Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до icon

Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому доНазваПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Дата конвертації05.07.2013
Розмір123.23 Kb.
ТипПояснювальна записка
скачать >>>


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» передбачений конкурсний відбір за результатами фахового вступного випробування.

Програма фахового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 7.03030101 «Журналістика» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» має комплексний характер, створена у відповідності зі змістом основних профільних дисциплін напряму в частині фундаментальної та професійно-практичної підготовки.

У процесі підготовки до фахового вступного випробування рекомендується користуватися основною літературою, яку подано наприкінці програми.

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Програма містить критерії оцінювання результатів тестування. Конкурсний бал обчислюється за п’ятибальною шкалою.


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


У сегменті гуманітарної та соціально-економічної підготовки вступники, вивчивши дисципліни “філософія”, “історія України”, “історія української культури”, “іноземна мова”, “політологія”, “історія української літератури”, “історія зарубіжної літератури”, “інвалідність та суспільство”, “соціологія”, “психологія”, “правознавство”, повинні:

- знати:

 • основні історичні, філософські та політологічні категорії;

 • основні етапи історії України в контексті світової історії;

 • роль і функції історії, філософії, політики, економічних знань у суспільному житті;

 • політичні й економічні інститути суспільства і механізми їхнього функціонування;

 • основні етапи розвитку філософії і політичної думки в Україні;

 • шляхи формування економічної і політичної культури, історичної та філософської думки;

 • філософське обгрунтування закономірностей розвитку економічної і політичної сфер суспільства;

 • способи, форми та методи соціологічних досліджень;

 • основні пооження базових галузей науки;

 • основні напрями формування правової держави;

 • загальні концепції розвитку культури, її представників та основні положення сучасної культурології;

 • внесок української культури у світову цивілізацію;

 • особливості національної культури, пов’язані з обставинами історичної долі та етнічно-національного менталітету;

 • основні релігієзнавчі поняття та категорії;

 • поняття про історію сучасних релігій;

 • основи однієї з іноземних мов.

- вміти:

 • використовувати набуті знання для аналізу питань світоглядного, політологічного, економічного та культурологічного характеру;

 • застосовувати категоріальний апарат предметів соціально-гуманітарного циклу при аналізі конкретних виробничих проблем;

 • вести дискусію з проблем соціально-гуманітарного напряму;

 • аналізувати творчість культурного, релігійного, громадського діяча;

 • формувати в оточуючих належний рівень правової культури та правової свідомості громадянина своєї держави;

 • забезпечувати профілактику правопорушень серед молоді;

 • використовувати правила техніки безпеки та охорони праці для захисту життя і здоров’я громадян;

 • володіти на рівні комфортного спілкування однією з іноземних мов.

У сегменті природничо-наукової (фундаментальної) підготовки вступники, вивчивши дисципліни “екологія та екологічна етика”, “соціологія масової комунікації”, “основи наукових досліджень”, “основи охорони праці”, “практикум з української мови у засобах масової інформації”, “корпоративне управління видавничою діяльністю”, “організація та економіка видавничої справи”, “інформаційні технології”, “реклама та зв’язки з громадкістю”, “іміджелогія”, “комунікативна естетика”, повинні:

- знати:

  • основи екології та екологічної етики, наукових досліджень;

  • правові основи соціології масової комунікації;

  • основи філологічних наук, український правопис, сучасну українську мову, практичну стилістику;

  • принципи і прийоми лінгвістичного та літературознавчого аналізу текстів;

  • загальні теоретичні та практичні засади управління видавничою діяльністю в сучасних умовах;

  • економічні принципи організації видавничої діяльності;

  • структуру та принципи формування планів розвитку видавничої діяльності підприємства;

  • основи функціонування інформаційних технологій;

  • базові принципи формування рекламних акцій та правові основи доступу громадян до інформації;

  • основи формування позитивного іміджу держави;

- вміти:

 • робити лінгвістичний та літературознавчий аналіз текстів;

 • користуватись енциклопедичними та лінгвістичними словниками різних типів;

 • творчо використовувати знання з української, російської та іноземної мов і літератур при вирішенні професійних завдань;

 • систематично підвищувати свою професійну майстерність;

 • застосовувати раціональні прийоми пошуку, відбору та використання наукової та іншої інформації;

 • орієнтуватись у новинках літератури зі спеціальності, здійснювати науково-дослідну роботу;

 • залучати до співпраці працівників різних галузей (освіти, народного господарства, правоохоронних органів, представників громадськості тощо);

 • застосовувати знання в галузі наукової організації праці.

У сегменті загальнопрофесійної та професійно-орієнтованої підготовки вступники, вивчивши дисципліни “українська мова у ЗМІ”, “практична стилістика”, “безпека життєдіяльності”,“теорія масової комунікації”, “теорія масової інформації”, “комунікаційні технології”, “публіцистика”, журналістський фах: радіовиробництво, фотожурналістика, тележурналістика, газетна журналістика, “видавничі стандарти”, “основи журналістики”, “основи редагування”, “художня публіцистика”, “історія української та зарубіжної журналістики”, “бібліографознавство”, “газетно-журнальні видання”, “електронні видання”, “редагування перекладної літератури”,“літературний стиль”, “типологія помилок”, “сучасна українська та зарубіжна публіцистика”, “основи журналістської майстерності”, “текстознавство”, “стилістика ділового мовлення та редагування службових документів”, “рецензування творів”, “конфліктологія”, повинні:

- знати:

 • принципи, організацію, управління, нормативне, правове забезпечення видавничо-публіцистичної діяльності;

 • правила і прийоми літературного редагування, лінгвістичного аналізу тексту;

 • наукові основи системи підготовки журналіста – редактора друкованих та електронних засобів масової інформації в Україні;

 • видавничі стандарти, основи стандартизації;

 • коректуру, літературне, технічне, художнє редагування, режисуру та архітектоніку видання;

 • технічні засоби й основи виробництва засобів масової комунікації;

 • загальнонаукову та фахову термінологію;

 • прийоми посилення ефективності текстів різних жанрів, орієнтуючись у видах та жанрах журналістики;

 • особливості термінотворення та функціонування термінів у творах різних видів літератури, специфіку роботи редактора, журналіста над терміном у контексті;

 • основні періоди розвитку й напрями соціальної комунікації як науки, її складовий та понятійний апарат;

 • основні періоди становлення і розвитку публіцистики в Україні та за кордоном;

- вміти:

 • творчо застосовувати набуті знання при роботі в різних галузях журналістики в медійному просторі;

 • орієнтуватися в науковій літературі за профілем підготовки, самостійно набувати нових наукових знань;

 • використовувати в роботі набуті знання зі спеціальних предметів;

 • стилістично правильно висловлювати свої думки та писати тексти;

 • ефективно використовувати у виробничому процесі сучасну комп’ютерну техніку;

 • володіти логічним апаратом аналізу твору, знати закони, правила й основні положення логіки, що можуть використовуватися в роботі журналіста.^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Підручники та посібники

 1. Антонова С. Г. Основы журналистики : учеб. / С. Г. Антонова, В. И. Соловьев, К. Т. Ямчук. – М. : Изд-во МГУП, 1999. – 255 с.

 2. Волкотруб И. Т. Основы художественного конструирования / И. Т. Волкотруб. – К. : Вищ. шк., 1988. – 192 с.

 3. Гавенко С. Ф. Стандарти у видавничо-поліграфічній галузі : навч. посіб. / С. Ф. Гавенко, О. В. Мельников. – Л. : УАД, 2006. – 133 с.

 4. Гришаев С. П. Интеллектуальная собственность : учеб. пособ. / С. П. Гришаев. – М. : Юристь, 2004. – 238 с.

 5. Дэвис Джилл. Отбор и оценка рукописей / Джил Дэвис ; науч. ред. и пер. Н. Г. Николаюк, О. В. Коланькова. – М. : Изд. дом «Ун-тетская кн.», 2008. – 227 с.

 6. Зелінська Н. В. Наукове книговидання в Україні : історія та сучасний стан : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. В. Зелінська. – Л. : Світ, 2002. – 268 с.

 7. Зелінська Н. В. Теоретичні засади роботи редактора над літературною формою твору (літературне опрацювання тексту) : навч. посіб. для студ. ред. спец. «Видавнича справа і редагування» / Н. В. Зелінська. –К. : УМК ВО, 1989. – 75 с.

 8. Іванченко Р. Г. Літературне редагування / Р. Г. Іванченко. – 2-ге вид. – К. : Вищ. шк., 1983. – 248 с.

 9. Колесников Н. П. Практическая стилистика и литературное редактирование : учеб. пособ. / Н. П. Колесников. – М. : ИКЦ «МарТ» ; Ростов н / Д : Изд. центр «МарТ», 2003. – 192 с.

 10. Колобова В. В. Корректура : учеб.-практ. пособ. / В. В. Колобова. – М. : ИКЦ «МарТ«Терен» ; Ростов н / Д : Изд. центр «МарТ», 2006. – 256 с.

 11. Крейґ Ричард. Інтернет-журналістика : робота журналіста і редактора у нових ЗМІ / Ричард Крейґ ; пер. з англ. А. Іщенка. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 324 с.

 12. Лащук О. Р. Редактирование информационных сообщений : учеб. пособ. для студ. вузов. / О. Р. Лащук. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 159 с.

 13. Маркус В. А. Организация и экономика издательского дела / В. А. Маркус. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Книга, 1983. – 351 с.

 14. Мжельская Е. Л. Редакторская подготовка фотоизданий : учеб. пособ. для студ. вузов / Е. Л. Мжельская. – М. : Аспект Пресс, 2005. – 112 с.

 15. Мильчин А. Э. Культура издания, или Как не надо и как надо делать книги : практ. рук. / А. Э. Мильчин. – М. : Логос, 2002. – 224 с.

 16. Мильчин А. Э. Методика редактирования текста / А. Э. Мильчин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Логос, 2005. – 524 с.

 17. Огар Е. І. Дитяча книга: проблеми видавничої підготовки : навч. посіб. для студ. внз / Е. І. Огар ; УАД. – Л. : Аз-Арт, 2002. – 160 с.

 18. Оуен Л. Купівля і продаж авторських прав на літературні твори : практ. посіб. для вид-в України / Л. Оуен. – К. : Основи, 1996. – 127 с.

 19. Пикок Дж. Издательское дело : (Кн. от замысла до упаковки) / Дж. Пикок ; пер. с англ. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Эком : Тараев, 2000. – 421 с.

 20. Райнкинг Дж. Э. Композиция : шестнадцать уроков для начинающих авторов / Дж. Э. Райнкинг ; пер. с англ. и адапт. А. Станиславского. – М. : Флинта : Наука, 2005. – 464 с.

 21. Редактирование отдельных видов литературы / Под ред. Н. М. Сикорского. – М. : Высш. шк., 1987. – 396 с.

 22. Різун В. В. Літературне редагування : підруч. для студ. ф-тів ж-стики ун-тів / В. В. Різун. – К. : Либідь, 1996. – 238 с.

 23. Різун В. В. Основи комп’ютерного набору і коректури : підруч. для студ. вузів / В. В. Різун. – К., 1993.

 24. Сава В. І. Основи техніки творення книги : навч. посіб. / В. І. Сава. – Л. : Каменяр, 2000. – 136 с.

 25. Сава В. І. Художньо-технічне оформлення книги : навч. посіб. / В. І. Сава. – Л. : Оріяна-Нова, 2003. – 136 с.

 26. Сикорский Н. М. Теория и практика редактирования / Н. М. Сикорский. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Высш. шк., 1980. – 313 с.

 27. Теремко В. І. Основні засади видавничого бізнесу : навч. посіб. / В. І. Теремко. – К. : Академвидав, 2009. – 136 с.

 28. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця : практ. посіб. / М. Тимошик. – 2-ге вид., стер. – К. : Наша культура і наука, 2006. – 560 с.

 29. Типология периодической печати : учеб. пособ. для студ. вузов / М. Е. Аникина, В. В. Баранов, О. А. Воронова и др. ; под. ред. М. В. Шкондина, Л. Л. Реснянской. – М. : Аспект Пресс, 2007. – 236 с.

 30. Енциклопедія видавничої справи : навч. посіб. / В. П. Ткаченко, І. Б. Чеботарьова, П. О. Киричок, З. В. Григорова. – Х. : ХНУРЕ, 2008. – 320 с.

 31. Форсайт Патрик. Маркетинг в книгоиздании / Патрик Формайт ; науч. ред. пер. Е. В. Соловьева. – М. : Изд. дом «Ун-тская кн.», 2008. – 221 с.

 32. Хойнацький М. С. Основи стандартизації і використання стандартів у видавництві : навч. посіб. / М. С. Хойнацький ; за ред. В. П. Тараника. – К. : Вищ. шк., 1993. – 151 с.

 33. Черниш Н. І. Українська енциклопедична справа / Н. І. Черниш. – Л.: Фенікс, 1998. – 92 с.

 34. Эриашвили Н. Д. Книгоиздание. Менеджмент и маркетинг : учеб. пособ. для студ. вузов, обучающихся по спец. «Издательское дело и редактирование», «Книгораспространение» и «Маркетинг» / Н. Д. Эриашвили. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 264 с.

 35. Ярема С. М. Технічне редагування : навч. посіб. / С. М. Ярема. – К.: Ун-т «Україна», 2003. – 284 с.


Довідкові, офіційні та виробничо-практичні видання

 1. Бернская конвенция «Об охране литературных и художественных произведений». – М. : Кн. Палата, 1995. – 32 с.

 2. Бусленко Н. И. Правовые основы журналистики : словарь-справочник. – 2-е изд., доп. и испр. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – 253 с.

 3. Видавнича справа в Україні : 1991–1996. Державний бібліографічний покажчик. – К. : Книжкова Палата України, 1996. – 32 с.

 4. Видання. Основні види : Терміни та визначення : ДСТУ 3017–95. – К. : Держстандарт України, 1995. – 47 с.

 5. Видання. Поліграфічне виконання : Терміни та визначення : ДСТУ 3018–95. – К. : Держстандарт України, 1995. – 21 с.

 6. Гиленсон П. Г. Справочник художественного и технического редактора / П. Г. Гиленсон. – М. : Книга, 1988. – 527 с.

 7. Добкин С. Ф. Оформление книги : Редактору и автору / С. Ф. Добкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Книга, 1985. – 208 с.

 8. Добровольский О. О. Підготовка оригіналів до видання : На допомогу авторові, рецензентові, редакторові, коректорові / О. О. Добровольский, М. С. Хойнацький. – К.: Вищ. шк., 1991. – 111 с.

 9. Інструкція про порядок присвоєння Міжнародного стандартного номера в Україні. – К. : Книжкова Палата України, 1998. – 15 с.

 10. Інтелектуальна власність в Україні. Нормативна база. – К. : КНТ, 2003. – 440 с.

 11. Мильчин А. Э. Издательский словарь-справочник / А. Э. Мильчин. – М. : Юристь, 1998. – 471 с.

 12. Мильчин А. Э. Справочник издателя и автора : Редакционно-издательское оформление издания / А. Э. Мильчин, Л. К. Чельцова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ОЛМА-Пресс, 2003. – 800 с.

 13. Настольная книга издателя / Е. В. Малышкин, А. Э. Мильчин, А. А. Павлов, А. Е. Шадрин. – М. : ООО «Изд-во АСТ; ООО «Агентство «КРПА Олимп», 2004. – 811 с.

 14. Нормативные материалы по издательскому делу : справочник / сост. В. А. Маркус. – М. : Книга, 1987. – 480 с.

 15. Огар Е. І. Українсько-російський та російсько-український словник-довідник з видавничої справи / Е. І. Огар. – Л. : Палітра друку, 2002. – 224 с.

 16. Основные стандарты по издательскому делу : сб. / сост. А. А. Джиго, С. Ю. Калинин. – М. : Изд. дом «Ун-тская кн.», 2009. – 326 с.

 17. Памятная книга редактора // В. А. Абрамов, Т. В. Борисенко, Э. П. Гаврилов и др. ; сост. А. Э. Мильчин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Книга, 1988. – 415 с.

 18. Поліграфія та видавнича справа : Російсько-український тлумачний словник / уклад. : Б. В. Дурняк, О. В. Мельников, О. М. Василишин, О. Г. Дячок. – Л. : Афіша, 2002. – 456 с.

 19. Рисс О. В. Что нужно знать о корректуре : маленькое пособие / О. В. Рисс. – 3-е изд., перераб. – М. : Книга, 1980. – 63 с.

 20. Справочная книга автора / сост. А. В. Мельников. – Сумы : Унив. кн., 2004. – 396 с.

 21. Энциклопедия книжного дела / Ю. Ф. Майсурадзе, А. Э. Мильчин, Н. П. Маковеев и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристь, 2004. – 634 с.


Монографії, наукові статті та збірники

 1. Акайомова А. Вплив реклами на розвиток книжкової справи в Україні (90-ті рр. ХХ ст.) / А. Акайомова // Вісник Книжкової Палати України. – 1999. - № 10. – С. 18-19.

 2. Зелінська Н. В. Видавництво вищого навчального закладу : «своє» місце в структурі галузі / Н. В. Зелінська // Квалілогія книги : тези Міжнар. наук.-практ. конф. – Л., 2005. – С. 3-6.

 3. Зелінська Н. В. Едиторика – теорія і практика редагування у реаліях нового тисячоліття / Н. В. Зелінська // Друкарство. – К., 2006. - № 5. – С. 19-24.

 4. Зелінська Н. В. Редагування – творчість чи «облік і контроль»? (До проблеми суспільної реабілітації фаху) / Н. В. Зелінська // Інформаційне суспільство. – К., 2005. – Вип. 1. – С. 14-16.

 5. Зелінська Н. В. Редагування як форма соціальної відповідальності : на перехресті дослідницьких парадигм // Споконвіку було слово…: зб. на пошану проф. О. Олександрова з нагоди його 60-річчя. – Одеса : Астропринт, 2007. – С. 141-152.

 6. Зелінська Н. В. Типологічні проблеми редакторської підготовки видання : теоретичні та методичні аспекти / Н. В. Зелінська // In medias res : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 82-90.

 7. Зелінська Н. В. Університетське видавництво : вчора, сьогодні, завжди?.. / Н. В. Зелінська // Друкарство. – К., 2005. – № 6. – С. 14-17.

 8. Зелінська Н. В. Сучасний видавець-редактор : українська та британська моделі підготовки / Н. В. Зелінська, Е. І. Огар // Видавнича галузь і кадри : досягнення, проблеми, перспективи : наук.-практ. зб. / упоряд. Е. І. Огар. – Л. : Аз-Арт, 2002. – С. 35-43.

 9. Зимина Л. В. Современные издательские стратегии : от традиционного книгоиздания до сетевых технологий культурной памяти. – М. : Наука, 2004. – 274 с.

 10. Ключковська Г. Просування книги на ринку : до проблеми українського досвіду / Г. Ключковська // Наукові записки / УАД. – Л., 1999. – Вип. 1. – С. 95-98.

 11. Огар Е. І. Проблеми типології сучасної науково-популярної книги / Е. І. Огар // Наукові записки / УАД. – Л., 2001. - № 3. – С. 63-67.

 12. Реалії та перспективи українського книжкового ринку (Про інформаційний маркетинг і не лише про нього...) : Зб. ст. і м-ли Круглого столу «Розвиток інформаційного маркетингу на книжковому ринку України» / Упоряд. Е. І. Огар. – Л. : «Аз-Арт», 1997. – 144 с.

 13. Редактор : сучасні трансформації відомого фаху / Н. В. Зелінська, Е. І. Огар, Ю. Е. Фінклер, Н. І. Черниш // Вісник Книжкової палати. – К., 2003. - № 9. – С. 3-5.

 14. Редакційно-видавнича справа : досвід, проблеми, майбутнє / за ред. В. Різуна. – К. : Ред.-вид. центр «Київський ун-т», 1997. – 230 с.

 15. Хоню В. Творчий підхід у роботі редактора : індивідуальність фахівця супроти настанов і директив / В. Хоню // Науковий вісник Ужгородського ун-ту : Сер. Філологія. – 2007. – Вип. 17. – С. 87-91.^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ ВСТУПНИКА


Вступнику пропонується 25 тестових завдань, що відповідають програмі фахового вступного випробування.


^ Кількість правильних відповідей

Критерії оцінювання

Оцінка

0-12

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів

Не задовільно

13-17

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину матеріалу

Задовільно

18-22

Абітурієнт володіє матеріалом, проте припускається незначних помилок при відтворенні

Добре

23-25

Абітурієнт відтворює матеріал, виявляє ґрунтовні знання і розуміння основних положень

ВідмінноСхожі:

Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов