Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» icon

Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»НазваПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
Дата конвертації05.07.2013
Розмір62.92 Kb.
ТипПояснювальна записка
скачать >>>

Пояснювальна записка


Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» передбачений конкурсний відбір за результатами фахового вступного випробування.

Програма фахового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» має комплексний характер, створена у відповідності зі змістом основних профільних дисциплін спеціальності в частині фундаментальної та професійно-практичної підготовки.

У процесі підготовки до фахового вступного випробування рекомендується користуватися основною літературою, яку подано наприкінці програми.

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Програма містить критерії оцінювання результатів тестування. Конкурсний бал обчислюється за п’ятибальною шкалою.


^ Зміст програми


Тема 1. Теоретичні основи організації діловодства. Служба діловодства.

Понятійний апарат діловодства. Зв’язок діловодства з іншими галузями знань. Концептуальні засади підготовки переліків документів із зазначенням строків зберігання, номенклатура справ, експертиза цінності документів, формування справ та передання на архівне зберігання. Загальна характеристика технологічного циклу діловодства. Класифікація управлінських документів. Нормативна база документування управлінської діяльності.

^ Тема 2. Організація роботи зі службовими документами.

Сутність поняття “номенклатура справ”. Основні види номенклатур: примірна типова, індивідуальна. Зведена номенклатура справ, її структура. Погодження номенклатури справ та порядок її перегляду. Номенклатура справ структурного підрозділу.

^ Тема 3. Вимоги до організації діловодства в установі.

Організація документообігу, його основні етапи та складові. Визначення обсягу документообігу. Порядок його оброблення та проходження та вхідних, вихідних, внутрішніх документів. Попередній розгляд документів, його основна мета. Реєстрація документів, принципи і форми, склад реквізитів у реєстраційних формах. Автоматизована реєстрація. Індексування документів, складові індексу. Організація контролю виконання документів, його основні види та етапи. Типові та індивідуальні строки виконання документів. Створення інформаційно-пошукових систем за документами установи. Формування справ. Оперативне зберігання документів та передання на архівне зберігання.

^ Тема 4. Уніфікація та стандартизація організаційно-розпорядчої документації.

Склад та види управлінських документів. Формуляр-зразок документа, вимоги до його побудови. Поняття «реквізит» документа. Склад реквізитів уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ОРД), особливості застосування для різних видів документів. Види бланків. Види розташування постійних реквізитів. Оформлення змінних реквізитів ОРД. Вимоги до виготовлення, обліку, використання та зберігання бланків.

^ Тема 5. Організаційні документи в управлінській діяльності.

Статут організації. Правила. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Положення про структурні підрозділи. Інструкції. Посадові інструкції працівників. Інструкції з діловодства. Колективний договір.

^ Тема 6. Документування розпорядчої діяльності.

Підстави видання розпорядчих документів. Питання, з яких необхідно видавати розпорядчі документи. Постанови. Розпорядження. Накази з основної діяльності. Оформлення витягів із розпорядчих документів. Протоколи. Службові акти.

^ Тема 7. Документування діяльності комерційних банків та зовнішньоекономічної діяльності.

Документування процесу державної реєстрації банків. Відкриття рахунків у банках України. Документування розрахункових послуг комерційних банків.

Документування кредитних та трастових операцій комерційних банків.

Документи з організації зовнішньоекономічних зв’язків. Документи для створення спільних підприємств.

^ Тема 8. Документування податкової діяльності.

Порядок заповнення податкової декларації. Документування процесу оподаткування від заняття підприємницькою діяльністю та інших доходів. Документування спрощених систем оподаткування, обліку та звітності.

Документування податкової звітності з податку на додану вартість.

^ Тема 9. Документування обліково-фінансової, претензійної та господарсько-договірної діяльності.

Обліково-фінансові документи. Протоколи розбіжностей до договорів.

Комерційні акти. Претензійні листи і листи-відповіді на них. Позовні заяви. Поняття та класифікація договорів. Типова форма договору. Види договорів.

^ Тема 10. Документування конфіденційної інформації.

Зміст і особливості конфіденційного діловодства. Організація конфіденційного діловодства. Режим зберігання конфіденційних документів.

Документування конфіденційної інформації. Визначення складу конфіденційних документів. Підготовка і видання конфіденційних документів.

Облік конфіденційних документів. Розмноження конфіденційних документів.

Організація виконання конфіденційних документів. Формування і оформлення конфіденційних справ. Підготовка конфіденційних документів для архівного зберігання і знищення.


Список рекомендованих джерел:


Основні:

 1. Беспянська, Г.В. Справочинство : Навчальний посібник для дистанційного навчання / Г. В. Беспянська. – К.: Університет “Україна”, 2005. – 408 с.

 2. Ломачинська, І.М. Спеціальне діловодство : Навч. посіб. для дистанційного навчання / І. М. Ломачинська, С. А. Лоскутова; за наук. ред. Т. Г. Горбаченко : в 2 ч. – Ч.1. – 2-е вид., доп. і випр. – К.: Університет «Україна», 2007. – 399 с.

 3. Ломачинська, І.М. Спеціальне діловодство : Навч. посіб. для дистанційного навчання / І. М. Ломачинська, С. А. Лоскутова.; за наук. ред. Т. Г. Горбаченко : в 2 ч. – Ч.2. – К.: Університет «Україна», 2006. – 445 с.


Додаткові:

 1. ДСТУ 4163-2003 Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. – Чинний від 2003-09-01. – К.: Держспоживстандарт України, 2003. – 34 с.

 2. ДСТУ 2732:2004 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять. – На заміну ДСТУ 2732-94; чинний від 2005-07-01. – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 31 с.

 3. ДСТУ 2392-94 Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. – Чинний від 1995-01-01. – К.: Держстандарт України, 1994. – 53 с.

 4. ДСТУ 4423-1: 2005 Керування документаційними процесами Ч.1. Основні положення (ISO 15489-1:2001, МОD). – Чинний від 2007-04-01. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – V, 28 с. (Нац. стандарт України. Інформація і документація).

 5. ДСТУ 4423-2: 2005 Керування документаційними процесами Ч.2. Настанови (ISO/TR 15489-2:2001, МОD). – Чинний від 2007-10-01. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – ІV, 44 с. (Нац. стандарт України. Інформація та документація).

 6. Бибик, С. Ділові документи та правові папери: Листи, протоколи, заяви, договори, угоди / С. Бибик, Г. Сюта. - Х.: Фолио, 2005. - 491 с.

 7. Комова, М. Діловодство : Навч. посібн. для студентів вищих навчальних закладів / М. Комова. - Л.: Тріада плюс, 2006. - 217 с.

 8. Палеха, Ю.І. Організація загального діловодства (зі зразками сучасних ділових паперів) : Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Ю. Палеха. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К.: Ліра-К, 2009. – 457 с.

 9. Палеха, Ю. Управлінське документування : Навч. посібн. : У 2 ч. / Ю. Палеха. - 2-е вид. - К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2003. - Ч. 1: Ведення загальної документації (зі зразками сучасних ділових паперів). - 2003. - 327 с.

 10. Пашутинський, Є.К. Діловодство кадрової служби / Є. Пашутинський [ред. О. А. Кривенко]. - К.: КНТ, 2004. - 268 с.^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ ВСТУПНИКА


Вступнику пропонується 25 тестових завдань, що відповідають програмі фахового вступного випробування.


^ Кількість правильних відповідей

Критерії оцінювання

Оцінка

0-12

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів

Не задовільно

13-17

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину матеріалу

Задовільно

18-22

Абітурієнт володіє матеріалом, проте припускається незначних помилок при відтворенні

Добре

23-25

Абітурієнт відтворює матеріал, виявляє ґрунтовні знання і розуміння основних положень

ВідмінноСхожі:

Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconВідкритий міжнародний університет пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов