхування. Правила індивідуального страхування життя. Страхові та нестрахові події. Вступ угоди в силу. Припинення дії угоди. Порядок виплат. Документи, необхідні для отримання виплат. Страхування від нещасного професійного випадку. Страхові події. Угода страхування. Таблиці тарифних ставок. Професії, які підлягають ризику 2-ї групи. Професії, які підлягають підвищеному ризику. Діти. Припинення дії угоди страхування. Порядок виплат. Правила страхування життя по експрес-страховці. Страхові події укладання угод страхування. Розмір страхової премії. Припинення дії угоди страхування. Порядок виплат. Ануітетне страхування життя (страхова каса СК). Ануітет. Страхові події. Укладання угод, порядок та строк її дії. Виплати страхового відшкодування. Колективне страхування життя. Укладання угоди. Ризики. Страхове відшкодування. Виплати. Строк дії угоди та строк вступу в силу. Нагромаджене страхування життя. Угода страхування. Страхові події. Події, що не є страховими. Порядок укладання угоди страхування. Порядок виплат страхових відшкодувань. Опис програм страхування, прийнятих у деяких провідних страхових компаніях.


Тема 4. Майнове страхування

Інтерес власника майна. Страхування майна юридичних осіб. Страхування майна фізичних осіб. Страхування технічних ризиків. Страхування кредитних та фінансових ризиків. Страхування транспорту. Страхові об’єкти. Страхування водного транспорту. Страхування автотранспорту. Авіаційне страхування. Базові тарифи. Правила страхування. Заява на авіаційне страхування. Поліс авіаційного страхування. Заява про настання страхового випадку. Страхування вантажів. Правила страхування багажів. Види пересувань. Укладання угоди. Ризики. Неповерненість збитку. Початок та закінчення страхової відповідальності. Страхові суми та страхові премії. Тарифи страхування вантажів. Документи, необхідні для укладання угоди страхування вантажів.


Тема 5. Страхування відповідальності

Страхування відповідальності власників будівель та споруд, пов’язаних із відповідальністю перед третіми особами при обслуговуванні цих осіб. Страхування відповідальності при виробленні проектних, інженерних та інших робіт. Страхування персональної відповідальності. Страхування післяпускових гарантійних зобов’язань. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту. Страхування відповідальності судновласників. Страхування відповідальності роботодавця. Страхування професійної відповідальності. Страхування відповідальності за екологічне забруднення. Комбінований поліс зі страхування цивільної відповідальності.


Тема 6. Розрахунки страхових тарифів та комісійної винагороди

Глосарій страхових термінів. Абсолютне нетто. Амортизаційна теорія страхового договору. Амортизація. Брутто-премія. Брутто-ставка. Брутто-доля. Ймовірність страхового випадку. Депозит премії. Заробітна премія. Котування. Ліміт відповідальності страхувальника. Максимально можливий збиток (ММЗ). Портфель страхувань. Проходження справи. Рівномірний розподіл, дроблення ризиків. Розкладочна система обчислення премії. Резерви неоплачених збитків у страхуванні. Ризикова премія. Система страхового забезпечення по принципу першого ризику. Система страхового забезпечення. Власне утримання. Страховий тариф. Статистика. Тариф. Збитковість страхової суми. Екстраполяція. Екстрапремія. Механізм розрахунку тарифів. Страховий фонд. Ризики, пов'язані з особистим страхуванням. Структура тарифу. Коефіцієнт середньорічної збитковості і сума фактичних виплат відшкодувань за останні п'ять років: недоліки методу. Методика розрахунку тарифів на основні теорії ймовірностей. Розрахунок відхилень від середнього. Інші методики розрахунку тарифів. Назва, коротка характеристика методик. Розрахунок комісійної винагороди.


Література

 1. Аленичев В.В., Аленичева Т.Д. Страхование валютних рисков, банковских и экспортных коммерческих кредитов. – М.: ИСТ- СЕРВИС, 2004.

 2. Внукова Н.Н. Практика страхового бизнеса. – К.: Либра, 2004.

 3. Говорушко Т.А. Страхові послуги [Текст] : Навч. посіб. / Т. А. Говорушко. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: ЦУЛ, 2008. — 344 с. – Режим доступу: ftp://lib.localnet/ebooks/KnigiCD_CYL/Strahovi_poslugi-Govoruhko.pdf

 4. Журавлев Ю.М. Страхование во внешнеэкономических связях. – М.: Издат. центр АНКИЛ, 2005.

 5. Закон України “Про страхування” від 07.03.2007 – ВР із доповненнями.

 6. Заруба О. Д. Основи страхування. – К.: УФІМ, 1995.

 7. Курник Л.В. Американские монополии и международный страховой рынок. – М.: Наука, 2008.

 8. Орланюк-Малицкая Л.А. Страховые операции. – М.: Финансы и статистика, 2005.

 9. Орланюк-Малицкая Л-А. Платежеспособность страховой организации. – М.: Издат. центр АНКИЛ, 2004.

 10. Плиса В.Й. Страхування [Текст] : Підручник / В. Й. Плиса. – К.: Каравела, 2010. – 472 с. / Гриф МОН. – Режим доступу: ftp://lib.localnet/ebooks/nashiskanirovannie/1172.pdf

 11. Словарь страховых терминов. – М.: Финансы и статистика, 1992. Про страхування: Закон України від 07.03.96 р.

 12. Страховое дело : Учебник / Под редакцией Л. И. Рейтмана. – М.: Банковский и биржевой научно-консультационньта центр, 2002.

 13. Страхування [Текст] : Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2008. – 1019 с. + Гриф МОН. – Режим доступу: ftp://lib.localnet/ebooks/Books/strahuvannya.rar

 14. Страхування : Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. С. С. Осадець, д.е.н., проф. – К.: КНЕУ, 2005. – 528 с.

 15. Таркуцяк А.О. Страхові послуги : Навч. посібник. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2003. – 584 с.

 16. Таркуцяк А.О. Страхування : Навч. посібник. – К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2002. – 115 с.

 17. Таркуцяк А.О. Страхування: питання і відповіді : Навч. посібник. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 253 с.

 18. Тимчасова методика формування резервів зі страхування життя. Затв. Наказом Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю № 75 від 27.10.2005 р.

 19. Умови обов'язкового страхування життя і спеціалістів ветеринарної медицини. Затв. Постановою Кабінету міністрів України № 116 від 22.02.2006 р.

 20. Шахов В.М. Введение в страхование. Экономический аспект. – М.: Финансы и статистика, 2002.^ ПОДАТКОВА СИСТЕМА


Тема 1. Сутність та види податків

Економічна суть податків, їх визначення та ознаки. Виникнення податків і їхнє значення у розвитку суспільства. Функції податків та механізм їх реалізації. Принципи податків. Види податків та їх класифікаційні відмінності. Податки в системі доходів бюджету держави. Прямі і непрямі податки: сутність, роль, переваги та недоліки, вплив на економіку та формування державних бюджетів. Пряме оподаткування. Реальні та особисті податки. Переваги і недоліки прямих податків, проблеми їх справляння. Регулюючий механізм окремих видів прямих податків. Види непрямих податків: акцизи, фіскальні монополії, мито. Специфічні й універсальні акцизи. Форми універсального акцизного оподаткування. Види і призначення мита, митна політика. Переваги та недоліки непрямих податків, їх місце в податковій системі. Податки в системі фінансових відносин. Основні напрями податкового регулювання економіки і соціальної сфери.


Тема 2 Податкова система та податкова політика

Поняття податкової системи і вимоги до неї. Принципи побудови податкової системи і вимоги до її формування. Структурна побудова податкової системи. Оптимізація співвідношення між різними видами податків. Фактори, що визначають структуру податкової системи. Складові податкової системи. Податкова політика: поняття податкової політики та її напрями. Фактори, що визначають напрями і характер податкової політики. Принципи податкової політики. Особливості податкової політики в період переходу до ринкових відносин. Проблеми податкової політики України за сучасних умов. Податковий механізм, його суть та основні елементи: механізм обчислення податків, механізм сплати податків, податкові пільги, податковий кредит, податкові санкції.
^

Тема 3. Державна податкова служба України


Податкова служба України, її організаційна структура та функції, завдання, підпорядкованість, фінансування. Права, обов'язки, відповідальність працівників державної податкової служби. Основи та організація податкової роботи, її основні елементи. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності податкової служби. Правове регламентування встановлення і справляння податків. Законодавчі акти України з питань оподаткування. Інструктивно-методичне забезпечення справляння податків. Облік платників податків. Облік надходжень податків, облікові реєстри. Контроль за своєчасним надходженням податків. Комп'ютеризація облікової і контрольної роботи. Порядок обчислення та способи стягнення податків. Способи стягнення податків: утримання податків біля джерела отримання доходів, за декларацією, за платіжними повідомленнями, марками. Порядок звітування платників податків. Форми розрахунків по податках: авансові платежі та розрахунки за фактом. Централізовані й децентралізовані, готівкові й безготівкові способи розрахунків. Відповідальність платників за своєчасність і правильність розрахунків із бюджетом і за подання податкових декларацій та звітів.


Тема 4. Податок на додану вартість

Економічна сутність податку на додану вартість, передумови його виникнення та шляхи розвитку в Україні. Платники податку на додану вартість та їх облік. Об'єкт та база оподаткування з ПДВ, особливості їх визначення в різних галузях. Ставки податку на додану вартість. Сутність нульової ставки. Податковий кредит. Пільги з податку на додану вартість. Пільги для окремих товарів, робіт і послуг. Пільги для окремих суб’єктів. Спрямованість пільг і їх дія. Порядок обчислення податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету. Відшкодування ПДВ. Порядок і строки сплати податку на додану вартість. Декларування податку на додану вартість, зміст декларації, порядок її складання й подання до податкової інспекції. Терміни подання декларацій. Відповідальність суб’єктів оподаткування.
^

Тема 5. Акцизний податок


Особливості індивідуального акцизного оподаткування в Україні. Платники акцизного податку та об'єкти оподаткування. Групи підакцизних товарів і ставки акцизного податку. Оподаткування акцизним податком імпортних та експортних товарів. Методика обчислення сум акцизного податку, що підлягають сплаті до бюджету. Документальне оформлення акцизного податку, порядок складання звітного розрахунку. Особливості оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Порядок придбання акцизних марок. Пільги з акцизного податку. Строки акцизного податку. Санкції до порушників законодавства.
^

Тема 6. Мито


Розвиток мита у світі та його значення в податкових системах. Митно-тарифна політика держави та її вплив на економічну незалежність держави, захист вітчизняного товаровиробника. Організація митної справи: митна територія та митний кордон, митний контроль, ввезення, вивезення та транзит товарів, митна декларація і декларанти. Досвід окремих країн світу та України в регулюванні зовнішньої торгівлі за допомогою мита. Єдиний Митний тариф України. Види мита, їх відмінності та умови застосування: адвалерне, комбіноване, специфічне, сезонне, антидемпінгове мито. Вивізне та транзитне мито. Платники та об'єкт оподаткування митом. Нарахування та справляння мита, порядок сплати. Використання пільг для юридичних і фізичних осіб. Порядок перерахування мита до бюджету.


Тема 7. Податок на прибуток підприємств

Економічна суть оподаткування прибутку підприємств. Платники податку на прибуток, об'єкт оподаткування. Порядок визначення оподатковуваного прибутку, його економічний зміст. Вплив амортизації на величину оподатковуваного прибутку. Особливості встановлення податкових ставок до окремих видів діяльності. Пільги з податку на прибуток, види пільг, їх спрямування, регулювання та призначення. Умови застосування окремих пільг. Порядок обчислення та сплати податку на прибуток. Авансові платежі, їх терміни і порядок здійснення. Порядок складання декларації про прибуток підприємства. Контроль податкових інспекцій за розрахунками з бюджетом щодо податку на прибуток. Санкції до платників – порушників податкового законодавства.
^

Тема 8. Податок на доходи фізичних осіб


Податок на доходи фізичних осіб як форма індивідуального прибуткового оподаткування, його місце в системі оподаткування населення. Платники податку. Визначення об'єкту оподаткування. Суми виплат, що не включаються до сукупного оподатковуваного доходу. Податкова знижка. Ставки податку на доходи фізичних осіб. Переваги і недоліки пропорційних, прогресивних та регресивних ставок податку. Податкова соціальна пільга. Оподаткування доходів самозайнятих осіб. Особливості оподаткування іноземних громадян. Декларація про доходи, терміни її подання в податкові органи. Відповідальність платників за своєчасність подання декларації та її достовірність, штрафні санкції за порушення податкового законодавства. Контрольні функції податкових інспекцій щодо податку на доходи фізичних осіб. Контроль за своєчасністю й повнотою перерахування податковими агентами утриманого податку. Санкції до податкових агентів за порушення правил розрахунків.
^

Тема 9. Плата за землю


Суть плати за землю, її форми. Відмінності у сплаті податку власниками і користувачами землі та орендарями. Суб’єкти та об’єкти плати за землю. Документи, якими підтверджується площа земельної ділянки, що підлягає оподаткуванню. Плата за землю сільськогосподарського призначення: ставки, нарахування, порядок і строки сплати, санкції за порушення податкового законодавства. Плата за землі несільськогосподарського призначення: ставки, нарахування, порядок і строки сплати, санкції за порушення податкового законодавства. Пільги по платі за землю. Особливості внесення орендної плати за землю. Звітність та податковий облік плати за землю. Контроль за сплатою земельного податку.
^

Тема 10. Інші загальнодержавні податки і збори


Збір за першу реєстрацію транспортного засобу: платники, об’єкт, ставки та порядок сплати. Екологічний податок: платники, об’єкти, порядок визначення і сплати. Рентні платежі: рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів, природного газу та аміаку; рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні. Ресурсні платежі: плата за користування надрами; збір за користування радіочастотним ресурсом України; збір за спеціальне використання води; збір за спеціальне використання лісових ресурсів. Фіксований сільськогосподарський податок. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. Збори у вигляді цільових надбавок до тарифів на електро- і теплову енергію, природний газ.


Тема 11. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого бізнесу

Мета впровадження та значення спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, її сутність. Переваги та недоліки зазначеної системи оподаткування. Етапи становлення спрощеної системи в Україні. Єдиний податок: суть та обмеження щодо переходу на спрощену систему оподаткування. Особливості оподаткування єдиним податком юридичних та фізичних осіб.
^

Тема 12. Місцеві податки та збори


Сутність та особливості місцевого оподаткування в Україні. Склад місцевих податків та зборів і порядок їх установлення. Основні недоліки і проблеми місцевого оподаткування в Україні. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Єдиний податок. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності. Збір за місця для припаркування транспортних засобів. Туристичний збір. Напрямки удосконалення місцевого оподаткування в Україні.


Література

 1. Гавриленко, Н.В. Податкова система [Текст] : Навч. посіб. / Н. В. Гавриленко. – Львів: Новий Світ-2000, 2007. – 328 с. + Гриф МОН. – Режим доступу: ftp://lib.localnet/ebooks/nashiskanirovannie/457.pdf

 2. Онисько, С. М. Податкова система [Текст] : Підручник / С. М. Онисько, І. М. Тофан, О. В. Грицина. – 4-те вид., виправл. і доп. – Львів: Магнолія, 2006, 2009. – 336 с. + Гриф МОН.

 3. Податкова система [Текст] / І. О. Лютий, Л. М. Демиденко, М. В. Романюк та ін.; За ред. І. О. Лютого. – К.: ЦУЛ, 2009. – 456 с. + Гриф МОН. – Режим доступу: ftp://lib.localnet/ebooks/KnigiCD_CYL/podatkova sustema.pdf

 4. Податковий кодекс України – Режим доступу: http://www.ligazakon.ua/^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ ВСТУПНИКА


Вступнику пропонується 25 тестових завдань, що відповідають програмі фахового вступного випробування.


^ Кількість правильних відповідей

Критерії оцінювання

Оцінка

0-12

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів

Не задовільно

13-17

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину матеріалу

Задовільно

18-22

Абітурієнт володіє матеріалом, проте припускається незначних помилок при відтворенні

Добре

23-25

Абітурієнт відтворює матеріал, виявляє ґрунтовні знання і розуміння основних положень

ВідмінноСхожі:

Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов