Перелік основних питань програми icon

Перелік основних питань програмиНазваПерелік основних питань програми
Дата конвертації05.07.2013
Розмір141.52 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» передбачений конкурсний відбір за результатами фахового вступного випробування.

Програма фахового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 7.05130104 «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» має комплексний характер, створена у відповідності зі змістом основних профільних дисциплін напряму в частині фундаментальної та професійно-практичної підготовки.

У процесі підготовки до фахового вступного випробування рекомендується користуватися основною літературою, яку подано наприкінці програми.

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Програма містить критерії оцінювання результатів тестування. Конкурсний бал обчислюється за п’ятибальною шкалою.


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


Загалом програма вступних випробувань охоплює низку дисциплін, таких як «Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів», «Основи технології силікатів», «Теплові процеси та агрегати в технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів», «Обладнання та основи проектування заводів по виробництву кераміки».


^ ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПИТАНЬ ПРОГРАМИ


 1. ФІЗИЧНА ХІМІЯ ТУГОПЛАВКИХ НЕМЕТАЛЕВИХ ТА СИЛІКАТНИХ МАТЕРІАЛІВ

Система, параметри системи, компонент, фаза, ступені свободи, варіантність системи, термодинамічна рівновага. Правило фаз Гіббса. Рівняння Клаузіуса-Клапейрона. Загальні поняття про діаграми стану. Використання діаграм стану для рішення технічних задач.

Основні поняття термохімії силікатів: теплоємність і теплові ефекти реакцій. Термодинаміка зворотних і незворотних процесів. Термодинамічні функції. Використання другого закону термодинаміки для визначення термодинамічних можливостей проходження реакцій.

Діаграма стану однокомпонентної системи. Діаграма сполуки, що має кілька поліморфних модифікацій. Поліморфізм. Енантіотропні і моноторопні поліморфні перетворення.

Діаграма стану системи SiО2. Поліморфні модифікації й області їх стабільного і метастабільного існування. Послідовність і швидкість фазових перетворень у системі SiО2. Зміна питомої ваги і об'ємні зміни при поліморфних перетвореннях. Вплив мінералізаторів на фазові перетворення.

Діаграма стану двокомпонентних (бінарних) систем. Діаграми стану: з евтектикою (без хімічних сполук і твердих розчинів), із хімічною сполукою, що плавиться без розкладу (конгруентно) із розкладом (інконгруентно), з хімічною сполукою, що розпадається чи утворюється при зміні температури в твердому стані, з розшаруванням рідкої фази, ліквацією, з поліморфними перетвореннями, з безперервним рядом твердих розчинів, із обмеженим рядом твердих розчинів.

Діаграма стану систем SiО2–Na2O і SiО2–К2О. Діаграма стану систему SiО2-СаО. Особливості системи і характеристика сполук, що існують в ній. Діаграма стану однокомпонентної системи 2СаО.SiО2. Поліморфізм двокальцієвого силікату. Синтез і характеристика окремих модифікацій. Тверді розчини в двокальцієвім силікаті. Трикальцієвий силікат, синтез, особливості його структури і властивості. Значення системи для технології силікатів.

Діаграма стану системи SiО2–Аl2О3 по Боуену і Грейгу і в сучасній інтерпретації. Особливості системи і характеристика сполук, що існують у ній. Глинозем, його різновиди, властивості, використання. Мінерали силіманітової групи. Муліт – отримання, структура, властивості, використання. Значення системи для технології силікатів. Гідросилікати алюмінію.

Діаграма стану системи SiО2 - МgО. Особливості системи і характеристика сполук, що існують в ній. Периклаз – отримання, властивості, використання. Форстерит і олівіновий ряд твердих розчинів. Метасилікат магнію і його поліморфні різновиди: енстатит, кліноенстатит, протоенстатит. Піроксени. Значення системи для технології силікатів.

Діаграми стану трикомпонентних систем. Просторові зображення трикомпонентних діаграм. Елементи будови діаграм. Діаграми стану: з евтектикою, з подвійною і потрійною хімічною сполукою, що плавляться конгруентно й інконгруентно, з подвійною хімічною сполукою, що розпадається при змінені температури у твердому стані, з ліквацією, з поліморфними перетвореннями, з утворенням твердих розчинів. Правила визначення: складу твердої фази, що випадає первинно, температури початку кристалізації, початкового шляху зміни складу рідкої фази, напрямку падіння температури на граничних кривих, складу кінцевих продуктів кристалізації (правило елементарного трикутника), кінцевої точки кристалізації, точки, в якій шлях кристалізації покидає інконгруентну криву, подальшого шляху кристалізації із точки подвійного опускання, кінцевої точки кристалізації в системі з твердими розчинами. Визначення кількісного співвідношення фаз за правилом важеля.

Діаграма стану системи SiО2-СаО-Nа2О. Особливості діаграми і характеристика потрійних сполук, що існують у ній. Значення системи для технологій вапняно-натрієвих силікатних стекол.

Діаграма стану системи SiО2-СаО-Аl2О3. Особливості діаграми і характеристика потрійних сполук, що існують у ній. Значення системи для технологій в'яжучих речовин, кераміки, вогнетривів. Області складу різних силікатних матеріалів на цій діаграмі.

Діаграма стану систему МgО-Аl2О3-SiО2. Особливості діаграми і характеристика потрійних сполук, що існують у ній. Значення системи для технологій ситалів, кераміки, вогнетривів. Області складу різних силікатних матеріалів на цій діаграмі.

Особливості кристалічного стану речовини. Структура кристалічних силікатів. Класифікація структур силікатів. Відображення структурних формул. Острівні силікати з ізольованими тетраедрами. Силікати з радикалами кінцевих розмірів. Ланцюгові силікати. Стрічкові силікати. Шаруваті силікати, каркасні силікати. Тверді розчини в силікатах. Особливості структури силікатів із великими катіонами. Вплив структури силікатів на їх властивості.


^ 2. ТЕПЛОВІ ПРОЦЕСИ ТА АГРЕГАТИ В ТЕХНОЛОГІЇ ТУГОПЛАВКИХ НЕМЕТАЛЕВИХ ТА СИЛІКАТНИХ МАТЕРІАЛІВ

Значення теплових процесів у силікатній промисловості. Роль теплової обробки матеріалів у різних силікатних виробництвах. Ефективність теплових установок. Теплотворна здатність. Тепловий еквівалент. Застосування різних видів палива у силікатній промисловості. Паливоспалюючі пристрої, їх розрахунок. Особливості спалювання твердого та рідкого палив.

Поняття коефіцієнта надлишку повітря. Температури горіння: теоретична, калориметрична, дійсна. І-t діаграма. Розрахунки процесів горіння, баланс процесу горіння.

Теплообмін у печах та сушарках, види теплообміну. Способи передачі теплоти в печах та сушарках. Теплообмін випромінювання. Закони Планка, Стефана-Больцмана, Кірхгофа. Теплопередача в навколишнє середовище. Теплова ізоляція печей та сушарок. Способи та матеріали для теплоізоляції. Ефективність ізоляції. Конвективний спосіб передачі теплоти.

Методи інтенсифікації теплообміну в печах та сушарках. Теплообмін у щільному, зваженому та киплячому шарі.

Визначення розмірів робочого об’єму печей та витрат умовного палива. Вибір типу та види палива. Визначення необхідних температур підігріву повітря. Взаємозв’язок виробничої потужності печі з об’ємом робочого каналу та витратами умовного палива.

Обґрунтування конструкції та вибір вогнетривів. Питомі витрати ККД теплової установки. Класифікація вогнетривів у залежності від температурного рівня процесу та конструктивних особливостей печей.

Сушарки. Значення сушки виробів та матеріалів у силікатній промисловості. Особливості процесів сушки керамічних виробів. Швидкість сушки. Методика визначення раціонального режиму сушки. Рециркуляція газів та її значення в сушарках. Форми та енергія зв’язку вологи у силікатних матеріалах. Способи сушки. Класифікація сушарок та вимоги, які ставляться до них. Сушарки безперервної та періодичної дії. Прискорені методи сушки. Методи підвищення ефективності сушарок. Сушка у щільному, зваженому та киплячому шарі.

Обладнання сушильних установок. І-d діаграма. Основи теплового розрахунку сушарок. Автоматизація контролю та управління режиму. Особливості конструкції сушарок у силікатній промисловості.

Печі. Теоретичні основи процеси випалу керамічних виробів, основні типи печей для випалу керамічних виробів. Принцип дії та конструкція керамічних та кільцевих печей. Фазові та хімічні перетворення у силікатних у процесів їх нагріву та охолодження. Принцип дії та конструкція тунельних печей. Відомості конструкцій тунельних печей у залежності від типу керамічних виробів.

Принципи дії та конструкція конвеєрних печей. Автоматизація контролю та регулювання режимів теплової обробки силікатних матеріалів. Види транспорту виробів у конвеєрних сушарках.

Загальна класифікація скловарних печей. Основні показники роботи скловарних печей. Підвід тепла. Рух газів. Тепловіддача. Рух скломаси – виробничі та конвективні потоки. Схеми та особливості роботи горшкових та ванних скловарних печей.

Обертові печі. Конструктивні особливості та основи теплового розрахунку. Холодильні пристрої для обертових печей. Використання обертових печей у силікатній промисловості.

Шахтні печі. Принцип дії та галузь застосування. Печі для виробництва цементного клінкеру. Печі для виробництва вапняку. Основи розрахунку. Шляхи підвищення ефективності їх роботи. Основи розрахунку шахтних печах у виробництві вапна.


^ 3. ОБЛАДНАННЯ ТА ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ЗАВОДІВ ПО ВИРОБНИЦТВУ КЕРАМІКИ

Обладнання для виробництва виробів грубої кераміки. Обладнання для добування, транспортування, змішування, підготовки маси грубої кераміки. Змішувачі для приготування глинистих суспензій при виробництві керамічних виробів. Змішувачі для напівсухих пластичних сумішей.

Обладнання для отримання виробів пластичним способом формування. Основні вузли стрічкового вакуумного пресу. Штампувальні преси для пластичного формування виробів.

Апарати для різання сирцю. Автоматичні пристрої для садки сирцю на сушильні вагонетки. Транспортні пристрої для механізації подачі сирцю в сушарки та печі. Апарати для садки цегли на пічні вагонетки, автомати пакетування.

Обладнання для виробництва керамічних плиток. Обладнання для помелу та проціджування глиняного шлікеру. Пристрій та принцип дій мембранних насосів. Баштові розпилювальні сушарки. Гідравлічні преси для пресування виробів із порошкоподібних мас. Конвеєр для нанесення поливи на плитку. Комплект обладнання для сортування та упаковки плиток.

Обладнання для виробництва порцелянових виробів. Пристрій та принцип дії фільтр-пресу. Автомати для формування порцелянових виробів. Автоматизовані лінії для лиття та формування порцелянових виробів. Машини для нанесення поливи. Шліфульні машини. Машини для декорування керамічних виробів.

Основні робочі параметри процесу формування скловиробу. Способи формування скловиробів Пресування скла. Види процесів та сфери їх використання. Схеми формування та будова пресових форм. Автоматичний прес типу АПП-12, технологічна схема його роботи, будова та технічна характеристика автомату. Ручні преси та їх технічна характеристика.

Вакуумні та фідерні автоматичні скловидувні машини. Машини для видування порожнистих тонкостінних скловиробів. Види машин і їх порівняльна характеристика. Секційні склоформуючі автомати. Будова, технічні особливості та характеристика.

Безлодочне витягування скла. Спосіб Пітсбург. Типи машин для прокатки безперервної стрічки плоского, армованого, візерунчатого і хвилястого скла та їх порівняльна характеристика. Основні типи компонування обладнання прокатних цехів.


^ 4. ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ТУГОПЛАВКИХ НЕМЕТАЛЕВИХ ТА СИЛІКАТНИХ МАТЕРІАЛІВ

Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів. Основні сировинні матеріали силікатних виробництв. Гірські породи як сировина для виробництва силікатів. Природні сполуки кремнію та алюмінію. Польовошпатові матеріали та їх замінники. Карбонатні та вивержені породи, відходи промисловості. Глиниста сировина.

Класифікація в’яжучих речовин. В’яжучі речовини повітряного твердіння. Визначення і класифікація в’яжучих речовин. Гіпсові в’яжучі матеріали. Сировина для виробництва гіпсових в’яжучих матеріалів. Твердіння гіпсових в’яжучих матеріалів. Теорії твердіння.

Повітряне будівельне вапно. Сировина для готового продукту. Випалення вапняків. Вплив домішок на процес випалення і властивості готового продукту. Агрегати для випалювання вапна. Гасіння вапна. Застосування вапна. Твердіння вапняних розчинів при звичайній та підвищеній температурах.

В’яжучі речовини гідравлічного твердіння. Портландцемент. Хімічний і мінералогічний склад портландцементного клінкеру. Характеристики портландцементу. Модулі. Коефіцієнт насичення Кінда – Юнга. Класифікація портландцементу. Класифікація сировинних матеріалів. Схема сухого та мокрого способів виробництва портландцементу. Нові методи виробництва клінкеру.

Фізико-хімічні процеси, що протікають у портландцементній суміші у процесі випалювання. Печі для випалу клінкеру мокрого та сухого способу виробництва. Твердіння портландцементу. Хімічні процеси при твердінні.

Спеціальні види цементу. Пуцоланові цементи: визначення, класифікація пуцоланових цементів. Гідравлічні добавки, їх класифікація, роль. Причина активності гідравлічних добавок. Шлакові цементи. Класифікація шлакових цементів. Глиноземистий цемент. Визначення, класифікація.

Хімічна технологія кераміки. Класифікація керамічних виробів. Класифікація сировинних матеріалів. Пластичні матеріали. Глини і каоліни, їх специфічні властивості та склад (речовинний, хімічний, гранулометричний). Властивості пластичних матеріалів. Опіснюючі матеріали і плавні, їх призначення. Домішки, що вигорають.

Підготовка сировини та її збереження. Методи приготування керамічних мас і формування керамічних виробів. Приготування пластичних мас, прес-порошків, водних та гарячих шлікерів. Методи формування керамічних виробів. Пластичне формування. Пресування з порошків, лиття з водних і гарячих шлікерів.

Процеси утворення керамічних матеріалів. Сушка керамічних виробів. Основні процеси, що протікають при сушці керамічних виробів. Сушильні установки.

Основні процеси, що протікають при обпаленні керамічних виробів. Типи печей, що застосовуються при обпаленні різних видів керамічних виробів. Основи виробництва тонкої кераміки і керамічних матеріалів спеціального призначення.

Тонка кераміка. Фаянс. Класифікація, види виробів. Види догосподарського, санітарного і будівельного фаянсу. Фарфор. Класифікація. Види виробів. Поняття про м’який і твердий фарфор. Технологічні схеми й особливості виробництва м’якого і твердого фарфору.

Вогнетриви. Класифікація вогнетривів. Властивості виробів. Алюмосилікатні вогнетриви. Особливості виробництва шамотних, напівкислих, високо глиноземистих виробів.

Хімічна технологія скла. Скло та склоподібний стан речовини. Склоутворення. Гіпотези будови скла. Кристалізація скла. Основні властивості скла. Сировинні матеріали скляної промисловості та приготування шихти. Формування скловиробів та обробка скла. Варка скломаси. Особливості варки скломаси в горщиках і ванних печах, їх конструктивні особливості. Температурні режими печей. Фізико-хімічні процеси, які протікають при варці скла. Загальні основи методів формування скловиробів. Пресування, видування пресо-видування. Витягування листового скла. Прокат скла. Флоат процес. Обробка скла. Технологія емалей і силікатів. Емалі. Види емалюй і їх характеристика. Складання шихти і варка скломаси. Мокрий і сухий помел емалей. Склокристалічні матеріали. Визначення, класифікація ситалів. Гомогенна і гетерогенна кристалізація. Сировина. Методи виробництва ситалів. Властивості ситалів.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Гречанюк В.І. Фізична хімія і хімія силікатів. – К.: Кондор, 2006. – 453 с.

 2. Бережний А.С., Питак Я.М., Пономаренко О.Д., Соболь Н.П. Фізико-хімічні системи тугоплавких неметалічних і силікатних матеріалів : Навчальний посібник. – К.: НМК ВО, 1992.

 3. Крупа О.А, Племянніков М.М., Малишев В.В., Туманьска О.В. Фізико-хімія та діаграми стану силікатних систем (потрійні системи). Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Фізична хімія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів» і виконання контрольних завдань для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.091606 «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів». – К.: Університет “Україна”, 2007. – 60 с.

 4. Малишев В.В., Мраморнов Б.С. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із курсу «Фізична та колоїдна хімія». – К.: Університет “Україна”, 2009. – 57 с.

 5. Мраморнов Б.С., Малишев В.В. Фізична хімія : Конспект лекцій. – К.: Університет “Україна”, 2011. – 292 с.

 6. Ячишин Й.М. Технологія скла. Фізична хімія скла. – Л.: Бескид-Біт, 2008. – 253 с.

 7. Малиновський В.В., Коваленко І.В., Малишев В.В., Туманська О.В., Тимохін О.М. Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни «Процеси й апарати хімічних виробництв». Розділ «Устаткування для подрібнювання і класифікація». – К.: Університет “Україна”, 2007. – 64 с.

 8. Малишев В.В., Коваленко І.В., Малиновський В.В., Тимонін О.М. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Процеси й апарати хімічних виробництв». – К.: Університет “Україна”, 2008. – 88 с.

 9. Малишев В.В., Мраморнов Б.С. Хімічна термодинаміка : Опорний конспект лекцій. – К.: Університет “Україна”, 2010. – 37 с.

 10. Назаренко І.І., Таманська О.В. Машини і устаткування підприємств будівельних матеріалів: Конструкції та основи експлуатації : Підручник. – К.: Вища школа, 2004. – 599 с.

 11. Ралко А.В., Крупа А.А., Племянников Н.Н. Теплотехника, тепловые процессы и агрегаты в технологии тугоплавких и силикатных материалов. – К.: КМК ВО, 1993.

 12. Сівко В.Й., Поляченко В.А. Обладнання підприємств промисловості будівельних матеріалів і виробів : Підручник. – К.: ТОВ «АВЕГА», 2004. – 280 с.

 13. Тимонін О.М., Нестеров В.Г., Малишев В.В. Атлас конструкцій «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів». – К.: Університет “Україна”, 2007. – 73 с.

 14. Ткаченко О.О. Високомолекулярні процеси та установки. – К.: А.С.К., 2005. – 307 с.

 15. Гладка Т.М., Брускова Д.-М.Я., Малишев В.В. Основи матеріалознавства тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів : Конспект лекцій. – К.: Університет «Україна», 2011. – 105 с.

 16. Гузман И.Я. Химическая технология керамики. – М.: ОООРИФ «Стройматериалы», 2003. – 496 с.

 17. Зуєв В.П. Справочник. Строительные и отделочные материалы. Характеристика и технологии. – Х.: Пософик, 2008. – 547 с.

 18. Крупа О.А, Палійчук В.С., Малишев В.В., Туманьска О.В. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих матеріалів», «Хімічна технологія силікатних матеріалів». Розділ «Реологія керамічних шлікерів (динамічні умови)». – К.: Університет “Україна”, 2007. – 38 с.

 19. Малишев В.В., Величко Ю.М., Гладка Т.М., Туманська О.В. Вироби будівельної кераміки, методи випробувань : Навчально-методичне видання для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.091606 «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів». К.: Університет “Україна”, 2009. 64 с.

 20. Малишев В.В., Гладка Т.М., Урсуляк Л.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів». – К.: Університет “Україна”, 2009. – 52 с.

 21. Малишев В.В., Туманська О.В., Гладка Т.М., Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Технологія кераміки». – К.: Університет “Україна”, 2009. – 38 с.

 22. Сулименко Л.М. Общая технология силикатов. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 336 с.

 23. Черниш І.Г., Лобода П.І., Черниш С.І. Неметалеві матеріали. – К.: Кондор, 2008. – 530 с.

 24. Ячишин Й.М. Технологія скла. Фізична хімія скла. – Л.: Бескид-Біт, 2008. – 253 с.


Інформаційні ресурси

 1. Офіційний сайт «Інформаційний портал будівельної галузі» (www.info-build.com.ua).

 2. Інформаційний портал (www.twirpx.com).

 3. Офіційний сайт «Будівельний портал» (www.stroyrec.com.uа).^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ ВСТУПНИКА


Вступнику пропонується 25 тестових завдань, що відповідають програмі фахового вступного випробування.

^ Кількість правильних відповідей

Критерії оцінювання

Оцінка

0-12

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів

Не задовільно

13-17

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину матеріалу

Задовільно

18-22

Абітурієнт володіє матеріалом, проте припускається незначних помилок при відтворенні

Добре

23-25

Абітурієнт відтворює матеріал, виявляє ґрунтовні знання і розуміння основних положень

ВідмінноСхожі:

Перелік основних питань програми iconЗміст програми програма охоплює низку дисциплін, таких як «Теорія електричних кіл», «Елементна база електронних пристроїв», «Пристрої аналогової електроніки». Перелік основних питань програми
Правилами прийому до Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» передбачений конкурсний відбір за результатами...
Перелік основних питань програми iconПерелік основних питань програми
Правилами прийому до Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» передбачений конкурсний відбір за результатами...
Перелік основних питань програми iconЗміст програми програма охоплює низку дисциплін, таких як «Теорія електричних кіл», «Елементна база електронних пристроїв», «Пристрої аналогової електроніки». Перелік основних питань програми
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Перелік основних питань програми iconА. Д. Сахаров Організаційний момент
Обладнання: мультимедійна презентація основних питань які виносяться на обговорення
Перелік основних питань програми iconЛ. М. Бречка Використання інноваційних технологій з метою стимулювання учнів до креативності на урок
Додаток Словник основних термінів і понять з питань креативного навчання
Перелік основних питань програми iconПерелік питань для вивчення під час стажування громадян України в державних нотаріальних конторах або у приватних нотаріусів
Права, свободи та обов’язки людини і громадянина, встановлені Конституцією України
Перелік основних питань програми iconПерелік питань для вивчення під час стажування громадян України в державних нотаріальних конторах або у приватних нотаріусів
Права, свободи та обов’язки людини і громадянина, встановлені Конституцією України
Перелік основних питань програми iconІнформація про виконання в 2004 2009 роках Основних завдань центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації Загальнодержавної програми розвитку малих міст
Основних завдань центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
Перелік основних питань програми iconМ. Новий Буг 2012р. Перелік професійних цінностей керівника гуртка (творчого об’єднання)
Професійні знання (знання основ педагогіки, психології; знання основних напрямів і змісту позашкільної освіти; знання методики і...
Перелік основних питань програми iconКонкурс на кращий урок з питань подолання насильства в сім’ї серед вчителів 5-11 класів (липень листопад 2011 р.)
Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні єс-проон оголошує конкурс на кращий урок з питань подолання насильства в сім’ї...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов