Тема. Загальна характеристика підтипу череп­НІ. Зовнішня будова риб icon

Тема. Загальна характеристика підтипу череп­НІ. Зовнішня будова рибНазваТема. Загальна характеристика підтипу череп­НІ. Зовнішня будова риб
Дата конвертації13.06.2013
Розмір78.92 Kb.
ТипКонцепція
скачать >>>
1. /Урок 35. Черепн_. Зовн_шня будова риб/Загальна характеристика п_дтипу Череп.docТема. Загальна характеристика підтипу череп­НІ. Зовнішня будова риб

Лебідь Л. Ю.


ТЕМА. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДТИПУ ЧЕРЕП­НІ. ЗОВНІШНЯ БУДОВА РИБ.
Мета уроку:

 • ознайомити учнів із основними особливостями органі­зації і процесів життєдіяльності кісткових риб, їх зовніш­ньою будовою;

 • розвивати практичні вміння та навички, вміння спостерігати та аналізувати та робити висновки;

 • виховувати естетичний смак.

Обладнання та матеріали: комп’ютер, ППЗНП «Біологія 6-11», відеофрагменти, презентація «Зовнішня будова риб», таблиця «Тип Хордові. Надклас Риби. Клас Кісткові риби»; інтерактивні малюнки кісткових риб, акваріумні рибки, роздатковий матеріал, чучело окуня, чучело щуки.

Базові поняття і терміни: зяброві кришки, плавальний міхур, пар­ні і непарні плавці, луска, кістковий скелет, хребці, кісткові промені, пояси кінцівок.

Концепція уроку: ознайомити учнів із основними особливостями підтипу Черепні, органі­зацією і процесами життєдіяльності кісткових риб, їх зовніш­ньою будовою; звернути увагу на наявність кісткового скелета і черепа із щелепами; як характерну рису класу роз­глянути наявність зябрових кришок, плавального міхура і різних типів луски.

Тип уроку: нестандартний (комп’ютерний).

Методи та прийоми: бесіда, «Незакінчені речення», презентація, розв’язування проблемних завдань, лабораторний практикум.


Для того, щоб жити у гармонії з природою,

потрібно бути обізнаним…

План

І. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності.

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

ІІІ. Закріплення знань учнів.

IV. Підсумок уроку.

V. Домашнє завдання.


Хід уроку


 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
р

а

к
д

о

щ

о

в

и

йб

а

р

а

н
т

а

р

г

а

н

 1. Одна з 3-х тварин у байці Крилова, які тягнули віз у різні боки.

 2. «Прізвище» кільчастого черв’яка, якій з’являється після дощу.

 3. Чоловік вівці.

 4. «Приємний» рудий представник класу комах, якій полюбляє мешкати поряд з людиною.

(Повідомлення теми і мети уроку.)


Під час вивчення теми ви ознайомитеся: з особливостями органі­зації та процесів життєдіяльності риб; із пристосуваннями риб до водного середовища як середовища життя; з різноманітністю риб та їхнім значен­ням у природі та житті людини; з основними напрямками штучного роз­ведення риб.

Навчитеся: на препаратах та схемах знаходити розташування орга­нів та систем органів риб; спостерігати за особливостями поведінки риб в акваріумах; розпізнавати деякі види риб у природі.

Риби - це група хребетних тварин, які живуть виключно у водному се­редовищі. Для них характерні наявність парних (грудних і черевних) і не­парних плавців та дихання зябрами. Тіло майже всіх риб вкрите лусками.

Вчені-зоологи налічують понад 20 000 існуючих видів риб (це - май­же 50% видів усіх хребетних) і поділяють їх на два класи: Хрящові та Кісткові риби. Хрящові риби є найпримітивнішими рибами. Історично вони виникли значно раніше від представників класу кісткові риби. За своєю організацією хрящові та кісткові риби багато чим розрізняються, наприклад за будовою скелета. Якщо він хрящовий, риб називають хря­щовими, а якщо складається з кісток - кістковими. Ось чому далі ми бу­демо розглядати цих тварин відповідно до зоологічної систематики окре­мо як клас Хрящових та клас Кісткових риб.

ІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (Презентація)

Хребетні, або Черепні,— найбільш високоорганізована і прогресивна група типу хордових тварин. У них досконало розвинені системи органів: покриви тіла, апарат руху, травна, дихальна, видільна, кровоносна, нервова, статева. Від решти підтипів хордових хребетні відрізняються активним пошуком і захопленням їжі. З цим і пов'язана більш висока організація їх тіла. Хребетні мають найбільш досконалі органи чуттів, які необхідні для пошуку їжі, розвинені органи пересування і складний головний мозок.

Шкіра має два шари: зовнішній і внутрішній. Похідни­ми шкіри є луска, пір'я, шерсть. Скелет складається із черепа, хребта і кінцівок, сполучених з хребтом. Мускула­тура поділяється на мускулатуру тіла (смугаста) і муску­латуру внутрішніх органів (гладенька і смугаста). Травна система характеризується пристосуваннями для подріб­нення їжі (зуби) і розвиненими Травними залозами. Орга­ни дихання представлені зябрами або легенями. У хре­бетних з'являється спеціальний пульсуючий орган кровоносної системи — серце. Кровоносна система за­мкнена крім того, існує незамкнена лімфатична система. В регуляції обміну речовин велику роль відіграють залози внутрішньої секреції: гіпофіз, надниркові, щитовидна, підшлункова, статеві залози тощо. Нервова система розді­ляється на центральну і периферичну. Органи чуттів — зір, слух, нюх, смак і дотик — досягають високого роз­витку. Усі хребетні роздільностатеві.

Підтип Хребетні включає надклас Риби і класи: Земно­водні, Плазуни, Птахи і Ссавці. За наявністю або відсут­ністю зародкових оболонок хребетних ділять на нижчих і вищих. До нижчих відносяться хребетні, які в своєму розвитку зв'язані з водою, бо їх зародки не мають оболо­нок. Це риби і земноводні. До вищих відносяться плазуни, птахи і ссавці.

Проблемне питання до учнів. Хто такі кісткові риби?

(Морські і прісноводні хребетні тварини з кістковим скелетом. Мають парні грудні і черевні плавці, а також зяброві кришки і плавальний міхур. Запліднення у більшості представників зов­нішнє. Хижаки або фільтратори, деякі рослиноїдні.)

Клас Кісткові риби

Кісткові риби - хребетні тварини, що мають ряд пристосувань до водяного способу життя:

 • основний спосіб пересування - плавання;

 • обтічна форма тіла;

 • нерухоме зчленування голови з тулубом;

 • черепицеподібне розташування луски;

 • органи руху - плавці, що виконують, крім того, функцію стабілізаторів (забезпечують стійкість тіла у воді) і рулів глибини;

 • дихання за допомогою зябер;

 • наявність плавального міхура;

 • особливий орган чуття - бічна лінія.

Кісткові риби населяють найрізноманітніші водойми: прісні (ставки, ріки, озера) і солоні (моря, океани).
Форма тіла цих тварин переважно веретеноподібна, обтічна, що дозволяє зменшувати опір води при плаванні. Голова плавно переходить у тулуб, а останній – у хвіст. Тіло кісткових риб вкрите кістковими лусками, які налягають одна на одну. У більшості видів це т.зв. ктеноїдна (зовнішній край пластинки має зазублини) чи циклоїдна (зовнішній край рівний) луска. На кожній лусочці розрізняються річні кільця, по яких можна визначити вік риби. Шкіра має велику кількістю залоз, що виділяють слизуватий секрет, який зменшує тертя під час плавання. У кісткових риб є парні плавці (грудні і черевні), а також непарні - спинний, хвостовий і анальний.

 

У скелеті кісткових риб, на відміну від хрящових, є кісткова тканина. Окостеніння скелета має велике пристосувальне значення, тому що воно сприяє розвитку міцної опори для м'язів. Осьовий скелет представлений хребтом, що складається з численних хребців, між тілами яких зберігаються залишки хорди. Як і в хрящових, хребет кісткових риб підрозділяється на тулубовий і хвостовий відділи. Верхні дуги хребців утворюють спинномозковий канал і закінчуються верхніми остистими відростками; а нижні в хвостовому відділі утворюють гемальний канал і закінчуються нижніми остистими відростками, а в тулубовому служать місцем прикріплення ребер. Скелет черепа утворений мозковим відділом (черепна коробка), що захищає головний мозок, і вісцеральним відділом. Останній складається зі скелета зябрового апарата і щелеп. У кісткових риб, на відміну від хрящових, є зяброва кришка, що прикриває ззовні зяброві щілини. Пояса кінцівок (парних плавців) з осьовим скелетом не з'єднані.  

III. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Щоб переконатися у вище сказаному, попрацюємо природодослідниками (епіграф).

Виконаємо лабораторну роботу № 11 «Вивчення зовнішньої будови та поведінки риб» (робота в групах).

ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ. БЖ

Мета: на прикладі однієї із кісткових риб ознайомитися з особли­востями зовнішньої будови та поведінки риб, у висновках зазначити, які особливості будови риб є ознаками пристосо­ваності до життя у воді.

Обладнання та матеріали: лупа ручна, акваріумні риби, інструктивна картка для виконання лабораторної ро­боти, підручник.

Хід роботи

 1. Розгляньте зовнішню будову акваріумних риб, визначте форму тіла риб.

 1. На голові знайдіть очі, ніздрі, рот і зяброві кришки.

 1. На тулубі риби знайдіть парні (грудні і черевні) та непарні (спинний, анальний, хвостовий) плавці.

 1. Розгляньте будову луски і знайдіть бічну лінію.

 1. Намалюйте в зошитах схему зовнішньої будови кісткової риби і зробіть відповідні позначення.

 1. Зробіть висновок і запишіть його в зошит.

Тест

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

1. Позначте основний тип руху риб: А плазування; Б бокові вигини всього тіла.

 1. Позначте органи дихання риб: А легені; Б трахеї; В зябра.

Завдання з вибором кількох правильних відповідей.

3. Позначте особливості зовнішньої будови риб, пов'язані з життям у товщі воді.

А Видовжене, стиснуте з боків тіло; Б тіло сплощене; В голова, тулуб і хвіст плавно переходять одне в одне; Г один кінець луски занурений у шкіру, а другий на­лягає на наступну луску; Д у шкірі багато залоз, які виділяють слиз.

4. Позначте функції бічної лінії риби.

А відчуває наближення до підводних предметів; Б розрізняє напрямок і силу течії води;

В розрізняє глибину занурення; Г добре розрізняє звуки.

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

Інтерактивна вправа « Незакінчені речення»

На завершення хотілося б почути вашу думку. Почи­найте свій виступ із речення «На сьогоднішньому уроці для мене найважливішим відкриттям було...». У своїх відповідях можете використовувати словосполучення: «Було цікаво...», «На мою думку...», «Перепро­шую, але я думаю інакше...», «Ця інформація дає...».

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: § 43 підручника опрацювати, відповісти на запитання.

Творче завдання: Знайти на освітніх сайтах інформацію і підготувати повідомлення про різноманітність кісткових риб.
Схожі:

Тема. Загальна характеристика підтипу череп­НІ. Зовнішня будова риб iconУрок з біології в 8 класі
Загальна характеристика та різноманітність багатоклітинних тварин. Тип Губки. Загальна характеристика, роль у природі та значення...
Тема. Загальна характеристика підтипу череп­НІ. Зовнішня будова риб iconТема «Загальна характеристика провідних шляхів розвитку поезії середини – другої половини XIX ст. Етичні та естетичні засади соціально спрямованої лірики (М.
Тема загальна характеристика провідних шляхів розвитку поезії середини – другої половини XIX ст
Тема. Загальна характеристика підтипу череп­НІ. Зовнішня будова риб iconЗагальна характеристика державної влади Мета уроку
Органи державної влади. Загальна характеристика органів законодавчої, виконавчої та судової влади
Тема. Загальна характеристика підтипу череп­НІ. Зовнішня будова риб iconТема. Загальна характеристика покритонасінних

Тема. Загальна характеристика підтипу череп­НІ. Зовнішня будова риб iconТема: «Рослини. Зовнішня будова рослин. Дерева, кущі, трав’янисті рослини» Мета
Обладнання: предметні малюнки, таблички, таблиця «Дерева, кущі, трави», малюнок «Що де росте?», куб, роздатковий матеріал, картки,...
Тема. Загальна характеристика підтипу череп­НІ. Зовнішня будова риб iconМетодична розробка уроку географії в 10 класі (рівень стандарту)
Тема: Країни Європи. Загальна характеристика регіону, його склад. Населення, міста. Характеристика господарства країн та значення...
Тема. Загальна характеристика підтипу череп­НІ. Зовнішня будова риб iconТема: Бернард Шоу. Творчість драматурга. Загальна характеристика п’єс” Пігмаліон”, “Будинок, де розбиваються серця”

Тема. Загальна характеристика підтипу череп­НІ. Зовнішня будова риб iconУрок 1 Тема: Об’єднане Королівство Великобританії та Північноі Ірландії
Географічне положення. Загальна характеристика. Введення нових лексичних одиниць
Тема. Загальна характеристика підтипу череп­НІ. Зовнішня будова риб iconТема: “Загальна характеристика основ”. 8кл. Учитель хімії
Цей оксид складає 80 маси клітини всього живого та виконує в ній дуже важливі функції
Тема. Загальна характеристика підтипу череп­НІ. Зовнішня будова риб icon14465 Загальна характеристика кисню 7 клас

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов