Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до icon

Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому доНазваПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Дата конвертації05.07.2013
Розмір111.1 Kb.
ТипПояснювальна записка
скачать >>>

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» передбачений конкурсний відбір за результатами фахового вступного випробування.

Програма фахового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 7.03030301 «Видавнича справа та редагування» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» має комплексний характер, створена у відповідності зі змістом основних профільних дисциплін напряму в частині фундаментальної та професійно-практичної підготовки.

У процесі підготовки до фахового вступного випробування рекомендується користуватися основною літературою, яку подано наприкінці програми.

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Програма містить критерії оцінювання результатів тестування. Конкурсний бал обчислюється за п’ятибальною шкалою.


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


У сегменті гуманітарної та соціально-економічної підготовки вступники, вивчивши дисципліни “філософія”, “історія України”, “історія української культури”, “іноземна мова”, “політологія”, “історія української літератури”, “історія зарубіжної літератури”, “інвалідність та суспільство”, “соціологія”, “психологія”, “правознавство”, повинні знати:

 1. Основні історичні, філософські та політологічні категорії.

 2. Основні етапи історії України в контексті світової історії.

 3. Роль і функції історії, філософії, політики, економічних знань у суспільному житті.

 4. Політичні й економічні інститути суспільства і механізми їх функціонування.

 5. Основні етапи розвитку філософії і політичної думки в Україні.

 6. Шляхи формування економічної і політичної культури, історичної та філософської думки.

 7. Філософське обгрунтування закономірностей розвитку економічної і політичної сфер суспільства.

 8. Способи, форми та методи соціологічних досліджень.

 9. Основні положення базових галузей науки.

 10. Основні напрями формування правової держави.

 11. Загальні концепції розвитку культури, її представників та основні положення сучасної культурології.

 12. Особливості внеску української культури у світову цивілізацію, особливості національної культури, пов’язані з обставинами історичної долі та етнічно-національного менталітету.

 13. Основні релігієзнавчі поняття та категорії.

 14. Поняття про історію сучасних релігій.

 15. Основи однієї з іноземних мов.


У сегменті природничо-наукової (фундаментальної) підготовки вступники, вивчивши дисципліни “екологія та екологічна етика”, “соціологія масової комунікації”, “основи наукових досліджень”, “основи охорони праці”, “практикум з української мови у засобах масової інформації”, “корпоративне управління видавничою діяльністю”, “організація та економіка видавничої справи”, “інформаційні технології”, “реклама та зв’язки з громадкістю”, “іміджелогія”, “комунікативна естетика”, повинні знати:

 1. Основи екології та екологічної етики, наукових досліджень.

 2. Правові основи соціології масової комунікації.

 3. Основи філологічних наук, український правопис, практичну стилістику.

 4. Принципи та прийоми лінгвістичного та літературознавчого аналізу текстів.

 5. Загальні теоретичні та практичні засади управління видавничою діяльністю в сучасних умовах.

 6. Економічні принципи організації видавничої діяльності.

 7. Структуру та принципи формування планів розвитку видавничої діяльності підприємства.

 8. Основи функціонування інформаційних технологій.

 9. Базові принципи формування рекламних акцій та правові основи доступу громадян до інформації.

 10. Основи формування позитивного іміджу держави.


У сегменті загально-професійної та професійно-орієнтованої підготовки вступники, вивчивши дисципліни “українська мова у професійному спрямуванні”, “практична стилістика”, “безпека життєдіяльності”,“теорія масової комунікації”, “теорія масової інформації”, “комунікаційні технології”, “право видавця та редактора”, “коректура”, “поліграфія”, “шрифтознавство”, “видавничі стандарти”, “основи видавничої справи”, “основи редагування”, “текстознавство”, “історія української видавничої справи”, “історія зарубіжної видавничої справи”, “маркетинг і промоція видань”, “макети і верстка”, “комп’ютерна графіка”, “бібліографознавство”, “газетно-журнальні видання”, “книжкові видання”, “електронні видання”, “редагування художньої та дитячої літератури”, “редагування газетно-журнальних видань”, “редагування наукової, науково-популярної та вжиткової літератури”, “редагування навчальної та довідкової літератури”, “редагування перекладної літератури”, “літературний стиль”, “типологія помилок”, “сучасна українська та зарубіжна публіцистика”, “основи редакторської майстерності”, “текстознавство”, “стилістика ділового мовлення та редагування службових документів”, “художнє оформлення та редагування”, “рецензування творів”, “конфліктологія”, повинні знати:

 1. Принципи, організацію, управління, нормативне, правове забезпечення видавничої діяльності.

 2. Правила і прийоми літературного редагування, лінгвістичного аналізу тексту.

 3. Наукові основи системи підготовки редактора друкованих та електронних засобів масової інформації в Україні.

 4. Видавничі стандарти, основи стандартизації.

 5. Коректуру, літературне, технічне, художнє редагування, режисуру та архітектоніку видання.

 6. Технічні засоби й основи виробництва засобів масової інформації.

 7. Макетування та системи верстки, основні шрифти.

 8. Загальнонаукову та фахову термінологію.

 9. Прийоми посилення ефективності текстів різних жанрів, видів літератури та тематики.

 10. Особливості термінотворення та функціонування термінів у творах різних видів літератури, специфіку роботи редактора над терміном у контексті.

 11. Основні етапи становлення та розвитку окремих видів літератури – наукової, науково-популярної, ужиткової, навчальної, суспільно-політичної, інформаційної, рекламної, художньої, перекладної.

 12. Типологію та основні жанри різних видів літератури та особливості їх проходження у видавництві.

 13. Основні періоди розвитку й напрями книгознавчої науки, її складовий та понятійний апарат.

 14. Основні періоди становлення й розвитку книговидавничої справи в Україні й за кордоном.

 15. Напрями і тенденції світового та вітчизняного книговидання.^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Підручники та посібники

 1. Антонова С. Г. Редактирование : общий курс : учеб. / С. Г. Антонова, В. И. Соловьев, К. Т. Ямчук. – М. : Изд-во МГУП, 1999. – 255 с.

 2. Волкотруб И. Т. Основы художественного конструирования / И. Т. Волкотруб. – К. : Вищ. шк., 1988. – 192 с.

 3. Гавенко С. Ф. Стандарти у видавничо-поліграфічній галузі : навч. посіб. / С. Ф. Гавенко, О. В. Мельников. – Л. : УАД, 2006. – 133 с.

 4. Гришаев С. П. Интеллектуальная собственность : учеб. пособ. / С. П. Гришаев. – М. : Юристь, 2004. – 238 с.

 5. Дэвис Джилл. Отбор и оценка рукописей / Джил Дэвис ; науч. ред. и пер. Н. Г. Николаюк, О. В. Коланькова. – М. : Изд. дом «Ун-тетская кн.», 2008. – 227 с.

 6. Зелінська Н. В. Наукове книговидання в Україні : історія та сучасний стан : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. В. Зелінська. – Л. : Світ, 2002. – 268 с.

 7. Зелінська Н. В. Теоретичні засади роботи редактора над літературною формою твору (літературне опрацювання тексту) : навч. посіб. для студ. ред. спец. «Видавнича справа і редагування» / Н. В. Зелінська. –К. : УМК ВО, 1989. – 75 с.

 8. Іванченко Р. Г. Літературне редагування / Р. Г. Іванченко. – 2-ге вид. – К. : Вищ. шк., 1983. – 248 с.

 9. Колесников Н. П. Практическая стилистика и литературное редактирование : учеб. пособ. / Н. П. Колесников. – М. : ИКЦ «МарТ» ; Ростов н / Д : Изд. центр «МарТ», 2003. – 192 с.

 10. Колобова В. В. Корректура : учеб.-практ. пособ. / В. В. Колобова. – М. : ИКЦ «МарТ«Терен» ; Ростов н / Д : Изд. центр «МарТ», 2006. – 256 с.

 11. Крейґ Ричард. Інтернет-журналістика : робота журналіста і редактора у нових ЗМІ / Ричард Крейґ ; пер. з англ. А. Іщенка. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 324 с.

 12. Лащук О. Р. Редактирование информационных сообщений : учеб. пособ. для студ. вузов. / О. Р. Лащук. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 159 с.

 13. Маркус В. А. Организация и экономика издательского дела / В. А. Маркус. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Книга, 1983. – 351 с.

 14. Мжельская Е. Л. Редакторская подготовка фотоизданий : учеб. пособ. для студ. вузов / Е. Л. Мжельская. – М. : Аспект Пресс, 2005. – 112 с.

 15. Мильчин А. Э. Культура издания, или Как не надо и как надо делать книги : практ. рук. / А. Э. Мильчин. – М. : Логос, 2002. – 224 с.

 16. Мильчин А. Э. Методика редактирования текста / А. Э. Мильчин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Логос, 2005. – 524 с.

 17. Огар Е. І. Дитяча книга: проблеми видавничої підготовки : навч. посіб. для студ. внз / Е. І. Огар ; УАД. – Л. : Аз-Арт, 2002. – 160 с.

 18. Оуен Л. Купівля і продаж авторських прав на літературні твори : практ. посіб. для вид-в України / Л. Оуен. – К. : Основи, 1996. – 127 с.

 19. Пикок Дж. Издательское дело : (Кн. от замысла до упаковки) / Дж. Пикок ; пер. с англ. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Эком : Тараев, 2000. – 421 с.

 20. Райнкинг Дж. Э. Композиция : шестнадцать уроков для начинающих авторов / Дж. Э. Райнкинг ; пер. с англ. и адапт. А. Станиславского. – М. : Флинта : Наука, 2005. – 464 с.

 21. Редактирование отдельных видов литературы / Под ред. Н. М. Сикорского. – М. : Высш. шк., 1987. – 396 с.

 22. Різун В. В. Літературне редагування : підруч. для студ. ф-тів ж-стики ун-тів / В. В. Різун. – К. : Либідь, 1996. – 238 с.

 23. Різун В. В. Основи комп’ютерного набору і коректури : підруч. для студ. вузів / В. В. Різун. – К., 1993.

 24. Сава В. І. Основи техніки творення книги : навч. посіб. / В. І. Сава. – Л. : Каменяр, 2000. – 136 с.

 25. Сава В. І. Художньо-технічне оформлення книги : навч. посіб. / В. І. Сава. – Л. : Оріяна-Нова, 2003. – 136 с.

 26. Сикорский Н. М. Теория и практика редактирования / Н. М. Сикорский. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Высш. шк., 1980. – 313 с.

 27. Теремко В. І. Основні засади видавничого бізнесу : навч. посіб. / В. І. Теремко. – К. : Академвидав, 2009. – 136 с.

 28. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця : практ. посіб. / М. Тимошик. – 2-ге вид., стер. – К. : Наша культура і наука, 2006. – 560 с.

 29. Типология периодической печати : учеб. пособ. для студ. вузов / М. Е. Аникина, В. В. Баранов, О. А. Воронова и др. ; под. ред. М. В. Шкондина, Л. Л. Реснянской. – М. : Аспект Пресс, 2007. – 236 с.

 30. Енциклопедія видавничої справи : навч. посіб. / В. П. Ткаченко, І. Б. Чеботарьова, П. О. Киричок, З. В. Григорова. – Х. : ХНУРЕ, 2008. – 320 с.

 31. Форсайт Патрик. Маркетинг в книгоиздании / Патрик Формайт ; науч. ред. пер. Е. В. Соловьева. – М. : Изд. дом «Ун-тская кн.», 2008. – 221 с.

 32. Хойнацький М. С. Основи стандартизації і використання стандартів у видавництві : навч. посіб. / М. С. Хойнацький ; за ред. В. П. Тараника. – К. : Вищ. шк., 1993. – 151 с.

 33. Черниш Н. І. Українська енциклопедична справа / Н. І. Черниш. – Л.: Фенікс, 1998. – 92 с.

 34. Эриашвили Н. Д. Книгоиздание. Менеджмент и маркетинг : учеб. пособ. для студ. вузов, обучающихся по спец. «Издательское дело и редактирование», «Книгораспространение» и «Маркетинг» / Н. Д. Эриашвили. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 264 с.

 35. Ярема С. М. Технічне редагування : навч. посіб. / С. М. Ярема. – К.: Ун-т «Україна», 2003. – 284 с.


Довідкові, офіційні та виробничо-практичні видання

 1. Бернская конвенция «Об охране литературных и художественных произведений». – М. : Кн. Палата, 1995. – 32 с.

 2. Бусленко Н. И. Правовые основы журналистики : словарь-справочник. – 2-е изд., доп. и испр. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – 253 с.

 3. Видавнича справа в Україні : 1991–1996. Державний бібліографічний покажчик. – К. : Книжкова Палата України, 1996. – 32 с.

 4. Видання. Основні види : Терміни та визначення : ДСТУ 3017–95. – К. : Держстандарт України, 1995. – 47 с.

 5. Видання. Поліграфічне виконання : Терміни та визначення : ДСТУ 3018–95. – К. : Держстандарт України, 1995. – 21 с.

 6. Гиленсон П. Г. Справочник художественного и технического редактора / П. Г. Гиленсон. – М. : Книга, 1988. – 527 с.

 7. Добкин С. Ф. Оформление книги : Редактору и автору / С. Ф. Добкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Книга, 1985. – 208 с.

 8. Добровольский О. О. Підготовка оригіналів до видання : На допомогу авторові, рецензентові, редакторові, коректорові / О. О. Добровольский, М. С. Хойнацький. – К.: Вищ. шк., 1991. – 111 с.

 9. Інструкція про порядок присвоєння Міжнародного стандартного номера в Україні. – К.: Книжкова Палата України, 1998. – 15 с.

 10. Інтелектуальна власність в Україні. Нормативна база. – К. : КНТ, 2003. – 440 с.

 11. Мильчин А. Э. Издательский словарь-справочник / А. Э. Мильчин. – М. : Юристь, 1998. – 471 с.

 12. Мильчин А. Э. Справочник издателя и автора : Редакционно-издательское оформление издания / А. Э. Мильчин, Л. К. Чельцова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ОЛМА-Пресс, 2003. – 800 с.

 13. Настольная книга издателя / Е. В. Малышкин, А. Э. Мильчин, А. А. Павлов, А. Е. Шадрин. – М. : ООО «Изд-во АСТ; ООО «Агентство «КРПА Олимп», 2004. – 811 с.

 14. Нормативные материалы по издательскому делу : справочник / сост. В. А. Маркус. – М. : Книга, 1987. – 480 с.

 15. Огар Е. І. Українсько-російський та російсько-український словник-довідник з видавничої справи / Е. І. Огар. – Л. : Палітра друку, 2002. – 224 с.

 16. Основные стандарты по издательскому делу : сб. / сост. А. А. Джиго, С. Ю. Калинин. – М. : Изд. дом «Ун-тская кн.», 2009. – 326 с.

 17. Памятная книга редактора // В. А. Абрамов, Т. В. Борисенко, Э. П. Гаврилов и др. ; сост. А. Э. Мильчин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Книга, 1988. – 415 с.

 18. Поліграфія та видавнича справа : Російсько-український тлумачний словник / уклад. : Б. В. Дурняк, О. В. Мельников, О. М. Василишин, О. Г. Дячок. – Л. : Афіша, 2002. – 456 с.

 19. Рисс О. В. Что нужно знать о корректуре : маленькое пособие / О. В. Рисс. – 3-е изд., перераб. – М. : Книга, 1980. – 63 с.

 20. Справочная книга автора / сост. А. В. Мельников. – Сумы : Унив. кн., 2004. – 396 с.

 21. Энциклопедия книжного дела / Ю. Ф. Майсурадзе, А. Э. Мильчин, Н. П. Маковеев и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристь, 2004. – 634 с.


Монографії, наукові статті та збірники

 1. Акайомова А. Вплив реклами на розвиток книжкової справи в Україні (90-ті рр. ХХ ст.) / А. Акайомова // Вісник Книжкової Палати України. – 1999. – № 10. – С. 18–19.

 2. Зелінська Н. В. Видавництво вищого навчального закладу : «своє» місце в структурі галузі / Н. В. Зелінська // Квалілогія книги : тези Міжнар. наук.-практ. конф. – Л., 2005. – С. 3–6.

 3. Зелінська Н. В. Едиторика – теорія і практика редагування у реаліях нового тисячоліття / Н. В. Зелінська // Друкарство. – К., 2006. – № 5. – С. 19–24.

 4. Зелінська Н. В. Редагування – творчість чи «облік і контроль»? (До проблеми суспільної реабілітації фаху) / Н. В. Зелінська // Інформаційне суспільство. – К., 2005. – Вип. 1. – С. 14–16.

 5. Зелінська Н. В. Редагування як форма соціальної відповідальності : на перехресті дослідницьких парадигм // Споконвіку було слово…: зб. на пошану проф. О. Олександрова з нагоди його 60-річчя. – Одеса : Астропринт, 2007. – С. 141–152.

 6. Зелінська Н. В. Типологічні проблеми редакторської підготовки видання : теоретичні та методичні аспекти / Н. В. Зелінська // In medias res : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 82–90.

 7. Зелінська Н. В. Університетське видавництво : вчора, сьогодні, завжди?.. / Н. В. Зелінська // Друкарство. – К., 2005. – № 6. – С. 14–17.

 8. Зелінська Н. В. Сучасний видавець-редактор : українська та британська моделі підготовки / Н. В. Зелінська, Е. І. Огар // Видавнича галузь і кадри : досягнення, проблеми, перспективи : наук.-практ. зб. / упоряд. Е. І. Огар. – Л. : Аз-Арт, 2002. – С. 35–43.

 9. Зимина Л. В. Современные издательские стратегии : от традиционного книгоиздания до сетевых технологий культурной памяти. – М. : Наука, 2004. – 274 с.

 10. Ключковська Г. Просування книги на ринку : до проблеми українського досвіду / Г. Ключковська // Наукові записки / УАД. – Л., 1999. – Вип. 1. – С. 95–98.

 11. Огар Е. І. Проблеми типології сучасної науково-популярної книги / Е. І. Огар // Наукові записки / УАД. – Л., 2001. – № 3. – С. 63–67.

 12. Реалії та перспективи українського книжкового ринку (Про інформаційний маркетинг і не лише про нього...) : зб. ст. і м-ли Круглого столу «Розвиток інформаційного маркетингу на книжковому ринку України» / упоряд. Е. І. Огар. – Л. : «Аз-Арт», 1997. – 144 с.

 13. Редактор : сучасні трансформації відомого фаху / Н. В. Зелінська, Е. І. Огар, Ю. Е. Фінклер, Н. І. Черниш // Вісник Книжкової палати. – К., 2003. – № 9. – С. 3–5.

 14. Редакційно-видавнича справа : досвід, проблеми, майбутнє / за ред. В. Різуна. – К. : Ред.-вид. центр «Київський ун-т», 1997. – 230 с.

 15. Хоню В. Творчий підхід у роботі редактора : індивідуальність фахівця супроти настанов і директив / В. Хоню // Науковий вісник Ужгородського ун-ту : Сер. Філологія. – 2007. – Вип. 17. – С. 87–91.^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ ВСТУПНИКА


Вступнику пропонується 25 тестових завдань, що відповідають програмі фахового вступного випробування.


^ Кількість правильних відповідей

Критерії оцінювання

Оцінка

0-12

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів

Не задовільно

13-17

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину матеріалу

Задовільно

18-22

Абітурієнт володіє матеріалом, проте припускається незначних помилок при відтворенні

Добре

23-25

Абітурієнт відтворює матеріал, виявляє ґрунтовні знання і розуміння основних положень

ВідмінноСхожі:

Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов