Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України головне управління освіти І науки київської обласної державної адміністрації київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України головне управління освіти І науки київської обласної державної адміністрації київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрівНазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України головне управління освіти І науки київської обласної державної адміністрації київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів
Дата конвертації09.07.2013
Розмір166.28 Kb.
ТипПлан роботи
скачать >>>


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів


ПОГОДЖЕНО:

Головне управління освіти і науки

Київської обласної державної адміністрації

Начальник

______________Н.І.Клокар

ПОГОДЖЕНО:

Департамент вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Директор

______________Ю.М.Коровайченко

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. ректора Київського обласного

інституту післядипломної освіти

педагогічних кадрів _____________Л.В.Кабан


ПОГОДЖЕНО:

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Директор

______________О.А.Удод


ПОГОДЖЕНО:

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Директор

______________О.В.Єресько

СХВАЛЕНО

на засіданні Вченої ради КОІПОПК

(протокол 4 від 20.11.2012)^ ПЛАН РОБОТИ


Київського обласного інституту післядипломної освіти

педагогічних кадрів

на 2013 рік


м. Біла Церква

2013
^

ВСТУП. Аналіз діяльності інституту за 2012 рік


Система післядипломної педагогічної освіти Київської області у 2012 році продовжувала розвиватися у контексті реалізації завдань Програми розвитку системи освіти Київської області на 2011-2014 рр., схваленої розпорядженням голови КОДА від 11.03.2011 №203 та затвердженої рішенням сесії Київської обласної ради від 24.03.2011 № 060-05-VI.

Поставлені перед закладом освіти завдання вирішувалися у таких основних напрямах освітньої діяльності:

 • модернізація форм і змісту післядипломної педагогічної освіти з урахуванням державних стратегій та світових тенденцій розвитку освіти і науки;

 • забезпечення науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогічних, методичних і керівних працівників освіти регіону, яке здійснюється під час курсів підвищення кваліфікації за різними формами й технологіями навчання, а також у ході проведення заходів міжкурсового періоду;

 • створення цілісного інформаційно-навчального середовища регіональної системи освіти з метою рівного доступу до інформації споживачів освітніх послуг, розвиток дистанційної форми навчання як однієї з перспективних;

 • залучення систем загальної середньої, дошкільної, позашкільної, професійно-технічної освіти регіону до інноваційної та дослідно-експериментальної діяльності, стимулювання професійного розвитку освітян у ході її здійснення;

 • розроблення технології моніторингового супроводу професійного розвитку педагогів у міжатестаційний період з метою здійснення системного аналізу якості надання інститутом освітніх послуг;

 • здійснення наукових досліджень у галузі освіти, зокрема – післядипломної педагогічної щодо: а) формування готовності педагогів до роботи в умовах компетентнісного та акмеологічного підходів у реалізації завдань сучасної освіти; б) реалізації завдань профільної старшої школи в системі загальної середньої освіти; в) формування регіонального змісту освіти та його програмно-методичного забезпечення; г) забезпечення професійного розвитку педагогів, у тому числі тих, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами, обдарованими дітьми.

Навчально-методична робота. Упродовж 2012 року курси підвищення кваліфікації проводилися відповідно до затверджених планів-графіків на 2011/2012 та 2012/2013 н.рр. Усього на курсах підвищення кваліфікації за 44 спеціальностями та напрямами підготовки навчалося 5960 слухачів. Проведено 78 фахових, 30 авторських, 101 проблемно-тематичних курсів підвищення кваліфікації (у тому числі 3 – короткотермінових). Закінчили навчання 381 слухач 11 обласних опорних закладів освіти та 10 обласних шкіл передового педагогічного досвіду, розпочали навчання 19 слухачів обласної школи вчителя майстра (для вчителів світової літератури).

Спостерігається тенденція до збільшення попиту педагогів на проходження авторських і проблемно-тематичних курсів підвищення кваліфікації (таких програм навчання у 2011 році – 115, 2012 вже 131). Стабільно високою залишається кількість освітян (2011 рік – 688, 2012 рік – 617), які виявили бажання навчатися за дистанційною формою навчання. За технологією пролонгованого підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників, які мають педагогічне звання «вчитель-методист», «вихователь-методист» тощо, завершили навчання 219 освітян.

Попитом серед освітян області користуються технології підвищення кваліфікації одно­часно за двома-трьома спеціаль­ностями для вчителів, які викладають кілька навчальних предметів, зокрема: інтегровані проблемно-тематичні курси; курси підвищення кваліфікації, які слухачі проходять паралельно з оздоровленням у санаторії-профілакторії; курси для педагогічних працівників, які мають педагогічні зван­ня («вчитель-мето­дист», «вихователь-методист» тощо); пролонговані на базі обласної школи вчителя майстра та на базі обласних опорних закладів освіти, шкіл передового педагогічного досвіду.

У 2012 році збільшена до 12 (2011 рік – 10) кількість програм освітньої діяльності проблем­но-тема­тич­них та авторських курсів, що передбачають комплексний підхід до одночасного підвищення кваліфікації педагогічних працівників з кількох предметів одного профілю навчання:

 • «Упровадження інтер­актив­них технологій у процесі викладання україн­ської мови і літератури, світової літератури» (для вчителів української мови і літератури, світової лі­те­ратури);

 • «Використання засобів інформа­ційно-комунікаційних технологій на заняттях російської мови і літератури, світової літератури» (для вчителів російської мови і літератури, світової літератури);

 • «Особливості викладання природничо-математичних дисциплін у профільній школі» (для вчителів математики, фізики), «Особливості ви­кладання природ­ничо-математичних дисциплін в умовах сільської школи» (для вчителів мате­матики, фізики, інформатики);

 • «Використання засобів інформа­ційно-комунікаційних технологій у про­цесі вивчення природничих дисциплін» (для вчителів хімії, біології); «Особливості викладання природничих дисциплін у профільній школі», «Формування еколо­гіч­ної культури учнів у процесі вивчення предметів природничого циклу», «Реалізація інтегрованого підходу до викладання природ­ничих дисциплін в умовах сільської школи» (для вчителів хімії, біології, геогра­фії);

 • «Організація допрофільного і профільного навчання у класах художньо-естетичного напря­му», «Упро­вад­ження художньо-педагогіч­них техно­ло­гій у процесі вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу» (для вчителів художньої культури, музичного та образотворчого мистецтва);

 • «Інноваційні підходи до викладання предметів «Захист Вітчизни» та «Фізична культура» (для вчителів захисту Вітчизни, фізичної культури);

 • «Організація допрофільного і профільного навчання у класах суспільно-гуманітарного напря­му» (для вчителів історії, правознавства).

Продовжена робота з підготовки педагогів до викладання нововведених навчальних предметів. Зокрема, до викладання інтегрованого курсу "Основи здоров’я" у 5-9-х класах підготовлено 252 учителів, "Етика" – 222 вчителі, "Художня культура" – 155. До реалізації проекту "Школа проти СНІДу" підготовлено 35 педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів області.

Спеціальна підготовка керівного складу освіти є актуальним питанням як на загальнодержавному, так і на регіональному рівнях. У 2011/2012 н.р. 23 педагогічних працівників отримали посвідчення про навчання на курсах підвищення кваліфікації за програмою підготовки резерву управлінських кадрів "Дайте мені шанс", а 15 – завершили перший етап такого навчання.

У санаторії-профілакторії упродовж 2012 року оздоровилося понад 700 слухачів.

Моніторинг якості післядипломної педагогічної освіти. Центром моніторингу освіти КОІПОПК у 2012 році здійснювалося вивчення якості надання освітніх послуг під час курсів і в міжкурсовий період. Розроблено технологію поетапного вивчення освітніх запитів педагогів, критерії, показники якості їхнього професійного розвитку, апробовано діагностичний інструментарій (карти самооцінювання, анкети, опитувальники, комплексний вхідний-вихідний тест). Система педагогічної діагностики охоплює докурсовий період (І етап), період курсів підвищення кваліфікації (ІІ етап) і післякурсовий період (ІІІ етап). Кожен етап має свої компоненти аналізу якісних результатів, які досліджуються за допомогою відповідного апробованого інструментарію.

Педагогічне діагностування мало на меті виявити зміст і характер моделювання учителями власної профе­сійної траєкторії, результативність задоволення запитів та потреб, які висувались у період до курсів підвищення кваліфікації й у період навчання, мотивованість педагогів до підвищення свого фахового рівня, саморозвитку. Значна увага була приділена питанню педагогічної рефлексії («контрольної»), а саме: вмінню вчителя критично оцінити власні здобутки та недоліки, бачення шляхів підвищення професійного рівня.

Протягом 2012 року було опитано 1113 педагогічних працівників Київської області, з них 750 осіб – слухачі курсів підвищення кваліфікації за різними формами і технологіями. Результати опитування засвідчили достатній і високий рівні організації системи підвищення кваліфікації на базі інституту. Спостерігається зростання рівня задоволеності педагогів змістом курсового навчання, мірою врахування їхніх професійних потреб; також підвищується рівень готовності педагогів до здійснення дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності. На думку педагогів, курси підвищення кваліфікації ефективно впливають на їхній професійний розвиток не лише у ході навчання, а також у міжатестаційний період, стимулюючи самоосвіту.

Результати опитування враховуються під час укладання навчальних програм освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації.

Науково-методична робота. Діяльність інституту спільно з методичними кабінетами та центрами в міжкурсовий період була спрямована на задоволення інтересів освітян у професійному зростанні, забезпечення потреб регіону у кваліфікованих педагогічних кадрах, мотивацію їх до самоосвіти, створення оптимальних умов для модернізації післядипломної освіти педагогічних працівників.

Урізноманітнюються науково-методичні послуги інституту та підвищується їх ефективність. Це – науково-методичні та навчальні семінари, семінари-практикуми, навчальні тренінги і круглі столи, педагогічні конференції тощо. Тематика заходів презентує найактуальніші проблеми розвитку освіти: її відповідність стратегічним державним документам, використання сучасних технологій навчання, удосконалення професійної компетентності педагога, реалізація дослідно-експериментальних проектів і програм тощо. Стабільною залишається кількість заходів, проведених з різними категоріями методичних та педагогічних працівників (2009/2010 н.р. – 317, 2010/2011 н.р. – 319, 2011/2012 н.р. – 284), а також кількість педагогів – учасників таких заходів (27680 осіб у 2010/2011 н.р. та 27760 осіб у 2011/2012 н.р.).

Підвищенню професійної компетентності педагогічних працівників та оновленню змісту освіти сприяє діяльність обласних шкіл передового педагогічного досвіду та обласних опорних закладів освіти. Продовжено у 2012 році діяльність 10 обласних шкіл передового педагогічного досвіду, слухачами яких є 229 педагогічних працівників. Ще 313 педагогів і керівників навчальних закладів області співпрацюють з 11 опорними закладами освіти з актуальних проблем розвитку регіональної системи освіти. Досвід роботи ООЗО та ОШППД презентується на обласній педагогічній виставці "Освіта Київщини", успішно впроваджується у практику роботи закладів освіти і педагогів області. За результатами діяльності цих закладів видано 10 навчально-методичних посібників і збірників.

На виконання основних завдань Програми розвитку системи освіти Київської області на 2011-2014 роки та з метою реалізації обласної програми "Вчитель" на 2003-2012 роки спрямовано діяльність Університету майбутнього вчителя. Продовжено роботу 23 районних і 7 міських університетів майбутнього вчителя, навчанням охоплено 956 учнів 9-11 класів навчальних закладів області, з них 85 % – учні навчальних закладів сільських регіонів. У 2012 році 362 слухачам ІІІ курсу (11 клас) рекомендовано видати цільові направлення до вищих педагогічних навчальних закладів.

Протягом минулого навчального року науково-методичною радою інституту розглянуто 471 матеріал, що менше на 8,5 % від показника минулого року (2009/2010 н.р. – 511, 2010/2011 – 515 матеріалів). Об’єктами експертизи були: рукописи навчальних видань (79); навчальні програми спецкурсів, курсів за вибором і факультативів, програми гуртків, творчих об’єднань (136); методичні розробки педагогів-претендентів на присвоєння педагогічних знань; описи досвіду освітян, що визнані передовими у районах і містах та представлені на обласну виставку "Освіта Київщини" (256). У показниках 2011/2012 навчального року відзначається позитивна динаміка якості рукописів навчальних видань, електронних засобів навчального призначення, навчальних програм, у тому числі – додаткових програм для дошкільних навчальних закладів, навчальних програм для реалізації варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, навчальних програм творчих об’єднань позашкільних навчальних закладів, корекційно-розвивальних програм для спеціальних шкіл тощо.

Важлива роль у здійсненні науково-методичного супроводу діяльності закладів освіти області належить музейно-виставковому комплексу інституту. Спостерігаються позитивні тенденції у роботі обласної педагогічної виставки:

 • стабілізація кількості матеріалів передового педагогічного досвіду вчителів області, представлених на обласній педагогічній виставці "Освіта Київщини" – 450-500 щороку;

 • збільшення кількості відвідувачів та користувачів фондами виставки (2009/2010 н.р. – 2628 осіб; 2010/2011 н.р. – 2796 осіб; 2011/2012 н.р. – 3463 особи);

 • зростання рейтингу виставкових матеріалів: 304 (45,5%) із них за результатами науково-методичної експертизи занесені до Анотованого каталогу "Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології";

 • створення електронного каталогу та банку матеріалів ППД і розміщення на освітньому порталі КОІПОПК.

Важливою формою роботи щодо розвитку творчого потенціалу педагогічних кадрів у міжкурсовий період і впровадження кращого досвіду є цілеспрямована видавнича діяльність. Традиційними є такі видання інституту, як: інформаційно-методичний збірник, "Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини", Анотований каталог обласної педагогічної виставки "Освіта Київщини", "Університет майбутнього вчителя", "Зерна досвіду" – за матеріалами переможців ІІ обласного туру Всеукраїнського конкурсу "Вчитель року", матеріали з досвіду роботи обласних опорних закладів та шкіл передового педагогічного досвіду тощо. За останні 4 роки видано близько 350 методичних розробок співробітників інституту та педагогічних працівників області (збірники, посібники, підручники тощо).

Позитивно вирішується в області питання організації дослідно-експериментальної та інноваційної роботи, що реалізувалася в закладах освіти Київської області протягом 2011/2012 н.р. за 41 напрямом: 23 всеукраїнського та 18 регіонального рівнів (у 2011 – за 38 напрямами).

Суб’єктами дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності є 682 навчальні заклади, що становить 85,6 % загальноосвітніх на­вчальних закладів області. До такої діяльності залучено 8010 пе­дагогічних пра­ців­ників закла­дів осві­ти об­лас­ті (це становить 48,6% педа­гогічних праців­ни­ків закладів осві­ти області, а у 2011 року їх показник склав 40,8 %).

Формування інформаційно-навчального середовища освітньої системи регіону тісно пов’язано з функціонуванням освітнього порталу КОІПОПК як важливого інформаційно-комунікативного джерела для освітян області (www.kristti.com.ua). Кількість його відвідувачів та цільових користувачів щорічно зростає: якщо у 2008-2009 році було зареєстровано понад 70 тис. відвідувань (цільових користувачів – 11 319), у 2010-2011 н.р. – понад 162 тис. відвідувань та 38 тис. цільових звертань, то у 2011-2012 н.р. їх кількість становить 167 тис. відвідувань і понад 47 тис. звертань відповідно. Портал інституту займає 40-50 позицію серед усіх зареєстрованих у мережі Інтернет сайтів категорії «Освіта і наука» (каталог Mycounter http://mycounter.ua /catalog.php ?category =22&top=2&id=14199) та перше місце в каталозі освітніх сайтів України в рубриці "Післядипломна освіта" (інтернет-каталог I.UA http://catalog.i.ua/catalog/43).

З метою подальшого розвитку інформаційно-навчального середовища системи освіти регіону та формування інформаційної компетентності освітян області інститут п'ятий рік поспіль проводить обласний конкурс-захист Web-сайтів  відділів, управлінь освіти, районних (міських) методичних кабінетів, центрів та навчальних закладів, актуальність якого щороку зростає. У 2011/2012 році на конкурс було подано 116 Web-сайтів (для порівняння: у 2009/2010 н.р. учасниками конкурсу було 78 web-сайтів, у 2010/2011 н.р.– 88). З них: у номінації «Web-сайти відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад» – 13 сайтів; у номінації «Web-сайти районних (міських) методичних кабінетів, центрів» – 14 сайтів; у номінації «Web-сайти загальноосвітніх шкіл, навчально-виховних об’єднань «загаль­но­освітня школа І-ІІ (ІІІ) ступенів – дошкільний навчальний заклад» – 59 сайтів; у номінації «Web-сайти ліцеїв, гімназій, спеціалізованих шкіл, навчально-виховних комплексів» – 11 сайтів; у номінації «Web-сайти дошкільних навчальних закладів» – 10 сайтів; у номінації «Web-сайти позашкільних навчальних закладів» – 9 сайтів. Усього у другому етапі конкурсу взяли участь Web-сайти із 31 районів, міст.

Створення електронних навчально-методичних комплексів для учнів є одним із напрямів розвитку інформаційно-навчального середо­вища освіти Київської області. Творчими групами, у роботі яких брали участь 126 педагогів, розроблено 18 ЕНМК. У 2012/2013 навчальному році продовжується робота зі створення 9 ЕНМК. До цієї діяльності залучено 81 педагогічного працівника.

Упродовж останніх 5-ти років до використання засобів ІКТ у навчально-виховному процесі та управлінській діяльності підготовлено 3580 педаго­гічних працівників різних спеціальностей і напрямів підготовки.

Розроблено, апробовано та впроваджено технологію ПК педагогічних і керівних кадрів за дистанцій­ною фор­мою навчання. З цією метою роз­роб­лено 40 електронних програмно-методичних комплексів з різних напрямів підготовки, 39 із яких рекомендовано Міністерством осві­ти і науки, молоді та спорту України до викорис­тання в закладах після­дипломної педагогічної освіти України (два з них пройшли схвалення у 2012/2013 навчальному році – практичні психологи ДНЗ, музичні керівники ДНЗ). Протягом 2011/12 навчального року на запити слухачів до варіативних складових програм освітньої діяльності введено електронні версії спецкурсів, курсів за вибором «Економіка», «Екологія», «Основи здоров’я», «Природознавство», «Астрономія», «Етика», «Креслення». Поповнилися новими навчальними модулями програми освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації керівників гуртків позашкільних навчальних закладів.

Одним із завдань упровадження такої технології навчання є розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогічних працівників. У Київ­ській області функціонує 89 районних та міських центрів дистанційного навчання. Для їх діяльності підготовлено 83 тьюто­ри, які пройшли навчання з питань ор­га­ні­зації і змісту курсів підвищення квалі­фі­кації за дистанційною фор­мою навчання, а в серпні 2012 року 9 педагогічних працівників успішно освоїли програму проблемно-тематичних курсів «Підготовка вчителів до організації дистанційного навчання учнів». Щорічно кількість слухачів курсів ПК за цією формою навчання зростає. Важливими умовами проходження курсів ПК за дистанційною формою навчання є володіння навичками роботи з комп’ютерною технікою, в глобальній мережі Інтернет, вміння користуватися електронною поштою, спілкуватися у форумі та чаті.

Підготовка керів­ників навчальних закладів і педагогічних праців­ників до комплексного використання засобів ІКТ в управлінській діяльності та навчаль­но-виховному процесі здійснюється на базі Білоцерківської СЗОШ І-ІІІ ступенів № 12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій та Ірпінської ЗОШ І-ІІІ ступенів №13. На базі цих навчальних закладів функціонує наукова лабораторія інформаційних технологій навчання КОІПОПК.

Міжнародна діяльність, скоординована й організована працівниками інституту, здійснювалася за такими напрямами:

 • співпраця з міжнародними освітніми організаціями, фондами, громадськими організаціями;

 • партнерство із закладами освіти з інших країн;

 • участь закладів освіти у міжнародних освітніх програмах, проектах.

З метою залучення освітян до співробітництва у закладах освіти Київської області реалізуються 47 міжнародних освітніх програм і проектів.

Успішною в 2012 році була співпраця інституту та закладів освіти області з зарубіжними колегами за такими напрямами:

– україно-швейцарський проект «Підтримка розвитку освіти для демократичного суспільства» (Державна академія державного управління при Президентові України, Посольство Швейцарської Конфе­дерації, Цюріхський педагогічний університет). У рамках проекту розроблено й упроваджено освітні програми та інтеграційний спецкурс «Живемо в демократії», підго­тов­лено посібники Ради Євро­пи з освіти для демократичного громадянства «Живемо в демократії» та «Демокра­тичне вря­дування в школах»;

 • проект Британської Ради в Україні "Програма післядиплом­ної підготов­ки вчителів англійської мови", спрямований на підготовку вчителів загальноосвітніх навчальних закладів до викладання англійської мови за комунікативною методикою. З початку 2011/2012 н.р. 269 учителів англійської мови Київської області пройшли навчання за цією програмою на курсах підвищення кваліфікації;

 • програми Американських Рад з міжнарод­­ної освіти FLEX та IREX. За час існування програми обміну майбутніх лідерів понад 90 школярів Київщини навчалися в США. Національними переможцями та альтернативними кандидатами конкурсу «Програми обміну майбутніх лідерів» за 2011/2012 н.р. стали 5 учнів закладів освіти Київської області;

 • проекти Корпусу Миру США в Україні «Викладання англійської мови як іноземної», «Розвиток молоді». Навчально-адаптаційна програма для волонтерів у 2012 році здійснювалася на базі 8 закладів освіти області;

 • проект «Освіта для стійкого розвитку в дії» благодійних організацій «Вчителі за демократію та партнерство» (Україна) і «Глобальний план дій» (Швеція) за підтримки фонду шведського уряду SIDA, що передбачає навчання освітян методиці проведення уроків і позакласних занять за тематикою стійкого розвитку, консультативно-методичний супровід педагогів, видання підручників, посібників для вчителів. У жовтні 2012 року навчально-методичним кабінетом історії та правознавства КОІПОПК спільно з Інститутом педагогіки НАПН України, благодійною організацією  «Вчителі за демократію та партнерство» проведено науково-практичну конференцію "Реалізація проекту "Освіта для стійкого розвитку в дії" у навчальних закладах Київщини;

 • проект Всеукраїнської громадської організації «Міжнародний шкільний проект в Україні». Протягом 2011/2012 н.р. на базі інституту та закладів освіти області понад 81 педагогів взяли участь у 3-денному навчально-методичному семінарі "Формування духовно-моральних цінностей особистості засобами превентивного виховання";

 • міжнародний проект "Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю" Європейського Бюро ВООЗ та Ради Європи, який передбачає проведення навчальних тренінгів для педагогів, забезпечення закладів освіти навчально-методичною літературою з проблеми. У Київській області функціонують 164 школи сприяння здоров’ю, з них переможцями Всеукраїнського конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу визнано 9;

 • україно-польський проект "Лідери освітніх ініціатив" Осередку розвитку освіти Республіки Польщі (ORE), що реалізовувався за підтримки МОНмолодьспорт України і спрямований на впровадження якісних змін в освіті, зокрема – в галузі професійного розвитку педагогів. У 2012 році проводилося навчання вчителів Київщини за програмою проекту;

 • міжнародний проект "Шкільна академія підприємництва" розпочався у місті Сулейовек (Республіка Польща). Метою проекту є розвиток у учнів і вчителів культури підприємництва та необхідних компетентностей для досягнення успіху в бізнесі або професійній кар'єрі; обмін досвідом у запровадженні в шкільній практиці заходів, пов'язаних із розвитком професійної активності та підприємливості. Представники КОІПОПК взяли участь у навчанні тренерів. Реалізація проекту у Київській області передбачає створення у 10 загальноосвітніх навчальних закладах клубів підприємництва для старшокласників. Робота клубів буде спрямована на розвиток економічних компетенцій учнів.

У 2012 році КОІПОПК спільно з ДВНЗ "Університет менеджменту освіти", Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Уманським державним педагогічним університетом ім. Павла Тичини, Бакинським інститутом підвищення кваліфікації і перепідготовки педагогічних кадрів (Азербайджанська Республіка), Науково-методичний заклад "Національний інститут освіти Міністерства освіти Республіки Білорусь", Мінським обласним інститутом розвитку освіти, Гомельським обласним інститутом розвитку освіти (Республіка Білорусь), Педагогічною академією післядипломної освіти (Московська область Російської Федерації), Інститутом розвитку освіти Івановської області, Інститутом розвитку освіти Свердловської області (Російська Федерація) провів Міжнародну науково-практичну конференцію «Інноваційні технології у професійному розвитку педагогічних працівників та керівників закладів освіти».

У рамках Днів освіти і науки Російської Федерації в Україні у вересні 2012 року Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів та заклади освіти м. Білої Церкви відвідали освітяни з Росії. Метою заходу стало обговорення нових спільних проектів між двома країнами та посилення співпраці в науковій і освітній сферах.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України головне управління освіти І науки київської обласної державної адміністрації київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Головне управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України головне управління освіти І науки київської обласної державної адміністрації київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів iconЩодо атестації педагогічних працівників
Автономної Республіки Крим, департамент освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації, управління...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України головне управління освіти І науки київської обласної державної адміністрації київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів iconНаказ №334 м. Київ Про вивчення стану функціонування психологічної служби системи освіти Київської області
На виконання доручення начальника головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, відповідно до планів...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України головне управління освіти І науки київської обласної державної адміністрації київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації Відділ освіти Васильківської районної адміністрації
Ведучий Сьогодні в цьому залі зібралися ті, хто по-справжньому закоханий у літературу. Вітаємо вас!
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України головне управління освіти І науки київської обласної державної адміністрації київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів iconПоложення про обласний опорний заклад освіти
Опублікувати Положення про обласний опорний заклад осві­ти в інформаційно-методичному збірнику управління освіти і науки Київської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України головне управління освіти І науки київської обласної державної адміністрації київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів iconДодаток 1 затверджено наказ головного управління освіти І науки Київської обласної державної адміністрації
Клокар Наталія Іванівна – ректор Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат педагогічних...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України головне управління освіти І науки київської обласної державної адміністрації київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України головне управління освіти І науки київської обласної державної адміністрації київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України головне управління освіти І науки київської обласної державної адміністрації київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Департамент з питань освіти і науки, сім’ї та молоді Львівської обласної державної адміністрації
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України головне управління освіти І науки київської обласної державної адміністрації київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов