Відкритий міжнародний університет пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» icon

Відкритий міжнародний університет пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»НазваВідкритий міжнародний університет пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
Дата конвертації05.07.2013
Розмір62.3 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>

ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» передбачений конкурсний відбір за результатами фахового вступного випробування.

Програма фахового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» має комплексний характер, створена у відповідності зі змістом основних профільних дисциплін спеціальності в частині фундаментальної та професійно-практичної підготовки.

У процесі підготовки до фахового вступного випробування рекомендується користуватися основною літературою, яку подано наприкінці програми.

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Програма містить критерії оцінювання результатів тестування. Конкурсний бал обчислюється за п’ятибальною шкалою.


Зміст програми


^ ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ

Суспільні і природничі закони. Найзагальніші закони сучасної екології (закон збереження маси, закон збереження енергії, закон перетворення енергії).

Основні закони аутекології. Поняття природного середовища. Екологічні чинники (фактори), їх класифікація. Водне середовище існування. Основні властивості водного середовища (густина, кисневий, сольовий, температурний, світловий режими). Специфічні пристосування гідробіонтів.

Наземно-повітряне середовище життя. Основні властивості наземно-повітряного середовища (густина, газовий склад, вологість, температурні коливання, світловий режим, опади, рельєф і властивості грунту). Клімадіаграми. Пристосування живих організмів до життя на суші. Грунтове середовище життя. Пристосування живих організмів до життя у грунті. Живий організм як середовище життя для іншого організму.

Поняття популяції в екології. Класифікація популяцій. Особливості популяцій рослин і тварин. Структура популяції: внутрішня (генетична, статева, віталітетна (розмірна), вікова), просторова, етологічна. Поведінка алельних генів у популяціях згідно з законом Гарді-Вайнберга. Дрейф генів. Фактори порушення генетичної зрівноваженості в популяціях. Основні характеристики популяцій: чисельність; щільність; біотичний потенціал (загальний показник зростання), рівняння Лотки-Вольтерра; народжуваність; смертність, криві виживання. Закон розвитку популяції (зростання-колапс-стабілізація). Демографічна стратегія виду.

Поняття про біоценоз. Структура біоценозу: видова, просторова, екологічна. Поняття екологічної ніші. Взаємодія особин різних видів у біоценозі. Регуляція чисельності популяцій у біоценозах. Основні закони синекології.

Поняття про екосистему (А.Теслі) та біогеоценоз (В.Сукачов). Компоненти екосистеми та основні фактори, які забезпечують її існування. Поняття про трофічні ланцюги та трофічні рівні. Ланцюги “виїдання” (пасовищні) та ланцюги “розкладу” (детритні). Піраміди чисельності, біомас та енергії. Динаміка екосистем: циклічні та поступові зміни. Сукцесії: природні та антропогенні. Основні закони екосистемології.

Роботи академіка Голубця М.А. Екосистеми світу та України. Наземні екосистеми: тундрові, бореальні, болотяні, зони помірного клімату, високогір‘я, середземномор'я, савана, гілея. Водні екосистеми (прісноводні та морські екосистеми).

Поняття біосфери. Структура біосфери. Трансформація енергії у біосфері. Біогеохімічні цикли-структура та основні типи. Кругообіг найважливіших хімічних елементів у біосфері. Основні біогеохімічні закони, сформульовані В.І. Вернадським. Місце людини у біосфері. Зміни енергетичного балансу біосфери, пов‘язані з діяльністю людини. Ноосферний етап розвитку біосфери.

Поняття “ресурси”. Енергетичні ресурси Землі та України. Атомна енергетика та її проблеми. Земельні та водні ресурси Землі. Мінеральні ресурси Землі. Невідновні мінеральні ресурси України.

Потреби людини. Світовий “демографічний вибух”: причини і масштаби. Стан людності світу і прогнози на майбутнє. Демографічні негаразди України.

Енергетичні проблеми і проблеми забруднення природного середовища. Екологічний вплив ТЕС, ГЕС та АЕС. Радіонукліди та іонізуюче випромінювання. Природні та штучні радіонукліди. Радіонуклідне забруднення: масштаби і розподіл. Біологічний вплив малих та високих доз випромінювання. Екологічні наслідки Чорнобильської катастрофи. Альтернативні джерела енергії. Енергозбереження.

Агроекосистеми. Сільськогосподарські рослини та тварини-продукт добору та генетичного конструювання. Випадковий завіз рослин і тварин та його наслідки. Енергетичний аналіз агроекосистеми. Співжиття в агро екосистемах. Бур‘яни, хвороби та шкідники. Поняття екологічного вибуху. Фактори стабілізації агроекосистем. Сівозміни. Меліорація. Інтенсифікація сільського господарства та її наслідки. Відходи сільськогосподарського виробництва. Стратегія сільськогосподарського користування на межі 21 ст. Адаптивне рослинництво та альтернативне землеробство.

Типи промислового виробництва. Географія промислового виробництва. Транспортні системи. Науково-технічний прогрес та екологія. Конфліктні ситуації промислового природокористування. Вплив промисловості на довкілля та біосферу.

Міські екосистеми. Інфраструктура міст. Типи міських споруд Будівельні матеріали, їх вплив на організм людини. Енергетичні системи міст. Екологія міського транспорту. Екологічне середовище в містах. Мезо- та мікроклімат. Міська фауна та флора. Людина в міському середовищі. Утилізація та знешкодження відходів. Очисні споруди. Міста майбутнього.

Антропогенне забруднення природного середовища, його наслідки. Оцінка ступеня забруднення. Поняття екологічної культури. Природоохоронні концепції. Охорона видового різноманіття і генофонду. Червона книга України. Охорона ценофонду. Зелена книга України. Наукові розробки д.б.н. Стойка С.М. Охорона екосистем. Національні парки, екологічні мережі, коридори і стежки. Моніторинг. Методи та форми контролю стану екосистем. Правові основи охорони природи. Економічні критерії в екології. Охорона природи на державному та міждержавному рівнях.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРА


1. Білявський Г.О., Бутченко Л.І., Навроцький В.М. Основи екології: теорія та практикум.- К.: В-во “Лібра”, 2012.-351 с.

2. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології.- К., 1995.-364 с.

3. Вернадський В.И. Начало и вечность жизни.- М.: Изд-во “Советская Россия”, 1989.-702 с.

4. Гайнріх Д., Гергт М. Екологія, dtv-Atlas.- Київ, 2001.-287 с.

5. Голубець М.А. Екосистемологія. Львів: В-во“Поллі”, 2000. – 316 с.

6. Джигерей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. –К.: “Знання”, 2002.-203 с.

7. Экологический мониторинг: шаг за шагом / Е.В. Веницианов и др., Под ред. Е.А. Заика. — М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2003. — 252 с.

8. Злобін Ю.А. Основи екології.- К.: ”Лібра”, 1998.-248 с.

9. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології.- К.: МАУП, 2000.-237 с.

10. Кучерявий В.П. Екологія.-Львів: В-во “Світ”, 2000.-499 с.

11. Кучерявий В.П. Урбоекологія. – Львів: В-во “Світ”, 1999 – 360 с.

13. Матвеев А.В., Котов В.П. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая експертиза.: Уч. пособие. – СПб.: СПбГУАП, 2004 – 104 с.

14. Мацнєв А.І., Проценко С.Б., Саблій Л.А. Моніторинг та інженерні методи охорони довкілля.: Навч. посібник. - Рівне: ВАТ “Рівненська друкарня”, 2000. - 504 с.

15. Методическое пособие по дисциплине «Экологический мониторинг»: Учебное пособие/ Под ред. Г.И. Хараева. – Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2004. – 77 с.

16. Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія. Охорона природи.Словник-довідник.-К.: В-во “Знання”, 2002.-550 с.

17. Одум Ю. Экология: В 2-х т. М.: “Мир”, 1986.– 328 с.

18. Посудін Ю.І. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: Підручник. — Київ: Світ, 2003. — 288 с.

20. Стойко С.М. Раритетні фітоценози західних регіонів України. –Львів: В-во “Поллі”. 1998. – 190с.

21. Чернова Н.М., Былова А.М. Общая экология.- М.: Дрофа, 2004.- 416 с.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ ВСТУПНИКА


Вступнику пропонується 25 тестових завдань, що відповідають програмі фахового вступного випробування.


^ Кількість правильних відповідей

Критерії оцінювання

Оцінка

0-12

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів

Не задовільно

13-17

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину матеріалу

Задовільно

18-22

Абітурієнт володіє матеріалом, проте припускається незначних помилок при відтворенні

Добре

23-25

Абітурієнт відтворює матеріал, виявляє ґрунтовні знання і розуміння основних положень

ВідмінноСхожі:

Відкритий міжнародний університет пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Відкритий міжнародний університет пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Відкритий міжнародний університет пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Відкритий міжнародний університет пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Відкритий міжнародний університет пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Відкритий міжнародний університет пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Відкритий міжнародний університет пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Відкритий міжнародний університет пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Відкритий міжнародний університет пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Відкритий міжнародний університет пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов