Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до icon

Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому доНазваПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Дата конвертації05.07.2013
Розмір55.73 Kb.
ТипПояснювальна записка
скачать >>>Пояснювальна записка

Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» передбачений конкурсний відбір за результатами фахового вступного випробування.

Програма фахового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»за спеціальністю 7.03010201 «Психологія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» має комплексний характер, створена у відповідності зі змістом основних профільних дисциплін напряму в частині фундаментальної та професійно-практичної підготовки.

У процесі підготовки до фахового вступного випробування рекомендується користуватися основною літературою, яку подано наприкінці програми.

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Програма містить критерії оцінювання результатів тестування. Конкурсний бал обчислюється за п’ятибальною шкалою.


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


Тема 1. Предмет та завдання загальної психології.

Психологія як наука про виникнення, функціонування та розвиток психіки. Загальна психологія як наука, її предмет та завдання. Галузі сучасної психології. Теоретичні та практичні галузі сучасної психології.

^ Тема 2. Природа та сутність психіки людини.

Психіка як об’єкт психології. Основні функції психіки: відображувальна, сигнальна, регулятивна, адаптаційна, збереження цілісності організму. Мозок і психіка. Рефлекторний характер психіки. Основні процеси та закони нервової діяльності.

^ Тема 3. Історія розвитку психології.

Становлення психології як самостійної науки. Наукові напрямки в зарубіжній психології: психоаналіз, біхевіоризм, гештальтпсихологія, гуманістична психологія. Розвиток вітчизняної психологічної науки на початку ХХ століття.

^ Тема 4. Методи вивчення психіки.

Основні групи методів дослідження в психології. Класифікація методів дослідження. Етапи психологічного дослідження.

^ Тема 5. Свідомість як вищий рівень психічного відображення.

Поняття про свідомість як вищий рівень психічного відображення. Структура та основні властивості свідомості. Види та форми свідомості.

^ Тема 6. Несвідоме в психіці людини.

Загальна характеристика несвідомих психічних явищ. Класифікація неусвідомлюваних психічних явищ. Надсвідомі психічні процеси. Відмінності між надсвідомими та свідомими процесами.

Тема 7. Психічні процеси.

Відчуття. Сприймання. Увага. Пам’ять. Мислення. Мова та мовлення. Уява.

Тема 8. Емоційно-вольові процеси.

Поняття про емоції та почуття. Воля.

Тема 9. Психічні стани та їх регуляція.

Поняття про психічні стани, їх взаємозв’язок із психічними процесами та властивостями особистості. Основні властивості психічних станів.

Тема 10. Психічні властивості особистості.

Темперамент. Характер. Здібності.

^ Тема 11.Особистість у діяльності.

Поняття про особистість у загальній психології. Мотиваційна сфера особистості. Самосвідомість особистості. Рівень домагань та мотивація досягнень. Поняття про активність у загальній психології. Розвиток діяльності.

^ Тема 12. Характеристика конфлікту як соціального феномену.

Поняття про конфлікт, типи конфліктів. Управління конфліктами. Вирішення та прогнозування конфліктів у різних сферах життєдіяльності людини.

Тема 13. Спілкування як предмет наукового знання.

Поняття про спілкування та його структуру. Функції спілкування.

Тема 14. Політична психологія як галузь психологічної науки.

Предмет, завдання і методи політичної психології. Особистість у політичній психології.

^ Тема 15. Психологія управління як самостійна наука в системі інших наук.

Основні поняття психології управління Формування груп в організації та управління колективом. Лідерство і керівництво. Комунікативні процеси в організації.

^ Тема 16. Вступ до методики викладання психології.

Дидактичні засади ефективності викладання психології. Методичні засади викладання психології в сучасній системі освіти. Нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення викладання психології у ВНЗ.

^ Тема 17. Вікова психологія як наука.

Предмет вікової психології, основні завдання та категорії вікової психології. Фактори і закономірності психічного розвитку та формування особистості в онтогенезі. Періодизація вікового розвитку.


^ CПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 304 с.

 2. Большой психологический словарь / сост. и общ. ред. Б. Мещеряков, В. Зинченко. – Спб.: Прайм-Еврознак, 2005. – 672 с.

 3. Варій М.Й. Загальна психологія : Підручник / Для студентів психолого-педагогічних спеціальностей. – 2-ге вид., випр. і доповн. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 968 с.

 4. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии: Информационно-метод. пособие по курсу «Психология человека». – М.: Пед. общество России, 2001.

 5. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию : Курс лекций. – М.: «ЧеРо», «Юрайт», 2002. – 336 с.

 6. Загальна психологія: Підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К.: Каравела, 2011. – 464 с.

 7. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. – М., 2000.

 8. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2001.

 9. Максименко С.Д. Загальна психологія : Навчальний посібник. – 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 272 с.

 10. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія. – К.: МАУП, 1999.

 11. Немов Р.С. Психология. – В 3-х кн. – Кн. 1: Общие основы психологии: учебное пособие для студентов высш. пед. учебн. завед. – 5-е изд. – М.: ВЛАДОС, 2006. – 687 с.

 12. Психологія : Навч. посіб. для дистанц. навчання / Л. З. Сердюк, О. М. Кочубейник; За наук. ред. В. Т. Циби. – К.: Ун-т "Україна", 2005. – 232, [8] с.

 13. Психологія : Підручник / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук та ін. // За ред. Ю. Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2008. – 560 с.

 14. Ребер А. Большой толковый психологический словарь: в 2-х т. Т.1 (А-О) / А. Ребер; пер. с англ. Е. Ю. Чеботарева. – М.: АСТ; Вече, 2001. – 592 с.

 15. Ребер А. Большой толковый психологический словарь: в 2-х т. Т.1 (П-Я) / А. Ребер; пер. с англ. Е. Ю. Чеботарева. – М.: АСТ; Вече, 2001. – 560 с.

 16. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2008. – 720 с. (серия «Мастера психологии»).

 17. Розанова В.А. Психология управления. – М., 2002.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ ВСТУПНИКА


Вступнику пропонується 25 тестових завдань, що відповідають програмі Фахового вступного випробування.

^ Кількість правильних відповідей

Критерії оцінювання

Оцінка

0-12

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів

Не задовільно

13-17

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину матеріалу

Задовільно

18-22

Абітурієнт володіє матеріалом, проте припускається незначних помилок при відтворенні

Добре

23-25

Абітурієнт відтворює матеріал, виявляє ґрунтовні знання і розуміння основних положень

ВідмінноСхожі:

Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов