Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» icon

Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»НазваПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
Дата конвертації05.07.2013
Розмір149.2 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>

Пояснювальна записка


Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» передбачений конкурсний відбір за результатами фахового вступного випробування.

Програма фахового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» має комплексний характер, створена у відповідності зі змістом основних профільних дисциплін спеціальності в частині фундаментальної та професійно-практичної підготовки.

У процесі підготовки до фахового вступного випробування рекомендується користуватися основною літературою, яку подано наприкінці програми.

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Програма містить критерії оцінювання результатів тестування. Конкурсний бал обчислюється за п’ятибальною шкалою.


^ Зміст програми


«Операційні системи»

 1. Основні поняття ОС. Означення. Класифікація ОС. Завдання, котрі покладаються на ОС. Принципи побудови та організації ОС.

 2. Планування процесів ОС. Базові дисципліни планування. Планування диспечирезації процесів та задач. Стратегії планування. Довгострокове та короткострокове планування. Оптимізація черги процесів.

 3. Керування пам’яттю ОС. Віртуальна та реальна пам’ять. Моделі пам’яті ОС. Сегментна, сторінкова та сегментно-сторінкова організація пам’яті. Визначення активної адреси.

 4. Породження програм та процесів. Компіляція, компоновка, завантаження. Етапи завантаження, налагодження та супроводу програм та програмних комплексів.

 5. Керування вводом-виводом. Інтерфейси пристроїв, драйвери. Основні поняття та концепції при формуванні вводу/виводу.

 6. Робота з командною оболонкою CMD (Windows). Команди для роботи з файловою системою та мережею. Командні bat-файли.


«Комп’ютерна електроніка та комп’ютерна схемотехніка»

 1. Типи електронних компонентів. Резистори та потенціометри. Спеціальні види резисторів. Предмет, мета та структура курсу “Комп’ютерна електроніка”. Призначення та основні технічні характеристики резисторів і потенціометрів: номінальне значення опору, ряди номінальних значень, допуск на відхилення, термічний коефіцієнт опору, допустима потужність. Маркування резисторів.

 2. ^ Конденсатори, котушки індуктивності, трансформатори. Призначення та основні технічні характеристики конденсаторів: номінальне значення опору, ряди номінальних значень, допуск на відхилення, термічний коефіцієнт ємності, допустима робоча напруга. Маркування кондесаторів. Призначення та основні технічні характеристики котушок індуктивності та трансформаторів.

 3. ^ Різновидності та застосування. Типи напівпровідникових діодів: випрямляючі, високочастотні, імпульсні, діоди Шотки, світлодіоди і фотодіоди, стабілітрони та стабістори. Принцип дії, основні технічні параметри і характеристики. Застосування напівпровідникових діодів: схеми випрямлення, стабілізатори напруги.

 4. ^ Основи роботи біполярного транзистора. Будова біполярного транзистора. Фізичні процеси в транзисторах і схеми протікання струмів. Еквівалентні схеми транзисторів. Основні параметри біполярних транзисторів.

 5. ^ Використання біполярних транзисторів. Основні схеми включення транзисторів. Статичні вольтамперні характеристики. Поняття робочої точки транзистора. Вплив вибору робочої точки на розмах та форму підсилюваного сигналу та на струм споживання транзисторного каскаду.

 6. ^ Основи роботи польових транзисторів. Будова польових транзисторів із p-n переходом і з ізольованим затвором. Поняття каналу та канального ефекту. Фізичні процеси у транзисторах і схеми протікання струмів. Основні параметри транзисторів.

 7. ^ Використання транзисторів. Основні схеми включення транзисторів. Статичні вольтамперні характеристики. Відмінності у доборі та реалізації режимів роботи між польовими та біполярними транзиторами.

 8. ^ Підсилювачі електричних сигналів. Загальні відомості про підсилювачі електричних сигналів, їх основні характеристики. Основні положення теорії зворотного зв'язку. Статичний і динамічний режими роботи підсилювальних каскадів на біполярних і польових транзисторах. Багатокаскадні підсилювачі.

 9. ^ Підсилювальні каскади на біполярних транзисторах із загальним еміттером, із загальною базою і з загальним колектором. Вхідні і вихідні опори. Коефіцієнти передачі по струму і по напрузі. Коефіцієнт підсилення потужності. Еквівалентна схема каскаду із загальним еміттером. Стабілізація режимів роботи підсилювальних каскадів на біполярних транзисторах.

 10. ^ Підсилювачі постійного струму та підсилювачі потужності. Підсилювачі постійного струму. Принципи побудови (підсилювачі прямого підсилення, з перетворенням у змінну напругу, диференціальні підсилювачі). Підсилювачі потужності (однотактні і двотактні). Режими роботи підсилювачів (класи А, В, С, D, AB).

 11. ^ Основи будови операційних підсилювачів. Узагальнені структурні схеми трикаскадного і двокаскадного ОП, логарифмічні ампулітудні і фазочастотні характеристики операційних підсилювачів. Основні параметри і характеристики операційних підсилювачів (ОП). Сфера застосування ОП.

 12. ^ Основні схеми включення ОП. Інвертуюче, неінвертуюче і диференціальне включення ОП. Суматори, інтегратори і диференціатори на ОП. Основні розрахункові співвідношення для кіл зворотнього зв’язку даних пристроїв.

 13. ^ Транзисторні ключі та тригер. Ключі на біполярних транзисторах. Перехідні процеси при перемиканні. Транзисторний тригер. Етапи перемикання. Еквівалентна схема тригера. Умови знаходження транзисторів тригера в режимах насичення і відсічки. Способи запуску тригерів.

 14. ^ Мультивібратор на транзисторах. Мультивібратор із колекторно-базовими зв'язками. Режими роботи, часові діаграми напруги в мультивібраторі. Симетричний і несиметричний мультивібратори. Залежність параметрів генерованого сигналу (частота, скважність, амплітуда) від параметрів пассивних компонентів та напруги живлення.

 15. ^ Вступ. Основні поняття. Предмет, мета та структура курсу “Комп’ютерна схемотехніка”. Інформаційні та арифметичні засади дисципліни. Інформація, основні поняття. Системи числення: десяткова, двійкова, шістнадцяткова. Двійкова арифметика для цілих чисел без знаку. Числові коди. Способи представлення від’ємних чисел. Представлення двійкових чисел у формі з плаваючою комою. Формати двійкових чисел для процесора Pentium. Основні логічні поняття. Логічні стани. Діапазон напруги високого і низького рівнів. Вентилі та таблиці істиності. Комбінаційна та послідовна логіки.

 16. ^ Еволюція побудови логічних елементів. Схеми вентилів на дискретних елементах. ДЛ, РТЛ, ДТЛ. Поняття транзисторно-транзисторної логіки, БЕТ. Основні схеми логічних елементів (вентилів) ТТЛ.

 17. ^ Основи транзисторно-транзисторної логіки. Різновиди (серії) мікросхем ТТЛ та їх основні технічні характеристики. Елементи з трьома станами і відкритим колектором. Керування зовнішнім навантаженням. Поняття «монтажної» логіки.

 18. ^ Порівняльний аналіз цифрових мікросхем. Порівняльний аналіз вхідних, вихідних і перехідних характеристик мікросхем ТТЛ, ЕЗЛ та КМОН-логіки. Переваги та недоліки. Рекомендації щодо застосування.

 19. Комбінаційні схеми. Комбінаційна логіка. Перетворювачі кодів, шифратори, дешифратори, мультиплексори, суматори, цифрові компаратори, вузли контролю парності.

 20. Послідовні схеми. Тригери, регістри, лічильники. Синтез лічильників на JK-, D-, T-тригерах. Дільники частоти зі змінним коефіцієнтом поділу.

 21. ^ Цифро-аналогові та аналогово-цифрові перетворювачі. Основні поняття. ЦАП зі складанням струмів та на основі матриці R-2R. Помножуючі ЦАП. Характеристики ЦАП. Основні поняття. АЦП порозрядного врівноваження, з дво-тактним інтегруванням. Паралельні та паралельно-послідовні АЦП. Сигма-дельта перетворення. Будова сигма-дельта АЦП. Технічні характеристики сучасних сигма-дельта АЦП.

 22. ^ Запам’ятовуючі елементи. Запам'ятовуючі елементи, узагальнені структурні схеми і часові діаграми роботи оперативних і постійних запам'ятовуючих пристроїв. Запам'ятовуючі пристрої (статичні і динамічні оперативні запам'ятовуючі пристрої, постійні запам'ятовуючі пристрої).

 23. Регістри. Регістри (послідовні, паралельно-паралельні, паралельно-послідовні, універсальні). Об’єм. Структура. Статичні та динамічні регістри. Рекурсивні регістри зсуву. ЗУПВ в якості регістрів зсуву.

 24. Мікропроцесори. Поява і еволюція мікропроцесорів. Архітектура, розрядність, тактова частота і швидкодія, структура системи команд, конструкція, призначення. Структура МП І8080 – приклад класичної архітектури. Принцип роботи, технічні характеристики, система команд. МП І8085, Zilog80, мікроконтролери (MCU). Мікропроцесори сімейства х86.


«Комп’ютерні мережі»

1. Основи мереж передачі даних. Загальні принципи побудови мереж. Комутація пакетів і каналів. Архітектура та стандартизація мереж. Мережеві характеристики.

^ 2. Технології фізичного рівня. Лінії зв’язку. Кодування та мультиплексування даних. Безпровідна передача даних. Типи кабелів. Модуляція.

3. Локальні мережі. Технологія Ethernet. Високошвідкісний стандарт Ethernet. Комутовані локальні мережі.

4. Мережі TCP/IP. Адресація в мережах TCP/IP. Протоколи міжмережевої взаємодії. Базові протоколи TCP/IP.

^ 5. Технології глобальних мереж. Віртуальні канали глобальних мереж. Технологія ІР у глобальних мережах.

6. Безпровідна передача даних. Безпровідна передача даних. Безпровідні мережі. Технологія широкополосного сигналу.


«Організація баз даних»

 1. Банк даних та СУБД. Основні поняття та визначення. Архітектура БД. Словник даних. МОД. ММД. Функції СУБД.

 2. Ядро СУБД. Поняття про ядро СУБД, його функції та будову.

 3. Компоненти системи бази даних. Розробники, користувачі, прикладні програми, СУБД і т.д.

 4. Моделі даних. Класифікація моделей даних. Рівні представлення інформації та моделі даних.

 5. Ієрархічна, мережна модель даних. Їх особливості та структура, графічне зображення.

 6. Реляційна модель даних. Елементи реляційної моделі. Реляційні ключі. Правила вилучення і оновлення в реляційній моделі.

 7. Реляційна алгебра, основні операції. Назва операції, позначення, зміст, приклад застосування.

 8. Основні конструкції мови SQL. Засоби пошуку даних, виведення окремих стовпців, неповторювані рядки, перевизначення імен стовпців, умови вибирання.

 9. Функції маніпулювання даними в SQL. Додавання, оновлення та видалення рядків таблиці.

 10. ^ Агрегатні функції в SQL. Агрегатні функції, що перелічені в стандарті ANSI. Особливості функції COUNT(*). Особливості використання агрегатних функцій. Фраза GROUP BY. Невизначені значення в агрегатних функціях. Групування та впорядкування.

 11. ^ Функції роботи зі стрічками в MySQL. Перетворення символів у верхній чи нижній реєстри, обрізання пробілів, визначення довжини стрічки, пошук однієї фрази в іншій.

 12. Об’єкти СУБД Access. Таблиці, запити, форми, звіти, сторінки, макроси.

 13. Типи полів у MySQL. Назви типів та особливості їх використання.

 14. Типи полів у СУБД Access. Назви типів та особливості їх використання.

 15. Ключові поля. Особливості та способи створення ключових полів у SQL та Access.

 16. Запити в СУБД Access. Способи їх створення.

 17. Звіти в СУБД Access. Способи їх створення.

 18. Форми в СУБД Access. Способи їх створення та особливості використання.

 19. Архітектурні рівні організації БД. Зовнішній, внутрішній, концептуальний.

 20. Операції над схемою даних у MySQL. Створення бази даних або таблиці, їх видалення, модифікація. Індекси, транзакції.

 21. Зв’язки між таблицями в СУБД Access. Способи їх створення. Забезпечення цілісності БД.


«Архітектура комп’ютерів»

1. Машинне представлення інформації та елементна база ЕОМ. Представлення біта. Елементна база.

2. Будова та організація обчислень процесора. Поняття процесора. Функціональні блоки процесора. Робота процесора.

3. Мікросхеми системної логіки (системний чіпсет) та організація вводу-виводу. Системний чіпсет. Організація вводу-виводу даних.

4. Системний таймер. Контролер переривань. Контролер прямого доступу до пам'яті.

5. Пам’ять. Запам'ятовуючий пристрій (ЗП). Системний чіпсет. Організація вводу-виводу даних.

6. Організація пам’яті. Будова та принцип функціонування статичної та динамічної пам’яті. Типи пам’яті. Кеш-пам'ять. Магнітна пам'ять HDD.

7. ^ Архітектура системи команд. Архітектура повного набору команд. Архітектура скороченого набору команд. Набір команд, що реалізовує горизонтальний мікрокок. Класифікація Фліна. Організація обчислювальних систем.

8. Архітектура 80x86 і Pentium. Еволюція від 8086 до Pentium. Організація роботи Pentium.

9. Особливості будови та функціонування процессора Itanium. Огляд Itanium. Організація роботи Itanium.


«Інформатика»

 1. Інтерфейс MS Word і його налагодження. Рядок меню. Панелі інструментів. Розмірні лінійки. Смуги прокрутки. Рядок стану.

 2. Створення текстових документів у MS Word. Форматування розділу, абзацу та символів тексту. Збереження та друк документа. Редагування тексту.

 3. Форматування документів MS Word. Колонки. Списки. Регістр. Автоформат. Табуляція.

 4. Вставка об’єктів у текстові документи MS Word. Напис. Автофігури. Обєкти Word Art.

 5. Робота з таблицями, колонками у MS Word. Вставка таблиць у документ. Робота з комірками таблиці. Автопідбір. Сортування. Обчислення у таблицях.

 6. Робота з формулами у MS Word. Налаштування формульного редактора. Вставка та редагування формул. Зміна розміру шрифтів, індексів та символів у формулах.

 7. Мова документа MS Word, перевірка правопису, перенос. Правопис. Параметри автозаміни. Налаштування мови перевірки правопису.

 8. Укладання змісту у MS Word. Налаштування покажчиків, заголовків у змісті. Список ілюстрацій.

 9. Робота з файлами і робочими книгами у MS Excel. Поняття аркуша, рядка, стовпця, клітинки. Збереження книг.

 10. Дані в MS Excel: введення, форматування, заповнення. Введення і редагування даних. Автозаповнення. Форматування даних. Копіювання даних і форматів.

 11. Обчислення у MS Excel. Особливості обчислення. Уведення формул.

 12. Вбудовані функції MS Excel. Функції. Майстер вставляння функції.

 13. Діаграми і графіки в MS Excel. Майстер діаграм. Побудова графіків. Підписи осей, типи діаграм та графіків. Діапазон даних.

 14. Робота з таблицями MS Excel як із базою даних. Упорядкування даних. Фільтрування даних. Визначення проміжних і кінцевих підсумків. Захист даних.


«Структури даних та алгоритми»

 1. Означення та класифікація алгоритмів та структур. Означення алгоритму. Види алгоритмів. Способи представлення алгоритмів. Поняття про структури даних. Класифікація структур даних.

 2. ^ Лінійні та розгалужені алгоритми. Поняття лінійного алгоритму. Представлення лінійних алгоритмів. Поняття розгалуженого алгоритму. Графічне зображення алгоритмів. Приклади лінійного та розгалуженого алгоритмів. Складання блок-схем.

 3. ^ Циклічні алгоритми. Означення циклу. Види циклів. Цикл із лічильником. Оператори мови С++, що використовуються для побудови циклу з параметром. Цикли з передумовою та з післяумовою. Їх графічне представлення та запис мовою С++.

 4. ^ Статичні структури даних. Статичні структури даних. Послідовний перегляд вектора. Циклічні перестановки і кільцевий буфер. Прості обмінні сортування вектора. Двовимірні масиви.

 5. Динамічні структури даних. Означення стеку. Операції зі стеком. Організація стеку в пам’яті комп’ютера. Черга. Основні операції з чергою. Реалізація черги. Черга з пріоритетами.

 6. Поняття про запис (структуру). Структури в С++. Використання структур. Типові помилки при розробці структур.

 7. Робота з графами. Графи. Означення, структура та основні властивості.

 8. Графічне зображення структур даних. Вказівники та динамічні змінні, зв’язані списки, їх схематичне представлення.

 9. Графічне зображення алгоритмів. Правила побудови блок-схем.

 10. Способи представлення алгоритмів. Словесний, формульний, графічний і т.д.

 11. Поняття про масив. Одновимірні та багатовимірні масиви, їх організація в пам’яті ПК.

 12. Дерева та піраміди. Визначення основних понять, подібність дерев. Поняття про вузол, листок, вершину дерева.

 13. Бінарні дерева пошуку. Побудова бінарного дерева пошуку. Операції на деревах.

 14. Алгоритми пошуку в графах. Алгоритми Дейкстри та Флойда. Пошук у ширину. Пошук у глибину.

 15. Дерева відрізків. Дерево відрізків, його особливості. Алгоритми обходу дерева.

 16. Списки. Графічна інтерпретація списку. Дії з елементами списку.

 17. Системи числення. Переведення з однієї системи в іншу. Представлення цілих та дійсних чисел у пам’яті комп’ютера.Список рекомендованої літератури


 1. Мельник О.А. Архітектура комп’ютера : Підручник / Наукове видання. – Луцьк, 2008 – 470 с.

 2. Тененбаум Э. Архитектура компьютера, 5 изд / Тененбаум Эндрю. – СПб, 2007. – 844 с.

 3. Гук М.Ю. Аппаратные средства ІВМ РС, 3-е изд. : энциклопедия. – СПб.: Питер, 2006. – 1072 с.

 4. Забара С.С. Вступ до спеціальності : Конспект лекцій (електронний варіант).

 5. Баженов В.А., Венгерський П.С. та ін. Інформатика, комп’ютерна техніка, комп’ютерні технології : Підручник. – К.: Каравела, 2003.

 6. Симонович С.В. Информатика, базовый курс : Учебник. – СПб.: Питер, 2002.

 7. Корнейчук В.І., Тарасенко В.Л. Основи комп’ютерної арифметики. – К.: "Корнейчук", 2002.

 8. Степаненко О.С. Персональний компьютер. – Москва, 2000.

 9. Ходаков В.Е. та ін. Вступ до комп’ютерних наук : Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 496 с.

 10. Шеховцов В.А. Операційні системи. – К.: Видавнича група BHV, 2008. – 576 с.

 11. Microsoft Corporation. Microsoft Windows XP Professional (+CD) : Учебний курс Microsoft / Пер. с англ. – 3-е изд., испр. – СПб.: Питер, 2007. – 704 c.

 12. Симмонс К. Windows XP / Курт Симмонс; пер. с англ. Е. А. Ежова. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 439 с.

 13. Экслер А.Б. Windows XP, или Самий полный и понятный самоучитель по работе с Windows XP / Алекс Экслер. – М.: НТ «Пресс», 2007. – 320 c.

 14. Аллен Р., Гралла П. Windows XP. Сборник рецептов для профессионалов. – СПб.: Питер, 2007. – 653 с.

 15. Зозуля Ю. Windows XP. Популярный самоучитель. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2007. – 336 с.

 16. Бойс Д. От установки до оптимизации работы Windows XP / Джим Бойс. – М.: НТ «Пресс», 2007. – 688 с.

 17. Куприянова А.В. Реестр Windows XP. Настройка, трюки, секреты. Настольная книга пользователя / Под. ред. М. В. Финкова. Серия «Просто о сложном». – СПб.: Наука и техника, 2006. – 192 с.

 18. Вебер Р. Конфигурирование ПК на процессорах Pentium, MMX, AMD. – М.: Мир, 1998. – 416 с.

 19. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на С++. – М.: Бином, 1999. – 560 с.

 20. Крачтен Я. Введение в Rational Unified Process. Пер. с англ. –М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 240 с.: ил.

 21. Ларман К. Применение UML и шаблонов проектирования. 2-е изд. Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 625 с.

 22. Мацяшек Л.А. Анализ требований и проектирование систем.Разработка информационных систем с использованием UML. Пер. с англ. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2002. –432 с.

 23. Шаллоуей А. Шаблоны проектирования. Новый подход к объектно-ориентированному анализу и проектированию. Пер. с англ. – М.: Изд. Дом «Вильямс», 2002. – 288 с.

 24. Трофимов С.А. Case-технологии. Практическая работа в Rational Rose. – М.: Бином, 2001.

 25. Дейт К. Введение в систему баз данных. – М.: Мир, 1998.

 26. Бойко В., Савинков В. Проектирование баз данных информационных систем. – М.: Финансы и статистика, 1989.

 27. Джексон Г. Проектирование реляционных баз данных. – М.: Мир, 1991.

 28. Фаронов В.В., Шумаков П.В. DELPHI 5. Руководство разработчика баз данных. – М.: Нолидж,2000. – 640 с.: ил.

 29. Основи проектування та використання баз даних : Навч. посібник / В. Г. Сліпченко, В. І. Гайдаржи, О. А. Дацюк. – ІЗМН, 2002. – 140с.

 30. Горев А., Макашарипов С., Владимиров Ю. Microsoft SQL Server 6.5 для профессионалов. – СПб.: Питер, 1998. – 464 с.

 31. Озкарахан Э. Машины баз данных и управление базами данных.

 32. Кодд Е.Ф. Реляционная модель данных для больших совместно используемых банков данных.

 33. Калинченко Л.А. Методы и средства интеграции неоднородных баз данных.

 34. Цикритзис Д., Лоховски Ф. Модели данных. – М.: Финансы и статистика, 1985.

 35. Наумов А.Н. и др. Системы управления базами данных и знаний. – М.: Финансы и статистика, 1991.

 36. Object Management Group, UML 2.1 Superstructure Specification, OMG document ptc-06-04-02.pdf

 37. UML. Классика CS. Буч Г., Якобсон А., Рамбо Дж., Орлов С.А. – 2-е изд., 2005. – ISBN 5-469-00599-2.

 38. International Standard ISO/IEC 14482. Programming Languages - C++.

 39. Бьерн Страуструп. Язык программирования C++. – М.: Издательство «Бином», 1999. – ISBN 5-7989-0127-0.

 40. James Gosling, Bill Joy, Guy Steele, Gilad Bracha. The Java™ Language Specification. – Third Edition. – ISBN 0-321-24678-0.

 41. Брюс Эккель. Философия Java. – 3-е издание. – СПб.: Издательство "Питер", 2003.

 42. Standard ECMA-334 3rd Edition / June 2005 C# Language Specification

 43. Эндрю Троелсен. C# и платформа .NET. – СПб.: Издательство "Питер", 2002.

 44. Гамма З., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Д. Приемы объектно-ориентированного проектирования. – СПб.: Издательство "Питер", 2013.

 45. Хейлсберг А., Торгелсен М., Вилтамут С., Голд П. Язык программирования C#. – Четвертое издание. – СПб.: Издательство "Питер", 2012.^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ ВСТУПНИКА


Вступнику пропонується 25 тестових завдань, що відповідають програмі фахового вступного випробування.

^ Кількість правильних відповідей

Критерії оцінювання

Оцінка

0-12

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів

Не задовільно

13-17

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу

Задовільно

18-22

Абітурієнт володіє матеріалом, проте припускається незначних помилок при відтворенні

Добре

23-25

Абітурієнт відтворює матеріал, виявляє ґрунтовні знання і розуміння основних положень

ВідмінноСхожі:

Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconВідкритий міжнародний університет пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов