Програмовий зміст розділ вступ. Проектно-графічна культура icon

Програмовий зміст розділ вступ. Проектно-графічна культураНазваПрограмовий зміст розділ вступ. Проектно-графічна культура
Дата конвертації05.07.2013
Розмір67.09 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Для прийому осіб, які на основі базової та повної вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, Правилами прийому до Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» передбачений конкурсний відбір за результатами фахового вступного випробування, вступного екзамену з іноземної мови із урахуванням середнього балу документа про базову або повну вищу освіту.

Програма фахового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 8.02020701 «Дизайн» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / «спеціаліст» має комплексний характер, створена у відповідності зі змістом основних профільних дисциплін напряму в частині фундаментальної та професійно-практичної підготовки.

У процесі підготовки до фахового вступного випробування рекомендується користуватися основною літературою, яку подано наприкінці програми.

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Програма містить критерії оцінювання результатів тестування.

Конкурсний бал вступника обчислюється як сума результату фахового вступного випробування, вступного екзамену з іноземної мови та середнього балу документа про базову або повну вищу освіту. Кожне з випробувань оцінюється за п’ятибальною шкалою.


^ ПРОГРАМОВИЙ ЗМІСТ


Розділ 1. ВСТУП. ПРОЕКТНО-ГРАФІЧНА КУЛЬТУРА


Проектна графіка як точний і лаконічний спосіб представлення інформації про якості об’єктів, що мають бути створені людиною.

Художньо-графічна культура у дизайн-проектах.

Вплив проектно-графічної мови на формування і сприйняття якісних характеристик розроблюваних об’єктів. Поняття “графічна культура”, “проектна культура”. Сфери застосування проектно-графічних зображень. Умови графічного відтворення необхідних для проекту якісних характеристик об’єктів у графічних зображеннях.

Види проектної графіки. Найбільш поширені види проектно-графічних зображень (рисунок конструктивний, академічний, стилізований, формалізований; схеми, креслення). Декоративні колористичні композиції та їх використання у проектній графіці. Відмінності між колористичним графічним зображенням і живописом.

Рисунок. Начерк. Конструктивний, академічний, технічний, стилізований, формалізований рисунок.

Креслення. Ортогональне креслення. Аксонометрія. Перспектива.

Комп’ютерна графіка. Створення, обробка та редагування візуальної інформації для сучасної проектної діяльності. Взаємодоповнення технічних засобів у процесі створення, обробки та редагування візуальної інформації.

Застосування нових інформаційних технологій для створення графічних зображень. Ознайомлення з можливостями та відмінними характеристиками пакетів прикладних графічних програм (Photoshop, Illustrator, Corel DRAW, Free Hand) у графічному проектуванні.

Відмінності векторної та растрової графіки для створення графічних зображень за допомогою ПК


Розділ 2. ПРОМИСЛОВИЙ (ІНДУСТРІАЛЬНИЙ) ДИЗАЙН


Дизайн як творчий метод художнього проектування промислових виробів.

Формотворення у промисловому дизайні. Головні чинники формотворення у промисловому дизайні.

Функція. Матеріал. Конструкція. Природне, штучне середовище. Ергономічні вимоги.

Музика як стимулюючий засіб візуального формотворення.

Біоніка (природні аналоги) та промисловий дизайн. Загальні відомості про біоніку. Функціональний аналіз біоформ. Конструктивно-тектонічні форми у живій природі.

Ергономіка об’єктів промислового дизайну. Загальні відомості про ергономіку. Ергономіка. Етапи розвитку ергономіки. Ергономічний аналіз. Загальні ергономічні вимоги до об’єктів промислового дизайну.

Анатомо-біомеханічні, антропометричні характеристики людини. Особливості сприйняття об’єктів промислового дизайну. Антропометричні таблиці. Ергонометричні вимоги щодо організації робочих місць, знарядь праці, технології виробництва, об’єктів промислового дизайну.

Менеджмент і маркетинг у промисловому дизайні. Менеджмент у проектних колективах. Передумови виникнення сучасного менеджменту. Традиційні національні підвалини менеджменту. Новий погляд на менеджмент у проектно-зорієнтованих організаціях.

Маркетинг у проектних колективах. Витоки рекламної діяльності у промисловому дизайні. Художні аспекти реклами. Життєвий цикл товару. Від ідеї нового товару до промислового виробництва.

Методи художнього проектування у промисловому дизайні. Евристична аналогія, евристична інверсія, евристичний комплекс. Мозкова атака. Синектика. "Чорний ящик". Проектування нових функцій. Проектування за аналогами і прототипом. Вивчення методики художнього проектування.


^ Розділ 3. ПРОЕКТУВАННЯ ЯК ТРИСТУПЕНЕВИЙ ПРОЦЕС


Дизайн як вид проектно-прогностичної діяльності.

Роль і функції дизайну в соціально-суспільному розвитку. Зв`язки між розвитком технологій промислового виробництва й естетичними запитами суспільства в різні історичні епохи.

Утилітарні, естетичні та технологічні якості творів графічного та WEB-дизайну, промислового дизайну, дизайну середовища.

Особливості процесу проектування об’єктів дизайну середовища.


^ Розділ 4. ПРОЕКТНО-ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА


Методи художнього проектування дизайну середовища.

Евристична аналогія, евристична інверсія, евристичний комплекс. Мозкова атака. Синектика. "Чорний ящик". Проектування нових функцій. Проектування за аналогами і прототипом.

Вивчення методики художнього проектування об’єктів дизайну середовища.


^ Розділ 5. ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА


Дизайн середовища як творчий метод художнього проектування предметного середовища.

Функція і художній образ в дизайні середовища. Головні чинники, що впливають на дизайн-форму екстер’єрів, інтер’єрів. Інформативність образної форми об'єктів дизайну середовища, в якій поєднується художня та технічна творчість, образне, аналітичне та раціональне мислення, знання про людину, природне та предметне середовище. Витоки проектно-художньої культури в дизайні середовища.

Біоніка (природні аналоги) та дизайн середовища.

Функціональний аналіз біоформ для дизайну об’єктів середовища. Конструктивно-тектонічні форми у живій природі, які застосовуються для проектування об’єктів середовища.

Естетичні аспекти біоніки.

Аналіз візуальних елементів біоформ. Композиційний аналіз біоформ для їх застосування в дизайнерських проектах екстер’єрів та інтер’єрів.

Ергономіка предметного середовища. Загальні відомості про ергономіку. Загальні ергономічні вимоги до об’єктів предметного середовища.

Анатомо-біомеханічні, антропометричні характеристики людини. Особливості сприйняття предметного середовища. Антропометричні таблиці. Ергонометричні вимоги до організації предметного середовища.


Література


1. Арнхейм Р. Искусство и восприятие. – М.: Прогресс, 1974. – 392 с.

2. Бегенау З.Г. Функция, форма, качество. – М.: Мир, 1989. – 168 с.

3. Джонс Дж. Инженерное и художественное конструирование. – М.: Мир, 1976. – 374 с.

4. Куленко М.Я. Основи композиції в образотворчому мистецтві. – К.: КНУБА, 2001. – 88 с.

5. Шорохов Е.В. Основы композиции. – М.: Просвещение, 1979. – 303 с.

6. Каган М.С. Морфология искусства. – Л.: Искусство, 1992. – 440 с.

7. Куленко М. Авторська накладна графіка. – К. КНУБА, 2001. – 124 с.

8. Севастьянов Е.И. Изобразительность и выразительность в искусстве. – М.: Изобразительное искусство, 1970. – 233 с.

9. Шпаков А.П. Художник і книга. – К.: Мистецтво, 2003. – 186 с.

10. Валуєнко Б.В. Архітектура книги. – К.: Мистецтво, 1996. – 336 с.

11. Грюнталь В.Т. Фотоиллюстрация, светопись, трансформация, фотомонтаж. – М.: Наука, 1966. – 241 с.

12. Куленко М.Я. Графіка шрифту. – К.: КНУБА, 2004. – 194 с.

13. Модернизм: анализ и критика основных направлений. – М.: Искусство, 1969. – 243 с.

14. Снарский О. Реклама вокруг нас. – К.: Реклама, 1983. – 160 с.

15. Юрьев Ф.И. Цвет в искусстве книги. – К.: Вища шк., 1987. – 238 с.

16. Боумен У. Графическое представление информации. – М.: Мир, 1991. – 225 с.

17. Волкобруб И.Т. Основы художественного конструирования. – К.: Вища школа, 1982. – 151 с.

18. Штанко О. Мистецтво плаката і графічний дизайн. – К.: УАМ, 1998. – Вип.5. – С. 70-73.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ ВСТУПНИКА


Вступнику пропонується 25 тестових завдань, що відповідають програмі фахового вступного випробування.


^ Кількість правильних відповідей

Критерії оцінювання

Оцінка

0-12

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів

Не задовільно

13-17

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину матеріалу

Задовільно

18-22

Абітурієнт володіє матеріалом, проте припускається незначних помилок при відтворенні

Добре

23-25

Абітурієнт відтворює матеріал, виявляє ґрунтовні знання і розуміння основних положень

ВідмінноСхожі:

Програмовий зміст розділ вступ. Проектно-графічна культура iconЗміст вступ Розділ I
Бабусин рушник, батьківський поріг, мамина пісня – мої обереги
Програмовий зміст розділ вступ. Проектно-графічна культура iconКонстантинова леся миколаївна соціально-педагогічні технології у діяльності соціального педагога зміст вступ
Висновки до першого розділу Розділ технології соціального проетування в діяльності соціального педагога
Програмовий зміст розділ вступ. Проектно-графічна культура iconЗміст програми розділ вступ. Дизайн як вид проектної діяльності: становлення, розвиток, перспективи
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Програмовий зміст розділ вступ. Проектно-графічна культура iconТрансформація традиційного бісероплетіння в сучасні види бісерних виробів. Вступ. Бісер — як шлях до прикрашення побуту
Вступ. Бісер як шлях до прикрашення побуту Розділ І. Європейське бісероплетіння І склоробна справа за часів Київської Русі
Програмовий зміст розділ вступ. Проектно-графічна культура iconЗміст вступ 4 План заняття 5 Сценарій заняття 8 Глосарій 26 Перелік посилань 28 Додатки 29 вступ
Гончар О. В. Кінематика: методична розробка відкритого заняття з дисципліни «Технічна механіка» для студентів спеціальності 05050205...
Програмовий зміст розділ вступ. Проектно-графічна культура iconУроки безпеки (Старша група) Програмовий зміст
Розвивати увагу, кмітливість, спостережливість, логічне мислення, вміння швидко діяти на словесні та музичні сигнали. Виховувати...
Програмовий зміст розділ вступ. Проектно-графічна культура iconВпровадження інтерактивних технологій навчання в навчальних процесах вищої школи. Зміст вступ розділ 1 Інтерактивні технології навчання на сучасному етапі
Впровадження інтерактивних технологій навчання в навчальних процесах вищої школи
Програмовий зміст розділ вступ. Проектно-графічна культура iconЗміст вступ Фактори зацікавленістю професією Особливості профорієнтаційного заняття в початкові школі Спрямованість інтересів молодших школярів Професійна просвіта молодших школярів Абетка професій додаткові матеріли до занять вступ
Дітей треба поступово вводити у світ професій. Відповідно, профорієнтаційна робота в молодших класах полягає в основному в проведенні...
Програмовий зміст розділ вступ. Проектно-графічна культура iconВнутрішкільні змагання учнів
Вступ розділ І. Змагання, як один із компонентів системи
Програмовий зміст розділ вступ. Проектно-графічна культура iconЗміст І. Вступ ІІ. Основна частина
Ознайомлення учнів із методикою самостійних занять атлетичною гімнастикою
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов