Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до icon

Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому доНазваПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Дата конвертації05.07.2013
Розмір266.47 Kb.
ТипПояснювальна записка
скачать >>>

Пояснювальна записка


Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» передбачений конкурсний відбір за результатами фахового вступного випробування.

Програма фахового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» має комплексний характер, створена у відповідності зі змістом основних профільних дисциплін напряму в частині фундаментальної та професійно-практичної підготовки.

У процесі підготовки до фахового вступного випробування рекомендується користуватися основною літературою, яку подано наприкінці програми.

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Програма містить критерії оцінювання результатів тестування. Конкурсний бал обчислюється за п’ятибальною шкалою.


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


Основи менеджменту


Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Сутність категорій «управління» та «менеджмент». Управлінські відносини як предмет менеджменту. Менеджмент як система наукових знань. Менеджмент як мистецтво управління. Менеджери та підприємці – ключові фігури ринкової економіки. Спільне та відмінне між менеджером та підприємцем. Рівні управління, групи менеджерів. Сфери менеджменту: виробництво, фінанси, кадри, нововведення, облік, збут, зовнішньоекономічна діяльність. Існуючі парадигми менеджменту. Методи досліджень: діалектичний, конкретно-історичний, системний підхід; моделювання: вербальне, фізичне, аналогове, математичне; науковий, експертний, соціологічні методи: анкетування, інтерв’ювання, тестування.


^ Тема 2. Закони, закономірності та принципи менеджменту

Закони та закономірності менеджменту: закон відповідності систем цілям; закон відповідності організації системи зовнішньому середовищу; закон інтеграції управління; закон економії часу; закон інерції систем; закон еластичності систем; закон безперервного удосконалення систем. Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети організації. Класифікація принципів менеджменту. Принципи цілеспрямованості. Принцип ієрархічності. Принцип динамічної рівноваги. Принцип економічності управління. Принцип урахування інтересів. Взаємозв’язок між принципами менеджменту.


^ Тема 3. Історія розвитку менеджменту

Історія розвитку управлінської думки у світі та в Україні. Передумови виникнення науки управління. Класичні теорії менеджменту: школа наукового управління; класична (адміністративна) школа управління; школа людських відносин; школа поведінських наук; емпірична школа, школа «соціальних систем», нова школа. Характеристика інтегрованих підходів до управління: процесний підхід; системний підхід; ситуаційний підхід. Внесок у розвиток управлінської науки зарубіжних та вітчизняних учених. Розвиток управлінської науки в Україні. Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.


^ Тема 4. Організації як суб’єкт управління

Поняття організації. Ознаки організації. Внутрішнє середовище організації, взаємозв’язок внутрішніх змінних. Різновиди організацій: органістичні та механістичні, прості та складні, формальні та неформальні. Загальні риси організацій: ресурсний, вертикальний та горизонтальний поділ праці, залежність від зовнішнього оточення, об’єктивність управління, структуризація. Організація як відкрита динамічна система: керуюча та керована підсистеми. Ефект синергії. Модель організації як відкритої системи: параметри «входу», процес перетворення, параметри «виходу». Зовнішнє середовище організації: фактори прямої та непрямої дії. Загальні характеристики зовнішнього середовища: об’єктивність, взаємозв’язок факторів, складність, динамічність, невизначеність. Оцінка факторів зовнішнього середовища. Еволюція організації. Концепції життєвого циклу організації. Культура організації. Типи організації в Україні.


^ Тема 5. Функції та технологія менеджменту

Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як види управлінської діяльності. Особливості формування функцій менеджменту. Класифікація і характеристика функцій менеджменту. Загальні (основні), конкретні (спеціальні) функції менеджменту. Динамічний взаємозв’язок конкретних і загальних функцій. Механізм реалізації конкретних функцій менеджменту на засадах використання загальних. Процес управління як сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих функцій, методів, управлінських рішень та інших категорій менеджменту. Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення. Управлінський цикл. Управлінські процедури: цілевизначення, інформаційне забезпечення, аналітична діяльність, вибір варіанту дій, реалізація рішення, зворотний зв’язок. Особливості процесу управління: безперервність, нерівномірність, циклічність, послідовність, мінливість, стійкість.


^ Тема 6. Планування як загальна функція менеджменту

Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їхній взаємозв’язок. Основні елементи системи планування. Етапи процесу планування: визначення місій та цілей; оцінка сильних і слабких сторін організації; розроблення стратегії. Базові стратегії. Оперативне планування на засадах застосування адміністративних та економічних важелів. Тактика, політика, процедури, правила. Загальна характеристика бізнес-планування. Поняття місії в управлінні та класифікація цілей організації. Ієрархічна підпорядкованість, субординація цілей організації. Традиційний процес постановки цілей. Концепція управління за цілями.


^ Тема 7. Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту

Сутність організаційної діяльності та її місце в системі управління. Поняття та складові організаційної діяльності. Повноваження, обов’язки, відповідальність. Процес делегування повноважень і відповідальності. Типи повноважень: лінійні, функціональні. Вертикальна та горизонтальна структуризація управління. Скалярний процес. Вертикальна координація: прямий контроль, стандартизація. Горизонтальна координація: взаємні комунікації, тимчасові робочі групи, комісії. Департаменталізація. Взаємодія та взаємовплив структур організації. Сутність організаційної структури управління та її роль у досягненні мети. Елементи структури. Види організаційних структур управління. Лінійні та функціональні організаційні структури управління. Комбіновані організаційні структури управління. Єдиноначальність: поняття, сутність. Централізація і децентралізація. Принципи побудови організаційних структур управління. Фактори, які впливають на формування організаційної структури. Критерії оцінки організаційної структури управління. Методи вибору організаційної структури управління. Проектування організаційних структур управління. Формування структурних елементів.


^ Тема 8. Мотивування як загальна функція менеджменту

Значення людського фактора в управлінні організацією. Психологічні та фізіологічні особливості працівника. Поняття мотивування. Принципи врахування інтересів у мотивації. Взаємозв’язок потреб, спонукань, цілей і заохочень працівника у процесі мотивації. Теорії і моделі процесів мотивування: змістовний і процесний підходи. Співставлення теорій мотивування. Засоби мотиваційного впливу. Стимулювання праці: цілі, принципи, види, форми.


^ Тема 9. Контролювання як загальна функція менеджменту

Поняття контролю та його місце в системі управління. Принципи і цілі функції контролювання. Етапи процесу контролювання: формування стандартів вимірювання, порівняння фактичного виконання зі стандартами, оцінка та регулювання. Модель процесу контролювання. Процес контролювання. Зворотний зв’язок при контролі. Види управлінського контролю.


^ Тема 10. Регулювання як загальна функція менеджменту

Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види регулювання. Етапи процесу регулювання.


^ Тема 11. Методи менеджменту

Сутність та класифікація методів менеджменту. Методи менеджменту як сукупність способів впливу керуючої системи управління на керовану. Економічні методи менеджменту. Адміністративні методи менеджменту. Соціально-психологічні методи менеджменту. Методи менеджменту як результат виконання функцій менеджменту. Механізм взаємодії методів, принципів та функцій менеджменту.


^ Тема 12. Управлінські рішення

Сутність управлінських рішень. Управлінське рішення як результат управлінської діяльності. Класифікація управлінських рішень. Умови прийняття управлінських рішень. Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень. Взаємозалежність рішень. Підходи до прийняття рішень. Різновиди технологій прийняття рішень. Якість управлінських рішень.


^ Тема 13. Інформація і комунікації в менеджменті

Інформація, її види та роль у менеджменті. Носії інформації. Класифікація інформації. Вимоги, які пред’являються до інформації. Поняття і характеристика комунікацій. Різновиди «внутрішніх» та «зовнішніх» комунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Зворотній зв’язок у процесі комунікації. Засоби комунікацій, їх переваги та недоліки.

Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу. Моделі комунікаційного процесу. Організація комунікаційного процесу. Комунікаційні перевантаження.


^ Тема 14. Керівництво та лідерство

Поняття та загальна характеристика керівництва. Керівництво як об’єднувальна функція менеджменту. Основні фактори та визначальні аспекти керівництва. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада. Адаптивне керівництво. Влада як елемент примушення. Форми впливу та влади. Теорії лідерства. Типологія лідерів. Поняття стилю керівництва та континіуму стилів керівництва. Характеристика та класифікація стилів керівництва. Фактори та передумови формування стилів керівництва. Критерії оцінки стиля менеджера. Особливості національних систем керівництва. Загальна характеристика моделі сучасного менеджера.


^ Тема 15. Відповідальність та етика у менеджменті

Сутність відповідальності та етики у менеджменті. Зміст юридичної відповідальності: дотримання конкретних державних законодавчих актів, інструкцій, норм тощо. Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації. Переваги та недоліки соціальної відповідальності. Сутність та значення соціальної поведінки. Етична поведінка як сукупність вчинків та дій людей. Причини неетичної поведінки. Заходи щодо забезпечення етичної поведінки.


^ Тема 16. Організаційні зміни та ефективність менеджменту

Сутність та основні параметри організаційних перетворень. Організаційні зміни та управління ними. Моделювання процесу організаційних перетворень. Опір змінам. Система подолання опору організаційних змін. Сутність результативності та ефективності менеджменту. Економічна, організаційна та соціальна ефективність управління. Показники економічної, організаційної та соціальної ефективності управління, їх склад і методи визначення. Комплексний підхід до удосконалення управління організаціями.


^ ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ


Тема 1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту

Виробництво як процес перетворення ресурсів організації у вихідну продукцію. Сутність операційної функції. Галузеві особливості операційної функції. Категорія "операційна діяльність" та "виробнича діяльність", їх взаємозв’язок та розбіжність. Історичний розвиток операційного менеджменту. Взаємозв’язок між категоріями "операційна функція", "операційний менеджер", "операційна система". Мета операційного менеджменту. Принципи, функції та методи операційного менеджменту.


^ Тема 2. Операційна стратегія як основа проектування операційної системи

Стратегічні питання, що вирішуються в операційному менеджменті. Сутність операційної стратегії. Види операційної стратегії: переслідування, згладжування, субпідряду, комбінована. Основні типи операційних пріоритетів. Вплив життєвого циклу на операційну стратегію. Формування стратегії виробництва товару. Рішення, що приймаються в рамках стратегії виробництва товару. Розробка стратегії процесу. Типи процесів: сфокусований на процесі, сфокусований на продукті та процес, що повторюється. Особливості сфери послуг, які впливають на операційну стратегію. Формування стратегій сервісних процесів.


^ Тема 3. Операційна система організації: поняття, склад та види

Сутність системного підходу до операційного менеджменту. Операційна система як об’єкт управління. Операційна система та її елементи: перероблююча підсистема, підсистема забезпечення, підсистема планування і контролю. "Входи" та "виходи" операційної системи. Класифікаційні підходи до операційних систем. Одинична операційна система. Операційна система серійного типу. Операційна система масового виробництва. Операційна система з безперервним процесом, її основні ознаки. Потокова лінія. Класифікація потокових ліній. Показники, що характеризують можливості потокових ліній та вимоги до них. Шляхи синхронізації потокової лінії. Заділи потокової лінії.


^ Тема 4. Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати

Поняття операційної діяльності підприємства. Склад основних ресурсів як вхідних факторів операційної діяльності. Операційні процеси організації. Прості та складні операційні процеси. Типи операційних процесів, їх ознаки. Організація операційного процесу у просторі: технологічний та предметний напрями спеціалізації, їх переваги та недоліки. Організація операційного процесу у часі. Структура циклу процесу промислових підприємств. Поняття та тривалість операційного циклу підприємства. Розрахунок тривалості операційного циклу. Види руху партії предметів праці за операціями у процесі обробки.


^ Тема 5. Управління процесом проектування операційної системи

Сутність, цілі та етапи проектування операційної системи. Підходи до побудови операційних систем. Сутність та етапи проектування продукту. Продуктово-процесна матриця. Відмінності між проектуванням продукту та послуги. Види сервісних систем. Сервіс-системна матриця. Сучасні методи надання послуг. Розгортання функції якості як можливість залучення споживача до операційного процесу. Проектування виробничих потужностей. Проектування та місце розташування підприємства: фактори мікро- і макросередовища. Переваги та недоліки централізованого та децентралізованого розміщення виробничих потужностей. Розміщення обладнання та робочих місць. Проектування робіт і нормування праці. Соціотехнічний підхід до проектування робіт. Види норм праці.


^ Тема 6. Управління поточним функціонуванням операційної системи

Довгострокове, середньострокове та короткострокове планування виробництва. Зміст, функції та завдання оперативного управління виробництвом. Основні вимоги до систем оперативного управління виробництвом. Типові системи оперативного управління виробництвом. Диспетчеризація операційної діяльності. Управління матеріально-технічним забезпеченням. Організація та планування ремонтного обслуговування підприємства. Мета та завдання управління матеріальними ресурсами та запасами. Основні системи управління запасами, їхні переваги та недоліки. Система забезпечення "точно в термін": переваги та недоліки. Робоче середовище та умови праці. Методи нормування праці та часу. Хронометраж. Контроль виробничого процесу. Види контролю.


^ Тема 7. Управління проектами

Сутність проектного підходу до управління організацією. Значення процесу управління проектами. Структура робіт проекту. Створення робочих графіків за допомогою діаграм Г. Гантта. Контроль процесу виконання проектів. Методи сітьового планування: переваги та недоліки. Техніка управління проектами методом оцінювання та розгляду програми (PERT) та методом критичного шляху (СРМ).


^ Тема 8. Основи менеджменту якості

Поняття та значення забезпечення якості товарів та послуг. Об’єкт якості. Основні підходи щодо менеджменту якості. Аналіз існуючих підходів щодо забезпечення якості. Принципи перетворення промисловості Е. Демінга. "Спіраль якості" Дж. Джурана. Система "нуль дефектів" П. Кросбі. Комплексне управління якістю К. Ісікави. Підхід з позицій загального менеджменту якості. Інструменти контролю якості. Система стандартів ISO 9000.


^ Тема 9. Управління результативністю операційної діяльності

Показники результативності функціонування операційних систем. Продуктивність операційної діяльності як міра результативності операційного менеджменту. Комплексний підхід до питань продуктивності. Моделювання процесу управління продуктивністю операційної системи. Фактори, що впливають на динаміку продуктивності.


^ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Тема 1. Управління персоналом в системі менеджменту організацій

Роль та значення управління персоналом як науки. Людина як об’єкт управління персоналом. Ціннісні орієнтації персоналу та їх класифікація. Орієнтація персоналу на корпоративну культуру. Особливості та роль персоналу в досягненні конкурентоспроможності сучасних організацій. Управління персоналом як специфічна функція менеджменту. Зміст понять «трудові ресурси», «персонал», «кадри». Системний підхід до управління персоналом організації. Основні елементи (підсистеми) управління персоналом. Загальна модель управління персоналом. Аналіз сучасних концепцій і теорій управління персоналом. Співвідношення та зміст концепцій «управління кадрами», «управління персоналом», «менеджмент персоналу», «управління людськими ресурсами». Етапи історичного розвитку управління персоналом. Особливості управління персоналом у закордонних компаніях: можливості використання досвіду.


^ Тема 2. Управління персоналом як соціальна система

Персонал як суб’єкт і об’єкт управління. Характеристика персоналу організації. «Індивід», «Особистість». Класифікаційні ознаки персоналу за категоріями. Робітники та службовці. Різновиди соціальних груп: за видами діяльності, за тривалістю існування. Структура персоналу: штатна, організаційна, соціальна, рольова. Соціальна структура персоналу: за віком, статтю, стажем роботи, рівнем освіти. Чисельність персоналу: нормативний, штатний, фактичний склад працівників. Категорії працівників у складі спискової чисельності. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників. Поняття посади, професії, кваліфікації. Компетентність працівника. Види компетенцій. Професійна компетентність і професійна придатність.


^ Тема 3. Формування колективу організації

Колектив як соціальна група. Принципи формування колективу. Етапи розвитку колективу. Ознаки колективу: єдність мети, умовна відокремленість, організаційна та територіальна єдність. Людина як особистість з потребами, мотивами, цінностями, відносинами. Формальні і неформальні групи. Врахування соціальної структури персоналу при формуванні колективу. Роль менеджера з персоналу у формуванні колективу. Специфіка жіночих колективів. Лідерські якості керівника в управлінні персоналом. Корпоративна культура в системі управління персоналом. Формування корпоративної культури: цінності і традиції колективу.


^ Тема 4. Згуртованість та соціальний розвиток колективу

Суть та стадії згуртованості колективу. Особливості управління персоналом на етапах розвитку колективу. Колективи згуртовані, розчленовані та роз’єднані. Фактори, що впливають на згуртованість колективу. Роль комунікацій в управлінні персоналом. Соціально-психологічні особливості колективу як об’єкта управління. Психологічна сумісність працівників в організаціях. Вимоги до психологічних якостей працівників та керівників сучасних організацій. Психологічні риси особистості керівника, вимоги до нього як до лідера. Специфіка процесу управління персоналом в багатонаціональних організаціях. Сутність та значення соціального розвитку колективу. Зміст, етапи розробки проекту, затвердження та реалізація плану соціального розвитку. Документальне відображення. Методи збирання соціальної інформації. Характеристика основних розділів: удосконалення умов праці, забезпечення високого життєвого рівня та підвищення культурно-побутових умов працівників, розвиток самоуправління тощо. Функції та повноваження трудових колективів.


^ Тема 5. Кадрова політика організацій

Поняття та значення сучасної кадрової політики організацій. Основні структурні складові кадрової політики. Фактори, що впливають на формування кадрової політики. Стратегія управління персоналом. Взаємозв’язок стратегії розвитку організації, стратегії управління персоналом та кадрової політики. Зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу організації. Розробка та реалізація кадрової політики у концептуальних кадрових документах. Правова база для здійснення сучасної кадрової політики (зміст та протиріччя). Роль держави у здійсненні кадрової політики. Вплив стилю керівництва на кадрову політику. Обговорення відмінностей принципів кадрової політики в умовах ринкової системи господарювання.


^ Тема 6. Служби персоналу: організація та функції

Призначення та роль сучасних служб персоналу в організації. Стан, проблеми і тенденції розвитку кадрових служб. Різновиди служб персоналу. Основні функції та відповідальність кадрових служб. Статус, організаційна побудова та принципи розподілу повноважень. Взаємозв’язок кадрової служби з іншими підрозділами організації. Реорганізація роботи кадрової служби. Роль менеджера в роботі з персоналом. Процес планування роботи з персоналом. Види та вибір методів планування. Основні напрями діяльності та ролі менеджера в управлінні персоналом організації. Вимоги до ділових, професійних та особистісних рис менеджера кадрової служби. Інформаційне забезпечення служби персоналу. Автоматизовані програми з управління персоналом. Регламентація правового забезпечення. Організація обліку та звітності по персоналу. Робота з документами по особовому складу. Заходи по охороні та безпеці кадрової інформації.


^ Тема 7. Кадрове планування в організаціях

Поняття про кадрове планування. Мета та завдання планування персоналу. Сутність стратегічного планування людських ресурсів. Фактори, що впливають на визначення потреб у персоналі. Планування чисельності персоналу по категоріях: основна та додаткова потреби в персоналі. Зміст понять «вакансія», «посада», «професія», «спеціальність». Аналіз внутрішніх та зовнішніх джерел майбутніх потреб у персоналі. Прогнозування якісної та кількісної потреби у персоналі. Ключові компетенції персоналу. Особливості закордонного досвіду планування потреб у персоналі.


^ Тема 8. Організація набору та відбору кадрів

Добір кадрів. Основні джерела інформації про вакансії. Визначення вакантних місць. Формування вимог до претендентів. Професіограма: модель співробітника і модель посади. Кваліфікаційна карта та карта компетенцій. Залучення персоналу: створення бази даних кваліфікованих кандидатів для відбору. Характеристика джерел залучення кандидатів. Роль кадрових агентств. Лізинг персоналу. Професійна орієнтація та профорієнтаційна робота. Методи та форми професійної орієнтації. Профорієнтація: суть та завдання, організація роботи. Методи управління професійною орієнтацією працівників. Зарубіжний досвід. Моделі та методи відбору працівників. Критерії відбору працівників. Загальні процедури наймання персоналу в організаціях. Професійний відбір персоналу. Етапи відбору кадрів. Первинний відбір. Техніка проведення телефонної розмови з приводу працевлаштування. Анкетування. Правила проведення інтерв’ю із представниками різних рівнів управління організації. Види співбесід. Довідки про кандидата. Співбесіда з керівником підрозділу. Аналіз та оцінювання індивідуальних відмінностей претендентів, їх співставлення. Випробування. Рішення про найом. Трудова адаптація: первинна та вторинна. Входження та інтеграція. Керівна і виховна роль керівника та менеджера персоналу. Інструктаж. Наставництво. Швидкість трудової адаптації та фактори, що її зумовлюють.


^ Тема 9. Оцінювання та атестація персоналу

Об’єктивна необхідність оцінювання персоналу в сучасній організації. Сутність та види оцінки персоналу. Критерії та методи оцінки персоналу. Інформаційні джерела. Оцінювання якості роботи різних категорій персоналу. Оцінка індивідуального внеску. Оцінювання робітників і службовців: рівень кваліфікації, виконавська і трудова дисципліна, якісні показники роботи, дотримання правил техніки безпеки тощо. Оцінювання спеціалістів: рівень кваліфікації, творчість і винахідливість, ініціативність, виконавська і трудова дисципліна. Оцінювання керівників: рівень кваліфікації, відповідальність, готовність ризикувати, організаторські здібності, стиль управління, ініціативність, показники роботи підлеглих працівників. Атестація персоналу. Види атестацій. Призначення та зміст атестаційної комісії. Зміст атестації для різних категорій персоналу. Організація проведення атестації персоналу. Запобігання суб’єктивності, застосування комплексного підходу. Документальне супроводження атестації. Використання результатів атестації персоналу.


^ Тема 10. Управління процесом розвитку та рухом персоналу

Професійний розвиток персоналу. Виявлення та аналіз потреб персоналу. Поняття про трудову кар’єру та просування по службі. Психологічний аналіз особи працівника. Планування та управління службовою кар’єрою працівників. Моделі кар’єри: горизонтальна та вертикальна. Фактори, що визначають напрям та швидкість кар’єри. Створення відповідних умов для зростання. Методи соціального та морального впливу на персонал. Гуманізація праці, залучення до управління. Навчання персоналу. Інвестування в людину та його ефективність. Програми підготовки персоналу. Професійна підготовка, підвищення кваліфікації, перепідготовка. Післядипломна та додаткова освіта. Стажування. Аналіз системи багаторівневої освіти та перспектив професійного росту в Україні. Самоосвіта, саморозвиток, самовдосконалення. Управління мобільністю кадрів. Аналіз потреб та оцінка плану розвитку персоналу. Ротація кадрів як форма руху і підвищення кваліфікації працівників. Переміщення, переведення на іншу посаду, роботу. Планування та підготовка резерву. Формування внутрішнього резерву. Виявлення працівників із лідерським потенціалом. Особливості підготовки резерву управлінських кадрів. Наступник. Дублер. Розстановка персоналу за посадами.


^ Тема 11. Управління процесом вивільнення персоналу

Причини та фактори вивільнення персоналу. Процедура звільнення. Форми звільнення: з ініціативи адміністрації та за власним бажанням. Аутсорсинг, аутплейсмент. Соціальні та виробничі критерії вибору працівників на звільнення. Соціальні гарантії. Типові порушення трудової та виконавської дисципліни, причини їх виникнення. Нещасні випадки. Дисциплінарний вплив. Управління плинністю кадрів. Необхідна та надлишкова плинність кадрів, фактори, що їх зумовлюють. Показники абсолютні та відносні. Розробка заходів з регулювання плинності персоналу. Вивчення та управління якістю трудового життя працівників організації. Управління безпекою персоналу. Організація навчання техніки безпеки та охорони здоров’я. Профілактичні та протиепідемічні заходи в управлінні персоналом.


^ Тема 12. Соціальне партнерство в організації

Соціальні партнери в організації: роботодавець і наймані працівники. Інтереси роботодавця і працівників: спільність і розбіжність, імовірність виникнення і загострення конфліктів. Соціальне партнерство як засіб узгодження інтересів роботодавця і працівників. Громадські організації. Роль профспілкової організації у представництві інтересів найманих працівників. Колективний договір як головний засіб зміцнення соціального партнерства. Сторони колективного договору. Зміст колективного договору. Колективні перемовини, порядок укладання та реєстрації договору. Строк чинності колективного договору та контроль за його виконанням. Соціальна відповідальність менеджера перед суспільством, колективом та окремим працівником.


^ Тема 13. Ефективність управління персоналом

Ефективність роботи персоналу: сутність та підходи. Методика оцінки ефективності. Методики оцінки за якістю та результатами праці. Взаємозалежність ефективності роботи підприємства від роботи персоналу. Критерії ефективності. Соціальна та економічна ефективність роботи персоналу. Бальна методика оцінки ефективності роботи персоналу: теорія, зміст та застосування. Комплексна оцінка управлінської праці: суть, принципи застосування. Оцінка за коефіцієнтом трудової участі: сутність, розрахунок, переваги та недоліки у застосуванні. Порівняльна характеристика різних методів оцінки ефективності роботи персоналу.


^
Основи зовнішньоекономічної діяльності

Предмет дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності”, завдання вивчення, методи викладання навчального матеріалу, основні поняття та терміни у сфері ЗЕД.

Цілі, завдання та види регулювання зовнішньоекономічної діяльності на макрорівні та рівні окремого підприємства (фірми, організації). світовий досвід сприяння зовнішньоекономічній діяльності національних фірм на зовнішніх ринках. Органи державного управління та регулювання ЗЕД: їхні компетенція і функції. Співпраця органів державного управління з міжнародними фінансовими організаціями у сфері ЗЕД.

Оцінка факторів зовнішнього середовища та експортного потенціалу фірми. Ресурсне забезпечення ЗЕД. Визначення форми виходу на зовнішні ринки. Форми присутності на закордонних ринках: спільні підприємства, закордонні філіали та дочірні підприємства – визначення та умови. Екстернальні та інтернальні чинники, що впливають на вибір форми виходу підприємств на зовнішній ринок.

Поняття “експорт”, “імпорт”, “реекспорт”, “реімпорт” у зовнішньоекономічній діяльності. Умови використання експорту та імпорту як засобів ведення ЗЕД. Послідовність та основні етапи ведення експортно-імпортної діяльності.

Поняття зустрічної торгівлі. Види угод зустрічної торгівлі: товарообмінні та компенсаційні угоди на безвалютній основі; на комерційній основі; на основі угод про виробничу співпрацю; угоди з давальницькою сировиною, їх різновиди та умови використання. Особливості використання зустрічної торгівлі в Україні і законодавчі акти, що її регламентують.

Визначення торгово-посередницьких операцій. Переваги і недоліки використання посередників у зовнішньоекономічній діяльності. Види посередників. Посередники з передачею права власності на товар і без передачі права. Операції з перепродажу. дилери і дистриб’ютори – можливість використання в залежності від виду товару, розвиненості ринку, наявності широковідомого бренду. Комісійні операції, їх використання при веденні ЗЕД на нових ринках; особливості здійснення їх із товарами ринкової новизни. Операції консигнації як різновид комісійних операцій: їх використання при веденні ЗЕД. Агентські операції, права та обов’язки агентів, сфера використання. Брокерські операції, їх особливості при веденні ЗЕД. Франчайзинг та його особливості.

Сутність операцій з оренди. Експортні та імпортні орендні операції. Види оренди в залежності від її строків – довгострокова (лізинг), середньострокова (хайринг), короткострокова (рейтинг, чартер), умови їх застосування. Оренда, що фінансується – визначення, сфери застосування, послідовність здійснення. Поточна оренда. Організаційні форми міжнародних орендних операцій.

Закордонні філії, дочірні підприємства, спільні підприємства – визначення, переваги і недоліки використання. Фактори, що впливають на вибір форми. Послідовність і способи фінансування створення філій, дочірніх та спільних підприємств. Законодавчі акти України, що регламентують діяльність інвестиційних форм у ЗЕД.

Визначення міжнародного контракту купівлі-продажу. Суттєві умови контракту. Преамбула контракту, вимоги до її змісту. Предмет контракту. Порядок встановлення і одиниці виміру кількості товару в контракті. Способи опису якості товару. Строк і дата поставки товару. Базові умови поставки. Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів “Інкотермс – 2000” і їх застосування при веденні комерційних перемовин і в текстах контрактів. Ціна контракту – визначення одиниці виміру, базису, валюти ціни, способу фіксації. Платіж – визначення валюти, строків, способів, форми розрахунків.

Послідовність процесу ведення контрактної діяльності. Попередній етап ведення контрактної роботи. Комерційні документи, що використовуються на цьому етапі – “Запит”, “Замовлення”, “Оферта”, “Акцепт”, “Тендер”. Види та зміст оферти. Перелік тендерної документації. Протокол про наміри та його використання при веденні контрактної діяльності. Послідовність укладання та виконання контракту. Документи, що використовуються при виконанні контракту.

Види аналізу. Аналіз ЗЕД як складова процесу управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві. Використання спеціалізованих пакетів комп’ютерних програм для моніторингу процесу зовнішньоекономічної діяльності.

Поняття трансакційних витрат при веденні ЗЕД. Шляхи зменшення трансакційних витрат. Використання електронних комунікацій як засіб підвищення ефективності ЗЕД. Ефект масштабу і його використання при веденні ЗЕД.

Список рекомендованої літератури


1. Герчикова И.Н. Менеджмент : Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 1997. – 435 с.

2. Кравченко В.О. Менеджмент : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Одеса: ОДЕУ, 2007. – 167 с.

3. Кузьмін О.Е., Мельник О.Г. Основи менеджменту : Підручник. – К.: „Академвидав”, 2003. – 416 с.

4. Менеджмент: теорія і практика : Навчальний посібник / Заг. ред. канд. екон. наук., проф. Г. Є. Мошека. – К.: Атіка, 2007. – 584 с.

5. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента : Пер. с англ. – М.: Дело, 1992. – 702 с.

6. Немцов В.Д., Довгань Л.Є., Сініок Г.Ф. Менеджмент організацій : Навч. посібник. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. – 392 с.

7. Основи менеджмента : Учебное пособие для вузов / Под. ред. А. А. Радугина. – М.: Центр, 1997. – 356 с.

8. Основи функционального менеджмента : Учебное пособие / Г. Н. Козлова, А. С. Редькин, В. А. Кавченко, И. В. Лебедев и др.; Под. общ. ред. проф. Г. Н. Козловой. – Одесса: ОКФА, 2005. – 285 с.

9. Пушкар Р.М., Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія та практика : Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 490 с.

10. Тарнавська Н.П., Пушкар P.M. Менеджмент: теорія та практика : Підручник для вузів. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 486 с.

11. Хміль Ф.І. Менеджмент : Підручник. – К., 2003. – 351 с.

12. Шегда А.В. Менеджмент. – К.: Знання, 2002. – 345 с.

13. Гевко І.Б. Операційний менеджмент : Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 228 с.

14. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент : Навчальний посібник / За ред. В. О. Василенка. – К.: ЦУЛ, 2003. – 532 с.

15. Гевко І.Б. Операційний менеджмент : Навч. посіб. – К.: Кондор, 2005.– 228 с.

16. Гэлловэй Л. Операционный менеджмент. Принципы и практика. – СПб.: Питер, 2000. – 320 с.

17. Ильенкова С.Д. Производственный менеджмент : Учеб. для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 199 с.

18. Менеджмент виробництва та операцій (тестові, проблемні ситуації, практичні завдання) : Навчальний посібник // Укл.: П. І. Бєлінський, І. Ф. Комарницький. – Чернівці: Рута, 2004. – 220 с.

19. Сосін О.С., Казарцев В.В. Виробничий і операційний менеджмент : Навч. посібник. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 147 с.

20. Стерлигова А.Н., Фель А.В. Операционный (производственный) менеджмент : Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 187 с.

21. Сумець О.М. Основи операційного менеджменту. – К.: ВД "Професіонал", 2004. – 416 с.

22. Школа І.М., Михайлівська О.В. Операційний менеджмент : Практикум. – Черновці: Книги - XXI, 2004. – 376 с.

23. Балабанова Л.В. Управління персоналом : Навч. посіб. – Донецьк: Дон ДУЕТ, 2004. – 203 с.

24. Борисова Т.Ю. Управление персоналом для современных руководителей. – СПб: Питер, 2003. – 318 с.

25. Веснин В.Р. Технология работы с персоналом и деловыми партнерами. – М.: ТД-Элит 2000, 2003. – 186 с.

26. Егоршин А.П. Управление персоналом : Учебник для вузов / А. П. Егоршин. – 6-е изд., доп. и перераб. – Нижний Новгород: НИМБ, 2007. – 1100 с.

27. Крамаренко В.І. Управління персоналом фірми : Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2003. – 256 с.

28. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом. – К.: Кондор, 2003. – 296 с.

29. Лук`янихін В.О. Менеджмент персоналу : Навч. посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 592 с.

30. Михайлова Л.І. Управління персоналом : Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 248 с.

31. Никифоренко В.Г. Управління персоналом : Навчально-методичний посібник. – К.: Пальміра, 2003. – 260 с.

32. Одегов Ю.Г. Управление персоналом в структурно-логических схемах : Учебник. – М.: Академический проект, 2005. – 1088 с.

33. Поліщук М.П. Управління персоналом. – К.: МАУП, 2003. – 236 с.

34. Савченко В.А. Управління розвитком персоналу. – К.: КНЕУ, 2004. – 198 с.

35. Управление персоналом организации : Учебник / Под ред. А. Я. Кибанова. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 638 с.

36. Управління персоналом фірми : Навч.-метод. посібник / Під ред. Крамаренко В.І. – К.: ЦУЛ, 2003. – 272 с.

37. Герчикова И.Н. Менеджмент : Учебник. – 3-е изд., перераб и доп. – М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 1997. – 435 с.

38. Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності : Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 432 с.

39. Корнеева К.В., Ларин Д.А. Основы внешнеэкономической деятельности. – СПб.: Тирекс, 2001. – 563 с.

40. Дегтярева О.И., Полянова Т.И., Саркисов С.В. Внешнеэкономическая деятельность. – М.: Дело, 2000. – 279 с.

41. Завадський Й.С. Менеджмент : Підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. : У 2Т. – К.: Вид-во ЄУ, 2003.

42. Кравченко В.О. Менеджмент : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Одеса: ОДЕУ, 2007. – 167 с.

43. Кредісов А.І. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. – К., 2003. – 741 с.

44. Кузьмін О.Е., Мельник О.Г. Основи менеджменту : Підручник. – К.: „Академвидав”, 2003. – 416 с.

45. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента : Пер. с англ. – М.: Дело, 1992. – 702 с.

46. Немцов В.Д., Довгань Л.Є., Сініок Г.Ф. Менеджмент організацій : Навч. посібник. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. – 392 с.

47. Основи менеджмента : Учебное пособие для вузов / Под. ред. А. А. Радугина. – М.: Центр, 1997. – 356 с.

48. Основи функционального менеджмента : Учебное пособие / Г. Н. Козлова, А. С.Редькин, В. А. Кавченко, И. В. Лебедев и др.; Под. общ. ред. проф. Г. Н. Козловой. – Одесса: ОКФА, 2005. – 285 с.

49. Покровская В.В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности : Учебник. – М.: ЮРИСТЪ, 2002. – 431 с.

50. Пушкар Р.М., Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія та практика : Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 490 с.

51. Соснін А.С., Мельниченко Л. В. Основи теорії і практики менеджменту. – К.: ЄУ, 2000.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ ВСТУПНИКА


Вступнику пропонується 25 тестових завдань, що відповідають програмі фахового вступного випробування.


^ Кількість правильних відповідей

Критерії оцінювання

Оцінка

0-12

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів

Не задовільно

13-17

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину матеріалу

Задовільно

18-22

Абітурієнт володіє матеріалом, проте припускається незначних помилок при відтворенні

Добре

23-25

Абітурієнт відтворює матеріал, виявляє ґрунтовні знання і розуміння основних положень

ВідмінноСхожі:

Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов