Закон про переказні векселі та прості векселі (далі Уніфікований закон), з урахуванням застережень, обумовлених додатком II до цієї Конвенції icon

Закон про переказні векселі та прості векселі (далі Уніфікований закон), з урахуванням застережень, обумовлених додатком II до цієї КонвенціїНазваЗакон про переказні векселі та прості векселі (далі Уніфікований закон), з урахуванням застережень, обумовлених додатком II до цієї Конвенції
Дата конвертації19.06.2013
Розмір375.76 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>

http://pidruchniki.ws/00000000/ekonomika/vekselna_sprava_-_demkivskiy_av


VI. Вексельне право

Згідно із ст. 1 Закону України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.2001 року № 2374-III законодавство України про обіг векселів складається З

 • Закону України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.2001 року № 2374-III;

 • Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі (далі — Уніфікований закон), з урахуванням застережень, обумовлених додатком II до цієї Конвенції,

 • Женевської конвенції 1930 року про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі та прості векселі,

 • Женевської конвенції 1930 року про гербовий збір стосовно переказних векселів і простих векселів,

 • Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV,

 • Закону України від 06 липня 1999 року №826-ХІV«Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі».

 • Закону України від 6 липня 1999 року № 827-ХГУ "Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі та прості векселі".

 • Главою 15 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 р

 • розділом 33 глави ІІІ Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (далі — Інструкція), затвердженої наказом Міністерства юстиції від 03.03 2004 року № 20/5 (із змінами),

 • Постановою Пленуму Верховного Суду України № 5 від 08 червня 2007 року «Про деякі питання практики розгляду спорів, пов’язаних з обігом векселів».

Відповідно до статті 5 3акону України “Про цінні папери і фондову біржу” від 23.02.2006 № ^ 3480-IV вексель належить до цінних паперів.

Вексель – це цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).

Простий вексель – це цінний папір, за яким одна сторона (векселедавець) зобов’язується заплатити другій стороні (векселедержателю) певну суму грошей у визначений термін.

Переказний вексель (тратта) також є цінним папером, який містить письмовий наказ векселедавця (трасанта) сплатити у зазначений строк визначену суму грошей векселедержателю іншою особою (трасатом), який має заборгованість перед векселедавцем. Третя ж особа буде платити за векселем тільки у разі, якщо вона погодиться на це (у вексельній термінології така дія називається “акцепт векселя”). Якщо вексель не акцептований, платити по ньому буде той, хто його видав, тобто трасант.

Згідно ст. 4 ЗУ «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.2001 р. видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, при цьому сума боргу має бути не меншою, ніж сума платежу за векселем.

Умова щодо проведення розрахунків із застосуванням векселів обов'язково відображається у відповідному договорі, який укладається в письмовій формі, при цьому припиняються грошові зобов'язання щодо платежу за цим договором та виникають грошові зобов'язання щодо платежу за векселем.

^ Перелік обов'язкових реквізитів для переказного векселя наведено у ст. 1, а простого - у ст. 75 Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі (далі - Уніфікований закон).

Реквізити переказного векселя

Реквізити простого векселя

1. Найменування “Вексель”

1. Найменування “Вексель”

2. Простий і нічим не зумовлений
наказ сплатити певну суму

2. Просте і нічим не обумовлене зобов’язання сплатити певну суму

3. Найменування платника-трасата

 

4. Зазначення строку платежу

3. Зазначення строку платежу

5. Зазначення місця платежу

4. Зазначення місця платежу

6. Найменування того, кому або за наказом кого має бути здійснений платіж

5. Найменування того, кому або за наказом кого має бути здійснений платіж

7. Дата і місце складання векселя

6. Дата і місце складання векселя

8. Підпис (векселедавця) трасанта

7. Підпис векселедавця


Виходячи зі змісту ч. 2 ст. 196 ЦК України ( 435-15 ) і статей 2, 76 Уніфікованого закону документ, який не містить обов'язкових реквізитів, перелічених у вказаних статтях Уніфікованого закону, не є цінним папером (векселем), а може мати силу простої боргової розписки, за винятком випадків, прямо зазначених в абзацах 2-4 ст. 2. , 2-4 ст. 76.

Переказний вексель абзац 2-4 ст. 2:

– переказний вексель, строк платежу в якому не вказаний,
вважається таким, що підлягає оплаті за пред'явленням;

 • при відсутності особливої вказівки, місце, позначене поруч з найменуванням трасата, вважається місцем платежу і, разом з тим, місцем проживання трасата;

 • переказний вексель, у якому не зазначене місце його складання, вважається складеним у місці, позначеному поруч з найменуванням трасанта;

Простий вексель абз 2-4 ст 76:

 • Простий вексель, строк платежу в якому не зазначено, вважається таким, що підлягає оплаті за пред'явленням.

 • При відсутності особливого зазначення, місце, де видано документ, вважається місцем платежу і, разом з тим, місцем проживання векселедавця.

 • Простий вексель, в якому не вказано місце його видачі, вважається виданим у місці, зазначеному поруч з найменуванням векселедавця.

Окрім того, вимоги до форми викладу реквізитів векселя містять статті 5, 13 Закону України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.2001 № 2374-III [7]:

Стаття 5. Векселі (переказні і прості) складаються у документарній формі на бланках з відповідним ступенем захисту від підроблення, форма та порядок виготовлення яких затверджуються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України з урахуванням норм Уніфікованого закону, і не можуть бути переведені у бездокументарну форму (знерухомлені).

Вексель, який видається на території України і місце платежу за яким також знаходиться на території України, складається державною мовою. Найменування трасанта або векселедавця, інших зобов'язаних за векселем осіб заповнюється тією мовою, якою визначено офіційне найменування в їх установчих документах.

Вексель підписується:

-від імені юридичних осіб - власноручно керівником та головним бухгалтером (якщо така посада передбачена штатним розписом юридичної особи) чи уповноваженими ними особами. У разі якщо вексель підписується уповноваженою особою, до тексту векселя включається посилання на внутрішній документ юридичної особи, відповідно до якого уповноважена особа має право підписувати вексель. Підписи скріплюються печаткою;

-від імені фізичних осіб - власноручно зазначеною фізичною особою або уповноваженою нею особою, із зазначенням індивідуального ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, наданого органом державної податкової служби (крім випадків відсутності індивідуального ідентифікаційного номера в осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від
прийняття індивідуального ідентифікаційного номера та офіційно повідомили про це відповідні державні органи), та паспортних даних векселедавця або трасанта (серія та номер паспорта, найменування органу, що видав паспорт, та дата його видачі, місце проживання). У разі якщо вексель підписується уповноваженою особою, до тексту векселя включається посилання на довіреність фізичної особи, відповідно до якої уповноважена особа має право підписувати вексель. Підпис скріплюється печаткою (у разі її наявності);

-від імені фізичних осіб - підприємців власноручно зазначеною особою або уповноваженою нею особою, із зазначенням дати та номера запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і паспортних даних векселедавця або трасанта (серія та номер паспорта, найменування органу, що видав паспорт, та дата його видачі, місце проживання). Підпис скріплюється печаткою (у разі її наявності). У разі якщо вексель підписується уповноваженою особою, до тексту векселя включається посилання на довіреність фізичної особи, відповідно до якої уповноважена особа має право підписувати вексель.

Стаття 6. Платіж за векселем на території України
здійснюється тільки в безготівковій формі.

Зміни до тексту векселя можуть вноситися за ініціативою його держателя виключно векселедавцем (трасантом) шляхом закреслення старого реквізиту та написання нового із зазначенням дати внесення змін та підписання. Держатель векселя повинен дати згоду на внесення змін до тексту векселя шляхом написання на зворотному боці векселя слів «відповідно до змін» із зазначенням дати внесення змін та підписанням згідно з вимогами цього Закону.

^ За відсутності зазначених реквізитів вексель слід вважати таким, що виданий з дефектом форми і не має вексельної сили.

Стаття 12. Забороняється використовувати векселі як внесок до
статутного фонду господарського товариства.

Стаття 13. Зміни до тексту векселя можуть вноситися за
ініціативою його держателя виключно векселедавцем (за переказним векселем - трасантом) шляхом закреслення старого реквізиту та написання нового із зазначенням дати внесення змін та підписанням відповідно до цього Закону.

Держатель векселя повинен дати згоду на внесення змін до тексту векселя шляхом написання на зворотному боці векселя слів "відповідно до змін" із зазначенням дати внесення змін та підписанням згідно з вимогами цього Закону.
У разі зміни строку платежу за переказним векселем держатель векселя повинен одержати згоду (акцепт) трасата на оплату векселя відповідно до нового строку. У разі коли акцепт вже було здійснено раніше, держатель векселя повинен одержати додаткову згоду акцептанта відповідно до нового строку.
Якщо держатель векселя, який погодився на внесення змін до
тексту векселя, бажає зберегти відповідальність попередніх індосантів, він повинен одержати їх згоду. У противному разі попередні індосанти несуть відповідальність таку, як і до внесення змін.

Уніфікований закон Переказний вексель

Стаття 3

Переказний вексель може бути виданий наказу трасанта.

Він може бути виданий на самого трасанта.

Він може бути виданий за рахунок третьої особи.

Стаття 4

Переказний вексель може підлягати оплаті за місцем проживання
третьої особи або в тій же місцевості, де знаходиться місце проживання трасата, або в будь-якій іншій місцевості.

Стаття 5

У переказному векселі, який підлягає оплаті відразу після
пред'явлення або у визначений строк після пред'явлення, трасант може обумовити, що на суму, яка підлягає оплаті, будуть нараховуватися відсотки. У будь-якому іншому переказному векселі така умова вважається ненаписаною.

Відсоткова ставка повинна бути вказана у векселі; при відсутності такої вказівки умова вважається ненаписаною.

Відсотки нараховуються від дати видачі переказного векселя, якщо не вказана інша дата.

Стаття 6

Якщо сума, яка підлягає сплаті за переказним векселем, виражена словами і цифрами, то в разі розбіжності між цими позначеннями підлягає сплаті сума, позначена словами. Якщо у переказному векселі сума виражена кілька разів, словами або цифрами, то в разі розбіжностей між цими позначеннями підлягає сплаті менша сума.

Стаття 7

Якщо на переказному векселі є підписи осіб, нездатних зобов'язуватися за переказним векселем, або підроблені підписи, або підписи вигаданих осіб, або підписи, які з будь-яких інших підстав не можуть зобов'язувати тих осіб, які поставили їх на переказному векселі або від імені яких переказний вексель був
підписаний, то зобов'язання інших осіб, які поставили свої підписи
на ньому, є все ж таки юридично дійсними.

Стаття 8

Кожний, хто поставив свій підпис на переказному векселі як представник особи, від імені якої він не був уповноважений діяти, сам зобов'язаний за векселем і, якщо він заплатить, матиме ті самі права, які мала б та особа, за яку він мав намір діяти. Таке ж правило застосовується до представника, який перевищив свої
повноваження.
Стаття 9

Трасант відповідає за акцепт і за платіж.

Він може зняти з себе відповідальність за акцепт; будь-яка умова, за якою він знімає з себе відповідальність за платіж, вважається ненаписаною.

^ Стаття 78 Простий вексель
Векселедавець простого векселя зобов'язаний так само, як акцептант за переказним векселем.

Прості векселі зі строком платежу у визначений строк від пред'явлення повинні бути протягом одного року від дати їх складання, пред'явлені векселедавцю для відмітки. Перебіг строку починається від дати відмітки, підписаної векселедавцем на векселі. Відмова векселедавця зробити датовану відмітку повинна бути засвідчена протестом, дата якого є початком строку від пред'явлення.


^ 136. Індосамент (інкасування векселя, передача векселя під заставу, передача векселя після закінчення строку платежу).

Індосамент (перехід прав за цінним папером до іншої особи) - особливий передавальний напис, що здійснюється, як правило, на зворотному боці векселя або на додатковому аркуші (алонжі), підписується індосантом, і являє собою наказ векселедержателя (індосанта) сплатити іншій особі ( індосату) або за його наказом. Індосат, таким чином, сам набуває права векселедержателя.

індосант - юридична або фізична особа, яка володіє векселем і здійснює передавальний напис (індосамент);

індосат – особа, на яку переводять вексель за індосаментом.

Форма індосаменту: 1. іменний індосамент - форма індосаменту, за якої індосант, який передає вексель, зазначає перед своїм підписом юридичну або фізичну особу, якій належатимуть усі права за векселем. Будь-який переказний вексель, навіть виданий без прямого застереження про наказ, може бути переданий шляхом індосаменту. Якщо трасант помістив слова «не наказу» або подібний вислів, то вексель може бути переданий тільки з дотриманням форми і наслідками звичайної цесії. Якщо трасант заборонив новий індосамент, він не несе відповідальності перед особами, на користь яких він був після нього індосований.

^ 2. бланковий індосамент - форма індосаменту, за якої індосант, який передає вексель ставить на ньому тільки один свій підпис, супроводжуваний вказівкою про те, що вексель підлягає оплаті будь-якій особі, що володіє векселем. Бланковий індосамент є чинним лише у випадку, коли він написаний на звороті переказного векселя або на приєднаному до нього аркуші (алонжі). Індосамент «на пред’явника» має силу бланкового індосаменту. Якщо індосамент є бланковим, то держатель векселя:

1 може заповнити бланк на своє ім’я, або на ім’я будь-якої іншої особи;

2 реіндосувати вексель через бланковий індосамент або будь-якій іншій особі;

3 передати вексель третій особі, не заповнюючи бланк та не вчиняючи індосаменту.

Індосамент має бути простим і нічим не обумовленим. Будь-яка обмежуюча його умова вважається ненаписанною. Частковий індосамент є недійсним. Оскільки не обумовлене протилежне індосант відповідає за акцепт і за платіж. Згідно зі статтями 16, 77 Уніфікованого закону особа, у якої знаходиться вексель, вважається його законним держателем, якщо її право на вексель базується на безперервному ряді індосаментів (кожний попередній індосат є наступним індосантом), навіть якщо останній із них є бланковим. При цьому закреслені індосаменти вважаються ненаписаними. Місце розташування передавальних написів на векселі або на приєднаному до нього аркуші (алонжі) і дати їх вчинення (якщо вони є) при визначенні безперервності індосаментів до уваги не беруться. За наявності на векселі в ряді послідовних індосаментів одного або кількох закреслених індосаментів законним векселедержателем є особа, на ім’я якої вчинено останній перед закресленим індосамент. Якщо останній індосамент є бланковим або на пред’явника, законним векселедержателем такого векселя вважається особа, у якої вексель фактично знаходиться. Така особа має всі права за векселем, у тому числі право вимоги плтежу за ним. Законний векселедержатель не зобов’язаний доводити наявність і дійсність своїх прав за векселем, вони вважаються наявними та дійсними. Доведення протилежного — обов’язок особи, якій пред’явлено вимогу за векселем. Відповідно до статей 8, 77 Уніфікованого закону кожний, хто поставив свій підпис на простому або переказному векселі як представник особи, від імені якої він не був уповноважений діяти, сам зобов’язаний за векселем і, якщо заплатить, матиме ті самі права, що й особа, за яку він мав намір діяти. Таке ж правило застосовується до представника, який перевищив свої повноваження.

2. Інкасування (інкасо) векселя - здійснення банком за дорученням векселедержателя операції з векселем з метою одержання платежу.

З отриманим на інкасо векселем банк може здійснювати такі операції:

1) пред’явлення векселя до платежу; 2. отримання платежу

3) пред’явлення векселя до акцепту; 4. отримання акцепту

5) передача векселів та комерційних документів проти платежу або акцепту;

6) інші операції.

Інкасування векселів здійснюється за двома видами:

1. інкасо документарне - інкасування векселів із супровідними документами;

^ 2. інкасо чисте - інкасування векселів без супровідних документів;

Сторонами в операції інкасування виступають:

1) принципал (комітент, клієнт) - особа, яка доручає банку операцію інкасування;

2) банк-ремітент - банк, якому принципал доручив операцію інкасування;

3)інкасуючий банк- будь-який банк, який бере участь в операції інкасування;

4) пред'являючий банк - який здійснює пред'явлення векселів і комерційних документів платнику;

5) платник;

Укладення угоди інкасо оформлюється індосаментом, у якому зазначаються застереження: "На інкасо", «за дорученням» або вживається інша формула, що має чітко визначити доручені функції. При цьому держатель може індосувати вексель тільки в порядку передоручення. Доручення, яке міститься в індосаменті із застереженням «за дорученням», не припиняється в зв’язку зі смертю доручителяабо настання його недієздатність. Оплачений вексель із позначкою "Погашено", "Сплачено" або ще якоюсь іншою, що свідчить про своєчасність платежу, повертається боржникові. У випадку несплати банк зобов'язаний передати вексель для опротестування, а потім повернути його кредиторові для подання позову до судово-виконавчих органів для примусового стягнення платежу або для добровільного викупу опротестованого векселя кимось із посередників чи однією із зобов'язаних за векселем осіб.

3. Векселедержатель має право передати вексель під заставу, використовуя для цього так званий заставний індосамент, тобто індосамент, який містить в собі застереження «валюта в заставу», «валюта в забезпечення», і має силу лише як передоручений індосамент. забороняється подальше передавання векселя, що видається під заставу.

^ За заставним індосаментом банку передаються такі права:

на подання до платежу та одержання платежу за векселем;

на здійснення протесту в разі несплати чи часткової оплати векселя;

на подання позову про стягнення належної суми платежу до зобов’язаних за векселем осіб.

Після вчинення індосаменту позичальник передає банкові векселі згідно з актом прийняття-передавання. Банк відкриває позичальнику особовий рахунок.   Кредит надається у звичайному порядку.

4. Статею 20 УВЗ передбачено, що індосамент, вчинений після настання строку платежу, має ті самі наслідки, що й індосамент, вчинений до настання цього строку. Однак, індосамент, вчинений після здійснення протесту в неплатежі або вчинений після настання строку, встановленого для вчинення протесту, має наслідки звичайної цесії. (уступлення вимог за зобов'язаннями іншій особі). Якщо протилежне не буде доведено, недатований індосамент вважається вчиненим на векселі до закінчення строку, встановленого для здійснення протесту. Особи, які індосували вексель після здійснення його протесту в неплатежі та (або) після закінчення строку для здійснення протесту, не несуть відповідальності перед набувачем векселя за виконання зобов’язання за векселем, але відповідають за дійсність переданої вимоги (ст. 519 ЦК).

137. Акцепт (подання переказного векселя для акцепту платежу, наслідки пропуску строку платежу (протесту), протест, наслідки протесту у неакцепті, акцепт у порядку посередництва).

Акцепт — це засвідчена підписом платника згода своєчасно оплатити вексель у такому вигляді, в якому він йому пред'явлений. Акцепт вчинюється на переказному векселі. Акцепт виражається словом «акцептований», «прийнятий», «зобов’язуюсь заплатити», або будь-яким іншим рівнозначним словом і підписується трасатом. Простий підпис трасата, зроблений на лицьовій стороні векселя, має силу акцепту. Після проставлення акцепту, платник (трасат) повертає вексель векселедержателю.

Акцепт є безумовним, але трасат може обмежити його частиною суми, яка підлягає сплаті. Будь-яка інша зміна, внесена акцептом у зміст переказного векселя, рівнозначна відмові в акцепті.

Якщо трасат, який вчинив на переказному векселі надпис про свій акцепт, закреслив його до повернення векселя, то вважається, що в акцепті було відмовлено. Оскільки протилежне не буде доведено, вважається, що закреслення було здійснене до повернення векселя.

^ Пред'явлення векселя до акцепту може бути проведене у будь-який час, починаючи з дня його видачі і закінчуючи моментом настання платежу.

Переказні векселі, які підлягають оплаті у визначений строк від пред'явлення, повинні бути пред'явлені для акцепту протягом одного року від дати їх складання.

У випадках, коли вексель підлягає сплаті у визначений час від пред'явлення він повинен бути пред'явлений до акцепту у визначений строк, обов'язковим є датування акцепту. При відсутності дати акцепту векселедержатель повинен посвідчити це упущення своєчасним здійсненням протесту, щоб зберегти свої права проти індосантів і проти векселедавця. В інших випадках акцепта зазначення дати не є обов'язковим.

Після пред'явлення векселя для акцепту платник має право вимагати, щоб вексель був пред'явлений йому вдруге на наступний день після першого пред'явлення (ст. 24 Положення про переказний і простий вексель).

П.21 Переказний вексель може до настання строку платежу бути пред'явлений держателем або особою, в якої вексель знаходиться, для акцепту трасату (особі, яка має сплатити за переказним векселем) за місцем його знаходження. Пред’явником векселя може бути як векселедержатель, так і будь-яка інша особа, котра фактично володіє векселем.

Акцепт повинен бути простим і нічим не обумовленим, але може бути як повним (на всю суму векселя), так і частковим (на частину суми векселя). Частковий акцепт засвідчується протестом. Векселедержатель, який отримав частковий акцепт, може:

- Здійснити протест в частковому неакцепті і здійснити дострокове стягнення неакцептованного суми векселя з зобов'язаних за векселем осіб;

- Здійснити протест в частковому неакцепті і передати частково акцептований вексель з актом про протест іншому векселедержателю;

- Не здійснюючи протесту, індосувати вексель.

Наслідки пропуску строку платежу (протесту)

У разі непред'явлення для акцепту протягом строку, обумовленого трасантом, держатель втрачає своє право регресу у неакцепті, а також у неплатежі, якщо тільки із змісту умови не випливає, що трасант лише мав на увазі звільнити себе від відповідальності за акцепт.

Якщо застереження про строк для пред'явлення міститься в індосаменті, то тільки індосант може посилатися на нього.


Протест, наслідки протесту у неакцепті,

Протест у неакцепті - це офіційне засвідчення нотаріуса про факт відмови здійснення акцепту векселя.

Місце вчинення протесту у неакцепті – за місцезнаходженням платника.

Строки - протягом строку встановленого для пред’явлення до акцепту, але не пізніше 12 години наступного після цього строку дня. У векселях зі строком за пред’явленням – протягом одного року від дати видачі.

Якщо перше пред'явлення переказного векселя до акцепту відбулося в останній день терміну, а платник вимагає повторного пред'явлення, то протест може бути вчинений у наступний робочий день.

Протест у неакцепті вчинюється у разі:

 • відмови платника від акцепту (здійснення часткового акцепту)

 • оплата здійснена у валюті, яка не зазначена у векселі.

 • відсутність платника у місці, зазначеному у векселі

Акцепт у порядку посередництва, це письмово засвідчене на векселі зобов'язання сторонньої особи, яка добровільно взяла на себе функції акцепту чи платежу за для недопущення наслідків неплатежу для векселезобов'язаних осіб у порядку регресу.

Посередник за призначенням при неакцепті векселя може бути тільки в переказному векселі. Згода виконати посередницьку функцію акцепту відображається на лицевій стороні переказного векселя формулою "Акцептовано посередником". Далі йдуть підпис посередника і дата. Акцептант може розмістити свій посередницький акцепт і на звороті векселя чи на алонжі поряд із підписом особи, на чию користь здійснюється посередництво.

Стаття 57 Акцепт у порядку посередництва вчиняється на переказному векселі. Він підписується особою, яка діє як посередник. У ньому вказується особа, за яку він здійснений, а при відсутності такої вказівки вважається, що акцепт був здійснений за трасанта.

137. Аваль.


Аваль - це засіб забезпечення вексельного зобов'язання, вексельна порука (гарантія), яка дається третьою особою або навіть однією з осіб, що підписали вексель.

Аваль дається на переказному векселі або на додатковому аркуші; він може бути даний і на окремому аркуші з зазначенням місця його видачі.

Аваль виражається словами "вважати за аваль", "Як аваліст за (назва особи, за яку видано аваль)", "Авальований" або іншою рівнозначною формулою, підписується уповноваженою особою і скріплюється печаткою.

Аваліст, підписавши вексель, бере на себе добровільну відповідальність за виконання зобов'язань будь-ким із учасників вексельного обігу. Авалістами не можуть бути векселедавець та платник за векселем.

Відповідно до статті 31 УВЗ аваль може взагалі не містити будь-якого тексту. Досить одного лише підпису аваліста на лицьовому боці переказного векселя, якщо тільки цей підпис не поставлений платником або векселедавцем. В авалі повинно бути вказано, за кого він виданий. У разі відсутності такої вказівки, він вважається виданим за векселедавця.

Аваль може стояти на копії чи на одному з примірників і бути відсутнім на оригіналі.^ Закреслений аваль вважається недійсним. Якщо у тексті авалю вміщено застереження про відклик авалю, воно також вважається недійсним.

Платіж за переказним векселем може бути забезпечений авалем повністю або в частині його суми через аваль. Забезпечення авалем лише частини вексельної суми аваліст повинен обумовити в тексті свого напису на векселі, який і називається авалем.

^ Аваль може бути зроблений у будь-який час, як до сплину строку векселя, так і після цього.

Аваліст відповідає так само, як і той, за кого він дав аваль навіть якщо те зобов'язання, яке він гарантував, виявиться недійсним з будь-якої іншої причини, ніж дефект форми.

^ Протест векселя не може вчинятися проти аваліста, що поручився за другорядного боржника. Відповідальність аваліста за другорядного боржника є солідарною з останнім та настає після опротестування векселя .

^ Відповідальність аваліста за головного боржника є абсолютно самостійним зобов'язанням. Аваліст у цьому випадку знаходиться у положенні одного із векселедавців. Вексель може бути пред'явлений до оплати як головному векселедавцеві, так і його авалістові (на вибір самого векселедержателя). Як результат, вексель може бути опротестований в його неоплаті проти аваліста, без попереднього звернення з відповідною вимогою до головного боржника.

^ 139. Платіж (місце та строк платежу)

Платіж за векселем – це операція, за якої оплату векселя здійснює платник або інша уповноважена особа або в порядку регресу, або в порядку посередництва, або в порядку поручительства.

^ СТРОК ПЛАТЕЖУ

Уніфікований вексельний закон передбачає чотири варіанти встановлення строку платежу за векселем:

 • за пред’явленням;

 • у визначений строк від пред’явлення;

 • у визначений строк від дати складання;

 • на визначену дату.

Строк платежу “за пред’явленням” означає, що:

 • вексель має пред’являтися до платежу протягом одного року з дня його складання;

 • вексель оплачується при його пред’явленні.

Строк платежу “у визначений строк від пред’явлення ” означає, що:

 • строк платежу визначається або датою акцепту, або датою протесту;

 • вексель має пред’являтися до платежу або в день, коли він має бути оплачений, або в один із двох наступних робочих днів.

Строк платежу “у визначений строк від дати складання” припускає, що:

 • вексель має пред’являтися до платежу або в день, коли він має бути оплачений, або в один із двох наступних робочих днів;

 • за векселями, виданими зі строком платежу через один або кілька місяців від складання, строк платежу настає у відповідний день того місяця, в якому платіж має бути здійснений.

Вексель зі строком платежу “на визначений день” має пред’являтися до платежу або в день, коли він має бути оплачений, або в один із двох наступних робочих днів.

УЗВ не містить прямих роз’яснень щодо місця платежу по простому векселю. Але у відповідності до ст. 77 УЗВ до простих векселів застосовуються такі ж положення, що й до переказних, тією мірою, якою вони є сумісними з природою цих документів. А саме, до простого векселя застосовуються положення, які стосуються переказного векселя Переказний вексель може підлягати оплаті за місцем проживання третьої особи або в тій же місцевості, де знаходиться місце проживання трасата, або в будь-якій іншій місцевості (ст. 4)”, тобто місцем, в якому має бути здійснено платіж за простим та переказнім векселями, може бути:

 1. Місце проживання платника: векселедавця або трасата;

 2. місце проживання третьої особи;

 3. будь-яка інша місцевість.

Під час складання векселя векселедавець може зазначити особливе місце платежу, вчинити доміциляційну формулу - напис на векселі, що обумовлює особливе місце платежу, яке відрізняється від місцезнаходження особи, яка зазначена як платник за векселем. Ознакою доміцильованого векселя є „наявність на лицьовому боці простого або переказного векселя вказівки векселедавця "Доміцильований у ____" (найменування особливого місця платежу і назва банку) або "Платник ____" (назва банку і найменування особливого місця платежу), або "Підлягає оплаті в _____" (назва банку і найменування особливого місця платежу).” В цьому випадку вексель буде відповідати всім ознакам доміцильованого, що дозволить нотаріусу вчинити протест векселя про неоплату за місцем платежу.

^ 140. Протест (несплата векселя і протест у неплатежі, вимоги до вексельного протесту, наслідки протесту в неплатежі, операції з опротестованими векселями).


Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» вексель – цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю). Згідно з ч. 2 цієї ж статті векселі можуть бути прості або переказні та існують виключно у документарній формі.

Важливо зазначити, що простий вексель посвідчує грошове зобов’язання векселедавця сплатити векселедержателю відповідну суму за векселем після настання строку платежу. У переказному векселі міститься наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).

Вимоги до оформлення векселя містяться в Уніфікованому законі «Про переказні векселі та прості векселі», який запроваджено Конвенцією від 07.06.1930 року.

Так, ст. 1 зазначеного Закону передбачає, що переказний вексель містить наступні реквізити:

1. Назву "переказний вексель", яка включена до тексту документа і висловлена тією мовою, якою цей документ складений;

2. Безумовний наказ сплатити визначену суму грошей;

3. Найменування особи, яка повинна платити (трасат);

4. Зазначення строку платежу;

5. Зазначення місця, в якому повинен бути здійснений платіж;

6. Найменування особи, якій або наказу якої повинен бути

здійснений платіж;

7. Зазначення дати і місця видачі векселя;

8. Підпис особи, яка видає вексель (трасант).

У ст. 2 цього ж Закону встановлено, що документ, у якому відсутній будь-який з реквізитів, наведених у попередній статті, не має сили переказного векселя, за винятком випадків, зазначених нижче:

- переказний вексель, строк платежу в якому не вказаний, вважається таким, що підлягає оплаті за пред'явленням;

- при відсутності особливої вказівки, місце, позначене поруч з найменуванням трасата, вважається місцем платежу і, разом з тим, місцем проживання трасата;

- переказний вексель, у якому не зазначене місце його складання, вважається складеним у місці, позначеному поруч з найменуванням трасанта.

Відповідно до положень ст. 75 Уніфікованого закону, простий вексель повинен містити наступні реквізити:

1. Назву "простий вексель", яка включена в текст документа і висловлена тією мовою, якою цей документ складений;

2. Безумовне зобов'язання сплатити визначену суму грошей;

3. Зазначення строку платежу;

4. Зазначення місця, в якому повинен бути здійснений платіж;

5. Найменування особи, якій або наказу якої повинен бути здійснений платіж;

6. Зазначення дати і місця видачі простого векселя;

7. Підпис особи, яка видає документ (векселедавець).

У ст. 76 вищевказаного Закону зазначається, що документ, у якому відсутній будь-який з реквізитів, зазначених у попередній статті, не має сили простого векселя, за винятком випадків, зазначених нижче у цій статті.

Простий вексель, строк платежу в якому не зазначено, вважається таким, що підлягає оплаті за пред'явленням. При відсутності особливого зазначення, місце, де видано документ, вважається місцем платежу і, разом з тим, місцем проживання векселедавця. Простий вексель, в якому не вказано місце його видачі, вважається виданим у місці, зазначеному поруч з найменуванням векселедавця.

Таким чином, якщо вексель не відповідає зазначеним вище вимогам, нотаріус не може вчинити протест.

Протести векселів вчиняються нотаріусом відповідно до Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселіЗакону України „Про обіг векселів в Україні”.

Протест векселя про неоплату вчинюється у разі, якщо:

- вексель неоплачений (вексель було акцептовано, але не сплачено платником);

- оплата здійснена у валюті, яка не зазначена у векселі;

- платник відсутній у місці платежу або у місцезнаходженні, яке зазначено у векселі.

Протест векселя про неоплату вчинюється як щодо простого, так і щодо переказного векселя. При зверненні до нотаріуса за вчиненням протесту за векселем від векселедержателя, залежно від обставин, крім самого векселя (його копії) та заяви про прохання в скоєнні протесту нотаріус, додатково може вимагати документи, що підтверджують право власності на вексель, документ, що засвідчує факт відмови сплатити вексель, а також статут або інший документ, що підтверджує статус векселедержателя.

Протест векселя про неоплату за простим векселем здійснюється проти векселедавця, за переказним – проти акцептанта (платника). Вчинення протесту векселя про неоплату не потребується, якщо вексель раніше був опротестований у неакцепті.

Векселі для вчинення протесту про неоплату приймаються нотаріусом після закінчення дати платежу за векселем, але не пізніше 12-ї години наступного після цього строку дня.

Для векселя строком на визначений день або о такій-то годині від дати складання, протест про неоплату повинен бути здійснений або в день, коли вексель підлягає оплаті, або в один з двох наступних робочих днів.

У день прийняття векселя до протесту нотаріус зобов’язаний від свого імені пред'явити письмову вимогу про оплату векселя до векселедавця (платника).

Якщо платник здійснить платіж, то нотаріус, не вчиняючи протесту, повертає платникові вексель із позначкою про сплату. Якщо ж на вимогу нотаріуса (до 12 години наступного після закінчення дати платежу за векселем) не надійшла відповідь від особи, яка має платити за векселем про його оплату, нотаріус опротестовує вексель, роблячи на ньому відповідний напис та оформлюючи акт протесту.

Якщо місцезнаходження платника невідоме, протест вчинюється без проявлення вимоги про оплату з відповідною відміткою в акті  

Запис про вчинення протесту векселя вноситься до реєстру для реєстрації нотаріальних дій. Протест векселя оформлюється актом у двох примірниках, один з яких залишається у справах нотаріуса. На самому векселі робиться наприклад такий напис "Я, державний нотаріус такий-то державної нотаріальної контори такий-то, здійснив протест цього векселя в його неплатежі. Печатка, підпис". Акт про протест у неплатежі засвідчує, що за даним векселем було своєчасно вчинено усі встановлені законом дії для збереження його дієвості. Опротестований вексель з відміткою про вчинення протесту видається векселедержателю або уповноваженій особі. Основним наслідком є те що: опротестований нотаріусом вексель, є документом, на підставі якого здійснюється подальше стягнення вексельної суми за спрощеною процедурою. Статтею 8 ЗУ «Про обіг векселів визначено», що вексель, опротестований нотаріусом у встановленому законом порядку, є виконавчим документом. Крім безспірного стягнення відшкодування за опротестованим векселем, зберігається можливість отримання заборгованості в судовому порядку, при цьому на стягнення заборгованості за опротестованим векселем не поширюється вимога щодо досудового врегулювання спорів, а сам спір повинен бути вирішений в строк, що не перевищує один місяць.

Виконавчий напис може бути вчинений нотаріусом не раніше опротестування векселя і не пізніше строків позовної давності. Так, позовні вимоги, які випливають з переказного векселя проти акцептанта, погашаються після закінчення трьох років з дня строку платежу. Позовні вимоги векселедержателя проти індосантів і проти векселедавця погашаються після закінчення одного року від дня протесту, здійсненого у визначений строк або від дня строку платежу, у разі застереження про оборот без витрат. давність. Виконавчий напис вчиняється на оригіналі боргового документа, яким в даному випадку є опротестований вексель. При цьому текст виконавчого напису може бути розпочатий на векселі і продовжений на прикріпленому (підшитому) спеціальному бланку нотаріальних документів. Акт про протест векселя передається кредитору разом з вчиненим виконавчим написом. 


http://pidruchniki.ws/00000000/ekonomika/vekselna_sprava_-_demkivskiy_av


140. Протест (несплата векселя і протест у неплатежі, вимоги до вексельного протесту, наслідки протесту в неплатежі, операції з опротестованими векселями).


Протест векселів

Під вексельним протестом розуміють офіційно засвідчену вимогу платежу та його неодержання. Існують такі види протесту:

1) Протест переказного векселя в неакцепті або недатуванні акцепту. Ціль протесту — створення умов для дострокового задоволення вимог кредитора;

2) Протест в несплаті векселя як простого, так і переказного. Юридична ціль протесту — збереження прав зворотних вимог (регресу) до зобов'язаних по векселю осіб — трасанта, індосантів та їх гарантів (авалістів). Однак протест не є необхідним для збереження держателем права регресу проти акцептанта переказного векселя, які несуть вексельну відповідальність як головні боржники на протязі всього строку позовної давності.

Здійснення протесту в несплаті не потребується, якщо вексель був раніше опротестований в неакацепті, а також в разі об'яви неспроможності платника, незалежно від того, акцептував він вексель чи ні, та трасанта по векселю, який не підлягає акцепту.

Трасант, індосант або аваліст можуть шляхом включення в вексель підписаного ними застереження («без витрат» або «без протесту») звільнити держателя від здійснення протесту для одержання права регресу. Причому, якщо це застереження включене трасантом, воно має силу відносно всіх сторін, які підписали вексель, якщо ж воно включене індосантом або авалістом, то воно діє лише відносно його самого.

Отже, для виникнення права регресу необхідно, щоб факт відмови платника від акцепту або платежу був засвідчений офіційним актом — протестом, який здійснюється державним нотаріусом.

Строки здійснення протесту:

1) В неакцепті. Якщо пред'явлений вексель не буде акцептований у двадцять чотири години або вексель буде прийнятий не в повній сумі, то векселедержатель може здійснити протест у неприйнятті, внаслідок чого одержує право на дострокове задоволення. Протест в неакцепті повинен бути здійснений у строки, встановлені для пред'явлення до акцепту, тобто на протязі одного року від дня видачі векселя. Векселедавець може скоротити або збільшити цей строк, індосанти можуть скоротити його, тоді вексель може бути прийнятим до опротестування в неакцепті на протязі цих строків, але не пізніше 12 годин наступного за цим строком дня.

2) В несплаті. Для векселя строком на визначений день або в стільки-то часу від складання або пред'явлення протест повинен бути здійснений в один з двох робочих днів, які слідують за днем, в який вексель підлягає сплаті; для векселя строком по пред'явленні — на протязі строку, встановленого для пред'явлення до акцепту, або наступного дня, якщо пред'явлення було здійснено в останній день цього строку.

Якщо не здійснена сплата за векселем, векселедержатель повинен передати вексель наступного дня нотаріусу (судовому виконавцю) для опротестування за місцем знаходження платника або за місцем платежу. Якщо строк платежу або строк відправки векселя припадає на встановлені законом дні відпочинку, ці строки переносяться. В цей же день нотаріус пред'являє платнику вимогу про сплату або акцепт векселя. Якщо після цього послідує платіж, нотаріус, не здійснюючи протесту, повертає платнику вексель з відміткою про сплату. Якщо платник зробив відмітку про акцепт на переказному векселі, він також повертається до векселе-держателя без протесту. Якщо до 12 годин наступного дня не одержано підтвердження про здійснення сплати за векселем, нотаріус в цей же день протестує вексель шляхом запису про це в реєстрі та відмітки на векселі. Оформлюється протест актом. Опротестований вексель з написом про протест та актом повертається від нотаріуса (судового виконавця) до векселедержателя.

Протест в неакцепті здійснюється проти векселедавця. Протест в несплаті по простому векселю — проти векселедавця, по переказному — проти акцептанта.

Крім здійснення протесту, держатель повинен повідомити індосанта та трасанта про відмову в акцепті або сплаті на протязі наступних за днем протесту чотирьох робочих днів. Недотримання цього правила не звільняє гарантів від відповідальності по векселю, але накладає на держателя відповідальність за збитки, які може понести відповідальна особа, в розмірі, що не перевищує суму векселя.

Якщо протест здійснений своєчасно, то виникають такі наслідки:

— судові органи мають право виносити рішення по позовам, заснованим на опротестовних векселях;

— наступає відповідальність по простому векселю — надписателів, а по переказному — надписателів та трасанта (векселедавця).

Всі ці особи, за виключенням індосантів, які помістили перед своїм підписом застереження «без обороту на мене», є солідарне відповідальними перед векселедержателем. Він має право пред'явити позов до всіх зобов'язаних по векселю осіб (право регресу) або до одного з них, не звертаючи уваги на послідовність підписів цих осіб на векселі. Той, що сплатив по векселю звертається з вимогою до інших та, одержавши необхідну суму, передає тому, що сплатив опротестований вексель.

Таким чином, своєчасне опротестування векселя в разі відмови в акцепті або сплаті є умовою початку відповідальності трасанта, індосантів та авалістів. Акцептант та векселедавець простого векселя як головні боржники по векселю є відповідальними на протязі всього строку позовної давності.

Векселедавець може вимагати з того, до кого він пред'явив позов:

- суму векселя, не акцептовану і не сплачену, з відсотками, якщо вони були обумовлені;

- відсотки від дня строку платежу;

- збитки по протесту, здійсненню повідомлення, а також інші збитки;

- пеню від дня строку платежу.

В разі закінчення строків, установлених для здійснення протесту в неакцепті або несплаті, векселедержатель втрачає свої права проти індосантів, векселедавця та інших зобов'язаних осіб, за виключенням акцептанта. Векселедержатель, який не одержав платіж, має право на стягнення у судовому порядку належної йому суми.

Право на пред'явлення позовів обмежується визначеним строком, який носить назву вексельна давність (тобто в межах строків позовної давності). Для позовних вимог проти акцептанта та векселедавця простого векселя встановлений трирічний строк давності. Держатель може виставити позов проти індосантів, трасанта та їх гарантів на протязі одного року із дня протесту, або із дня строку платежів за векселем, що не підлягає протесту, а кожний індосант — проти іншого індосанта і трасанта на протязі 6 місяців з дня, в який індосант сплатив вексель, або із дня пред'явлення до нього позову.


^ 141. Копії та примірники векселя


Копія векселя (ст. 67, 68 УВЗ)- виконане векселедержателем точне відтворення змісту справжнього векселя, включаючи індосаменти і всі інші позначки, що містяться у ньому, при цьому оригінальні підписи замінюються простим зазначенням про їх наявність. На копії має бути вказано, до якого місця вона доведена. Після відтворення тексту документа векселедержатель повинен вказати: «До цього моменту копія. Оригінал перебуває у такого-то», засвідчивши це своїм підписом

Кожний держатель переказного векселя та простого векселя має право знімати з них копії. Один держатель може зробити будь-яку кількість копій. Юридичного значення копія векселя набуває лише після того, як на ній з’являться справжні підписи індосантів або авалістів.

Копія векселя може бути індосована та авальована у тому самому порядку і з тими самими наслідками, що й оригінал. Якщо на справжньому документі після останнього індосаменту, зробленого до зняття копії, є застереження «починаючи звідси індосування є чинним лише на копії» або будь-яка інша рівнозначна формула, то індосамент, поставлений після цього на оригіналі, є недійсним.

У копії зазначається особа, в якої знаходиться оригінал документа. Особа, в якої знаходиться оригінал документа зобов'язана вручити зазначений документ законному держателю копії. Якщо вона відмовляється це зробити, то держатель не може використати своє право регресу проти осіб, які здійснили передачу копії шляхом індосаменту або забезпечили її авалем, доти, доки він не здійснить протест про те, що оригінал не був вручений йому на його вимогу.

На відміну від копії, примірник векселя — це його оригінал. Поняття примірника можна застосовувати лише для переказного векселя. Простий вексель випускається лише в одному примірнику. А копії рівною мірою можна знімати з обох видів векселів. На відміну від копій, на примірниках переказного векселя є послідовні порядкові номери, позначені у тексті векселя (інакше кожен із примірників розглядається як окремий переказний вексель). Крім того, примірники завжди містять власноручні підписи (а копії — не завжди). Усі вексельні примірники мають однакову вексельну силу.

^ Платіж, здійснений за одним примірником, звільняє від зобов'язання, навіть якщо не було обумовлено, що цей платіж анулює дію інших примірників. Однак трасат є зобов'язаним за кожним акцептованим ним і не повернутим йому примірником. Індосант, який передав примірники різним особам, а також наступні індосанти є зобов'язаними за всіма примірниками, на яких є їх підпис і які не були повернені. Той, хто надіслав один примірник для акцепту, повинен вказати на інших примірниках найменування тієї особи, у якої знаходиться цей примірник. Ця особа зобов'язана вручити його законному держателю іншого примірника.

Якщо вона відмовляється це зробити, то держатель не може
використати своє право регресу доти, доки він не здійснить протест
про те:

(1) що примірник, надісланий для акцепту, не був вручений йому на його вимогу;

(2) що акцепт або платіж не могли бути отримані за іншими примірниками.


^ ВИМОГА НОТАРІУСА

Товариство з обмеженою відповідальністю "МИР"

Київська область, м. Миронівка,

вулиця Садова, 5, кімн. 3

20 січня 2010 року я, Шевченко О.П., приватний нотаріус Миронівського районного нотаріального округу Київської області, повідомляю, що 20 січня 2010 року від векселедержателя —ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОРОЖНИК" , ідентифікаційний код 36756488, місцезнаходження якого — Київська область, місто Миронівка, вулиця Липова, 8, надійшла заява про вчинення протесту в частковому неплатежі ВЕКСЕЛЯ № 25.4578690 3572, виданого Вами 22 січня 2009 року на загальну суму 67 000 (шістдесят сім тисяч) грн., зі строком платежу до 19 січня 2010 року, за яким Ви маєте доплатити 4328 (чотири тисячі триста двадцять вісім) грн.

Пропоную не пізніше наступного за цим дня (а саме — 21 січня 2010 ро­ку) сплатити за векселем суму 4328 (чотири тисячі триста двадцять вісім) грн (або повідомити про оплату в разі здійснення її кредиторові) за адресою: Київська область, місто Миронівка, вул. Горького, 4, телефон 5-18-57

У випадку неотримання до вказаного часу оплати за векселем чи пові­домлення про оплату векселя, мною буде негайно вчинено відповідний протест.


Приватний нотаріус:


^ ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НА ВЕКСЕЛІ ПРО ОПЛАТУ

Форма N 74
Посвідчувальний напис
на векселі про його оплату

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, _______________________, _____________________________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори, назва
нотаріального округу)

посвідчую, що за цим векселем векселедержателем одержано:
сума векселя ____________________________________________________;
(цифрами і словами)
% (відсотки) ____________________________________________________;
(цифрами і словами)
витрати _________________________________________________________;
(зазначається мета витрат та їх сума цифрами і словами)
усього __________________________________________________________.
(цифрами і словами)

Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто __________________
(державного мита, плати)

Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)

^ ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НА ВЕКСЕЛІ ПРО ОПЛАТУ

Місто Миронівка, Київська область, Україна, восьмого лютого дві тисячі десятого року я, Шевченко О.А., приватний нотаріус Миронівського районного нотаріального округу Київської області, посвідчую, що за цим векселем векселедержателем одержано:

сума векселя — 2000 грн. 00 коп. (дві тисячі грн. 00 коп.).

% (відсотки) — 24 грн. 00 коп. (двадцять чотири грн. 00 коп.).

Витрати по направленню вимоги про оплату становлять 10 грн. 00 коп. (десять грн. 00 коп.).

усього отримано 2034 грн. 00 коп. (дві тисячі тридцять чотири грн. 00 коп.)

Зареєстровано в реєстрі за № 56

Стягнуто плати (сума)

Приватний нотаріус (підпис) (печатка)

^ ВІДМІТКА НА ВЕКСЕЛІ ПРО ПРОТЕСТ

22 січня 2010 року за реєстром № 45 мною, Шевченко О.А., приватним нотаріусом Миронівського районного нотаріального округу Київської області, ОПРО­ТЕСТОВАНО цей вексель в неоплаті.

Приватний нотаріус (підпис)

(печатка)


^ АКТ ПРО ПРОТЕСТ ВЕКСЕЛЯ.

М. Миронівка Київської області, Україна, двадцять другого січня дві тисячі четвертого року.

Я, Коваленко Валентина Василівна, державний нотаріус Миронівської державної нотаріальної контори, на прохання товариства з обмеженою відповідальністю „Мир”, місцезнаходження якого – м. Київ, вулиця Садова, 20, кв.61, законного векселедержателя переказного векселя № 322774 0314, виданого акціонерним товариством „Україна”, місцезнаходження якого – м. Миронівка, вул. Леніна, 12, Київської області, 08800, 17 жовтня 2003 року на загальну суму 360001, 10 грн (триста шістдесят тисяч одна гривня 10 копійок) із терміном сплати 17 січня 2004 року, акцептованого 16 січня 2004 року АТ „Україна” - місцезнаходження якого – м. Миронівка, вул. Леніна, 12, Київської області,08800, пред’явлений до сплати 20 січня 2004 року, який подав мені 21 січня 2004 року о 08 годин 15 хвилин для вчинення протесту про неоплату в сумі 360001, 10 грн (триста шістдесят тисяч одна гривня 10 копійок),


пред”явила

акціонерному товариству „Україна”, місцезнаходження якого – м. Миронівка, вул. Леніна, 12, Київської області, вимогу про оплату зазначеної суми 21.01.2004 року і не отримала платежу в установлені строки.

При цьому ніякі мотиви, які б обґрунтовували неоплату векселя, боржником станом на 14 годин 10 хвилин цього ж числа (22.01.2004р.) заявлені не були.

У зв”язку з викладеним, керуючись ст.92 Закону України „Про нотаріат”,

протестую

цей вексель про неоплату в сумі 360001, 10 грн (триста шістдесят тисяч одна гривня 10 копійок), проти векселедавця (акцептанта) акціонерного товариства „Україна”.

Зареєстровано в реєстрі за № 347

Стягнуто державного мита: 5,10 грн.


Державний нотаріус:,Схожі:

Закон про переказні векселі та прості векселі (далі Уніфікований закон), з урахуванням застережень, обумовлених додатком II до цієї Конвенції iconЗакон України «Про податок з доходів фізичних осіб» Що робити? Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб»
Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» (далі Закон №889) поставив більше питань, ніж надав відповідей. За загальною...
Закон про переказні векселі та прості векселі (далі Уніфікований закон), з урахуванням застережень, обумовлених додатком II до цієї Конвенції iconЗакон №1058) та «Про недержавне пенсійне страхування» №1057-iv від 9 липня 2003 року (далі Закон №1057)
Пенсійна реформа ãîëîâíèì ÷èíîì запроваджується шляхом прийняття Законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»...
Закон про переказні векселі та прості векселі (далі Уніфікований закон), з урахуванням застережень, обумовлених додатком II до цієї Конвенції iconЗакон України № 1702-vі «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю» (далі Закон № 1702-vі), який в частині набув чинності 10 грудня 2009 року,
України було прийнято Закон України № 1702-vі «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття...
Закон про переказні векселі та прості векселі (далі Уніфікований закон), з урахуванням застережень, обумовлених додатком II до цієї Конвенції iconЗакон україни про Кабінет Міністрів України Цей Закон
Цей Закон відповідно до Конституції України визначає організацію, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України
Закон про переказні векселі та прості векселі (далі Уніфікований закон), з урахуванням застережень, обумовлених додатком II до цієї Конвенції iconПоложення порядок ведення реєстру виданих векселів Закон Про обіг векселів в Україні Закон Про цінні папери та фондовий ринок Постанова всу про деякі питання практики розгляду спорів, пов'язаних з обігом векселів
Роз’янення Особливості нотаріального провадження при вчиненні протесту векселя про неплатіж
Закон про переказні векселі та прості векселі (далі Уніфікований закон), з урахуванням застережень, обумовлених додатком II до цієї Конвенції iconЗакон України "Про внесення змін до Закону України "Про товарну біржу" та інших законодавчих актів України" Верховна Рада України постановляє
Закон України "Про товарну біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №10, ст. 139; 1993 р., №11, ст. 83; 2002 р., №16) викласти...
Закон про переказні векселі та прості векселі (далі Уніфікований закон), з урахуванням застережень, обумовлених додатком II до цієї Конвенції iconЗакон Гука. Мета: Дати поняття про силу пружності, причини її виникнення, розглянути закон Гука для різних випадків, застосування сили пружності. Тип уроку: вивчення нового матеріалу
Формування творчої активності учнів на уроках фізики методом математичного моделювання
Закон про переказні векселі та прості векселі (далі Уніфікований закон), з урахуванням застережень, обумовлених додатком II до цієї Конвенції iconОподаткування доходів громадян внаслідок отримання ними спадщини
Закону України від 22 травня 2003 року №889-iv “Про податок з доходів фізичних осіб” (далі – Закон), яка набрала чинності з 01 січня...
Закон про переказні векселі та прості векселі (далі Уніфікований закон), з урахуванням застережень, обумовлених додатком II до цієї Конвенції iconКонвенція ООН про права дитини
Держави-учасниці цієї Конвенції, вважаючи, що згідно з принципами, проголошеними в Статуті
Закон про переказні векселі та прості векселі (далі Уніфікований закон), з урахуванням застережень, обумовлених додатком II до цієї Конвенції iconЗакон України «Про освіту». Закон України «Про загальну середню освіту». Національна доктрина розвитку освіти (затверджено Указом Президента України від 17 квітня 2002 року №347/2002)
Нормативно-правові акти щодо реалізації Загальнодержавної програми забезпечення профілактики віл-інфекції, лікування, догляду та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов