Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до icon

Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому доНазваПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Дата конвертації05.07.2013
Розмір86.19 Kb.
ТипПояснювальна записка
скачать >>>

Пояснювальна записка


Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» передбачений конкурсний відбір за результатами фахового вступного випробування.

Програма фахового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»за спеціальністю 7.13010201 «Соціальна робота» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» має комплексний характер, створена у відповідності зі змістом основних профільних дисциплін напряму в частині фундаментальної та професійно-практичної підготовки.

У процесі підготовки до фахового вступного випробування рекомендується користуватися основною літературою, яку подано наприкінці програми.

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Програма містить критерії оцінювання результатів тестування. Конкурсний бал обчислюється за п’ятибальною шкалою.


^ Зміст програми


«Соціальна робота»


Тема 1. Соціальна педагогіка як наука і сфера практичної діяльності.

Сутність соціальної педагогіки як науки і сфери практичної діяльності. Особливості розвитку соціальної педагогіки в Україні та за кордоном. Соціальна педагогіка і соціальна робота.


Тема 2. Основні поняття соціальної педагогіки.

Сутність поняття „соціалізація”. Теорії і концепції соціалізації людини. Особливості впливу на соціалізацію людини мікро-, мезо-, макро-, мегафакторів. Виховання і соціальне виховання. Сутність поняття «соціальне середовище». Роль соціального середовища у соціальному становленні дитини.

^ Тема 3. Професійна діяльність соціального педагога.

Особистісна характеристика соціального педагога. Кваліфікаційна характеристика соціального педагога. Особливості організації виховної діяльності соціального педагога. Сфери професійної діяльності соціального педагога

^ Тема 4. Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної дезадаптації.

Теорії девіацій. Причини та наслідки протиправної поведінки неповнолітніх.

^ Тема 5. Форми і методи роботи соціального педагога.

Особливості соціально-педагогічної діяльності. Поняття «методика роботи соціального педагога». Форми соціально-педагогічної діяльності. Поняття методу в соціально-педагогічній діяльності. Класифікація методів соціально-педагогічної діяльності.

^ Тема 6. Соціально-педагогічні технології. Діагностичні технології в роботі соціального педагога.

Соціально-педагогічні технології. Діагностичні технології в роботі соціального педагога. Технологія соціальної паспортизації класу.

^ Тема 7. Технології профілактичної соціально-педагогічної діяльності. Технології соціальної реабілітації.

Соціальна профілактика. Соціальна дезадаптація. Технології профілактики наркоманії серед неповнолітніх. Технології соціальної реабілітації.

^ Тема 9. Методика роботи соціального педагога в різних типах освітніх установ.

Методика роботи у загальноосвітньому закладі. Особливості соціально-педагогічної діяльності позашкільних навчальних закладів. Методика роботи в оздоровчих таборах.

Тема 10. Технологія роботи соціального педагога з сім’єю.

Типи сімей. Характеристика батьківства. Зміст та форми соціально-педагогічної роботи з сім’єю. Соціальне сирітство в Україні.

Тема 11. Робота соціального педагога з соціально незахищеними категоріями дітей.

Робота соціального педагога з дітьми, позбавленими батьківського піклування. Соціально-педагогічна робота з бездоглядними дітьми.

^ Тема 12. Робота соціального педагога з дітьми з особливими потребами.

Сутність сучасної соціальної моделі інвалідності. Соціально-педагогічний супровід сім'ї, яка виховує дитину з особливими потребами. Специфіка соціальної реабілітації дітей із особливими потребами. Особливості роботи з обдарованими дітьми.


«Система соціального захисту в Україні»


Тема. 1. Теоретичні основи курсу.

Соціальне забезпечення в системі соціального захисту населення. Види соціального забезпечення. Методи: метод правового регулювання суспільних відносин, метод нормативного регулювання, основні категорії соціального забезпечення.

^ Тема 2. Загальна характеристика системи соціального захисту населення в Україні.

Поняття „Системи соціального захисту населення”. Складові системи соціального захисту: система соціального страхування, універсальні системи, система соціальних допомог, система адресних соціальних допомог, пільги як переважне право, соціальний захист через недержавні організації, соціальна допомога з фондів підприємств.

^ Тема 3. Державно-правові основи соціальної роботи в Україні.

Нормативно-правові аспекти і соціальні гарантії захисту прав і свобод особистості. Основні принципи Державної молодіжної політики. Правові норми соціального захисту життя і охорони здоров’я населення.

^ Тема 4. Моделі соціальної політики і соціальна робота.

Моделі соціальної політики і соціальної практики та їх вплив на соціальну роботу. Сучасні тенденції розвитку ідей «держави загального добробуту». Конституція України – основний гарант дотримання принципів соціальної держави.

^ Тема 5. Система державних органів та їхні функції зі здійснення соціального забезпечення.

Повноваження Міністерства праці і соціальної політики та його органів у сфері соціального забезпечення. Основні функції Пенсійного фонду України та його регіональних органів. Фонди соціального страхування та їхні органи.

^ Теми 6. Пенсійне забезпечення в Україні.

Система пенсійного забезпечення: державне пенсійне забезпечення, комерційне пенсійне забезпечення. Пенсійне забезпечення в Україні на сучасному етапі. Види пенсій: пенсії за старістю, пенсії за вислугу років, пенсії по інвалідності (розміри пенсії та умови її призначення), пенсії в разі втрати годувальника. Соціальні пенсії та державні соціальні допомоги. Недержавне пенсійне забезпечення (недержавні пенсійні фонди, страхові фонди, пенсійні каси підприємств, пенсійні рахунки банків). Накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

^ Теми 7. Правовий статус та соціальний захист окремих категорій громадян.

Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Соціальний захист інвалідів в Україні. Соціальний захист ветеранів праці та інших громадян похилого віку. статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту. Сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні тощо.


Список рекомендованої літератури


 1. Антонович М.М. Україна в міжнародній системі прав людини: теорія і практика. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 384 с.

 2. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі: навч.посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Безпалько — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 208 с.

 3. Безпалько О.В. Соціальна робота в громаді: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 176 с.

 4. Бойко М.Д. Право соціального забезпечення України: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2006. – 380 с.

 5. Вступ до соціальної роботи. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. І. І. Миговича. – К.: Академвидав, 2005. – 140 с.

 6. Законодавство України про соціальне забезпечення. – К.: Істина, 2006. – 320 с.

 7. Історія соціальної роботи / Н. М. Івченко. – К., 2003. – 78 с.

 8. Кузьмин К.В., Сутырин Б.А. История социальной работы за рубежом и в России. – М.: Екатеринбург, 2005. – 340 с.

 9. Макарова О.В. Державні соціальні програми: теоретичні аспекти, методика розробки та оцінки: Монографія. – К.: Ліра-К, 2004. – 328 с.

 10. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика: Учебник / Л. В. Мардахаєв. — М.: Гардарики, 2005. — 269 с.

 11. Медична та соціальна реабілітація: Навчальний посібник / За заг. ред. І.Р. Мисули, Л.О. Вакуленко. – Тернопіль: ТДМУ, 2005. – 402 с.

 12. Никитина Н.И. Методика и технология работы социального педагога : учеб. пособие для студентов пед. училищ и колледжей, обучающихся по специальности «Соц. педагогика» / Н. И. Никитина, М. Ф. Глухова. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007. — 399 с. — (Для средних специальных учебных заведений).

 13. Попович Г.М. Соціальна робота в Україні і за рубежем: Навч.-метод. посібник. – Ужгород: Гражда, 2000. – 134 с.

 14. Права дитини: від витоків до сьогодення / Авт.-упор. Г. М. Лактіонова. – К.: Либідь, 2002. – 249 с.

 15. Реформування системи пенсійного забезпечення в Україні. Основні нормативно-правові акти. – К.: ПАДКО, 2002. – 54 с.

 16. Семигіна Т.В. Інформаційне забезпечення соціальної сфери: Метод. посіб. до курсу. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 176 с.

 17. Семигіна Т.В. Словник із соціальної політики. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2005. – 253 с.

 18. Сирота І.М. Право социального обеспечения в Украине: Учебник. – Х.: Одиссей, 2002. – 384 с.

 19. Скуратівський В.А., Палій О.М., Лібанова Е.М. Соціальна політика. – К.: Вид-во УАДУ, 1997. – 360 с.

 20. Социальная работа / Под ред. В. И. Курбатова. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 280 с.

 21. Соціальна робота в Україні: перші кроки / Під ред. В. Полтавця. — К: Видавничий дім «КМ Асаdemіа», 2000. — 236 с.

 22. Соціальна робота в Україні: Навч. посіб. / І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько, С. Я. Харченко та ін.; За заг. ред.: І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 256 с.

 23. Соціальна робота: технологічний аспект / За ред. проф. А. Й. Капської. – К.: ДЦССМ, 2004. – 364 с.

 24. Стратегічні напрямки розвитку охорони здоров’я в Україні / Під заг. ред. В. М. Лехан. – К.: Сфера, 2001. – 176 с.

 25. Теория и практика социальной работы / Под ред. С. Г. Фурдея. – Ростов н/Д, 2003. – 360 с.

 26. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота (теорія і практика). Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Знання, 2008. – 574 с.

 27. Технології соціально-педагогічної роботи: Навч. посіб. / А. Й. Капська, М. М. Барахтян, О. В. Безпалько, Р. Х. Вайнола, З. Г. Зайцева, Р. І. Короткова, О. А. Кузьменко, Ж. В. Петрочко, І. М. Пінчук, Н. П. Пихтіна; Ред.: А. Й. Капська; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Укр. держ. центр соц. служб для молоді. — К., 2000. — 372 с.

 28. Циткилов П.Я. История социальной работы. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 361 с.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ ВСТУПНИКА


Вступнику пропонується 25 тестових завдань, що відповідають програмі фахового вступного випробування.

^ Кількість правильних відповідей

Критерії оцінювання

Оцінка

0-12

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів

Не задовільно

13-17

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу

Задовільно

18-22

Абітурієнт володіє матеріалом, проте припускається незначних помилок при відтворенні

Добре

23-25

Абітурієнт відтворює матеріал, виявляє ґрунтовні знання і розуміння основних положень

Відмінно


Схожі:

Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов