Практическая работа по теме: \"Поиск информации во Всемирной паутине\". 47 Додаток 11 Тест по теме: «Информация и информационные процессы» 48 icon

Практическая работа по теме: "Поиск информации во Всемирной паутине". 47 Додаток 11 Тест по теме: «Информация и информационные процессы» 48НазваПрактическая работа по теме: "Поиск информации во Всемирной паутине". 47 Додаток 11 Тест по теме: «Информация и информационные процессы» 48
Сторінка1/6
Дата конвертації09.06.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипПрактическая работа
скачать >>>
  1   2   3   4   5   6

ЗМІСТ


ЗМІСТ 1

І. ВВЕДЕННЯ 2

ІІ. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 5

6

ІІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА 7

3.1 Сутність поняття «інформаційна компетентність» 7

3.2 Формування інформаційної компетентності учнів на уроках інформатики 15

3.2.1. Введення поняття інформації як момент формування інформаційної компетентності 15

3.2.2. Можливості Інтернету для розвитку інформаційної компетентності 23

ІV. ВИСНОВКИ 29

V. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 31

VІ. ДОДАТКИ 34

Додаток 1 Демонстраційний матеріал до теми «Інформація та інформаційні процеси» 34

36

36

Додаток 2 Приклади способів обміну інформацією 37

Додаток 3 Інформацію із навколишнього середовища людина сприймає через органи чуття 38

38

Додаток 4 Засоби та методи пошуку та збирання інформації 39

Додаток 5 Медіаосвітні уміння: 40

Додаток 6 Модель формирования информационной компетентности учащихся 41

Додаток 7 Схема организации поиска информации в Інтернете 42

Додаток 8 Приклади прийомів і завдань, які даються дітям на етапі навчання методам представлення інформації: 43

Додаток 9 Прийоми навчання методам роботи з інформацією, яку знайдено в Інтернеті: 45

Додаток 10 Практическая работа по теме: “Поиск информации во Всемирной паутине”. 47

Додаток 11 Тест по теме: «Информация и информационные процессы» 48
^

І. ВВЕДЕННЯ


Нинішнє реформування освіти базується на нормативних та нормативно-правових актах щодо освіти (Закон України «Про загальну середню освіту», Закон України «Про освіту», Державний стандарт базової і повної середньої освіти, Указ Президента України № 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», Національна доктрина розвитку освіти, Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа), Постанова кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. № 1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання», Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, Регіональна програма впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес). Цей процес здійснюється в контексті вимог і можливостей нашого часу, тобто у напрямі осучаснення й модернізації усіх складових освіти з урахуванням загальносвітової глобалізації та інформатизації суспільства. У свою чергу, базою інформатизації суспільства є інформатика, наука, що вивчає всі аспекти отримання, передачі, збереження, перетворення та використання інформації. Особливої актуальності набуває завдання підготовки молоді до життя і активної діяльності в умовах модернізації всього суспільства. Важливе місце в цій підготовці відводиться навчанню інформатики та застосуванню інформаційних технологій для реалізації завдань навчально-виховного процесу й управління освітою.

Предмет "Інформатика" покликаний стати органічною ланкою в системі виховання, підготувати учнів до самостійного життя, пов'язаного з творчою і перетворюючою діяльністю, до професійного самовизначення і подальшого оволодіння випускниками школи різними професіями. Від рівня і якості опанування шкільним курсом інформатики залежить успішність подальшого продовження освіти та самоосвіти випускників А це ставить перед освітою принципово нові завдання щодо навчання молоді цілеспрямованого пошуку необхідної інформації, її критичної оцінки, самостійного опанування необхідних знань та умінь, «формування основних компетентностей учня»[8, с.3], що забезпечить активну безстресову соціалізацію молодої людини в сучасному ринковому суспільстві.

Прогрес в інформаційних технологіях зайшов так далеко, що у нас тепер перевантаження не тільки інформацією, але і знаннями. У той же час, для розвитку інформаційних технологій необхідний відповідний освітній потенціал суспільства. Суспільства, що має загальний недолік комп'ютерної письменності і інформаційної культури. Отже, перед вчителем ставиться завдання не просто допомогти школяру оволодіти знаннями відповідно до шкільної програми, але і, враховуючи перспективи дитячого розвитку, розкрити індивідуальне багатство особи. Навчити не роботі на комп'ютері, а навчити вчитися, сформувати здатність учити себе. У сучасну епоху надзвичайно зростає роль уміння самостійно набувати знань. Проблема в тому, щоб навчити їх виявляти джерела інформації, навчити споживати інформаційний ресурс. Вже початі пошукові роботи в області створення нових форм навчання, які замінять існуючі традиційні форми. «Необхідність по-новому підійти до інформаційної освіти обумовлена цілою низкою чинників.

По-перше, змінилися соціально-економічні умови, що спричинило зміни ролі людини в суспільстві. Насущним стало уміння грамотно і оперативно працювати з інформаційними ресурсами різного походження.

По-друге, вивчення інформаційних технологій без етичного, особового, філософського аспекту несе потенційну загрозу суспільству. Найбільш сильною зброєю, в даний час, стає уміння маніпулювати і управляти потоками інформації. При подальшій інформатизації суспільства небезпека негуманного застосування сили подібних знань зросте.

По-третє, відсутність цілісного інформаційного утворення не тільки обмежує людину в можливостях, але і робить його залежним від зовнішніх інформаційних

джерел, створюючи загрозу свободі самовизначення, вибору, життя.

По-четверте, колишня (радянська) школа, втративши минулу силу і досвід, вступає на шлях визначення мети сучасної освіти, розробляються програми, з'явля-

ться нові шкільні предмети і курси. Базисні плани і програми корегуються і змінюються. Тому стає дуже важливим у цей момент привернути увагу до питання

цілісній і етичній інформаційній підготовці учнів.

По-п’яте, сьогодні вирішальним чинником при формуванні якості і змісту освіти є не держзамовлення, а соціальне замовлення суспільства.

По-шосте, інформація стає справжнім капіталом, який реально впливає на значущість і велич країни. Розвинути і налагодити інформаційні процеси в країні – означає зробити її вільніше і багатше. А для цього потрібні підготовлені людські ресурси в області інформатики і інформатизації.

По-сьоме, необхідна всебічна оцінка інформаційних процесів з позиції основного суб'єкта інформаційного процесу – людини. Важливо прослідкувати "сковзне" проходження інформації.» [20]

Враховуючи вище сказане, необхідно визначити нову мету, філософію і політику, що проводиться в області інформаційної підготовки, переорієнтовувати освітні програми на готовність працювати з будь-якими інформаційними ресурсами. Усе зазначене зумовило вибір теми роботи, провідна ідея якої – проблема формування на уроках інформатики інформаційної компетентності учнів. Саме вона являє собою невід’ємну складову інформаційної культури сучасної людини, що в свою чергу є компонентом культури, як такої.

Вище вказані чинники свідчать про актуальність питань, що розглянуті в роботі. Загальна структура роботи така: зміст, введення, огляд літератури, основна частина ( представлена в двох розділах: перший присвячено сутності поняття «інформаційна компетентність»; друга – практичним питанням її формування на уроках інформатики, зокрема при вивченні тем: «Інформація та інформаційні процеси», «Глобальна мережа Інтернет»), висновки, список використаних джерел, додатки.

Взагалі сам «предмет «Інформатика» є комплексом наукових дисциплін, що вивчають різні аспекти інформаційних процесів: пошук, вилучення, зберігання, передачу, класифікацію, переробку.»[16, с. 234], тобто ця учбова дисципліна повні-

стю спрямована на формування інформаційної компетентності як такої. В даній роботі я зосередила увагу на тому, як відбувається цей процес саме при вивченні вище згаданих тем.
  1   2   3   4   5   6Схожі:

Практическая работа по теме: \"Поиск информации во Всемирной паутине\". 47 Додаток 11 Тест по теме: «Информация и информационные процессы» 48 iconКодификатор к тест-билетам по истории России для учащихся 8 классов в марте 2013 года
Период феодальной раздробленности. Умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа. Работа с документом
Практическая работа по теме: \"Поиск информации во Всемирной паутине\". 47 Додаток 11 Тест по теме: «Информация и информационные процессы» 48 iconПрезентация по теме «Галактики и их типы» (1 учащийся). Работа по теме
Обеспечить формирование различных групп компетентностей учащихся (социальной, поликультурной, информационной, саморазвитие и самообразование...
Практическая работа по теме: \"Поиск информации во Всемирной паутине\". 47 Додаток 11 Тест по теме: «Информация и информационные процессы» 48 iconПрактическая работа по новой теме. VII. Гимнастика для глаз
Образовательная: Изучить понятие «ссылка» и виды ссылок в табличном процессоре. Продолжить формирование навыков работы с электронной...
Практическая работа по теме: \"Поиск информации во Всемирной паутине\". 47 Додаток 11 Тест по теме: «Информация и информационные процессы» 48 iconТест по теме «Коррекционно-педагогическая работа с дошкольниками»
Приведите примеры коррекционно-педагогической работы с детьми по преодолению детских страхов
Практическая работа по теме: \"Поиск информации во Всемирной паутине\". 47 Додаток 11 Тест по теме: «Информация и информационные процессы» 48 iconУрок по теме «Sport in our life. The Olympic Games». Tell me and I forget; show me and I may
Практическая: активизировать лексические единицы темы в речи учащихся, систематизировать знания, умения и навыки по теме «Спорт»,...
Практическая работа по теме: \"Поиск информации во Всемирной паутине\". 47 Додаток 11 Тест по теме: «Информация и информационные процессы» 48 iconУрок №26 Тема урока : Размножение и развитие растений. Обобщающий урок
Цель: формировать биологические термины и понятия по данной теме, навыки при использовании материала по данной теме, работа над формированием...
Практическая работа по теме: \"Поиск информации во Всемирной паутине\". 47 Додаток 11 Тест по теме: «Информация и информационные процессы» 48 iconТест по теме «Электронные таблицы»

Практическая работа по теме: \"Поиск информации во Всемирной паутине\". 47 Додаток 11 Тест по теме: «Информация и информационные процессы» 48 iconКонтрольная работа по теме: «Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей»
Разработка цикла уроков математики в 5 классе по теме: «Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей»
Практическая работа по теме: \"Поиск информации во Всемирной паутине\". 47 Додаток 11 Тест по теме: «Информация и информационные процессы» 48 iconРабота по группам на уроке «Обобщение изученного по теме «Глагол»

Практическая работа по теме: \"Поиск информации во Всемирной паутине\". 47 Додаток 11 Тест по теме: «Информация и информационные процессы» 48 iconТематическое планирование по данной теме включает такие уроки: Урок №1
Система уроков по теме с использованием интерактивных методов и нестандартных подходов
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов