План роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2013 рік icon

План роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2013 рікНазваПлан роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2013 рік
Дата конвертації09.07.2013
Розмір185.05 Kb.
ТипПлан
скачать >>>

План роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2013 рік

VII. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ


Нормативне забезпечення. Науково-дослідна робота інституту спрямована на реа­лізацію положень Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню ос­віту», «Про професійно-технічну освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-тех­ніч­ну експертизу», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про інноваційну діяльність», «Про Національну програму інформатизації», Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 № 854, Державних програм «Вчитель», «Репродуктивне здоров'я нації на 2006-2015 рр.», відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2000 за № 946/5167, Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 114 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2009 №1054, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.12.2009 за №1217/17233, на­ка­зів Міністерства освіти і науки України від 10.11.2008 № 1028 «Про упровадження медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту та здоров’я», від 24.03.2009 № 271 «Про продовження Всеукраїнського експерименту за програмою Intel® «Навчання для майбутнього» щодо навчання вчителів ефек­тив­ному вико­ристанню інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному про­цесі та підвищення кваліфікації педагогічних працівників», від 02.02.2009 № 54 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на тему «Науково-методичні основи використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі в середовищі «1 учень – 1 комп'ютер» на базі шкільних нетбуків», від 12.08.2009 № 741 «Про реалізацію програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя», від 19.10.2009 № 949 «Про продовження дослідно-експериментальної роботи за науково-­педагогічним проектом «Росток», від 11.03.2010 № 196 «Про впровадження моделі навчання «1 учень – 1 комп'ютер», від 28.12.2010 № 1303 «Про розширення бази для експериментального впровадження науково-педагогічного проекту «Росток», на­ка­зів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.08.2011 №1/9-614 «Про проведення всеукраїнського експерименту з упровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів України», від 14.07.2011 № 790 «Про розширення бази для експериментального впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України», від 03.11.2011 №1252/147 «Про впровадження в загальноосвітніх навчальних закладах пілотного Національного проекту «Відкритий світ», від 01.04.2011 №302 «Про заходи щодо впровадження електронного навчального контенту», 15.09.2011 № 1068 «Про проведення апробації та моніторингових досліджень якості на­вчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012-2012/2013 на­вчальних роках», від 20.01.2012 №47 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.09.2011 №1068», від 24.01.2012 № 58 «Про впровадження програми «Школи-новатори», від 06.04.2012 № 435 «Про затвердження типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Росток», від 10.07.2012 №797 «Про продовження впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України», від 20.08.2012 року № 935 «Про проведення апробації та моніторингових досліджень якості навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2012/2013 – 2013/2014 навчальних роках», Програми розвитку науково-педагогічного проекту «Інтелект України» на 2012-2017 роки, наказів Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 23.10.2010 № 358 «Про завершення ІІ (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної роботи на базі дошкільного навчального закладу «Ялинка» м. Бровари Київської області», від 16.07.2012 № 70 «Про завершення І (підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи на базі навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад «Європейська школа «Михаїл» I-III ступенів – ясла-садок» Києво-Святошинського району Київської області», рішення Вченої ради Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 27.05.2009 «Про подальший розвиток науково-педагогічного проекту «Росток» у системі загальної середньої освіти на період до 2014 року», інших нормативно-правових актів і роз­по­ряд­жень виконавчої влади.

У 2013 році продовжуватиметься співпраця інституту з науковими установами НАПН України та вищими навчальними закладами, результатом якої є реалізація положень угод про співпрацю в різних напрямах освітньої діяльності, в тому числі – науково-дослідної роботи.


^ НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

Організаційно-управлінське і науково-методичне супроводження дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності закладів освіти області здійснюється за такими напрямами:

1. Всеукраїнський рівень.

1.1. Дослідно-експериментальна робота:

1.1.1. «Створення системи супроводження навчання, виховання та розвитку академічно обдарованих дітей дошкільного та молодшого шкільного віку» (науково-педагогічний проект «Інтелект України»).

1.1.2. «Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей, які потре­бу­ють ко­рек­ції фізичного та (або) розумового розвитку шляхом запровадження їх інклю­зивного навчання».

1.1.3. Медико-педагогічний проект «Гармонія інтелекту та здоров’я» (ПіснеЗнайка).

1.1.4. «Навчання педагогічних та управлінських кадрів використанню інфор­маційно-кому­нікаційних технологій у навчально-виховному процесі» (програма Intel® «Навчання для майбутнього»).

1.1.5. «Науково-методичні основи використання інформаційно-комунікацій­них техно­логій у навчально-виховному процесі в середовищі «1 учень – 1 комп'ю­тер» на базі шкільних нетбуків» (всеукраїнський, регіональний рівні).

1.1.6. «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіа­освіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів України».

1.1.7. Освітній інноваційний проект «Aльфанетшкола».

1.1.8. Апробація навчальної літератури.

1.1.9. Моніторинг якості навчальної літератури.

1.1.10. «Превентивне виховання учнів в умовах здоров`язберігаючого навчаль­но-­виховного простору».

1.1.11. «Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості учнів загально­освітніх навчальних закладів».

1.1.12. «Вибір успішної професії».

1.1.13. «Формування у дошкільників основ світобачення на засадах літера­тур­ної спадщини В.О. Су­хом­линського».

1.1.14. Програма «Школи-новатори».

1.1.15. «Художньо-естетична осві­та та виховання в загально­освітніх на­вчаль­них закла­дах у процесі впроваджен­ня інтегрованих курсів».

1.1.16. «Формування самоосвітньої компетентності учнів у навчально-виховному процесі вальдорфської школи».

1.1.17. «До­про­фільне навчання природничо-математичного напряму на за­са­дах інтегративно-діяльнісного підходу за науково-педагогічним проектом «Росток».

1.2. Інноваційна діяльність:

1.2.1. Національний інноваційний проект «Відкритий світ».

1.2.2. Проект «Інтернет для вчителів».

1.2.3. Програма «Вчителі в онлайні».

1.2.4. Проект «Шлях до успіху».

1.2.5. Програма «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя».

1.2.6. Комплексна програма формування навичок здорового способу життя серед дітей та підлітків (за проектом «Діалог»).

1.2.7. Програма превентивного виховання «Майбутнє починається сьогод­ні» (між­на­родний шкіль­ний проект).

1.2.8. Національна мережа шкіл сприяння здоров' ю (ШСЗ).

1.2.9. Програма «Школа як осередок розвитку громади».

1.2.10. Проект "Школа проти СНІДу".

1.2.11. Проект «Науково-організаційне забезпечення профілактики ВІЛ/СНІДУ через систему освіти».

1.2.12. Проект «Впевнений старт: програма соціальної інтеграції молоді, позбавленої батьківського піклування» (МБО «Партнерство «Кожній дитині»).

1.2.13. Проект «Попередження насильства над дітьми в школі» (Все­укра­їн­­ська громадська організація “Жіночий консорціум України” за підтримки органі­за­ції “Save the Children”(Sweden).

1.2.14. Проект «Школа з підготовки координаторів Шкільної Служби Порозуміння».

1.2.15. Проект «Професійне самовизначення учнів на основі прийняття рішень».

1.2.16. Українсько-польський освітній проект "Лідери освітніх ініціатив".

1.2.17. Українсько-швейцарський проект «Сприяння розвитку освіти для де­мо­кратич­но­го громадянства в Україні».

1.2.18. Система розвивального навчання Ельконіна-Давидова.

1.2.19. Впровадження технології саморозвитку Марії Монтессорі в дошкільних навчальних закладах.

1.2.20. «Освіта для стійкого розвитку в дії».

1.2.21. Проект «Професійна діяльність педагога дошкільного навчального закладу в контексті проблеми ВІЛ/СНІД».

1.2.22. Проект "Видатні українці в Росії, видатні росіяни в Україні".

^ 2. Регіональний рівень.

2.1. Дослідно-експериментальна робота:

2.1.1. «Створення безпечного інформаційно-навчального середовища за­галь­но­­освітніх навчальних закладів Київської області» (програма «Електронна школа»).

2.1.2. «Впровадження моделі навчання «1 учень – 1 комп'ютер».

2.1.3. «Впровадження диференційованих форм організації профільного на­вчан­ня».

2.1.4. «Розробка науково-методичного та навчально-методичного забезпечення реалізації змісту Всеук­раїн­ської комплексної програми розвитку дітей «Росток».

2.1.5. «Апробація навчальних планів, про­­грам, на­вчаль­но-методичної лі­тера­тури (підручників, посібників) Всеук­ра­їн­­ського науково-педагогічного проекту «Росток».

2.1.6. «Апробація ме­ди­ко-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту і здоров'я» («ПіснеЗнайка»).

2.1.7. «Психологічні умови підготовки керівників та педагогічних праців­ни­ків загальноосвітніх навчальних закладів до розвитку організаційної культури».

2.1.8. «Психологічне забезпечення розвитку конкурентоздатності освітніх ор­га­­нізацій».

2.1.9. «Навчально-методичне забезпечення славістичної спеціалізації освітнього процесу спеціалізованого загальноосвітнього навчального закладу».

2.1.10. «Економічна освіта як засіб формування соціально-адап­тив­ної особис­тості».

2.1.11. «Еколого-оздоровча робота з дітьми в дошкільному навчальному закладі».

2.1.12.  «Розвиток творчої особистості в умовах ліцею».

2.1.13. «Становлення ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку в сучасному соціокультурному середовищі».

Оформлення та підготовка матеріалів на надання статусу експериментальних навчальних закладів всеукраїнського або регіонального рівня здійснюється за такими етапами:

 1. Підготовка заявок і програм дослідно-експериментальної роботи закладом освіти спільно з науковим керівником.

 2. Розгляд заявок і програм дослідно-експериментальної роботи районними, міськими методичними службами.

 3. Подання пакета документів щодо надання статусу експериментального навчального закладу всеукраїнського або регіонального рівня для розгляду:

 • експертною комісією науково-методичної ради КОІПОПК;

 • науково-методичною радою КОІПОПК;

 • колегією головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

 1. Підготовка проекту, схвалення та оприлюднення (на порталі КОІПОПК, в інформаційно-методичному збірнику) наказу головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації про надання статусу експериментального навчального закладу всеукраїнського або регіонального рівня.


^ НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА НА РІВНІ ІНСТИТУТУ ТА КАФЕДР

Напрями науково-дослідної роботи інституту:

 • Управління професійним розвитком педагогічних, управлінських і методичних кадрів в системі післядипломної освіти регіону.

 • Проведення моніторингових досліджень якості освіти.

 • Підготовка педагогічних кадрів до реалізації завдань профільного навчання, роботи за новим змістовим забезпеченням загальної середньої освіти.

 • Навчально-методичне забезпечення варіативної складової навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів та регіонального змісту освіти.

 • Науково-методичний супровід та навчально-методичне забезпечення професійної діяльності педагогів, які працюють з дітьми, що мають особливі освітні потреби, та з обдарованими дітьми.

^ Діяльність кафедр інституту спрямована на реалізацію таких завдань:

 • Теоретико-методологічне обґрунтування та науково-методичне забезпечення професійного розвитку педагогічних, управлінських і методичних кадрів у міжатестаційний період.

 • Підготовка педагогічних працівників до використання сучасних педагогічних, інформаційних і телекомунікаційних технологій у педагогічній, управлінській та методичній практиці.

 • Організаційно-управлінське і науково-методичне супроводження дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності закладів освіти регіону.


^ НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА НА РІВНІ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Працівниками інституту виконуються наукові дослідження з тем:

 • «Розвиток пе­да­гогічної майстерності вчителів у системі підвищення кваліфікації в умовах дистанційного навчання» (Бендерець Н.М.);

 • «Управління розвитком професійної компетентності вчи­телів філологічного профілю в системі післядипломної педагогічної освіти» (Чубарук О.В.);

 • «Управління оціню­ванням інноваційної діяльності в системі освіти регіону» (Кабан Л.В.);

 • «Біологія хермесів (Adelgidae, Ноmoptera) Центрального лісостепу України» (Драган Г.І.);

 • «Теоретико-методичні засади розвитку інноваційного педагогічного досвіду в системі післядипломної освіти» (Ковальова С.В.);

 • «Пізнання як смислотворчість буття» (Полтавцев О.Г.);

 • «Пси­хо­логічне забезпечення розвитку конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності» (Алєксєєва О.І.);

 • «Організаційна культура як чинник організаційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів інноваційного та традиційного типів розвитку» (Шевченко А.М.);

 • «Підготовка працівників психологічної служби до здійснення просвітницької роботи в системі післядипломної ос­віти» (Пєтушкова Л.А.);

 • «Виховання соціальної активності старшокласників засобами телекомунікаційних проектів в умовах позашкільних навчальних закладів» (Аносова А.В.);

 • «Педагогічні умови фор­мування творчої активності вихован­ців позашкільних на­вчальних закладів» (Гаврилюк В.Ю.);

 • «Педагогічні умови самоосвіти вчителів художньої культури в системі післядипломної освіти» (Дубровіна І.В.)

 • «Зміст і форми професійної підготовки педагогічних кадрів в університетах США (І половина ХХ століття)» (Дишлева І.М.) та ін.


^ НАУКОВІ ЛАБОРАТОРІЇ КОІПОПК

На базі кращих закладів освіти Київщини функціонують наукові лабораторії інституту:

 • наукова лабораторія сільської школи: відділ освіти Ставищенської райдержадміністрації;

 • наукова лабораторія профільного навчання: Білоцерківське навчально-виховне об’єднання «Перша Білоцерківська гімназія – шко­ла І ступеня» Білоцерківської міської ради Київської області, Боярський навчально-виховний комплекс «Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня» Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області;

 • наукова лабораторія інформаційних технологій навчання: Білоцерківська спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 12 з поглибленим вивченням інформа­цій­них технологій Білоцерківської міської ради Київської області, Ірпінська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13;

 • наукова лабораторія інклюзивного навчання: Білоцерківська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 15 Білоцерківської міської ради Київської області;

 • наукова лабораторія позашкільної освіти: центр творчості дітей та юнацтва «Соняшник» м. Білої Церкви;

 • наукова лабораторія слов’янських мов: Білоцерківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 з поглибленим вивченням слов’янських мов Білоцерківської міської ради Київської області;

 • наукова лабораторія здоров’язберігаючих технологій: Білоцерківська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 5 Білоцерківської міської ради Київської області;

 • наукова лабораторія організаційної психології.

Діяльність наукових лабораторій спрямована на вивчення таких питань:

 • теоретичні та практичні основи функціонування освітніх мереж у сільській місцевості;

 • розроблення, апробація та впровадження диферен­ці­йо­ваних форм організації профільного навчання в умовах багатопрофільної гім­на­зії;

 • створення організаційно-методичних, психолого-пе­да­­­­гогічних та інформаційно-технологічних умов реалізації профільного навчання;

 • комплексне застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу;

 • використання інформаційно-комунікаційних тех­но­­логій у навчально-виховному процесі та управлінській діяльності керівників загаль­ноосвітніх навчальних закладів;

 • розроблення, апробація та впровадження моделі інклюзивного навчання в умовах загальноосвітнього навчального закладу;

 • розроблення, ап­ро­бація і впровадження про­грам­но­го та навчально-методичного забезпечення славіс­тич­ної спеціалізації спе­ціа­­лі­­зо­ва­но­го загально­освітнього навчального за­кла­ду з по­глиб­леним ви­вче­н­ням сло­в’ян­­сь­ких мов;

 • розроблення, апробація та впровадження здоров'язбережувальних технологій в загальноосвітньому навчальному закладі;

 • розроблення, апробація та впровадження технології допрофесійної підготовки і профільного навчання старшокласників в умовах поз­а­шкільного навчального закладу;

 • психологічні умови підготовки керів­ників та педа­гогічних пра­ців­ників загальноосвітніх навчаль­них закладів до розвитку орга­нізаційної культури;

 • психо­логічне забезпечення розвитку конкуренто­здат­ності освіт­ніх організацій.


^ ЦИКЛОГРАМА управління дослідно-експериментальною роботою та інноваційною діяльністю


з/п

Зміст роботи

Форма узагальнення

Терміни

Відповідальні

І. Координація дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності закладів освіти регіону

1.1.

Здійснення організаційно-управлінського і науково-методичного супроводження дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів Київ­ської області за напрямами, ви­зна­ченими відповідними наказами Мі­ністерства освіти і науки, молоді та спорту Украї­ни, го­лов­ного управління освіти і науки Київської обласної державної адмі­ністрації

Проекти наказів ГУОН КОДА

Січень-листопад

Кабан Л.В.

Чубарук О.В.

Бачинська Є.М.

Співробітники інституту

1.2.

Консультування з питань оформлення матеріалів на проведення дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського та регіонального рівнів, реалізації програм і проектів інноваційної діяльності

Пакет документів про надання статусу експериментального навчального закладу

Протягом року
1.3.

Збір інформації про реалізацію дослід­но-експериментальної роботи та інноваційної діяль­ності в закладах освіти області протягом 2012/2013 н.р. за напрямами

Банк даних

Січень-лютийЧубарук О.В.

Центр педагогічних інновацій

1.4.

Узагальнення інформації:Про хід і результати реалізації програм дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах області

Банк даних

Лютий-березень

Про реалізацію дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності в навчальних закладах області протягом 2012/2013 н.р. (для визначення показників рейтингового оцінювання освітніх систем районів і міст області)

Інформація до збірника "Освіта Київщини"


Квітень-травень
1.5.

Підбиття підсумків реалізації програм дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності в закладах освіти області у 2012/2013 н.р. та планування роботи на 2013/2014 н.р.

проект наказу ГУОН

Вересень-жовтень
ІІ. Апробація навчальної літератури

2.1.

Збір та узагальнення інформації про проведення апробації навчальної літератури у 2012/2013 н.р. (перший, другий рік апробації)
Квітень-травеньЧубарук О.В.

Центр педагогічних інновацій Співробітники

інституту

2.2.

Організація першого етапу апробації навчальної літератури для 1 класів у 2012/2013 н.р. (другий рік апробації)
Вересень-жовтень

2.3.

Моніторинг якості підручників для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів:

Проект наказу ГУОН КОДА  • створення інформаційної бази даних для проведення дослідження;

Березень-квітень
  • проведення опитування респондентів у закладах освіти районів/міст (учні, батьки, педагоги);

Травень
  • збір та узагальнення результатів моніторингу якості підручників

Інформаційна довідка

Травень-червень
ІІІ. Навчання педагогічних працівників області за програмою Інтел® "Навчання для майбутнього"

3.1.

Координація навчання педагогічних працівників області за програмою: забезпечення дисками, реєстрація списків педагогів, експертиза та сертифікація портфоліо, підготовка аналітико-статистичних звітів

Документація

Протягом рокуЧубарук О.В.

Центр педагогічних інновацій3.2.

Діяльність обласної Координаційної ради програми Інтел® "Навчання для майбутнього"

Сертифікація навчання за програмою

Четверта п’ятниця щомісяця

3.3.

Узагальнення інформації про підсумки навчання педагогічних і управлінських кадрів за програмою Intel® «Навчання для майбутнього» у 2012/2013 навчальному році (для визначення показників рейтингового оцінювання освітніх систем районів і міст області)

Інформація про кількісні та якісні показники до збірника "Освіта Київщини"

Травень3.4.

Формування мережі закладів освіти, на базі яких проводиться навчання

Мережа закладів освіти

Серпень-вересень
3.5.

Організація навчання педагогічних працівників області за програмою Інтел® «Навчання для майбутнього» в 2013/2014 н. р.

Проект наказу ГУОН КОДА

Вересень-жовтень
ІV. Презентація результатів дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності на міжнародних і

національних виставках

4.1.

Підготовка анотацій і матеріалів для участі в конкурсах з номінацій Четвертої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2013»

Анотації та матеріали

Січень-лютий
Чубарук О.В.

Центр педагогічних інновацій.

Наукові лабораторії інституту.

Навчально-видавничий центр.

Співробітники інституту

4.2.

Представлення матеріалів у виставковому павільйоні "Освіта Київщини" Четвертої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2013»

Анотований каталог
Лютий-березень

4.3.

Проведення круглих столів, майстер-класів відповідно до програми Четвертої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2013»

Інформація

4.4.

Підготовка та проведення виставки творчих досягнень освітян Київщини під час проведення серпневої конференції керівників і педагогічних працівників навчальних закладів області

Інформація

Серпень


4.5.

Підготовка анотацій і матеріалів для участі в конкурсах з номінацій П’ятої Національної виставки-презентації "Інноватика в сучасній освіті"

Анотації та матеріали

Серпень-вересень


4.6.

Представлення матеріалів у виставковому павільйоні "Освіта Київщини" П’ятої Національної виставки-презентації "Інноватика в сучасній освіті"

Анотований каталог


Жовтень4.7.

Проведення круглих столів, майстер-класів відповідно до програми П’ятої міжнародної виставки-презентації "Інноватика в сучасній освіті"

Інформація

Жовтень
Схожі:

План роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2013 рік iconПлан роботи київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2011 рік
Про виконання плану науково-дослідної роботи за 2010 рік та напрями наукових досліджень Київського обласного інституту післядипломної...
План роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2013 рік iconПлан роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2013 рік

План роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2013 рік iconПлан роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2013 рік

План роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2013 рік iconПлан роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2013 рік

План роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2013 рік iconПлан роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2013 рік

План роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2013 рік iconПлан роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2013 рік

План роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2013 рік iconПлан роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2013 рік

План роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2013 рік iconПлан роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2013 рік

План роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2013 рік iconПлан роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2013 рік

План роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2013 рік iconПлан роботи київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2011 рік

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов