Положення про надання платних освітніх послуг Харківською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №5 Харківської міської ради Харківської області Загальні положення icon

Положення про надання платних освітніх послуг Харківською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №5 Харківської міської ради Харківської області Загальні положенняНазваПоложення про надання платних освітніх послуг Харківською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №5 Харківської міської ради Харківської області Загальні положення
Дата конвертації22.01.2013
Розмір75.81 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>
ПОЛОЖЕННЯ

про надання платних освітніх послуг

Харківською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 5

Харківської міської ради Харківської області


1. Загальні положення


1.1. Положення про надання платних послуг розроблено відповідно до:

а) Частини четвертої статті 61 Закону України «Про освіту»;

в) Наказу Міністерства освіти, Міністерства фінансів та Міністерства економіки України від 23 липня 2010 N 736/902/758 «Про затвердження Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами»;

г) Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 N 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»;

ґ) Наказ Міністерства освіти і науки від 14 жовтня 2010 № 949 „Деякі питання виконання положень Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 „Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності”;

д) Наказ Міністерства освіти і науки від 11 березня 2002 № 183 „Про затвердження Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами”;

е) Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 N 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

1.2. Положення впроваджується з метою залучення коштів спеціального фонду бюджету для покращення фінансового стану Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Харківської міської ради Харківської області".

1.3. Положення може бути доповнено або змінено відповідно до чинного законодавства.


2. Порядок надання платних послуг


2.1. Порядок надання платних послуг визначається наказом Міністерства освіти, Міністерства фінансів та Міністерства економіки України від 23 липня 2010 N 736/902/758 «Про затвердження Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами» та актами законодавства, що регулюють відповідну сферу платних послуг переліченими у п.1.1.

2.2. Комунальний заклад Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Харківської міської ради Харківської області" зобов'язаний безкоштовно надати замовнику повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної освітньої послуги, її вартості, порядку та строку оплати (не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку їх надання).

2.3. Платні освітні послуги надаються на підставі письмової заяви, що складається замовником у довільній формі.

2.4. Організовані форми роботи з дітьми з надання додаткових платних послуг можуть бути: гуртки за науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами, проведення для громадян лекцій та консультацій з питань виховання дітей, культури, мистецтва, фізичної культури, краєзнавства тощо.

2.5. Директор закладу встановлює перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються навчальним закладом, із зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної з послуг, розрахунку їх вартості та особи, відповідальної за їх надання.

2.6. Директор закладу має право:

а) відкривати гуртки, зараховувати дітей до них відповідним наказом, згідно поданих батьками заяв та укладених трудових договорів з педагогами;

б) закривати гуртки відповідним наказом в зв’язку із закінченням навчального року, припиненням дії трудових договорів з педагогами та достроково, по заявам батьків.


3. Порядок визначення вартості платних послуг.


3.1. Розмір плати за той чи інший вид послуги визначається на підставі її ціни.

3.2. Базою для визначення ціни послуги є розрахунок витрат, пов'язаних з наданням послуги. При визначенні витрат необхідно керуватись нормативними документами переліченими у п.1.1. та чинних нормативно-правових актів України. Навчальний заклад може диференціювати розмір плати за надання платної освітньої послуги. Замовник має право здійснювати оплату послуги частинами.

3.3. Встановлення вартості платної освітньої послуги здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з її наданням.

Складовими вартості витрат є:

3.3.1. Витрати на заробітну плату.

До витрат на оплату праці працівників, які залучені до надання платної освітньої послуги, враховуються розміри посадових окладів, ставок заробітної плати (у тому числі погодинної оплати), підвищення, доплати, надбавки та інші виплати обов'язкового характеру, визначені відповідними нормативно-правовим актами.

а) Зазначені витрати складаються з відповідних витрат на заробітну плату викладацького складу, інших педагогічних, адміністративно-господарських, навчально-допоміжних та обслуговуючих працівників.

б) Кількість ставок працівників викладацького складу, що залучаються до надання платних освітніх послуг, визначається відповідно до чинних нормативно-правових актів на основі навчальних планів, затверджених для кожного напряму, спеціальності, дисципліни (предмета) з урахуванням поділу груп на підгрупи при вивченні окремих дисциплін (предметів) або при виконанні окремих видів навчальних занять, затверджених норм часу на виконання тих чи інших видів навчальної роботи (у тому числі при індивідуальній формі навчання), за винятком годин, відведених для самостійної роботи.

в) Кількість ставок (штатних одиниць) інших працівників, які враховуються при обрахунку вартості платних освітніх послуг, визначається виходячи з необхідності врахування всіх функцій і видів робіт, які безпосередньо пов'язані з організацією надання платних освітніх послуг замовникам. Для цього використовуються затверджені у встановленому порядку штатні розписи.

3.3.2. Додаткові штатні одиниці: лаборант – 0,25 ставки.

3.3.3. Нарахування на заробітну плату єдиного соціального внеску.

3.3.4. Безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій.

До безпосередніх витрат та оплати послуг інших організацій при визначенні вартості платних освітніх послуг належать:

а) Витрати на комунальні послуги та енергоносії враховуються у розмірі 200 відсотків в межах вартості платної освітньої послуги.

б) Канцелярські витрати, придбання сировини, матеріалів, інвентарю, інструментів, запасних частин, медикаментів, витратних матеріалів до комп'ютерної та оргтехніки поточний ремонт, технічний огляд і технічне обслуговування основних фондів, витрати на проведення санітарно-гігієнічних та охоронних заходів і т.п.

в) Витрати на оплату послуг сторонніх організацій, що залучаються навчальними закладами для надання платних освітніх послуг, включають оплату виконання обов'язкових робіт, які не можуть бути виконані працівниками навчальних закладів і які повинні бути здійснені кваліфікованими фахівцями сторонніх організацій.

г) Капітальні витрати. Капітальні витрати можуть враховуються у розмірі до 10 відсотків в межах вартості платної освітньої послуги.

ґ) Оплата послуг зв’язку та господарчі витрати враховуються у розмірі 30% в межах вартості платної освітньої послуги.

3.3.4. Індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного законодавства.


4. Планування та використання коштів

від надання платних послуг


4.1. До коштів спеціального фонду бюджету належать кошти, отримані від надання платних послуг у сфері освіти, догляду та оздоровлення дітей, добровільні внески.

4.2. Планування доходів, що буде одержано від надання платних послуг, проводиться за кожним видом послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року N 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ".

4.3. Кошти, отримані від надання платних послуг, зараховуються на поточний рахунок спеціального фонду бюджету в порядку, встановленому наказом державного казначейства України від 2 грудня 2002р. N 221 з дотриманням Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637.

4.4. Кошти, отримані від надання платних послуг, використовуються згідно із затвердженим кошторисом навчального закладу з урахуванням вимог законодавства.

4.5. Матеріальні цінності, майно навчального закладу, придбане або створене за рахунок коштів, отриманих від платних освітніх послуг, належить навчальному закладу на правах, визначених чинним законодавством, та використовується ним для виконання своїх функціональних повноважень.


5. Облік операцій з надання платних послуг


5.1. Документальне оформлення операцій з надання платних послуг здійснюється за кожним видом послуг окремо в порядку, встановленому чинним законодавством.


6. Заключні положення


6.1. Відповідальність за організацію і якість надання платних послуг, а також обґрунтованість розмірів плати за послуги несе директор Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Харківської міської ради Харківської області Романова Людмила Вікторівна

6.2. До виконання платних послуг залучаються педагогічні працівники та інші фахівці закладу.


Додаток № 1

до положення про надання платних послуг

Харківською загальноосвітньою школою

І – III ступенів № 5

Харківської міської ради Харківської області


ПЕРЕЛІК

платних послуг, які можуть надаватися

Харківською загальноосвітньою школою І – III ступенів № 5

Харківської міської ради Харківської області


До виконання платних послуг залучається заступник директора з навчально-виховної роботи Ілюхіна Т.В..

Харківською загальноосвітньою школою І – III ступенів № 5

Харківської міської ради Харківської області можуть надаватись наступні платні послуги:

 1. Освітні послуги понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами.
 1. Додаткові заняття:

- з англійської мови;

- з української мови;

- з математики


 1. Платні гуртки:

  • «Сходинки до інформатики»;

  • «Юний математик»;

  • Танцювальний гурток «Діалог»;

  • Спортивний гурток із таекван-до;

  • Спортивний гурток із карате «VAGR»
 1. Організація:

 • роботи груп із плаванняСхожі:

Положення про надання платних освітніх послуг Харківською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №5 Харківської міської ради Харківської області Загальні положення iconРозклад уроків Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №126 Харківської міської ради Харківської області на 2012 2013 навчальний рік
Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №126 Харківської міської ради Харківської області
Положення про надання платних освітніх послуг Харківською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №5 Харківської міської ради Харківської області Загальні положення iconЗапит на інформацію
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 Харківської міської ради Харківської області
Положення про надання платних освітніх послуг Харківською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №5 Харківської міської ради Харківської області Загальні положення iconСтатут харківської гімназії №14 харківської міської ради харківської області
Харківської міської ради – начальник управління комунального майна та приватизації
Положення про надання платних освітніх послуг Харківською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №5 Харківської міської ради Харківської області Загальні положення iconВ м. Харкові Методичний кабінет Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №130 Харківської міської ради харківської області Произношение и написание безударных гласных в корне. / відкритий урок
Устно подберите однокоренные слова к словам наземный, подземный: земля, землянка, земляной, подземка
Положення про надання платних освітніх послуг Харківською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №5 Харківської міської ради Харківської області Загальні положення iconВ м. Харкові Методичний центр управління освіти Жовтневої районної ради в м. Харкові Методичний кабінет Харківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №130 Харківської міської ради Харківської області Відкритий урок
Мета. Повторити і закріпити вивчений матеріал про дієслово як частину мови, уміти визначити число, час, особу, дієвідміну дієслів,...
Положення про надання платних освітніх послуг Харківською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №5 Харківської міської ради Харківської області Загальні положення iconПаспорт бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу комунальної форми власності
Назва навчального закладу: Харківська спеціалізована школа 1 – 111 ступенів №66 Харківської міської ради Харківської області
Положення про надання платних освітніх послуг Харківською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №5 Харківської міської ради Харківської області Загальні положення iconУрок із застосуванням мультимедійної презентації у 3 класі. Вчитель початкових класів Мереф’янської зош І-ІІІ ст №1 Харківської районної ради Харківської області Прокопенко Наталя Анатоліївна
Вчитель початкових класів Мереф’янської зош І-ІІІ ст №1 Харківської районної ради Харківської області
Положення про надання платних освітніх послуг Харківською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №5 Харківської міської ради Харківської області Загальні положення iconПоложення про проведення соціального проекту: «Віднайти людину в людині» Загальні положення
Колектив Артеківської спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов Ялтинської міської ради Автономної...
Положення про надання платних освітніх послуг Харківською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №5 Харківської міської ради Харківської області Загальні положення iconЛозівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №11 Лозівської міської ради Харківської області Педяж В. А
Виявити здібності учнів до різних типів професій та розвивати їх індивідуальні можливості в подальшому процесі навчання
Положення про надання платних освітніх послуг Харківською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №5 Харківської міської ради Харківської області Загальні положення iconВиконаних робіт
До договору №057302347/3244-i від 16. 12. 2002 між Центром обслуговування споживачів І продажу послуг Харківської дирекції ват “Укртелеком”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов